Xreferat.com » Рефераты по менеджменту » Управління фінансами підприємства

А сколько
стоит написать твою работу?

цену

Вместе с оценкой стоимости вы получите бесплатно
БОНУС: спец доступ к платной базе работ!

и получить бонус

Спасибо, вам отправлено письмо. Проверьте почту.

Если в течение 5 минут не придет письмо, возможно, допущена ошибка в адресе.

В таком случае, пожалуйста, повторите заявку.

Управління фінансами підприємства

«Реммеблі» використовує здебільшого вторинну інформацію. Це дані бухгалтерської звітності, статистичні довідники, журнали, інформація в мережі Інтернет.

Але бувають і випадки використання підприємством первинної інформації. Необхідні маркетингові дослідження фабрика проводить самостійно, так як залучення послуг спеціалізованих агентств є дуже затратним, особливо для даного підприємства. Для отримання необхідної інформації організація, зазвичай, використовує такий метод маркетингових досліджень, як опитування. Приклад подібних досліджень ми провели в нашій роботі. Це було телефонне опитування споживачів для визначення мотивів їхніх покупок, а також приховане опитування виробників-конкурентів з метою порівняння їхніх цін на меблі з цінами досліджуваного підприємства.

Завдяки проведеним нами дослідженням підприємство має можливість визначитися як позиціонувати свої товари та на яких конкурентних перевагах слід підкреслювати при розробці комунікаційної частини маркетингової діяльності закладу.


4. Загальна оцінка ефективності і перспектив діяльності підприємства


Оцінку ефективності діяльності підприємства зробимо за допомогою обчислення інтегрального показника ефективності використання ресурсів даної організації. Вихідні дані для розрахунків зобразимо в табл. 4.1:


Табл. 4.1

Показники

Умовні позначення

Нормативні значення

Фактичні значення

1. Загальний об’єм продаж, тис. грн. V 500,00 478,60
2. Балансовий прибуток, тис. грн. Пб 60,00 58,80
3. Фонд оплати праці (рік) Ф 100,00 85,80
4. Середньо-річна чисельність персоналу, чол. Ч 6 6
5. Середньо-річна вартість нематеріальних активів, тис. грн. Ан - -
6. Середньо-річна вартість основних фондів, тис. грн. Фср 131,80 131,80
7. Середній залишок оборотного капіталу (на кінець року), тис. грн. Оср 210,00 216,65
8. Собівартість продукції, тис. грн. С 450,00 435,60
9. Доля матеріальних витрат в собівартості продукції а3 0,70 0,68
10. Доля ФОП в собівартості продукції а1 0,20 0,20
11. Доля амортизації в собівартості продукції а2 0,10 0,12

Працездатність нормативна та фактична:


Птн = (Ф + Пб) / Ч = (100,0 + 60,0) / 6 = 26,7

Птф = (85,8 + 58,8) / 6 = 24,1


Нормативна фондовіддача та фактична:

Fн = V / (Фср + Ан) = 500,0 / 131,8 = 3,8

Fф = 478,6 / 131,8 = 3,63


Нормативна та фактична оборотність оборотного капіталу:


Осн = V / Оср = 500,0 / 210,0 = 2,38

Осф = 478,6 / 216,65 = 2,21


Коефіцієнти використання робочих ресурсів, основних і оборотних фондів відповідно:


Ктр = Птф / Птн = 24,1 / 26,7 = 0,9

Косн = Fф / Fн = 3,63 / 3,8 = 0,96

Коб = Осф / Осн = 2,21 / 2,38 = 0,93


Інтегральний показник ефективності використання ресурсів в організації за аналізований період:


Іеф = а1 * Ктр + а2 * Косн + а3 * Коб = 0,2 * 0,9 + 0,12 * 0,96 + 0,68 * 0,93 =0,18 + 0,12 + 0,63 = 0,93

управління комунікативний політика ціновий

Розрахунки показують, що нормативи ефективності використання ресурсів, встановлені на стадії стратегічного маркетингу, не виконані на 7%. Це означає, що необхідно приймати додаткові заходи для підвищення ефективності.

Для покращення діяльності підприємства в перспективі та підвищення ефективності використання ресурсів, якими воно володіє, ми пропонуємо вдосконалити такий елемент комплексу маркетингу як комунікаційна політика. А саме, додати до основної інформації в рекламних зверненнях наступне:

– ціна меблів на замовлення не є вищою від цін на готову продукцію:

– швидке виготовлення:

Необхідність наголошення на даних аспектах в рекламному зверненні ми пояснюємо тим, що проведене маркетингове дослідження показало, що саме ці причини є тими, завдяки яким споживачі звертаються до продавців, що пропонують готову продукцію.

Також потрібно нагадати в рекламному зверненні про задоволення будь-яких індивідуальних смаків, розмірів, для втримання існуючих клієнтів та привертанні уваги тих, хто обирає меблі під замовлення за цими вимогами.

Газета, в якій рекомендуємо розмістити оголошення – «Меркурій», це інформаційно-діловий тижневик + програма ТВ. Вартість рекламного оголошення на першій сторінці – 1,5 грн. за 1 кв. см. Тираж газети – 3500 примірників. Приклад рекламного оголошення зображено в Додатку.

Размещено на