Xreferat.com » Рефераты по маркетингу » Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

А сколько
стоит написать твою работу?

цену

Вместе с оценкой стоимости вы получите бесплатно
БОНУС: спец доступ к платной базе работ!

и получить бонус

Спасибо, вам отправлено письмо. Проверьте почту.

Если в течение 5 минут не придет письмо, возможно, допущена ошибка в адресе.

В таком случае, пожалуйста, повторите заявку.

Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

ПЛАН

Вступ

1.                Аналіз стану ринку ялинкових прикрас в Україні

1.1.         Законодавчо-нормативна база регулювання виробництва та реалізації ялинкових прикрас

1.2.         Класифікація та вимоги до якості ялинкових прикрас

1.3.         Стан та перспективи розвитку ринку ялинкових прикрас в Україні

2.                Оцінка асортименту і споживчих властивостей ялинкових прикрас ( за матеріалами ВАТ Універмаг “ Дитячий світ” м.Києва )

2.1.         Характеристика об’єктів та методів дослідження

2.2.         Аналіз структури асортименту ялинкових прикрас в ВАТ Універмаг   „Дитячий світ”

2.3.         Порівняльні споживчі тестування ялинкових прикрас вітчизняного та закордонного виробництва

2.4  Рекомендації споживачам

3.                Аналіз стану захисту прав споживачів при реалізації ялинкових прикрас

( за матеріалами Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів )

3.1.         Аналіз діяльність управління Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів щодо перевірок підприємств, які реалізують ялинкові прикраси

3.2.         Програма інспекційної перевірки підприємств торгівлі, які реалізують ялинкові прикраси

3.3.         Рекомендації контролюючим органам щодо забезпечення захисту прав споживачів при реалізації ялинкових прикрас

Висновок

Список використаної літератури


ВСТУП

Сьогодні асортимент новорічних товарів дуже широкий, і  кожна  фірма   може запропонувати щось особливе, оригінальне. Тому виробники і торговельні  організації  повинні працювати спільно і формувати моду на новорічні і різдвяні  товари, щоб  перед  новорічними святами покупці могли подивитися каталоги актуальних колекцій і купити нові ялинкові прикраси.

Дрібні торговці, що  реалізують свій товар на ринках, по суті, заважають активному  просуванню  нового товару. Для приватного підприємця торгівля новорічними аксесуарами — це  сезонний  заробіток. Дрібні ринкові торговці пропонують, як правило, залишки торішнього польського або китайського товару. Ринкові лотки з новорічними   іграшками залучають   покупців тільки   низькими   цінами. Вони не пропонують різноманітного  асортименту.  Демпінг ринкових торговців істотно знижує заробітки вітчизняних виробників.

Сьогодні з'явився новий канал збуту ялинкових прикрас — супермаркети. Однак, з огляду на сезонність новорічного товару, є труднощі з висновком договорів на постачання. У першу чергу виникає проблема товарних залишків. Роздріб повинний нести відповідальність  за  реалізацію новорічних прикрас, адже постачальник не може забрати весь непроданий товар. Тому що роздріб не розраховує можливий обсяг продажів, часом залишається непроданим до 30%  товару.   

Магазини повинні регулювати торговельну націнку на продукцію,   з огляду на асортимент і споживчий попит. У минулому сезоні дуже активними покупцями стали  офіси,   ресторани, бари. Крім закупівель наявних на складі ялинкових прикрас вони роблять замовлення на виготовлення новорічних іграшок з логотипом компанії. Незважаючи на невеликі по обсягу замовлення, у середньому — 100 штук, з такими замовниками дуже цікаво працювати.

 Визначаються    вимоги не тільки до іграшки, але і до гірлянд, аксесуарів — вони повинні бути виконані  у фірмовому кольорі компанії і відповідати  інтер'єру установи. Крім виготовлення новорічних іграшок під замовлення для залучення більшої кількості клієнтів пропонуються послуги дизайнерів.

Уже назріла необхідність в ефектному оформленні вітрин, торговельних залів і приміщень. Тому пропонується замовникам комплексне обслуговування. Важливо відмітити,  що нинішній  сезон   продажів   новорічних аксесуарів почався раніш, ніж торік. Перша іграшка продається вже в жовтні. Це дозволяє сподіватися, що сезон буде вдалим.

Мета роботи - аналіз асортименту, споживчих порівняльних тестувань ялинкових прикрас та оцінки ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації.

Об’єкт роботи – ялинкові прикраси.

Предмет роботи – визначення асортименту, споживчих властивостей ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації.


1. Аналіз стану ринку ялинкових прикрас в Україні

 

1.1. Законодавчо-нормативна база регулювання виробництва та реалізації ялинкових товарів

Особливе значення в системі споживчого законодавства мають норми Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року, які встановлюють правила укладення дого­ворів купівлі-продажу, підряду, перевезення, схову, страхування та інших договорів у сфері торгівлі та побутового обслугову­вання, юридичну відповідальність за неналежне їх виконання чи невиконання. Дотримання громадянином цих правил є на­дійною правовою гарантією захисту їх порушених прав як спо­живачів. В ЦК України чільне місце посідають норми щодо захисту прав споживачів, а саме правове регулювання договору роздрібної купівлі-продажу. Розвиток ринкових відносин в Україні на початку 90-х років обумовив необхідність розроблення ефективного механізму захисту прав і законних інтересів громадян-споживачів. Цей механізм передбачав розроблення і прийняття спеціального за­конодавства у сфері захисту прав споживачів, а також органі­заційно-управлінських засобів у цій галузі. Основним законодавчим актом в сфері захисту прав споживачів займає Закон України "Про захист прав споживачів", який містить норми галузей права, які в повному обсязі здійснюють захист прав споживачів. З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів та відповідно до ст. 106 Конституції України створено Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики — Держспоживстандарт України (див. Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, затв. Указом Президента України від 18 березня 2003 р. № 225/ 2003). Держспоживстандарт є центральним органом виконав­чої влади зі спеціальним статусом та правонаступником ви­щевказаних двох органів. Суттю споживчої політики нашої держави, яку здійснюють Держспоживстандарт України і його територіальні органи, є забезпечення високого правового рівня захисту прав споживачів саме з боку держави, забезпечення реалізації їхніх прав на безпеку, поінформованість, вибір, відшкодування збитків, здійснення контролю за якістю та безпекою товарів, продукції (робіт, послуг), сприяння діяльності громадських організацій споживачів.

Безперечно, центральне місце в системі споживчого законо­давства займає Закон України "Про захист прав споживачів", норми якого складають основний зміст інституту споживчого права. Саме ним встановлюються визначальні принципи право­вого регулювання відносин за участю громадян-споживачів, а також окреслюються соціальне необхідні потреби і юридично допустимі межі їх пільгового захисту. Закон України "Про захист прав споживачів" є спеціальним комплексним законо­давчим актом, який містить особливі методи і способи захисту прав споживачів. Ці особливості насамперед полягають у вста­новленні крім звичайних, ще й додаткових гарантій реалізації споживачами своїх прав та додаткових обов'язків і підвищеної відповідальності зобов'язаних щодо споживачів осіб. Тому вкрай важливо правильно визначати зміст тих чи інших відносин, що виникли, з метою встановлення правомірності поширення на них дії Закону України "Про захист прав споживачів". Необхідно зазначити, що цей Закон, як й інші нормативні, акти з питань захисту прав споживачів, поширюється на всі підприємства, які обслуговують населення; торговельні, сфери послуг, побутового обслуговування, громадського харчування. Тобто законодавством урегульовано всі випадки, де громадянин є споживачем (особою, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати або замовити товари (роботи, послуги) для особистих побутових потреб).

Закон України "Про захист прав споживачів" поширюєть­ся на всіх споживачів, які знаходяться на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (ро­біт, послуг) для задоволення власних побутових потреб. Від­повідно до його положень споживач має право вимагати від продавця (виробника, виконавця), щоб якість придбаного ним товару (виконаної роботи, наданої послуги) відповідала вимо­гам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товари (роботи, послуги), яку надає прода­вець (виробник, виконавець). Придбаний товар (робота, послу­га) повинен бути якісний і безпечний для життя і здоров'я кожної людини.

Закон України "Про захист прав споживачів" визначив нові принципові підходи до врегулювання відносин за участю грома­дян — покупців, замовників товарів, робіт та послуг. У ньому міститься ціла система способів захисту прав громадян-споживачів. У цьому ж Законі набуло спеціального юридичного зна­чення поняття "споживач". Споживачем визнається громадя­нин, який придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб.

Законом визначаються також спеціальні умови щодо зобов'я­заної перед споживачем сторони (виробника, виконавця, продав­ця). Такою зобов'язаною стороною визнається підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які вироб­ляють товари для реалізації, виконують роботи або надають послуги, реалізують товари за договором купівлі-продажу. Це означає, що суб'єктами відносин, врегульованих Законом "Про захист прав споживачів", може бути лише певне коло уповно­важених і зобов'язаних осіб.

Крім вищезазначених нормативних актів відносини щодо ялинкових прикрас унормовується Кодекс України про адміністративні правопорушення, що містить норми, які встановлюють засоби адміністративного регу­лювання у сфері захисту прав споживачів, а саме — перелік адміністративних правопорушень в сфері торгівлі, послуг, та відповідні санкції.

Господарський кодекс України визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єк­тами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, тобто і ті відно­сини, що виникають між суб'єктами споживчого права. Пра­вові норми ГК України встановлюють, що держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів, а кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів.

Державний стандарт України ДСТУ 1724-92 ( Іграшки прикраси. Прикраси ялинкові і ялинки штучні. Загальні технічні умови.)  поширюється на ялинкові прикраси (далі – прикраси) і штучні ялинки, виготовлені з різних матеріалів (далі - іграшки).

Стандарт не поширюється на електрогірлянди.

Вимоги дійсного стандарту є обов'язковими.

Стандартом передбачено, що іграшки повинні виготовлятися  у відповідностями з вимогами дійсного стандарту по зразку-еталону   і його технічному опису за ГОСТ 15.009-91 ( Система розробки і поставки продукції на виробництво. Непродовольчі товар громадського споживання.)  і конструкторської документації    (при наявності).

Санітарно-гігієнічні вимоги до іграшок повинні відповідати санітарно-гігієнічним правилам і нормам виробництва і реалізації ігор і іграшок, затвердженим Міністерством охорони здоров'я, Санпін 42-125-4148-86.

Якість лицьових поверхонь повинна відповідати вимогам РСТ УРСР 2011-91

( Іграшки. Складальні одиниці та деталі. Загальні технічні умови.)    

Ø Вимоги до якості деталей з папера і картону :

-  Не сполучення контурів    накладення фарб не повинне перевищувати 0,5 мм.

-  Гофровані деталі не повинні мати перекосів і зморшок.

-  Відбиток всіх елементів зображень, букв і знаків повинний бути чіткій і яскравим по всій площі деталі.

-   На пробільних ділянках не повинне бути забруднень.

-  На висічених деталях не повинно бути задирок, розривів, тріщин, відшарувань і інших механічних ушкоджень.

  Вимоги до якості деталей зі скла :

- У деталі не повинно бути міхурів розміром більш 1 мм: більш 3-х шт. - для деталей розміром до 60 мм включно; більш 5-ти шт. - для деталей розміром понад 60 мм.

- На лакофарбовому покритті (у т.ч.  при ручному розмалюванні) не повинно бути непрофарбів, патьоків, крапкових включень, повітряних міхурів, що погіршують зовнішній вигляд.

- На особах фігурок людей патьоки не допускаються.

- Несполучення контурів накладення фарб, зсув малюнка щодо   рельєфу не повинен бути   більш 1,5 мм.

-  Металізоване покриття повинне бути дорівнено мірним і блискучим, крім деталей з частковою металізацією, де допускається наявність плавного переходу від металізованої до прозорої поверхні.

- На металізованому покритті не повинно бути темних смуг, плям, подряпин, міхурів, що погіршують зовнішній вигляд.

-    Косина зрізу вусика не повинна перевищувати:

2  мм - у деталях розміром до 90 мм включно;

3   мм - у деталях розміром понад 90 мм.

 Косина оплавленого кінця прикрас типу «верхівка» не повинна перевищувати:

2   мм - для прикрас розміром до 150 мм включно;

3   мм - для прикрас розміром понад 150 мм.

Затиски на вусиках не повинні перевищувати:

1   мм - для деталей розміром до 25 мм включно;

2  мм - для деталей розміром понад 25 мм.

 У деталях ручної видувки допускається наявність сліду відпайки другого вусика.

 У деталях механізованої і ручної формової видувки допускається наявність сліду в місці стику форми.

Ø Вимоги до якості складальних одиниць і деталей з полімерних плівок :

- На висічених деталях не повинно бути задирок, розривів, тріщин, відшарувань і інших механічних ушкоджень.

- Металізоване покриття повинне бути рівномірним, блискучим або матовим, не допускаються смуги, подряпини, крапкові вкраплення, плями, що погіршують зовнішній вигляд.

- Лакофарбове покриття не повинне мати плям і здуттів; не допускаються непрофарби, патьоки, міхури у фарбі, подряпини, що псують зовнішній вигляд.

Ø Скляні прикраси повинні армуватися  ковпачком з петлею або прищіпкою, що закриває зріз вусика.

Ø Відколи вусиків, видимі з-під ковпачка, не допускаються.

Ø У скляних прикрасах розміром менш 25 мм допускається виконувати вузол кріплення у виді петлі без армування ковпачком.

Ø Відхилення прикраси на прищіпці від вертикалі не повинне перевищувати 8 мм на кожні 50 мм його висоти.

Ø Відхилення стовбура ялинки, установленої на горизонтальній поверхні, від вертикалі не повинне перевищувати 2 мм на кожні 100 мм довжини стовбура.

Ø Плівка в підстави і наприкінці гілок збірних ялинок повинна бути закріплена способом, що забезпечує багаторазову зборку і розбирання ялинок.

Ø Кріплення деталей прикрас повинне бути міцним

Ø Гілки розбірної ялинки    в зібраному виді повинні міцно триматися в отворах або втулках стовбура.

Ø Кріплення стовбура ялинки    до підставки повинне бути міцним.

Ø Прикраси,  призначені для установки на поверхні,  і ялинки повинні бути стійкі на горизонтальній поверхні.

Ø Вимоги безпеки

- Доступні крайки металевих,  пластмасових, дерев'яних деталей не повинні бути гострими.

-  Доступні крайки не повинні мати задирок і тріщин.

- Доступні крайки скляних деталей повинні бути закруглені  (оплавлені)   або захищені  (крім деталей розміром менш 25 мм).

-  Гострі кінці кріпильних деталей  (цвяхів, шурупів, скоб і т.д.)  не повинні бути доступними для дитини.

-  Доступні частини кріпильних деталей повинні бути без    задирок.

-  Голівки утоплених кріпильних деталей не повинні виступати над поверхнею іграшки.

- Різьбові кінці болтів і гвинтів не повинні виступати більш, ніж на 3  мм,  або повинні бути утоплені більш, ніж на 0,5 мм.

-  Доступні гострі кінці  дроту повинні бути закруглені,  притуплені  або захищені ковпачками.

Кожна збірна ялинка повинна бути укомплектована експлуатаційним документом по РСТ  УРСР 2014-91 ( Іграшки. Експлуатаційні документи. Загальні вимоги.)

Державний стандарт України ДСТУ 2166-93 (ГОСТ 24972-93)  „Іграшки. Маркування, пакування, транспортування та зберігання” поширюється на іграшки та установлює загальні ви­моги до їх маркування, пакування, транспортування та зберігання.

Стандарт не поширюється на гумові іграшки та електрогірлянди. Вимога даного стандарту є обов'язковими.

Ø    Маркування наноситься безпосередньо на іграшки, на спожив­чу, групову та транспортну тару.

Ø    Способи маркування іграшок, споживчої та групової тари по­винні забезпечувати одержання чітких, незмивних маркувальних даних, що легко читаються, (додаток) і зазначатися у технічному описі зразка (технічних умовах).

Ø    Набори прикрас повинні бути укомплектовані переліком прикрас, що входять у комплект, із указівкою їхньої кількості.

Ø    Інформація про комплектність постачання іграшок і про міри пожежної безпеки (для ялинок висотою більш 0,5 л) повинна бути приведена на споживчій тарі,  чи в спеціальному вкладиші, чи в експлуатаційному документі (для збірних ялинок).

Маркірування іграшок - за ДСТУ 2166-93 ( Іграшки. Маркування, пакування, транспортування та зберігання.)

Упакування іграшок - за ГОСТ 24972-93 ( Іграшки. Маркування, пакування, транспортування та зберігання.)

  Приймання іграшок - за ГОСТ 24971-93 ( Іграшки. Види та порядок проведення випробувань. Правила приймання.)

Ø   При приймально-здавальних іспитах проводиться контроль іграшок на відповідність вимогам (у частині відповідності    зразку-еталону) дійсного стандарту.

Ø   При періодичних іспитах проводиться контроль іграшок на відповідність іншим пунктам розділу   „Технічні вимоги".

Ø   Контроль вимог  за санітарно-гігієнічними правилами і нормам виробництва    і реалізації  іграшок, затверджений Міністерством охорони здоров'я СРСР, Санпін 42-125-4148-86.

Ø   Контроль вимог  за ГОСТ 27178-93 ( Іграшки. Методи випробувань.)

Ø   Контроль вимог  (у частині зовнішнього виду) повинний  проводитися органолептично.

Ø   Контроль вимог  повинний проводитися штангенциркулем з  відліком по ноніусі  0,05   мм за ГОСТ  166-89 (  штангенциркуль. Технічні умови.)

Ø     Контроль вимог повинний вироблятися за допомогою схилу,  нижній кінець якого візуально сполучений з віссю, що  проходить через місце кріплення підставки. Завмер відстані від нитки схилу  до  верхнього кінця  іграшки виробляється штангенциркулем з відліком по ноніусі 0,05 мм за ГОСТ 166-89 (  штангенциркуль. Технічні умови.) чи лінійкою