Xreferat.com » Топики по английскому языку » Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

все, відносяться до сили слова, а розбирання завершиться без автоматних черг.

Що стосується походження, то сленг політтехнологів вельми еклектичний. Він поєднує запозичення і інші іншомовні впливи з власне українськими термінами, академічні (або псевдо-академічні) терміни із запозиченнями з розмовної мови, спеціально створені терміни з термінами, запозиченими з інших видів сленгу. Хоча не всі форми сленгу однорідні (молодіжний жаргон, напр., поєднує запозичення з інших видів сленгу з лексичним пластом англіцизмів), ступінь еклектизму, характерний для сленгу політтехнологів, вельми незвично високий. В цьому відношенні сленгом політтехнологів є незаперечне підтвердження точки зору, висловленою І. Югановим і Ф. Юганової [27] щодо того, що сленг не є замкнутою системою, і що взаємопроникнення різних видів сленгу пов'язане з схожістю способу життя і способів мислення.

Тож ми виявили, що існує таке поняття як політична лексика, політичний сленг, визначили походження та особливості політичного сленгу та термінології: велика частина запозичена в основному в англійській мові, а також велика частина політичної лексикології походить з інших жаргонів та сленгу. Розглянемо тепер особливості перекладу політичного сленгу.


2.2 Перекладацькі трансформації при перекладі політичного сленгу


Взагалі то при перекладі такої зниженої лексики як сленг або жаргон, простіше за все керуватись спеціальними словниками, яких в наш час більш ніж вдосталь. Але що робити, коли немає відповідного словника? Наприклад як в нашому випадку: взагалі поняття «політичний сленг» як окрема мовна одиниця з’явилося не так давно, відповідно і словників з перекладами політичного сленгу навряд чи можна знайти. Тож, наведемо основні прийоми перекладу політичного сленгу, основні перекладацькі трансформації, що мають місце при перекладі політичного сленгу, коли у перекладача немає відповідного словника, і він може спиратись лише на свої знання.

Перекладацькою трансформацією В.Н. Комісарів називає перетворення, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу у вказаному сенсі. Оскільки перекладацькі трансформації здійснюються з мовними одиницями, що мають як план змісту, так і план виразу, вони носять формально-семантичний характер, перетворюючи як форму, так і значення початкових одиниць[15].

В рамках опису процесу перекладу, на думку В.Н. Коміссарова, перекладацькі трансформації розглядаються не в статичному плані як засіб аналізу стосунків між одиницями початкової мови і їх словарними відповідностями, а в плані динамічному як способи перекладу, які може використовувати перекладач при перекладі різних оригіналів в тих випадках, коли словарна відповідність відсутня або не може бути використане за умовами контексту [15].

Основними типами лексичних трансформацій по В.Н. Коміссарову є:

1) перекладацьке транскрибування і транслітерація

2) калькування

3) лексико-семантичні заміни (конкретизацію, генералізацію, модуляцію).

До найбільш поширених граматичних трансформацій В.Н. Комісарів відносить:

1) синтаксичне уподібнення (дослівний переклад)

2) розчленовування пропозиції, об'єднання пропозицій

3) граматичні заміни (форми слова, частини мови або члена речення).

Оскільки об'єктом нашого дослідження є більшою мірою лексична сторона розмовної мови політичної спрямованості, в своїй роботі ми не розглядаємо граматичні види трансформацій.

До комплексних лексико-граматичних трансформацій відносяться:

1) антонімічний переклад

2) експлікация (описовий переклад)

3) компенсація [15].

Приклади антонімічного перекладу зниженої лексики, а саме політичного сленгу виявлені нами не були. Це пояснюється тим, що про антонімічний переклад можна говорити лише у разі передачі невідповідностей заперечення в перекладацькій мові і мові перекладу (далі ПМ і МП) (англійські конструкції з wish, наявність подвійного заперечення в українській мові).

При перекладі політичного сленгу лексико-семантичної заміни – спосіб перекладу лексичних одиниць оригіналу шляхом використання в перекладі одиниць МП, значення яких не збігається із значеннями початкових одиниць, але може бути виведене з них за допомогою певного типу логічних перетворень. Наприклад:

Мочити, замочити, (сленг.) – запозичення з блатної лексики, буквально: вбивати, убити, знищити; на сленгу виборчих технологів – діяти проти когось (наприклад, проти конкурента) так, щоб той програв, поніс відчутну утрату.

Тож ми можемо перекласти цей сленг декількома способами: 1) взяти відповідний американський сленг bump off або polish off. Але в такому випадку це буде прийом лексико-граматичної трансформації, а саме – компенсації змісту. 2) використати прийом експлікації, який, за словами Комісарова взагалі то нечасто використовується при перекладі зниженої лексики. Це лексико-граматична трансформація, при якій лексична одиниця ПМ замінюється словосполученням, експліцируючим її значенням, тобто що дає більш менш повне пояснення або визначення цього значення на МП [14]. За допомогою експлікації, вважає В.Н. Комісарів, можна передати значення будь-якого безеквівалентного слова в оригіналі, проте недоліком описового перекладу є його громіздкість і багатослівність. Тому найуспішніше цей спосіб перекладу застосовується в тих випадках, де можна обійтися порівняно коротким поясненням [14]. В такому випадку переклад нашого сленгу мав би приблизно наступний вигляд: Act against someone to make him have a loss.

До цього ж пункту можна віднести такі політичні сленги як гасити – робити все, щоб зіпсувати репутацію кандидата; гасильник – відповідно той, хто робить все, щоб зіпсувати репутацію кандидата-супротивника. Хоча в цьому випадку скоріш підійде прийом експлікації. Гасити – damage candidate’s reputation. Гасильник – someone who damage candidate’s reputation.

Засвічення (сленг.) – перші кроки, направлені на завоювання популярності, як мінімум – ознайомлення широкої публіки з кимсь або чимось невідомим раніше. У звичайному словнику є таке поняття, як «засвічення» – illumination, але навряд чи для носія англійської мови воно буде нести відповідне значення. Тож ми перекладаємо даний сленг, як first steps for recognize ability.

Кинути – у тлумачному словнику термінів та сленгу політтехнологів стоїть з відміткою (сленг) – навмисно не виплатити обіцяну винагороду. Ми можемо, звичайно, перекласти дану лексичну одиницю як throw або fling але, звичайно як перекладачі не можемо цього зробити, бо для носія англійської мови цей переклад не буде нести відповідного змістового навантаження, тож переклад матиме наступний вигляд: purposely not paying reward. Відповідно переклад наступних двох лексичних одиниць матимуть наступні значення Кидала – person who purposely don’t pay reward, кидалово – purposely not paying reward.

«As the parade to the rostrum continued, the bafflegab glossary expanded: Narrowing Parameters, functions of situational variables, diagnostic-planning activity,…»

Відповідно маємо і приклади англомовного політичного сленгу, що перекладається на українську мови цим способом: Bafflegab що використовується у наступному контексті:

The Wall Street Journal, March 14, 1967

В Оксфордському словнику політичного сленгу «Hatchet Jobs and Hardball: The Oxford Dictionary of Political Slang» Грента Баретта маємо наступне:

Bafflegab Confusing or unintelligible speech, doublespeak.

Тобто Bafflegabзмішана, незрозуміла промова, демагогія. Тож можна перекласти цей сленг, використовуючи все той самий спосіб експлікації тоді переклад матиме наступний вигляд: Bafflegab – невиразна промова. А можна спробувати знайти у політичному сленгу української мови відповідник, тоді це буде прийом компенсації.

«What's your angle, Flynn? Where do you get your drag

«The Mob,» 1951 film

У тому ж словнику маємо наступне значення: DragInfluence.

Дослівний переклад на українську мову матиме наступний вигляд Drag – тягнути, волочити. Але маючи значення цього слова як одиниці політичного сленгу маємо наступне: Drag – оказувати вплив, впливати на щось або когось.

«Then the doubledomes in Washington set a deadline.»

«Sayonara,» James A. Michener

Маємо у даному прикладі наступне пояснення зі словника «Hatchet Jobs and Hardball: The Oxford Dictionary of Political Slang» Грента Баретта: Doubledome – A scholar or intellectual, esp. a highly educated person who holds impractical or unrealistic views. Тобто маємо що це вчена, інтелектуальна людина, високоосвічена людина, яка дотримується нереальних, даремних переконань. Авжеж ми можемо використати при перекладі цього сленгу такий спосіб, як експлікація, але в цьому випадку ми маємо цілком погодитись з Комісаровим, відносно того, що недоліком описового перекладу є його громіздкість і багатослівність. Доречніше в даному випадку використати прийом калькування, за нашою думкою.

Калька – це запозичення шляхом буквального перекладу (дуже часто по частинам) слова або звороту з наступним складанням перекладених частин без будь-яких змін. В такому випадку наш переклад матиме наступний вигляд: Doubledome – Дводумець. Але в такому випадку можливо не кожен зрозуміє відвічне значення цього слова. Тому можна замінити це слово, на приблизне за значенням, але що використовується в більш ширших колах, а не лише в політичній мові – надумана людина. В такому випадку це буде прийом генералізації.

Тож одним зі способів перекладу політичного сленгу являється також прийом генералізації. Генералізацією В.Н. Комісарів називає заміну одиниці ПМ, що має вужче значення, одиницею МП з ширшим значенням. Створювану відповідність виражає родове поняття, що включає початкове видове поняття [14].

«Other examples of granfalloons are the Communist Party, the Daughters of the American Revolution, the General Electric Company, the International Order of Odd Fellows – and any nation, anytime, anywhere.

«Cat's Cradle,» Kurt Vonnegut

Маємо у тлумачному словнику політичного сленгу наступне: Granfalloon Any large, amorphous organization without real identity. Coined by Kurt Vonnegut. Тобто це велика, так би мовити, безформна організація, яка не має своєї реальної індивідуальності, своєрідності. Тож у даному випадку описовий переклад не є актуальним, із-за об’єму пояснення. Також ми не можемо використати прийом компенсації або генералізації, оскільки не маємо навіть приблизного значення в українській лексиці. Тож залишається упровадження нового слова. Це одна з найскладніших задач перекладача, бо у такому разі перекладач несе велику відповідальність, бо, можливо, впроваджує слово, яке у майбутньому буде використовуватись при перекладі. Тут, на нашу думку, дотепніше за все використати прийом транскрипції та транслітерації.

Також в дослідженому нами матеріалі цей спосіб перекладу не може часто використовуватись (при перекладі одиниць політичного сленгу при їх перекладі українською мовою), оскільки дані прийоми використовуються в основному для передачі на українську мову імен власних, а також реалій (транскрипція і транслітерація) і понять, а частіше політичну термінологію, що ще не існує в мові перекладу (калькування) [12].

Треба зазначити, що в даному випадку перекладач обов’язково має надати пояснення до свого перекладу: надати його в дужках, або зробити у вигляді примітки у тексті перекладу.

Тож в такому випадку наш переклад матиме наступний вигляд: GranfalloonГренфалун (велика, так би мовити, безформна організація, яка не має своєї реальної індивідуальності, своєрідності). І в подальшому перекладі використовувати цю лексему вже без пояснень.

Ось ще один приклад, де ми можемо впровадити нове слово:

«Johnny Congress has been busily engaged for some time past in raising the pay of Naval officers.»

Gettysburg Republican Compiler, Jan. 6, 1835

У словнику маємо: Johnny Congress The United States Congress. Тобто це назва конгресу сполучених штатів. У даному випадку ми так само, як в попередньому впроваджуємо нове слово при перекладі, з поясненням: Johnny Congressконгрес Джонні (конгрес сполучених штатів Америки).

Маємо наступний приклад із політичної статті:

«Democratic presidential hopeful Paul Tsongas told the nation's mayors on Monday that leaders of his own party are advocating 'Twinkie economics' by appealing to popular tastes without offering substance.»

Associated Press, June 17, 1991

У даному реченні слово 'Twinkie політичний сленг. У тлумачному словнику знаходимо наступне значення: Twinkie – Appealing but lacking substance. Тобто приваблива але відсутня, даремна субстанція (поєднання).

Тут, на нашу думку, дотепніше використати прийом, що був використаний у двох попередніх приклад: впровадження нового слова, використовуючи прийом транскрипції та транслітерації, з поясненням:

TwinkieТвінкі (приваблива але відсутня, даремна субстанція).

Прикладом використання цього способу у перекладі з української мови на англійську може послужити політичний сленг, що використовують у своїй лексиці політтехнологи: Ліманка – некоректна виборча технологія, вживана кандидатами від партії влади. Суть технології – в незаконному залученні вчительського складу до агітаційної «обробки» виборців (батьків) з примушенням останніх – під страхом подальшого негативного відношення до їх дітей.

Тож переклад з української мови на англійську даної лексичної одиниці матиме такий вигляд: Ліманка – Limanka. При цьому у вигляді виноски зробити пояснення у тексті, наступного характеру: Limanka – Discourteous electoral technology which is applied by candidates from party. Main point of technology is illegal involving of teacher staff in the agitational processing of body of electors (parents) with compulsion under fear of following negative relation to their children.

Отже ми виявили основні аспекти, прийоми та особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад: частіше за все використовується спосіб перекладу експлікація – описовий спосіб перекладу. Якщо цей прийом не є актуальнім із-за об’єму перекладу, ми використовуємо спосіб компенсації або генералізації. У деяких випадках також дотепно використовувати прийом калькування. Також дуже актуальним виявився прийом впровадження нового слова, за допомогою транскрипції та транслітерації, хоча і зазначено, що цей прийом перекладу зустрічається не часто при перекладі зниженої лексики.


Висновки


На початку дослідження ми ставили перед собою наступні завдання:

1) визначити, що таке нелітературна лексика та яку роль відіграє в ній сленг;

2) визначити, чи являється сленг підгрупою діалекту;

3) роздивитись проблеми дефініції сленгу та жаргону: чи являються вони синонімами або це дві окремі лексичні одиниці;

4) дізнатись про властивості політичного сленгу та його місця у системі мови;

5) розглянути та проаналізувати способи та проблеми перекладу політичного сленгу.

В ході дослідження ми дізнались, що сленг входить до діалекту в будь-якій мові. Також дізнались, що існують проблеми дефініції сленгу та жаргону. Багато лінгвістів взагалі вважають, що ці два терміни – синоніми. Інші вважають, що сленг це просто ряд слів, що не являються термінами, що використовуються в термінологічному значенні. Але є і такі визначення, що ставлять сленг поряд з іншими лексичними одиницями. Чітко ми визначили тільки його найбільш істотні властивості.

Також виявили основні аспекти, за якими можна визначити. Чи являється надана лексема сленгом. Як зазначають лінгвісти Бетені К. Дюмас та Джонатан Лайтер вираз являється «дійсним сленгом», якщо відповідає хоча б двом, наданим нижче, критеріям:

Вираз знижує «гідність формального та серйозного докладу або писання» іншими словами, вираз розглядається в контексті як «яскравий, неправильно використаний вираз»;

Використання такого виразу припускає, що той хто використовує його добре знайом з тим, про що йде річ, або добре знайом з групою людей, яка добре знає про що йдеться мова;

Такий вираз «є забороненим у звичайній розмові з людьми найвищого соціального статусу або людьми з великою відповідальністю»;

Вираз заміщує «добре відомий визначений синонім». Це робиться перш за все для запобігання «дискомфорту, викликаного обумовленою подальшою розробкою елементу».

Також у ході нашого дослідження ми виявили чи дійсно існує поняття політична мова, політичний сленг, та визначили яке місце займає ця лексика у системі мови. Визначили, що існують політичні інтернаціоналізми. Винайшли джерела походження політичного сленгу.

Основні джерела походження українського політичного сленгу:

запозичення з англомовної (та інших іноземних мов) політичної термінології;

злодійський і тюремний жаргон.

У процесі дослідження поставленого питання ми винайшли основні проблеми та способи перекладу політичного сленгу. Взагалі то при перекладі такої зниженої лексики як сленг або жаргон, простіше за все керуватись спеціальними словниками, яких в наш час більш ніж вдосталь. Та основною проблему у даному випадку являється те, що навіть саме поняття «політичний сленг» з’явилось досить недавно, тож словників політичного сленгу майже не існує, тож перекладач маю спиратись лише на свої знання, та на тлумачення політичних сленгів на перекладацькій мові.

При розгляді основних прийомів перекладу зниженої лексики ми виявили, що при перекладі політичного сленгу використовуються частіше за все наступні способи перекладу: частіше за все використовується спосіб перекладу експлікаціяописовий спосіб перекладу. Недоліком даного способу являється у деяких випадках надвеликий об’єм перекладу. Якщо цей прийом не є актуальнім із-за об’єму перекладу, ми використовуємо спосіб компенсації або генералізації. Але, як виявилось, цей спосіб при перекладі політичного сленгу використовується не дуже часто. У деяких випадках також дотепно використовувати прийом калькування (упровадження нового слова). Також дуже актуальним виявився прийом впровадження нового слова за допомогою транскрипції та транслітерації, хоча і зазначено, що цей прийом перекладу зустрічається не часто при перекладі зниженої лексики. Основною проблемою впровадження нового слова являється відповідність перекладача, оскільки ймовірно він вводить в систему мови нову лексему, яка в подальшому буде використовуватись.


Список використаної літератури


Алєксєєва І.С. Професійний тренінг перекладача. // вид. «Союз», 2001 р.

Арнольд І. В. Лексикология современного английского языка. // Москва 1993 р.

Арнольд І. В. Стилістика. Сучасна англійська мова. // Підручник для ВНЗ-4-е изд. 2002 р

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. // Москва 1986 р.

Береговська Э.М Молодежный сленг: формирование и функционирование. // «Вопросы языкознания», 1996 р.

Большой энциклопедический словарь. // – Языкознание. Москва Российская энциклопедия, 1998 р.

Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. // вид. «Нова книга» 2003 р.

Виноградов В.С. Общие лексические вопроси. // Москва 2004 р.

Гальперін І.Р. О термине «сленг» // «Вопросы языкознания.» No 6. 1986 р.

Гаспаров Б.М. Лингвистика языкового существования. Язык. Память. Образ. // Москва 1996 р.

Засурский И. Реконструкція Росії: Мас-медія та політика у 90-ті // М., 2001.

Казакова Т.А. Аспекти теорії письмового перекладу // Свердловськ, CГПИ, 1988.

Карабан В. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. // Вінниця 2003 р.

Комісаров В.Н. Теория перекладу. // М.: ВШ, 1990

Комісаров В.Н., Рецкер Я. І., Тархов В. І. Посібник по перекладу з англійської мови на російську. // вид. «Вища школа» 1985 р.

Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови. // Харків 1993 р.

Раєвська Н.М. English lexicology. // Київ 1991 р

Сухенко К.М. Лексичні проблеми перекладу. // Київ. Нац. Універ. Ім..Тараса Шевченка. 1992 р.

Хомяков В.А. Нестандартная лексика в структуре английского языка национального периода. // Автореф. докт. Дис…. канд. філол. наук. 1980 р.

Швейцер А.Д. Очерк современного английского языка в США. // Москва «Высшая школа» 1983 р.

Dunn J.A. 'How to speak new Russian' // Rusistika, 20, September 1999

Partridge E. Slang Today and Yesterday. // London: Routledge and Kegan Paul. 1979 p.

Spears Richard A. Slang and Euphemism. // N.Y.: New American Library, 1982 p.

) Terence Wade, The Russian Language Today // Routledge, London New York, 1999


Джерела довідкової літератури

Кохтев А. Міжнародний словник непристойностей: 40000 слів та виразів // М.: АЗЪ, 2001.

Радянський енциклопедичний словник. // Москва «Советская энциклопедия» 1990 р.

Словник – довідник лінгвістичних термінів. // Москва «Российская энциклопедия» 1985 p.

Єрмакова О.П., Земська Е.А., Розіна Р.И. Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь общего жаргона. // Москва 1999 р.

Юганов И., Юганова Ф. Словарь русского сленга // Mетатекст, М., 1997.

Похожие рефераты: