Xreferat.com » Топики по английскому языку » Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

Даний вид індивідуалізації пов’язаний з формуванням у ліцеїстів-старшокласників індивідуального стилю (ІС) оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю з урахуванням індивідуальних особливостей нервової системи (комунікативний/некомунікативний тип) та стиля діяльності який уже склався протягом навчання в середніх класах загальноосвітньої школи.

В вітчизняній і зарубіжній літературі дане питання вивчається протягом багатьох років (С. Ю. Ніколаєва, Н. Ф. Бориско, Н, Д. Соловйова, I. O. Malley, A. U. Chamot, R. L. Oxford, E. Rod, P. Skehan, I. Tudor та ін.). Ми визначаємо ІС оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю як повна модель поведінки, яка включає психологічні, когнитивні та сенсорні індивідуальні особливості, які визначають прийоми та способи, яким учень надає перевагу по вивченні іноземної мови. Одним із завдань вчителя є надання допомоги учню у формуванні ІС.

В методичній літературі існує два підходи до формування ІС. Один з яких базується на організації таких видів діяльності учнів на уроці і вдома, які співпадають з спонтанно обраними учнями способами і прийомами, яким вони надають перевагу в досягненні успіху в навчанні (Willing 1987; 1988). І другий підхід включає додаткові способи і прийоми, які відрізняються від тих яким учні спонтанно надають перевагу, або до яких звикли (O’Malley, Chamot 1990).

На наш погляд прийнятним є другий підхід, тобто ознайомлення з різними стилями навчання з подальшою організацією навчальної діяльності таким чином, щоб учні могли вдосконалювати прийоми і способи такого стилю навчальної діяльності, який відповідає їх індивідуальним особливостям, тобто формувати ІС навчальної діяльності.

Для практичної реалізації навчання ІС необхідно визначити його компонентний склад. В методичній літературі дане питання розглядається в дослідженнях стратегій і стилів навчання. При цьому розрізняють тактику, яка полегшує використання мови (Production strategies i Communication strategies) і яка полегшує вивчення іноземної мови (Learning strategies). В сучасній методиці зустрічається велика кількість класифікацій стилів і стратегій навчання. Назвем деякі з них, прийнятні для ознайомлення з ними ліцеїстів: конкретний, аналітичний, комунікативний, авторитарно-орієнтований (Willing 1987); візуальний, аудитивний, діяльнісний (Reid 1987); послідовний, невпорядкований стилі (Lowes, Target 1998); когнитивні, соціально-ефективні, метокогнітивні стратегії (O’Malley, Chamot 1990), прямі (когнитивні, мнемотехнічні, компенсаторні) і непрямі (метакогнитивні, афективні, соціальні) стратегії (Oxford 1990) та ін. спираючись нароботи вище згаданих авторів, ми виділяємо такі компоненти ІС для навчання ліцеїстів старшокласників:

В рамках формуючої індивідуалізації навчання іноземних мов вирішується питання ознайомлення учнів з можливими стилями і стратегіями навчання, визначення власного стилю, практичне випробування нових стратегій і формування навчальних умінь технологічного мовлення

Для практичного рішення проблеми ознайомлення учнів з різними стилями навчання: визначення власного стилю пропонуються такі завдання.

Завдання 1. Read the saying and say what you think about it. Learning how to learn is the element that is always of value now and in future.

Завдання 2. Language learning is no different from any other kind of learning. There are four stages in this process.

The learning cycle

Stage 1

Having an experience

Stage 4Stage 2

Planning and trying againLooking at the experience

Stage 3

Drawing conclusions from the experience

Try to find out how you like to learn English. Fill the chart and be ready to report on you favourite and unfavouriteactivities in English.

How do you feel about these activities? Tick 4 column 1, 2 or 3.

Індивідуальний стиль навчання

Стратегії вживання іноземної мови
Стратегії вивчення іноземної мови

Стратегії продуціювання

Правильне і ефективне вживання лінгвістичної системи мови

Планування

Компенсаторні стратегії, спрощення

Пред’явлення і самоконтроль

Стратегії комунікації

Вирішення проблем комунікацій, які виникають в процесі взаємодії спілкуючихся

Підтримання мовлення

Уточнення

Показання розуміння мовлення

Стратегії вивчення мовного матеріалу

Стратегії мовленнєвих умінь

Навчальні уміння

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письма

Прямі стратегії

Когнітивні

Мнемотехніки

Компенсаторні

Непрямі стратегії

Метакогнитивні

Афективні

Соціальні

I like this activity 1 very much 2 OK 3 not at all
listening to cassettes
making lists of vocabulary
playing games
asking questions
doing exercises
learning a dialogue
listening to songs
making posters
singing songs
doing a project
speaking in pairs
talking about pictures
reading texts in the coursebook
doing pronunciation exercises
working alone
doing a quiz
writing sentences
watching videos
working in big group
doing role plays

Is there anything else that you like to do?

Для досягнення учнями результатів в вивченні іноземної мови необхідно врахоаувати їх відношення до даного виду діяльності, стереотипи навчання, які вже склалися (Ellis 1994: 484). Вчитель може і повинен розвивати позитивне ставлення до вивчення іноземної мови.

Завдання 3. You know, there no right or wrong ways of learning – only the one that works for you perfectly. Try different way of learning and choose the most suitable ones for you.

And now work with yoru deskmate and try to find out what kind of learner you are. These question will help you.

Do you think you are good at learning languages?

Why or why not?

What do you think is the best way to learn a new language? Why?

What kind of activities do you think should be included in your course? Why?

There is a recording of foreign students answering the same questions. Listen to the interview and say if you feel the same way as any of the recorded learners and why.

Для слабих учнів доцільно роздати картки з майже цілим текстом відповідей іноземних студентів на запитання а) і b).

Для середніх учнів – картки з опорними словами та виразами.

Перед обговоренням питання с) треба розповісти учням, що вивчення іноземної мови можна умовно поділити на дві частини. Перша – свідоме навчання, друга – підсвідоме в процесі спілкування.

Також треба пояснити учням цю точність (accuracy) необхідна при вивченні повного матеріалу – граматичного, лексичного і фонетичного. І при навчальних діях, спрямованих на формування точності висловлювання, помилки виправляються в процесі навчальної діяльності (виконання вправ). Швидкість (fluency) важлива для процесу комунікації, і помилки перевіряються після виконання вправ, спрямованих на формування швидкості мовлення.

Завдання 4.

With you deskmate deside on the question c). This card will be helpful for you.

How many different kinds of activity do use in your classes in an average week? Tick all those listed that you used in the last week.

pairwork

groupwork

describing pictures

to a story

learning the dialogue

grammar exercises a quiz

a game

role play

listening to a song

asking questions in pairs

mingle

watching a video

using dictionaries

working out the rules

brainstorming ideas

discussing ideas

making lists

choral repetition

free writing

physical response

to instraction

Завдання 5. Discuss your ideas with the rest of your class.

Для домашнього завдання можливо дати таку анкету.

Do you have a positive attitude?

Tick 4the sentence if it is true. Put a cross 8if it is not true. If you don‘t know, put a ?.

I am usually very active in class.

English is a difficult language.

It is important to study at home.

I like to think about the rules of English.

English spelling is crazy.

I like to use my imagination.

I can‘t understand English grammar. It is too complicated.

I can learn from my mistakes.

I am good at English.

I enjoy learning English.

I don‘t want to speak in English. I feel shy.

If i don‘t understand, I ask the teacher or another student.

Score

1 2 3

Похожие рефераты: