Xreferat.com » Рефераты по менеджменту » Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

А сколько
стоит написать твою работу?

цену

Вместе с оценкой стоимости вы получите бесплатно
БОНУС: спец доступ к платной базе работ!

и получить бонус

Спасибо, вам отправлено письмо. Проверьте почту.

Если в течение 5 минут не придет письмо, возможно, допущена ошибка в адресе.

В таком случае, пожалуйста, повторите заявку.

Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

здійснення.

Фінансова і виробнича діяльність Товариства здійснюється на основі повного господарського розрахунку самофінансування і самоокупності та регламентується внутрішніми нормативними документами.

В минулому нашими клієнтами були всі заводи залізобетонних виробів, містобудівельні управління обласні автодори , Львівські ДБК - 1 , ДБК-2 та інші організації.

На даний час із зменшенням об’ємів будівельних робіт та капітального будівництва в цілому суттєво зменшився збут нашої продукції, при збережених потужностях по випуску продукції на рівні 1992 року.


2.2 Аналіз основних техніко-економічних показників


Основні техніко-економічні показники ВАТ “Старосамбірський кар’єр” за 2003-2004 роки зведемо в таблицю 2.1.

Таблиця 2. 1 – Динаміка абсолютного відхилення та темп росту основних техніко-економічних показників


Показники Значення показника

Абсолютне відхилення

(+, –)

Динаміка %

2002 2003 2004

2003–

2002

2004 –

2003

2003/

2002

2004/

2003

1. Обсяг реалізованої продукції ,тис. грн.:

з ПДВ

без ПДВ


323,0

269,2


783,6

653


649

540,8


460,6

383,8


-134,6

-112,2


242,6

242,5


82,82

82,81

2. Чисельність працюючих (всіх), осіб

– керівників

– робітників

57

5

52

64

5

59

76

5

71

7

0

7

12

0

12

112,2

100

113,4

118,7

100

120,3

3. Продуктивність праці, тис. грн./ особу

– на одного працюючого

– на одного робітника


4,7

5,1


10,2

11,06


7,1

7,6


5,5

5,96


-3,1

-3,46


217,1

216,8


69,6

68,7


4. Фонд оплати праці працюючих , тис.грн.

101,6 110,3 205,8 8,7 95,5 108,5 186,5
Середньорічна заробітна плата працю-ючих, грн./ особу 148,5 143,6 225,7 -4,9 82,1 96,7 157,1
6. Собівартість реалізованої продукції , тис. грн. 218 494,7 418,1 276,7 -76,6 226,9 84,6
7. Валовий прибуток , тис. грн. 51,2 158,3 122,7 107,1 -35,6 309,1 77,5
8. Рентабельність підприємства ,% 1,48 4,7 3,6 3,22 -1,1 317,5 76,6
9. Середня вартість ОФ, тис.грн. 3452 3370,8 3383,3 -81,2 12,5 97,6 100,3
Фондовіддача, грн. 0,08 0,19 0,15 0,11 -0,04 237,5 78,9

Показники

Значення

Абсолютне відхилення

(+, –)

Динаміка %

2002 2003 2004

2003 –

2002

2004 –

2003

2003/

2002

2004/

2003

11. Фондомісткість, грн. 12,8 5,1 6,2 -7,7 1,1 39,8 121,5
12. Фондоозброєність, тис.грн./ особу 60,5 52,6 44,5 -7,9 8,1 86,9

84,6

Аналіз основних техніко-економічних показників починаємо з обсягу реалізованої продукції з ПДВ і без ПДВ. У 2003 році цей обсяг досяг найбільшого показника 783,6 тис. грн.; у 2002 році він був найменшим 323,0 тис. грн.; а у 2004 році 649,0 тис. грн. і був більший у 2 рази від значення його у 2002 році. Постійного зростання не відбулося. ПДВ на реалізовану продукцію для згаданого підприємства за всі три роки становить – 16,67 %, а тому обсягу без ПДВ були меншим на цей процент за кожен рік.

Динаміка абсолютного відхилення і темпу росту у 2003 році відносно 2002 року з ПДВ і без ПДВ мали зростаючу тенденцію і перевищували майже у 2,5 рази або біля 250%. Оскільки у 2004 році обсяг не зріс відносно 2003 року, а навпаки зменшився , то згадані величини з ПДВ і без ПДВ були такими: мінус 134,6, мінус 112,2 та 82,82 % і 82,81 %.

По чисельності всіх працюючих осіб бачимо , що вона постійно зростала з кожним роком. Кількість керівників за ці роки була постійною 5 осіб, а зростала лише кількість робітників. Тому по керівниках абсолютне відхилення відсутнє , а динаміка темпу росту 100%. Динаміка абсолютного відхилення чисельності робітників у 2003 році відносно 2002 року становить 7 осіб, що дорівнює динаміці загальної чисельності працюючих , а у 2004 році відносно 2003 року 12 осіб, що також дорівнює динаміці загальної чисельності працюючих . Динаміка темпу росту за відповідні роки збільшилась на 13,4 % і 20,3 %. По загальній чисельності персоналу збільшилась на 12,2 % і 18,7 %. Такий стан уже пояснений попередньо, а збільшення чисельності проводиться для розширення виробництва.

Продуктивність праці на одного працюючого і на одного робітника зростали і вплинули на ріст обсягу реалізованої продукції. Продуктивність праці працюючих визначалася відношенням об’єму реалізованої продукції без ПДВ до чисельності працюючих в тис. грн. по формулі:

Шляхи підвищення ефективного використання персоналу, (2.1)

Продуктивність праці на одного робітника визначається як відношення об’єму реалізованої продукції без ПДВ до чисельності робітників в тис. грн. по формулі:

Шляхи підвищення ефективного використання персоналу, (2.2) Продуктивність праці з кожним роком зростала, але сталої тенденції не набула. У 2004 році вона не досягнула значення 2003 року . Основною причиною , що вплинула на продуктивність праці і ,як наслідок, де обсяг реалізації –це попит на виготовлену продукцію. Попит зменшувався на згадані показники. В економіці всі показники в основному взаємопов’язані . Отже, абсолютне відхилення продуктивності праці на одного працюючого і на одного робітника у 2003 році відносно 2002 року зростала на 5,5 і 5,96 тис.грн. / особу . У 2004 році відносно 2003 року абсолютне відхилення набуло зворотнього значення мінус 3,1 і мінус 3,46 тис. грн. / особу. Динаміка темпу росту за 2003 відносно 2002 року зросла на 117,1 % та 116,8 %, а за 2004 рік відносно 2003 року зменшилась на 30,4 % та 31,3 %.

Фонд оплати праці постійно зростав. Незначне зростання фонду оплати праці у 2003 році супроводжувалося високою продуктивністю праці. Цей показник вплине і на собівартість продукції і на рентабельність підприємства. Найбільше значення фонду оплати праці набуло у 2004 році на фоні зниження продуктивності праці. Абсолютне відхилення фонду оплати праці у 2003 році по відношенні до 2002 року становило 8,7 тис. грн. у 2004 році відносно 2003 року 95,5 тис. грн. Динаміка темпу росту фонду оплати праці за відповідні роки зросла на 8,5 % та 86,5 %.

Середньорічна заробітна плата працюючих була розрахована за три звітні роки , за показниками фонду оплати праці та чисельності працюючих у грн. /особу . Вона розраховувалась за такою формулою:

Шляхи підвищення ефективного використання персоналу (2.3)

Показники середньорічної заробітної плати не були аналогічними показникам фонду оплати праці за перші два роки у тенденції зростання. У 2003 році вона була на 4,9 грн./особу більшою від 2002 року, а у 2004 році значно зросла пропорційно росту фонду опати праці за цей рік . Тому динаміка абсолютного спаду у 2003 році відносно 2002 року становила мінус 4,9, а у 2004 році відносно 2003 року була 82,1 грн./ особу. Динаміка темпу росту за ці порівняльні роки не була постійно зростаючою. У 2003 році спала на 3,3 % та у 2004 році відносно 2003 року зросла на 57,1 %.

Тенденція зміни значення показників собівартості реалізованої продукції відповідає зміні значень показників реалізованої продукції. Від зміни цього основного показника залежать і багато інших техніко-економічних показників. Отже, найнижчою собівартість була у 2002 році , найвищою у 2003 році і дещо меншою у 2004 році відносно 2003 року. Значення динаміки абсолютного відхилення собівартості у 2003 році відносно 2002 року становило 276,7 тис. грн., а у 2004 році відносно 2003 року мінус 76,6 тис. грн. Динаміка темпу росту за 2003 рік відносно 2002 року зросла на 126,9%, а у 2004 році відносно 2003 року спала на 15,4 %. Зниження собівартості відбувалося за рахунок зменшення цін на сировину, енергію та транспортні витрати.

Валовий прибуток, як згадувалося раніше, також залежить від обсягу реалізованої продукції . Із всіх звітних років валовий прибуток досяг найбільшого свого значення у 2003 році 158,3 тис. грн. За 2002 рік він був утричі меншим , а у 2004 році знизився по відношенню до 2003 року. В динаміці абсолютного відхилення показників у порівняльні звітні роки набули такого значення: 107,1 тис. грн. та у 2004 році порівняно з 2003 роком спостерігалося зменшення на 35,6 тис. грн. Динаміка темпу росту їх виглядає так: 309,1% і 77,5%.

Рентабельність підприємства – це показник , який також залежить від основного показника обсягу реалізованої продукції, її собівартості та середньої вартості основних фондів. Рентабельність–це показник ефективності роботи підприємства, який розраховується за формулою:

Шляхи підвищення ефективного використання персоналу, (2.4)

Як і багато інших показників вона також за згаданою вище причиною також набула найбільшого значення у 2003 році 4,7 %. У 2002 році рентабельність була найменшою 1,48 %, і у 2004 році знизилась відносно 2002 року на 1,1 %. По динаміці темпу росту у звітні порівняльні роки становить 317,6 % та 76,6 %, відбулося її зниження на 23,4 %.

Проаналізувавши попередні показники , звертаємо увагу на те , що у 2004 році відбулося зростання фонду заробітної плати і середньорічної заробітної плати відносно 2003 року майже удвічі при зниженні обсягу реалізованої продукції, продуктивності праці, рентабельності . Оскільки основною причиною зростання заробітної плати є підвищення продуктивності праці, то таке явище протеречить економічній закономірності. Але зростання фонду заробітної плати обумовлено загальнодержавною тенденцією на зростання заробітної плати. Частково на зростання заробітної плати вплинуло зниження собівартості продукції.

Середня вартість основних фондів у 2003 порівняно з 2002 роком зменшилась на 2,4 %, що у тис. грн. становить 81,2, а у 2004 році порівняно з 2003 роком зросла на 0,3% , що становить 12,5 тис.грн. Найбільша вартість основних фондів була в 2002 році і становить 3452 тис. грн.

Основними показниками ефективного використання основних фондів є фондомісткість, фондовіддача та фондоозброєність.

Фондовіддача – кількість основних фондів, які припадають на одиницю виготовленої продукції, яка розраховується як відношення обсягу реалізованої продукції до середньорічної вартості основних фондів:

Шляхи підвищення ефективного використання персоналу, (2.5)

Підвищення фондовіддачі зменшує необхідність введення в дію додаткових основних фондів , це відображено у зміні цього показника. Найбільша фондовіддача була у 2003 році і становить 0,19 грн. і у цьому році спостерігається найменша середньорічна вартість основних фондів. А найменша фондовіддача була у 2002 році, що становить 0,08 грн. і в даному році спостерігаються найбільша вартість основних фондів. У процентах даний показник у 2003 році порівняно з 2002 роком зріс на 137,5%, а у 2004 році порівняно з 2003 роком зменшився на 21,1 %.

Фондомісткість – це кількість виготовленої продукції, яка припадає на одиницю основних фондів, є оберненим показником до фондовіддачі і розраховується як відношення середньорічної вартості основних фондів до обсягу реалізованої продукції:

Шляхи підвищення ефективного використання персоналу, (2.6)

Даний показник у 2003 році порівняно з 2002 роком зменшився на 7,9 грн., а у 2004 році порівняно з 2003 роком зріс на 1,1 грн., що у процентах становить 60,2% та зріс на 21,5 %.

Фондоозброєність –це кількість основних фондів, які припадають на одного робітника підприємства та обчислюється як відношення середньорічної вартості основних фондів до середньоблікової чисельності персоналу:

Шляхи підвищення ефективного використання персоналу, (2.7)

Даний показник показує ефективність роботи підприємства. Найбільша фондоозброєність була у 2002 році і становить 60,5 тис.грн. /особу та найменшою у 2004 році 44,5 тис. грн./особу. Тобто спостерігаються зменшення даного показника у 2003 році відносно 2002 року та у 2004 році відносно 2003 року на 13,1% та 15,4%.

Даний показник повинен безперервно підвищуватися так як від нього залежить технічна озброєність , а отже продуктивність праці.


2.3 Аналіз основного асортименту товарів, робіт та послуг підприємства


Таблиця 2.2 – Асортимент товарів, послуг, робіт ВАТ “Старосамбірський кар’єр”

Асортимент товарів, робіт та послуг, тис. грн. 2002 2003 2004 Питома вага, %
2002 2003 2004
1. Щебінь 5 : 20 122 388,8 390 37,8 49,6 60,1
2. Щебінь 20 : 40 36 108 54 11,1 13,8 8,33
3. Гравій 2 : 10 58 100,8 154 18 12,9 23,7
4. Гравій будівельний 1,09 0 3,1 0,33 0 0,48
5. Пісок будівельний 8 9,6 15 2,47 1,2 2,32
6. Інші види товарів, робіт та послуг 97,91 176,4 32,9 30,3 22,5 5,07
Всього 323,0 783,6 649 100 100 100

Аналізуючи таблицю 2.2. реалізованих товарів, послуг, робіт робимо висновок, що на щебінь 5 : 20 приходиться найбільша питома вага реалізації. З 2002 до 2004 року вона суттєво збільшувалася. Така ситуація обумовлена тим , що на даний вид щебеню постійно збільшувався попит.

Друге місце у питомій вазі реалізації займає гравій 2 : 10. Хоча його реалізація зростала за кожний звітний рік , але із-за зниження реалізації інших видів товарів за ці роки питома вага його у загальному об’ємі реалізації у 2003 році зменшилась порівняно з 2002 роком.

Третє місце у питомій вазі реалізації належить щебеню 20 : 40. Попит на нього , а відповідно реалізація у 2003 році зросла у 3 рази , але у 2004 році знизилась наполовину відносно до 2003 року. Це відобразилось і на питомій вазі даного виду товару. Якщо питома у 2003 році дещо збільшилась, то у 2004 році вона стала ще меншою за 2002 рік.

Четверте місце у питомі вазі реалізації товарів займає пісок будівельний . Реалізація за звітні три роки постійно зростала , але питома вага не набула такої тенденції , із-за зниження показників питомої ваги інших видів товарів.

Останнє місце в реалізації і питомій вазі займає гравій будівельний . Показники його величин незначні, у питомій вазі за два роки вони становлять до півтора відсотки , а за 2003 рік – нуль відсотків.

По реалізації інших видів товарів, робіт та послуг з таблиці бачимо, що постійно зростаюча тенденція відсутня. Якщо об’єм їх реалізації досить збільшився у 2003 році, то у 2004 він знизився втричі від 2002 року. Питома вага за звітні роки постійно зменшувалася і у 2004 році вона стала меншою у 6 разів у порівнянні з 2002 роком.


2.4 Аналіз динаміки чисельності персоналу за різними критеріями


Таблиця 2.3 – Динаміка абсолютного відхилення та темпу росту чисельності персоналу з неповним робочим днем


Показники Значення показника

Абсолютне

відхилення

(+, –)

Динаміка %

2002 2003 2004 2003-2002 2004-2003

2003/

2002

2004/

2003

1. Облікова кількість працівників на кін. року (всього) , осіб,

з них жін.

2. З облікової чисельності кількість працівників, які прийняті на умовах неповного робочого часу,

з них жін.


57

9


42

2


64

7


57

2


76

7


0

0


7

-2


15

0


12

0


57

-2


112,3

77,8


135,7

100


118,75

100


0

0

З таблиці бачимо, що чисельність персоналу з неповним робочим днем охоплює майже весь працюючий персонал у 2002 і 2003 роках, що становить відповідно 74 % і 89%. У 2004 році весь персонал працював повний робочий


день.

Із загальної кількості жінок у перші два звітні роки з неповним робочим днем працювала в середньому четверта частина їх чисельності. У 2003 році чисельність персоналу з неповним робочим у порівнянні з 2002 роком збільшилась на 15 осіб, для жінок це величина залишилася незмінною і становила 2 осіб. Динаміка темпу росту даного показника за цей період становила 135,7 %, для жінок 100%.

Оскільки у 2004 році вся чисельність персоналу працювала повний робочий день, то у порівнянні з 2003 роком абсолютне відхилення показника персоналу з неповним робочим днем становило з 57, для жінок 2 осіб. Динаміка ж темпів росту цього показника відсутня і становить нуль.


Таблиця 2.4 – Динаміка абсолютного відхилення та темпу росту чисельності персоналу за віком


Показники Значення показника

Абсолютне відхилення

(+, –)

Динаміка %

2002 2003 2004 2003-2002

2004-

2003

2003/

2002

2004/

2003

1. Кількість працюючих у віці (років), осіб:

– 15-35,

з них жін.,

з них 15-24

– 50-54

– 55-59


6

1

0

9

4


12

1

0

5

7


31

3

11

8

9


6

0

0

-4

3


19

2

11

3

2


200

100

0

55,6

175


258,3

300

-

160

128,5

Проаналізувавши таблицю 2.4. чисельності персоналу за вказаними віковими категоріями (згідно запиту Державного статистичного спостереження) робимо висновок , що кількість працюючих від 15 до 35 років за кожний звітний рік збільшувалася.

Абсолютне відхилення їх у 2003 році по відношенню до 2002 року становило 6 у 2004 році до 2003 року зросло до 19 осіб. Динаміка темпу росту за ці роки відповідно становить: 200% і 258,3%. У цій віковій категорії згаданої кількості працюючих у звітних роках було відповідно жінок: 1, 1, 3. Абсолютне відхилення показника жінок у 2004 році відносно до 2003 року становило 2 особи. Динаміка темпу росту за цей період становила 300% і перевищила її за попередні два роки у 3 рази.

Вікова категорія 15-24 роки у загальній кількості працюючих за 2002-2003 роки відсутня. У 2004 році вона становила 11 осіб. Абсолютне відхилення 2004 року відносно 2003 року становило стільки ж. Динаміка темпів росту цієї категорії працюючих за 2002-2004 роки відсутня.

Чисельність вікової категорії працюючих від 50-54 за 2002-2004 роки була нестабільною. У 2002 році вона була найбільшою, у 2003 році зменшилась майже на половину і у 2004 році збільшилась на 3-х працюючих . По абсолютному відхиленню зміна цієї чисельності за 2003-2002 роки становить мінус 4 і за 2004-2003 роки становить 3 особи.

Чисельність вікової категорії 55-59 років працюючих за останні три роки збільшувалась. Протилежної тенденції не відбувалося по причині виходу на пенсію у ці роки як жінок так і чоловіків. Динаміка абсолютного відхилення за 2003-2004 роки була зростаючою і становила 3 і 2 особи. Динаміка темпу росту у 2003 році відносно 2002 року згаданої категорії працюючих збільшилась на 75% і у 2004 році відносно 2003 року збільшилась на 28,5%.

Таблиця 2.5 – Динаміка абсолютного відхилення та темпу росту чисельності персоналу за рівнем освіти


Показники

Значення показника

Абсолютне відхилення

(+, – )

Динаміка %

2002 2003 2004 2003-2002 2004-2003

2003/

2002

2004/

2003


1. Кількість працівників ,які закінчили навч. заклади освіти, осіб:

– І-ІІ рівнів акредитації,

з них жін.

– ІІІ-І рівнів акредитації,

з них жін.


9

5

3

0


10

5

5

0


0

0

7

1


1

0

2

0


-10

-5

2

1


11,2

100

166,70


0

0

140-


З даної таблиці бачимо, що за 2002 - 2004 роки чисельність працюючих на підприємстві з освітою І-ІІ рівнів акредитації (неповна та базова) у 2002 році становила 9 осіб ,у 2003 році збільшилась на 1 особу.

За 2004 рік працівників з такою освітою уже не було. По динаміці абсолютного відхилення і темпу росту за 2002 - 2004 роки величини таких працівників становила 1 і мінус 10 та відповідно становить 111,2% і 0%.

Жінок у цій кількості працівників на 2002 рік було 5 осіб , на 2003 рік їх кількість не змінилась, а на 2004 рік вони вибули із загальною кількістю такого рівня освіти. Тому , динаміка абсолютного відхилення та темпу росту за 2002 - 2004 роки становить 0 і мінус 5 та 100% і 0%.

Чисельність працівників з освітою ІІІ-ІV рівнів акредитації (повна вища освіта) постійно зростала: 2002 рік їх було 2 особи, у 2004 році уже було 7 осіб.

Таке явище обумовлювалось тим, що в ринкових умовах виробництва різногалузеві підприємства потребують все більшої кількості керівного і управлінського персоналу з економічною і спеціальною освітою, загальною широкою економічною і соціальною орієнтацією, що в кінцевому результаті забезпечує високоефективну роботу.

Динаміка абсолютного відхилення з 2003-2002 роки та за 2004-2003 роки відповідно становить 2, 2 і спостерігається зростання чисельності працівників з вищою освітою відповідно на 66,7% та 40%.

В цій кількості у 2004 році з вищою освітою стала одна жінка.


Таблиця 2.6 – Динаміка абсолютного відхилення та темп росту чисельності персоналу, що отримують пенсіюПоказники

Значення показника

Абсолютне відхилення

(+, – )

Динаміка %

2002 2003 2004 2003-2002 2004-2003

2003/

2002

2004/

2003

1. Кількість працівників, які отримують пенсію ( всього), осіб

У тому числі

- за вислугою років

- за віком

- по інвалідності (всього),

з них ІІІ групи

2


-

1

1

1


3


-

3

0

0


4


-

3

1

1


1


-

2

-1

-1


1


-

0

1

1


150


-

300

0

0


133,3


-

100

-

-


Проаналізувавши дану таблицю бачимо, що кількість працівників стримуючих пенсію з кожним звітним роком збільшується на одного працюючого.

Динаміка абсолютного відхилення додатня і становить по одному працюючому за звітні порівняльні роки . Динаміка темпу росту за 2003 по відношенню до 2002 року становить 150% та за 2004 відповідно до 2003 року 133,3%.

Наявність працівників, які отримують пенсію за віком обумовлена їх високою кваліфікацією та робочим досвідом. Спостерігаємо збільшення їх кількості у 2003 році на 2 особи і становить 3 особи. Динаміка абсолютного відхилення у 2004 порівняно з 2003 роком дорівнює нулю. У 2003 році порівняно з 2002 роком кількість працівників, що отримують пенсію за віком збільшилась у 3 рази, у 2004 році порівняно з 2003 залишилась незмінною.

Кількість працівників ІІІ групи інвалідності на 2004 рік становила одного працюючого і залишилась також як і в 2002 році, у 2003 році таких працівників взагалі не було, динаміка відсутня.


2.5 Аналіз динаміки руху робочої сили


Таблиця 2.7 – Динаміка руху робочої сили

Показники Значення показника

Абсолютне відхилення

(+, – )

Динаміка %

2002 2003 2004 2003-2002 2004-2003

2003/

2002

2004/

2003

1. Облікова кількість працівників на кін. року (всього), осіб 57 64 76 7 12 112,2 118,7
2. Прийнято працівників, осіб 55 27 27 28 0 49,1 100

3. Вибуло працівників, осіб

(усього) з них:

–з причин скорочення штатів

–за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді

1616

1919

1515

33

-4-4

118,7118,7

78,978,9

4. Коефіцієнт обороту прийому 0,96 0,42 0,35 -0,54 -0,07 43,75 0,83
5. Коефіцієнт обороту по звільненню 0,28 0,29 0,19 0,01 -0,1 103,5 65,5

6. Коефіцієнт плинності

персоналу

0,28 0,29 0,19 0,01 -0,1 103,5 65,5

Аналізуючи дану таблицю бачимо, що облікова кількість працівників за звітні роки постійно зростала. З динаміки абсолютного відхилення руху робочої сили видно , що у звітні роки облікова чисельність зростала на 7 та 12 осіб відповідно у 2003 порівняно з 2002 роком та у 2004 році порівняно з 2003 роком, а темп росту становить 12,2% та 18,7%.

Таке явище обумовлене розширенням виробництва і оновленням якісного складу персоналу. На 2002 рік майже вся кількість працівників була поновлена. Із облікової кількості у 57 осіб на кінець цього року із них було прийнято на роботу 55 осіб. У 2003 році і в 2004 році було прийнято на роботу по 27 працівників.

Динаміка абсолютного відхилення за звітні роки становить мінус 28 та 0 осіб у 2003 порівняно з 2002 роком та у 2004 порівняно з 2003 роком. Темп росту зменшився на 50,9 % у 2003 році та у 2004 році