Xreferat.com » Рефераты по психологии » Мотивація вибору професії

А сколько
стоит написать твою работу?

цену

Вместе с оценкой стоимости вы получите бесплатно
БОНУС: спец доступ к платной базе работ!

и получить бонус

Спасибо, вам отправлено письмо. Проверьте почту.

Если в течение 5 минут не придет письмо, возможно, допущена ошибка в адресе.

В таком случае, пожалуйста, повторите заявку.

Мотивація вибору професії

Від дитячих слабких нерозвинутих мотивів, фантазій і мрій підліткового віку до мотивів сталого вибору з точки зору здібностей, інтересів і цінностей.

Існує велика кількість різноманітних мотивів, які впливають на ефективність процесу професійного самовизначення. Поряд з економічними (гідна заробітна плата, наявність пільг) велике значення мають психологічні мотиви: самоповага, визнання оточуючими людьми, моральне задоволення роботою. Ці види мотивів базуються на вивченні потреб людини.

Мотиваційна сфера особистості не є тільки віддзеркалюванням її власних індивідуальних потреб. Об’єктивною основою є реальні протиріччя життя, які виникають в суспільстві.

Загальний напрямок реформ економічного і соціального життя зумовив ситуацію і в галузі вищої освіти, в системі життєвих цінностей і ієрархії мотивів вибору професії молодими людьми, це зумовило вибір теми нашого дослідження.

За результатами дослідження, яке проводилося з групою студентів різних факультетів виявилося: Ведучим (головним) мотивом професійної діяльності є соціальна значимість професійної діяльності. Всі інші мотиви виражені у меншому ступеню. З цих даних можна зробити висновок, що відношення студентів до отримання вищої освіти і вибору майбутньої спеціальності у сучасних соціально-економічних умовах стає більш прагматичним, суттєво змінюється структура мотивів і починають перевищувати результатуючи економічні мотиви, а професія часто стає лиш е інструментом для досягнення цих цілей.


Список використаних джерел


Борис І. Мотиваційна сфера як проблемний чинник поведінки // Психологія і суспільство. -2002. - №2. -С.48-57.

Вартова И.И. К проблеме диагностики мотивации // Вестник Моск. ун-та. - Серия 14. Психология. -1998. - №2. -С.80-87.

Василюк Ф.Е. Типология переживания различных критических ситуаций // Психологический журнал. -1995. - №5. -С.120-129.

Волков Б.С. Психология юности и молодости: Учебник для вузов. - М.: Трикста, 2006. - 256с.

Голобородько Є.П., Малихіна О.В. Основні психологічні теорії мотивації та їх значення сьогодні // Наша школа. -2002. - №3. -С.46-50.

Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. -СПб.: Питер, 2004. -701с.

Ковалев В.И. Мотивационная сфера личности как проявление совокупности общественных отношений // Психологический журнал. -1984. -Т.5,№4. -С.3-13.

Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. - М.: Педагогика, 1971. -186с.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологи. - М.: Наука, 1984. - 190с.

Мильман В.Э. Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности // Вопросы психологии. -1987. - №5. -С.129-138.

Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высш. пед. заведений в 3-х кн. . - М.: Владос, 1999. - Кн.1. -688с.

Орлов А.В. Развитие теоретических схем и понятийных систем в психологии мотивации // Вопросы психологии. -1989. - №5. -С.27-34.

Основы психологии. Практикум / Под ред. - сост.Л.Д. Столяренко. -Ростов н/Д: Феникс, 2003. -704с.

Поршнев Б.Ф. Функция выбора – основа личности // Проблемы личности: материалы симпозиума. - М.: Педагогика, 1969. -С.344-349.

Психология: Учебник /Под ред.А. А. Крылова. - М.: Проспект, 2005. -752с.

Рогов Е.И. Выбор профессии: становление профессионала. - М.: Владос-пресс, 2003. -336с.

Сирвачак О. На порозі вибору // Психолог. -2007. - №13-15. -С.50-52.

Социология молодежи /Под ред. Ю.Г. Волкова. -Ростов н/Д, Феникс, 2001. -576с.

Ядов В.А. Саморегуляция и пргнозирование социального поведения личности. -Л.: Наука, 1979. - 142с.

Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. - М.: Просвещение, 1969. -137с.