Xreferat.com » Топики по английскому языку » Особливості структури та семантики утворення назв чоловіка в англійському слензі

Особливості структури та семантики утворення назв чоловіка в англійському слензі

Міністерство освіти і науки України

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра англійської філології


Курсова робота

Особливості структури та семантики утворення назв чоловіка в англійському слензі

Спеціальність 6.030500 - англійська філологія (мова і література)


Науковий керівник

к. ф. н., доц. Галуцьких Ірина Анатоліівна

Нормоконтролер


Запоріжжя - 2010

Зміст


Вступ

Розділ 1. Розуміння терміну "сленг" в сучасній лінгвістиці

1.1 Походження терміну "сленг"

1.2 Сленг та лексика обмеженого вжитку

1.3 Загальний та спеціальний сленг

Розділ 2. Назви чоловіка в слензі англійської мови

2.1 Структура сленгових назв чоловіка в англійській мові

2.2 Семантика назв чоловіка в англійському слензі

Висновок

Перелік використаних джерел

Вступ


Темою даної роботи є сленгові назви чоловіка в англійській мові, їх дослідження з лінгвістичних і семантичних позицій.

В наш час сленг є однією із найцікавіших мовних систем сучасної лінгвістики. В цій роботі пропонується висвітлення низки проблем, пов’язаних із існуванням такого явища як сленг.

Сленг розвивається, змінюється дуже швидко. Це утворення, яке може як легко утворитися, так і зникнути. Ці всі зміни відбуваються для спрощення усної мови та її розуміння. Сленг - дуже живе та динамічне утворення. Його використовують у різних сферах суспільного життя. Це важлива частина мови, яка допомагає "тримати" її "живою".

Вивчення сленгу ускладнюється декількома факторами:

По-перше, існує термінологічна плутанина щодо поняття "сленг", і роботи, у яких заявлено, що основною їхньою темою є сленг, присвячені насправді професійному жаргону або іншим, близьким сленгу, але все-таки відмінним від нього явищам.

По-друге, багато дослідників вважають сленг паразитуючим явищем,", що засмічує" літературну мову й неварте наукового вивчення, що особливо стосується британських лінгвістів, що незмінно ратували за "чистоту стилю".

По-третє, ускладнений пошук матеріалу: природнім способом побутування сленгу є усне мовлення, а зібрати необхідну кількість усних текстів складніше, ніж письмових текстів.

Незважаючи на це, по загальному й спеціальному англійському слензі існує деяка кількість корисних і інформативних наукових праць, що зробили дане дослідження можливим.

Сленг розвивається, змінюється дуже швидко. Це утворення, яке може як легко утворитися, так і зникнути. Ці всі зміни відбуваються для спрощення усної мови та її розуміння. Сленг - дуже живе та динамічне утворення. Його використовують у різних сферах суспільного життя. Це важлива частина мови, яка допомагає "тримати" її "живою".

Стан розробки проблеми. Хомяков В.А. у своїй книзі "Введение в изучение слэнга - основного компонента английского просторечия" вказано, що вперше термін сленг зі значенням "мова низького або вульгарного типу" був засвідчений у 1756 році [19]; з 1802 року цей термін розуміють як "Кент або жаргон певного класу або періоду", а з 1818 року під сленгом стали розуміти "Мова високого розмовного типу, що розглядається, як нижче рівня стандарту грамотної мови, і складається з нових слів або вже існуючих слів, що вживаються в спеціальному значенні".

Загалом, проблемою вивчення сленгу займались такі вчені: Е. Партрідж [20], С.Б. Флекснер, В. Фріман, М.М. Маковський [10], Менкен, А. Баррере, Ч. Леланд, І.Р. Гальперін [4], В.А. Хомяков [18; 19], І.В. Арнольд [2], Т.А. Соловьйова [16] та багато інших. Кожен з них досліджував термін "сленг" як такий і певні його особливості. У словниках Хоттена [23], Бауманна [25], в статтях вітчизняних дослідників сленга дається довгий список бібліографії; існує чудова праця-довідник Берка, з котрої можна взяти ряд висловлень про сленг письменників та літераторів тощо.

Актуальність роботи: В наш час вивчення сленгу є дуже актуальним, так як сленг дуже чітко розкриває найменші нюанси сприйняття, переживання та передачі світу.

Об’єкт дослідження - назви чоловіка в англійському слензі.

Предмет дослідження - особливості структури та семантики утворення назв чоловіка в англійському слензі.

Мета дослідження: дослідити особливості сленгвих назв чоловіка в сучасній англійській мові.

Завдання:

Прослідкувати історію розвитку терміну сленг;

Проаналізувати наукову літературу з питань вивчення сленгу;

Визначити поняття сленг, дослідити роль сленгу в мові;

Спираючись на матеріали, дослідити особливості назв чоловіка в англійському сленгу.

Мета і завдання роботи зумовили таку її структуру: робота складається зі вступу, головної частини, яка складається з двох розділів, висновків та бібліографії.

Практична значимість роботи полягає в тому, шо цей матеріал можна використовувати при вивченні англійської мови у школах та вузах, філологічному аналізу тексту, а також при написанні курсових та дипломних робіт.

Розділ 1. Розуміння терміну "сленг" в сучасній лінгвістиці


1.1 Походження терміну "сленг"


Етимологія терміну сленг - одне з найзначніших і найзаплутаніших питань в англійській лексикографії. Складність розкриття походження терміну посилюється його багатозначністю і різноманітним трактуванням сленгу авторами словників і спеціальних досліджень за останні 200 років.

Вперше термін сленг зі значенням "мова низького або вульгарного типу" засвідчений в 1756р.; з 1802 під цей термін підводять, "Кент або жаргон певного класу або періоду" а з 1818 під сленгом почали розуміти "Мова високого розмовного типу, що розглядається, як нижче рівня стандарту грамотної мови, і складається з нових слів або вже існуючих слів, що вживаються в спеціальному значенні".

Е. Партридж вказує, що приблизно з половини минулого століття термін сленг став загальноприйнятим значенням для "незаконна" розмовна мова, тоді як до 1850 року цим терміном називали всі різновиди "вульгарна мова крім кенту" [20]. Слід зазначити, що з терміном сленг нетермінологічно вживати такі синоніми сленга як аго, жаргон, блатний жаргон, кент [7]. Спочатку сленг вживався як синонім до терміну кент, пізніше - до терміну арго [9]. Як лінгвістичний термін, сленг відсутній в словнику С. Джонсона, який був опублікований в 1755 році; в першому стандартному словнику Н. Уебстер, виданому в Америці в 1828 році, термін сленг приведений з поясненням "низька, вульгарна, безглузда мова". Показовим є те, що термін з`явився вперше в спеціальному словнику, а вже потім став використовуватись у тлумачних словниках загального типу [4].

Саме Френсіс Гроуз в 1785 році ввів термін сленг як синонім для кент у свій знаменитий словник "низької" мови: сленг - кент. Пояснивши сленг через кент, Ф. Гроуз розділяє "низьку" мову на дві частини, називаючи першу частину кентом або сленгом. Словник Ф. Гроуза був дуже видатним та вважався еталоном, і, мабуть, тому інші всі автори словників "низької" мови стали пов`язувати сленг з кентом, як слова з одного ж і того джерела - таємної мови мандрівних бідняків - циган, тим паче, що в циганському жаргоні було слово "сленг".Ф. Гроуз не знайшов родового терміну для другої частини "низької" мови [22, 30].

Циганська етимологія терміну сленг протрималась майже до кінця 19 сторіччя, вона дається і у відомому словнику Дж. Хоттена, де приводяться такі синоніми сленгу як "нескладна мова" - циганський жаргон, блатний жаргон - низька вульгарна мова. Він же вказує: сленг - мова на якій розмовляють цигани - низька, вульгарна, несанкціонована мова [23]. В кінці 19 сторіччя, коли зросла цікавість, сленг почали розглядати як запозичення зі скандинавських мов. 20-го сторіччя питання про етимологію цього терміну викликає більшу цікавість вчених. Виникають нові гіпотези, більш чи менш науково обгрунтовані, але так і не отримавши загального визнання.

Вітчизняна дослідниця І.В. Арнольд вказує, що сленг - включає лиш розмовні слова та вирази з грубуватим чи жартівливим емоційним забарвленням (неприйнятим) в літературній мові [2, 65].

І.Р. Гальпєрін пропонує розуміти під сленгом - той шар лексики та фразеології, який проявляється у сфері живої розмовної мови в якості розмовних неологізмів, які легко переходять у шар загальноприйнятої розмовної літературної лексики [4, 21].

Заслуговує уваги думка М.М. Маковського про діалектне зародження терміну сленг, але автор цієї гіпотези доказово її не підтвердив. Те, що дане слово є в північних діалектах Англії, ще не говорить про діалектне родство: воно засвітчено і в циганському грабіжницькому арго [10, 67].

В кінці 19 століття сленг почали розглядати як запозичення зі скандинавських мов. Починаючи з етимологічного словника Скіта, така інтерпретація походження терміну потратила в деякі авторитетні словники англійської мови. Скандинавське походження терміну приймали такі дослідники як Бредні, Уіклі та Уайльд.

Таким чином, етимологія терміну сленг зостається досі повністю не розкрита і представляє одну із таємниць англійської лексикографії.


1.2 Сленг та лексика обмеженого вжитку


Лексика (з грец. lexicos - словниковий, словесний) - це сукупність слів певної мови, її окремих сфер чи діалектів [13].

Існує формальна й неформальна мова [15, 12]. Нас цікавить неформальний стиль, тому що саме до цього типу включають сленг [15, 13].

М.А. Грачов та інші лінгвісти поділяють всю лексику на літературну та нелітературну. До літературної лексики відносяться: книжкові слова, стандартні розмовні слова, нейтральні слова. Ця лексика вживається або в літературі, або в усній мові в офіційній обстановці. Також існує нелітературна лексика, її поділяють на: професіоналізми, вульгаризми, жаргонізми, арго та сленг. Ця частина лексики відрізняється розмовним, неофіційним характером та емоційною забарвленістю [5, 34].

Професіоналізми - це слова, що використовуються невеликими групами людей, об’єднаних певною професією [17, 63]. Наприклад, moonship, soft-landing, і т.д.

Етимологія терміну жаргон до кінця не вияснена. Жаргон із французької jargon - "наріччя, жаргон" (gargone - "базікання"). В англійській лінгвістиці прийнята етимологія Скіта: Жаргон - заплутана розмова. Жаргонізми - соціальний діалект; відрізняється від літературної мови специфічною лексикою і вимовою, але не має власної фонетичної і граматичної системи. Як правило, це словник розмовного мовлення людей, зв’язаних певною спільністю інтересів [17, 61].

Арго - мова якоїсь вузької соціальної чи професійної групи, штучно створювана з метою мовного відокремлення; відзначається головним чином наявністю слів, незрозумілих для сторонніх [6, 34]. Наприклад, sap, grapple, equip, forestall та інші [8, 14].

В англійській лексикології арго - таємні "мови" - жаргони зазвичай називають кент, в іспанській мові - херманія, в німецькій - ротвелш, у французькій - арго. Арго - це професійний жаргон волоцюг, злодіїв, гангстерів та деяких інших суспільних груп (вуличних торговців тощо).

Вульгаризми - це грубі слова, що зазвичай не вживаються освіченими людьми в суспільстві, це спеціальний лексикон, що використовується людьми низького соціального статусу: засудженими, торговцями наркотиками, бездомними і т.п.

Останнім часом все більше вживається термін сленг.

Сленг - жаргонні слова або вирази; розмовний варіант тієї чи іншої соціальної або професійної групи [19, 10].

Сленг - це слова, що часто розглядаються як порушення норм стандартної мови. Це дуже виразні, іронічні слова, що слугують для позначення предметів, про які говорять в повсякденному житті.

Сам термін сленг в перекладі з англійської мови означає:

мова соціально чи професійно відособленої групи в протилежність літературній мові;

варіант розмовної мови (в тому числі експресивно забарвлені елементи мови), що не співпадають з нормою літературної мови [10, 35].

Г.А. Судзиловський відзначає, що під терміном сленг звичайно об’єднують найрізноманітніші поняття:

сленг - це лексичне явище;

до сленгу відносять не літературну лексику;

сленг - це лексика характерна для усної мови;

сленг - це лексика що має емоційне забарвлення;

сленг характеризується певним фамільярним забарвленням

до сленгу звичайно відносять всілякого роду жартівливі, іронічні та інші вислови;

сленг можна умовно розділити на загальновідомий і загальновживаний та маловідомий і вузько вживаний;

Для сленгу характерна обмежена зрозумілість [15].

Сленг складається зі слів та фразеологізмів (сталих зворотів), які виникли та спочатку вживалися лише в окремих соціальних групах, він відображав життєву орієнтацію цих груп. Ставши загальновживаними, такі слова в цілому зберігають емоційно-оцінковий характер.

Деякі дослідники вважають, що термін сленг застосовується у двох значеннях: або як синонім жаргону, або як сукупність жаргонних слів, жаргонних значень загальновідомих слів, жаргонних словосполучень, що належать за походженням до різних жаргонів, та стали якщо не загальновживаними, то зрозумілими для достатньо широкого кола носіїв даної мови.


1.3 Загальний та спеціальний сленг


Під терміном сленг розуміють особливий периферійний шар нелітернатурної лексики та фразеології, який лежить за межею літературної розмовної мови, закордонних діалектів загальнонародної англійської мови. Слід ввести два види: загальний сленг та спеціальний сленг.

Загальний сленг. В.Г. Вілюман [3, 47], займався проблемою сленга, сформулював деякі його важливі особливості. Автор запропонував розрізняти:

1) загальний сленг, тобто, той, що знаходиться за межами літературної мови, загальнозрозумілі та широкоросповсюджені у розмовній мові образні слова та словосполучення емоційно-оцінкового відтінку. Ці слова претендують на новизну та оригінальність в якостях, які виступають синонімами слів та словосполучень літературної мови;

2) спеціальний сленг, тобто слова та словосполучення того чи іншого професійного, чи-то класового жаргону.

Загальний сленг - відносно стійка для певного періоду, широко розповсюджена і загальнозрозуміла соціальна мовна мікросистема в просторіччі, досить неоднорідна за своїм генетичним складом і ступенем застосування до фамільярно-розмовного мовлення з яскраво вираженою емоційно експресивною інтонацією вокабуляра.

Загальний сленг має ряд рис, що відрізняються, які можна виявити при співставленні висловлювань про сленг зарубіжних та вітчизняних англістів. Ці риси слід враховувати, щоби запобігти суб`єктивних тверджень. Назвемо основні:

загальний сленг (ЗС далі) широко розповсюджений і зрозумілий для всіх соціальних верств населення;

має яскраво виражений емоційно-оцінковий характеер з домінуванням експресивної функції над номінативною (проста назва предметів та явищ);

ЗС відносно стійкий для визначеного періоду, хоча сленгізми і переходять легко в колоквіалізми, а також зникають з вжитку;

ЗС не однорідний по своєму генетичному складу, будучи створеним з різноманітних джерел (жаргони, кент, професіоналізми, варваризми тощо);

неоднорідний по ступеню наближення до фамільярно-розмовної мов, хоча в цілому він протистоїть їй як компонент просторіччя;

ЗС іноді має фонетичні, морфологічні та синтаксичні особливості;

відрізняється генетично та функціонально від спеціпального сленгу (кента, жаргону, близьких до кенту мовних утворень) [12, 27].

До загального сленгу можна віднести такі минувші жаргонізми, як brass hat - офіцер, G.I. Jesus - воєнний священник, Jerry, Krauthead - німецький солдат тощо [15, 40].

Переходячи у сферу загального сленгу, жаргонізми, авжеж, втрачають свій вузький соціально-професійний характер та стають загальнозрозумілими для всіх носіїв мови. Тут відбувається перерозподіл лексики та фразеології.

англійський сленг назва чоловік

Спеціальний сленг як соціальна мовленнєва мікросистема досить неоднорідна за своїм генетичним складом та структурою. В традиційному розумінні під цей термін підводять: секретні "мови" злочинного світу, жаргони та інколи різноманітні професійні лексичні системи.

В англістиці, наскільки відомо, не настільки яскраво є дослідженим спеціальний сленг, хоча його вивчення має входити в соціолінгвістику (галузь мовознавства, синтез соціології та лінгвістики, що вивчає питання суспільного існування та суспільні умоіи розвитку мови). Найбільш глибинне трактування жаргонів, арго та професійної лексики ряда європейських мов дана в книзі академіка В.М. Жирмунського "Национальный язык и социальные диалекты" (Ленінград, 1936 рік).

Спеціальний сленг включає в себе: арго, кент, римований сленг, соціальні жаргони та професійні говори, бек сленг тощо.

Почнемо опис спеціального сленгу з арго, тобто з низької зони жаргонізмів - таємних мов злочинного світу. За В.М. Жирмунським, арго - "свого роду пароль, по якому впізнають один одного … і засіб професійної організації в умовах гострої соціальної боротьби" [7, 119]. Тому арго - це конспіративний, утаємничений жаргон.

В.М. Жирмунський справедливо помічає, що перетворення арго в сленг означає кінець старого арго як таємної професійної мови декласових елементів. Арготична лексика, втративши свій таємний характер, використовується як засіб емоційної експресії, образного евфемічного у сфері щоденного спілкування.

Кент - арго злочинного світу Англії - може похвалитися першими словниками, які були складені вже на початку 16 століття, тобто майже на півстоліття раніше перших тлумачних словникв літературної мови.

Досить близький до кенту за своєю сутністю секретного коду римований сленг - він спеціально зашифрований та ледве зрозумілий для непересічних громадян, хоча і відрізняється за своїм походженням від кента. Ось що про це пише Греттон: Цікавою формою кенту є римований кент. Традиційний термін для нього - Римований сленг. Але, хоча він і заснований на римі, часто не римується. Також він навмисно зашифрований.

Але з іншого боку римований сленг (кент) не має спеціальної "професійної" замкнутості, він в основному розчинений у лондонському міському напівдіалекті (кокней) та виступає на правах жартівливих образних висловів, займає проміжне місце між загальним сленгом (coward - Charley Howard; brokers - engineers and stokers).

Цікавим прикладом секретного коду є зворотній сленг (секретна мова вуличних торгівців фруктами, овочами і т.д.).

Сутність зворотнього сленгу заключається в тому, що найбільш важливі за змістом слова перевертаються. При цьому звичайно ці фонетичні "перевертні" з додатковим перекрученням під час вимови. Наприклад: bad - dab; good - doog; man - nam; policeman - namesclop.

Дуже близький за своїм характером до зворотнього сленгу є більш складний тип таємного коду центральний сленг або середній сленг. Звичайно вважають, що цей тип сленгу з’явився пізніше ніж зворотній сленг. Приховування форми відбувається не простим перевертанням, а "розділенням" слів навпіл на голосному звуці або дифтонгу та постановці другої частини перед першою, інколи з приєднанням звуку h на початку нового утворення та деяким спотворенням у звучанні (наприклад, прибавляються своєрідні "суфікси": - mer, - fer, - ee). Наприклад: fool - (h) oolerfer; thief - (h) evethee.

Необхідно відзначити, що зворотній сленг та центральний сленг не прищепилися на американському ґрунті, що можливо пояснюється їхньою пізнішою появою та обмеженою сферою вживання.

Отже, термін сленг є багатозначним. Він належить до лексики обмеженого вжитку: має неофіційний характер та емоційну забарвленість. До лексики обмеженого вжитку також належать професіоналізми, жаргонізми, арго, вульгаризми (останнім часом все більше вживається термін сленг). Сленг, за В.Г. Вілюманом, поділяється на загальний та спеціальний. Загальний - загальнозрозуміла, розповсюджена соціальна мовна мікросистема. Спеціальний сленг - це більш специфічна лексика та фразеологія соціальних жаргонів, професійних говорів, арго тощо [3].

Розділ 2. Назви чоловіка в слензі англійської мови


2.1 Структура сленгових назв чоловіка в англійській мові


Формування словника сленгу відбувається за рахунок тих же джерел і засобів, які властиві мові взагалі й англійській мові зокрема. Згідно Є.М. Берестовській різниця між словотвором у мові в цілому й конкретно утворенням одиниць сленгу полягає лише в пропорціях і сполученнях [15; 33].

1. іншомовні запозичення. Цей спосіб гармонійно сполучається з афіксацією, тому слово відразу ж адаптується під граматичний улаштування мови, що запозичує слова;

2. афіксація. Даний спосіб формування сленгізмів досить продуктивний, спочатку, будучи одним з найбільш розповсюджених у мові в цілому;

3. метафорика. Тут слід обговорити той факт, що дану групу становлять також і метонімія, що носить іноді евфемістичний характер, затушовуючи негативну суть денотата. У метафорі часто присутнє гумористичне трактування означуваного;

4. розвиток полісемії;

5. усічення й додавання коренів;

6. абревіація.

Багато слів сленгу виникають шляхом скорочення слів, словоскладання. Роль афіксації в утворенні слів сленгу незначна. Згідно з його спостереженнями запозичення, які піддалися фонетичній адаптації й переосмисленню також є продуктивним способом словотвору [16; 38].

Розглянемо деякі способи сленгвого словотвору:

запозичення з інших мов:

swami guy - божественна людина (від swami - індуїстський божок);

denkster - dutch for someone who is a star in thinking;

shyster - Shyster is derived from the German term scheisser, meaning literally “one who defecates”. Generally used to describe someone who is untrustworthy.

афіксація: суфікс - loo не має самостійного значення, є лише підсилювальним сленговим суфіксом, що надає слову відтінок значення (fakeloo artist); суфікс - ly є зменшено-пестливим і також відтіняє семантику сленгізма (pally); Umpchayа - chump (це приклад так званої секретної мови, коли перша літера переноситься у кінець слова і до основи додається безглуздий суфікс - ay); слова із суфіксами емотивної оцінки:

y: daddy - is a man who cares for a child's both physical and emotional needs; a girls boyfriend or husband;

kiddy - a mischievous man; to be friendly, easy to get along with;

softy - a person who does not fight back, and who is thought of as being weak;

abay - a boy who is very smart and careful;

ard: well 'Ard - person of a tough deposition. Strong in body and mind;

slaggard - name given to anybody who regularly acts, or is acting like a complete fool;

smacktard - a person that lacks intellegence and/or common sense;

coward - one who is not brave;

kin: pumpkin - Very attractive physically; Marked by a lack of intelligence or care; foolish or careless;

otherkin - is a group of people who believe that in some way, they are not completely human;

rumpkin - a fool. A moron. A young inexperienced person of low intelligence;

ster: chumpster - a drunk chatter who brags about all the things "he owns";

troester - that one guy that everyone makes fun in class because he thinks he knows everything, and thus has an answer to any question;

hipster - someone who spends a lot of money to dress like they don't have any;

gangster - is one who participates in organized crime, typically the Mafia. Gangsters commit crimes (killing, gambling, drug dealing, prostitution) for money;

christer - Catholic (or any other Christian) who shows up to church only on Christmas and Easter.

абревіатури: dick - detective, AD - Admiral або Adult, pleb - плебей, stupe - an individual who is stupid, azn - Asians (mainly from California) who shame their race by bleaching their hair blonde, doc - short for “doctor”.

слова утворені по конверсії (lag - каторжник; sap - зубрила) [1].

слова що позначають колір: black baby - a child where at least one of the parents is black; white african - a person of the white race that was born in Africa; red boy - a male (homosexual) prostitute; Red coat - a British soldier; Yellow Nose - a very snotty person, quite rude to all others.

слова, що утворилися від назв тваринного світу: dog brain - а mentally challenged person; herring - a man with an unhealthy interest in children; Fox - A term used to describe someone thought of as very attractive; lion - someone showing bravery, masculinity or both.

слова, що утворилися від стійких фраз.

Однак, ці засоби вираження особи вираження особи непродуктивні в сучасній англійській мові. Одними з головних засобів є складні слова (redskin - індіанець, червоношкірий; lowbrow - малоосвічена людина; greenhorn - новачок; shellback - старий моряк; chatter-box - базіка; truepenny - чесна Людина) та слова, що утворилися шляхом виникнення переносного значення у вже існуючих у мові слів. Найбільше число переносів характерно для: а) іменників з розряду предметів і подій - (block - опецьок - тупиця; sieve - сито - базіка); б) назв тварин і фантастичних істот - (leech - п'явка - здирник); в) абстрактних іменників - (love - любов - коханий; oddity - чудність - дивак); г) власних імен - (Apollo - Аполлон - красень; Cain - Каїн - зрадник).

2.2 Семантика назв чоловіка в англійському слензі


В наш час вивчення сленгу є дуже актуальним, так як сленг дуже чітко розкриває найменші нюанси сприйняття, переживання та передачі світу.

В сучасній лексикології виділяються три лексико-семантичних поля: "Назви живого: людини, тварини", "Назви продуктів господарчої, технічної та соціальної діяльності людини", "Назви абстрактних понять: явищ, ситуацій, подій". В англійському сленгу існують ті чи інші відхилення від норми. Тобто, для сленгового світобачення цінні лише ті характеристики, які впливають на виживання та продовження роду. Неприйнятним для сленгу є крайній вияв інтелектуально-емоційних, фізичних або соціальних характеристик. Наприклад, надмірна агресивність особи у Сленгових Лексичних Одиницях (yob - невихована людина, хуліган; rough neck - хуліган, головоріз") є такою ж неприйнятною для носіїв сленгу, як і надмірна толерантність (Gawd-help-us - безпорадна, дратівлива людина). Також невідповідними нормі у сленгу є ознаки надзвичайної фізичної привабливості (God’s gift - надзвичайно привабливий чоловік) і вияв надзвичайної потворності. Надмірно активна соціальна позиція (high-up - авторитетна посадова особа; Mr. Big - можновладець) є відхиленням від норми так само, як і відсутність такої позиції або низький соціальний статус (sod - принижений, зневажений чоловік).

У багатьох цивілізованих соціумах деякі характеристики осіб, які не відповідають певним нормам, замінюють на більш толерантні. Натомість у сленгу ми фіксуємо безліч відповідних СЛО, як wingy - "однорука людина", jelly-belly - "товста людина". Відмінні від певної лінгвоспільноти релігійна приналежність, расові або національні ознаки, такі як God forbid - "єврей", jungle bunny - "представник негроїдної раси" також вважаються невідповідністю нормам.

Антропоцентризм останнім часом став домінантою лінгвістичних досліджень. Ці дослідження передбачають вивчення гендеру як феномену, а також культурних засад, що впливають на поведінку людини в соціумі.

На матеріалі тлумачних словників дуже актуальним видається аналіз лексичних одиниць тендерної семантики, що містять у тому числі й стереотипні уявлення про чоловіків [20; 21;

Похожие рефераты: