Xreferat.com » Рефераты по технологии » Технология изготовления печатных форм

Технология изготовления печатных форм

освітлених ділянках посилюється адгезія між світлочутливим шаром і шаром силіконової гуми, відбувається процес фотоадгезії – утворються зв’язки між двома шарами – світлочутливим та силіконовим.

Світлочутливий шар містить фотополімеризаційноздатні вінілові мономери, в молекулах яких є гідрооксигрупи. Під час нанесення на цей шарневулканізованого силіконового шару, що має елементи з поперечними зв’язками, відбувається вулканізація. На межі між двома шарами елементи з двома поперечними зв’язками вступають у реакцію згідрооксигрупами світлочутливого шару. Під час експонування гранична зона твердіє і, таким чином, утворюються проміжні елементи форми.

Експонування здійснюється на звичайному устаткуванні. Час експонування за допомогою ртутної лампи потужністю 3 кВт становить 60-120 сек.

Зняття силіконового з непроекспонованих ділянок здійснюється в проявних щіткових машинах. На експонованих (проміжних) ділянках шар залишається. Друкувальним елементам відповідає відкритий фотополімерний шар.

При негативному способі копіювання світлочутливий шар підлягає фотолізу, який викликає руйнування експонованих ділянок силіконового шару, що знаходиться над ним.

На міжнародній виставці „Drupa 2000” фірма „Toray Industries Inc” представили пластини Toray Waterless Plate з новими виробничими характеристиками.

Пластини Toray мають високу роздільну здатність, забезпечують якісну градаційну передачу та високу оптичну щільність відбитків.

Дефомація друкувальних елементів на формі не перевищує 6-7%, що значно менше, ніж у традицйійному офсетному друці.

Форми забезпечують ввідтворення растрових градацій у діапазоні відносних площ растрових цяток від 2 до 98%.

Відомі також друкарські форми для офсетного друку без зволожування фірм „Fuji Foto Film Co”, „Hoeglist.AG”, які запантували свої винаходи.


Системи з використанням стандартних світлочутливих композицій


За другим варіантом друкарську форму, отриману стандартним методом, покривають шаром кремнійорганічного каучуку. Потім, за допомогою органічних розчинників, на ділянках друкувальних елементів видаляють копіювальний шар разом з верхнім органічним покриттям. Цей спосіб приводить до збільшення кількості технологічних операцій у порівнянні з першим варіантом.

На поверхню формної пластини наносять композицію, до складу якої входять світлочутливі складники та полісилоксановий полімер. Під час експонування в результаті дії світла відбувається структуризація полімерного шару. Ділянки, що не зазнали перетворень, вимиваються в процесі проявлення. Цей метод застосовується фірмою „ЗМ” та вимагає спеціального добору компонентів композиції, оскільки кремнійорганічні сполуки мають дуже низьку хімічну активність і практично не змішуються з основними світлочутливими сполуками.

Фірма „ЗМ” (США) ще на початку 80-х років розробила систему виготовлення форм для офсетного друку без зволожування Driography. Система включала попередньо сенсибілізовані пластини Dry Plate зі світлочутливим діазошаром, прозорим силіконовим шаром та захисною плівкою; технології виготовлення форм і друкування.

Друкування способом Driography здійснювалося на звичайних офсетних машинах з відключеним апаратом для зволожування. Тиражестійкість форм – 30-50 тис. відбитків.

Нестабільність характеристик пластин та фарб компенсувалася якістю друкування. На думку фахівців, для забеспечення незмочування проміжних ділянок були потрібні спеціальні фарби з високими когезійними властивостями.


8.Характеристика контрольних шкал.

Висока якість друкованої продукції можлива при умові відтво­рення усіх деталей фотоформи при виготовленні друкарської форми і оптимальному друкарському процесі. Оперативний контроль форм­них і друкарських процесів здійснюють за допомогою контрольних шкал, які дозволяють встановити об'єктивні показники якості на різ­них стадіях технологічного процесу .

В залежності від технології формного процесу шкали оператив­ного контролю поділяють на два типи: для аналогової технології (у вигляді фотоформ) та для технології прямого запису інформації з комп'ютера на формну пластину (в оцифрованому вигляді).

Характеристика, особливості будови та методика застосу­вання шкал оперативного контролю додрукарського процесу СПШ-К та РШ-Ф.

СПШ-К — півтонова шкала, призначена для визначення та конт­ролю часу експонування. Містить 10 полів з інтервалом 0,15 Б (від D1 = 0,15 Б до D10 = 1,5 Б і додаткове 11 поле зі щільністю D11 = 2,00 ± 0,1 Б. Поля розділені розмежувальними смугами з оптичною щільні­стю D 2,00 Б.

Правильність вибраного часу експонування контролюється за номером повністю проявленого поля шкали СПШ-К. На монометале­вих формах повністю проявленим полем вважають поле, яке не сприймає фарбу. Номер проявленого поля в залежності від типу пла­стин може бути різним. Переважно це 3-4 поля (0,45-0,60 Б) шкали СПШ-К.


Оптичні щільності полів шкали СПШ-К

№ поля


1


2


3


4


5


6


7


"8


9


10


11


В


0,15


0,30


0,45


0,60


0,75


0,90


1,05


1,20


1,35


1,50


2,00РШ-Ф - призначена для оцінювання якості друкарської форми. Оперативне оцінювання можна здійснювати як візуально, так і з за­стосуванням засобів вимірювальної техніки. З її допомогою кількісно оцінюють спотворення растрових елементів у межах від 3 до 9%. Шкала РШ-Ф застосовується разом зі шкалою СПШ-К. Шкала РШ-Ф складається із 7 контрольних високолініатурних растрових полів (3+, 2+, 1+, 0, 1-, 2-, 3-) вписаних в низьколініатурний растро­вий фон і двох додаткових полів для контролю найсвітліших ділянок зображення (№4 - Sвідн = 2,6%; №5 -Sвідн = 4,3%; Л = 67 лін/см). Для визначення максимальних спотворень растрових елементів знаходять таке контрольне поле з числа основних, яке візуально зливається з низьколініатурним фоном, що пояснюється відносно більшими спо­твореннями високолініатурних растрових елементів у порівнянні з низколініатурним.


Шкала РШ-Ф

3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3-


Визначення оптимальної експозиції при виготовленні офсетних форм. Сучасні пластини плоского офсетного друку при відтворенні зображення з лініатурою 60 лін/см повинні забезпечувати на формі видільну здатність меншу за 10 мкм. Для визначення оптимальної експозиції шкали УОКА і РОСКА РМ8 розміщують емульсією до пластини та експонують так, щоб кожна наступна експозиція (час) була більшою за попередню у постійне число разів (ступінь прогре­сії). Такий ряд може мати один або два інтервали, наприклад, двоін-тервальний ряд - 10, 14, 20, 28, 40, 56, 80, 112... або одноінгерваль-йий - 1, 2, 4, 8, 16, 32... Найменша експозиція вибирається такою, щоб пластина була недоекспонованою, тобто у випадку позитивних пластин на полях шкали після проявлення залишався тонкий копію­вальний шар, а на негативних пластинах - плашки мають бути непо­вними, тобто частково зруйнованими. Найкраще відтворювання мікроліній буде у тому випадку, коли вони чітко читаються та розрізня­ються як окремо розташовані. Оптимальною вважається така експо­зиція, за якої відтворюються на одній ділянці як позитивні так і нега­тивні мікролінії. Оскільки тривалість експозиції для кожної наступ­ної пластини зростає, а ширина позитивних ліній зменшується, вони стають більш чіткими. На негативних пластинах спостерігається та­кий же ефект з відповідними лініями- На деяких марках негативних пластин одночасне відтворення позитивних і негативних ліній немо­жливе навіть за найменшого недоекспонування. У такому випадку за показник видільної здатності приймається ширина найтоншої окремо розміщеної прозорої лінії.

Новітні технологічні процеси внесли суттєві вдосконалення у методи виготовлення друкарських форм. Цифрові технології забезпечили мржливість обробки ілюстраційної та текстової інформації на компютері, полегшили трудомісткі процеси ретушування, маскування кольорокорекції тощо.

У технології “computer-tu-film” – з компютера на фотоплівку – традиційна фотоформа залишилася, але одночасно були розроблені й нові надійні джерела світла, про які давно мріяли технологи – лазери, ртутні лампи, лампи зонального випромінювання. Нові досягнення в галузі копіювальних шарів сприяли розробці новітьнього технологічного процесу – технології “computer-tu-plate”.

9.Преваги технології CTP.

Оскільки обладнання для технології є досить дорогим, для споживача цілком природньо задатися питанням: які ж переваги він отримає, інвестуючи кошти у цю технологію? Адже більшість підприємств вже має добре відлагоджений традиційний формний процес з використанням фотоформ. Устаткування для експонування та проявки, фотоматеріал і копіювальна рама коштують не так вже й дорого, а на ринку праці є висококваліфіковані фахівці, які можуть з ними працювати.

9.1.Що ж дає впровадження технології CTP?

 • Скорочується тривалість технологічного циклу виготовлення друкарських форм (виключаються операції експонування та обробки фотоматеріалу, копіювання фотоформ на формні пластини й, у деяких випадках, обробки експонованих формних пластин). Ліквідація трудомісткого ручного монтажу плівок істотно впливає на тривалість усього виробничого циклу.спуск шпальт повного аркушу здійснюється на станціях електронного монтажу, тому проблеми, пов’язані з неточністю монтажу або помилками. Повністю виключені. У свою чергу, скорочення витрат часу на технологічний цикл забезпечує найшвидше повернення інвестицій, а також дозволяє до останнього моменту залишати відкритими публікації для розміщення рекламних матеріалів.

Якщо виробництво крупномасштабне (випуск щоденних багатошпальтових газет, особливо - повноколірних), то скорочення часу на додрукарську підготовку стає суттєвим аргументом на користь CTP. Актуальною стала ця технологія й для підприємств, що спеціалізуються на виготовленні аркушевої рекламної продукції.

 • З виробництва виключаються фотовивідні автомати, устаткування для обробки фотоформ, копіювальне обладнання та хімікати, а це – економі виробничих площ, витрат на експлуатацію техніки і матеріалів, на електроенергію.

 • Підвищується якість зоображення на друкарських формах завдяки зниженню рівня випадкових і систематичних прешкод, що виникають при експонуванні й обробці традиційних фотоматеріалів та копіюванні монтажів на формні пластини.

 • Поліпшуються екологічні умови на поліграфічному підприємстві через відсутність хімічної обробки плівок, підвищується культура виробництва й удосконалюється організація технологісного процесу.

 • Стандартизується та автоматизується технологічний процес, підвищується ефективність використаня друкарського обладнання.

 • Скорочується чисельність пкрсоналу, хоча в наших умовах це поки що не має важливого значкння.

Вади технології CTP.

Однак, незважаючи на явні переваги технології CTP пред традиційною, швидке її освоєння для багатьох поліграфічних підприємств викликає труднощі через низку проблем.

 • Якщо у виробництві використовуються друкарські машини великого формату (від А1 і більше), при впровадженні технології CTP потрібні значні початкові інвестиції. Пов’язане це з тим, що для повноцынного використання друкарської машини треба експонувати форми повного формату. Відповідно, придбання истеми CTP такого формату обійдеться недешево (не менше за 300 тис. у. о.). з одного боку, це означає тривалий термін окупності системи, з іншого – труднощі з одноразовим виділенням такої суми. Одночасно, маючи фотонасвітлювач навіть невеликого формату, можна вручну змонтувати будь-який спуск шпальт, а потім напорівняно недорогій копіювальній рамі виготовити форми повного формату. Для малоіорматної (до А2) продукції та друкарських машин пряме експонування економічно більш виправдано: ціновий діапазон устаткування становить 150-200 тис. доларів США.

 • Значні проблеми спричяняє контроль будь-якого типу друкарських відбитків. Наприклад, отримання коректурного відбитка спуску шпальт великого формату надто складне, оскільки немає принтерів, які можуть забезпечити їхнє виведення навіть форматом А2. доводиться роздруковувати шпальти на принтері форматом А3 з великим зменшенням , що не завжди прийнятно, оскільки при зменшенні в 4-5 разів звичайний текст перестає читатись. Для превірки можна роздруковувати кожну сторінку видання окремо, алі використання іншого растрового процесора (архітектура растрових процесів, що використовуються в принтерах, ФВА і системах CTP, як правило, суттєво різниться ) може бути причиною появи помилок, які виявляться тільки на формі. Крім того, посторінкове роздруковування не дає змоги конролювати виконня таких операцій, як установка спуска шпальт, обрізних, фальцювальних та інших міток, шкал контролю друку тощо. Якщо при виведенні фотоформ великого формату можливий візуальний контроль, те читати друкарську форму незручно ,оскыльки зображення на ный не контрастніше. Проконтролювати отриману форму можна або на прободрукарській машині, що економічно досить ризиковано. Бу-яка неточність, помічена на відбитку, призводить до повторення всіх технологічних операцій, і, як наслідок, до підвищення собівартості додрукарської підготовки (повторне еспонування фотоформ обходитися дешевше). Томові при викорстанні системи CTP потрібна уважніша робота всіх ланків технологічного ланцюжка, особливо оператора з підготовки до виведення. Часто всі це може перекреслити повністю економію години, пов'язаною з ліквідацією стадії виготовлення фотоформ.

 • Отримання кольоропроби в технології CTP також не просте. Виводити можна хіба що цифрову кольоропробу. Це, як відомо, не дає достовірного уявлення про кінцевий результат.

 • У технології CTP додрукарська підготовка має здійснюватися значно прискіпливіше, ніж у традиційній. Друкарська форма винна містити всі потрібні елементи зображення в тому порядку, у якому смороду мають бути на папері. Треба створити повний спуск шпальт, встановити всі мітки обрізки й фальцювання, розмістити шкали конролю друкарського процесу. Завдання це не просте, тому кваліфікація оператора має бути високою, бо його помилки дорого коштуватимуть.

10.Вибір способу друкування.

Офсетний спосіб друку все більше використовується при тиражуванні ілюстрованих художніх видань. Це тому, що офсетний (непрямий) метод переносу фарби на матеріал має ряд переваг порівняно з прямим контактним. Пружно-еластична ланка різних розмірів або геометричної форми дає змогу друкувати на рулонних та аркушевих матеріалах різної товщини і конфігурації, а також залежно від типу друкарської форми офсетний спосіб друку має різні техніко-економічні показники, а значить і неоднакові впровадження у виробництво.

Враховуючи перелічені можливості офсетного способу друку та технічну характеристику видання доцільно проектувати друкування видання саме офсетним способом друку.


11.Вибір типу друкарської машини та складання схеми друкування.


Для друкування продукції згідно завдання проектується офсетна аркушева друкарська машина фірми ADAST моделі Dominant 745.

Машина Dominant 745 - призначена для друкування високоякісної продукції.

Стандартні приналежності

- передній упор з роликами
- двосистемна голівка самонакладу
- форгрейфер з роликами (комір)
- плівкова система зволоження з циркуляцією ADAST
- формний циліндр зі швидким затиском форми
- програмована система керування FANUC
- лічильник відбитків з попереднім настроюванням тиражу
- повітряний компресор BECKER T 3.60
- противідмарювальний пристрій PRINTAX
- вивідний пристрій із пневматичним розгладженням аркушів
- високий аркушевивідний пристрій
- пристрій для друку з переворотом


Технічні характеристики

Формат паперу

мах    мм 

мін   мм 


485 x 660
290 x 310

Фарбовість

4+0
Формат друку    мм

475 x 650
310 x 310 (хв)

Товщина матеріалу, що  задруковується, мм до 0,45
Щільність паперу   г/кв.м 30 - 350
Продуктивність    аркушів/годину 3000/10000

Висота стопи:
 на самонакладі    мм 
 на прийманні     мм 


980
460/820

Формат друкованої форми    мм 530 x 650 x 0,3
Формат офсетної гуми   мм 560 x 664 x 1,9

Встановлена потужність    kVA 

23
Габарити      мм 2380x5410x1820
Маса       кг (низк/висок. стапель) 8200
12.Вибір доцільних технологій формних процесів, устаткування та матеріалів.


Важливо розуміти, що абсолютно ідеальних пластин, швидше за все, поки ще немає. І для різних чи підприємств різних задач окремі марки пластин можуть виявитися більш кращими, чим лідери ринку. Наприклад, якщо у Вас на підприємстві не досить висококласне копіювальне устаткування і виявляти пластини Ви предпочитаете саморобними розчинами, що виявляють, з лугу і силікату натрію і не в проявочной машині, а в кюветі губкою, то дуже може бути, що самою головною характеристикою пластини виявиться ширина інтервалу експозиції і проявлення.


Рис. 1. Шкала контролю копіювального шару 


При оперативному виробництві (наприклад, газетному) чи недостачі копіювальних рам визначальним може виявитися висока світлочутливість, тобто швидкість, за якої пластина може бути проэкспонирована. Якщо в пластини висока світлочутливість, то час її експонування нижче, і отже, друковану форму можна виготовити швидше. 

Якщо друкарня в основному друкує высоколиниатурные роботи з легкими чи тлами стохастическим растром, для неї головним стає гарна здатність пластин, що дозволяє. Утім, дозволу, як і пам'яті в комп'ютера, ніколи не буває занадто багато. Про цю корисну властивість варто поговорити окремо.

Для друкування невеликих тиражів важливою умовою стає час (швидкість) виходу друкованої машини на баланс фарба-вода, і отже, дуже важливо як швидко з конкретною пластиною машина на цей баланс виходить.

РР1 фірми “Polychrome POAP” – це монометалева, заздалегідь очутливлена позитивна офсетна пластина на AL основі.

Підготовка поверхні основи включає електрохімічне зерніння з оксидуванням та наповненням оксидної плівки, створення спец гідрофільного підшару.

Середня величина мікронерівностей поверхні алюмінію складає 0,4 – 0,7 мкг, оптимальна маса 1м анодованої плівки – 2,7г (±15%), оптимальна маса 1м копіювального шару становить 1,9 – 2,1г.

Показник світлочутливості пластин РР1 у 1,5 – 2,0 разів вищий, порівняно з УПА-1, що сприяє скороченню часу експонування. Тиражостійкість сягає 80 – 100 тис. відбитків. По технічній характеристиці пластина призначена для книжково-журнального друку і образотворчої інформації:

Технологічна характеристика форм для друкування видання .


Показник


Основна пластина
РP1
1 2

Спосіб друкування


Тип форми, метод виготовлення


Фірма виробник


Основна форма


Тип фото чутливого шару


Принцип утворення прогалиних та друкувальних елементів


Тиражостійкість, тис. прим.


Товщина оксидної плівки, мкм


Мікроморсткість прогалиних елементів, Ra, мкм


Кількість зерен на 1 мм


офсет


монометалева офс. форма

позитивного

копіювання


Polychrome POAP


алюміній


на основі

ОНХД


фотодиструкції


80


2,7


0,4


613.Основні показники якості монтажу фотоформ


Показник якості


Номінальне значення показника


Допуск

Рmax…….

…….Pmin


Спосіб контролювання, ЗВТ

1 2 3 4

Найбільша (Dmax) і найменша

(Dmin) оптичні щільності фотоформ, Б


Відповідність розміру репродукції заданому, мм


Перекіс між рядками тексту та ілюстраціями, мм


Несуміщення приладжувальних хрестів-міток чи перфорації, мм


Зовнішній вигляд, бали

1) не < 2,5

2) 0,08


За даним розміром


0,2


0,05


Відсутність пошкоджень, порох у повітряних пухирців


± 0,2

± 0,03


при розмірі

> 400X500

± 1,0


0,3


0,1


1) мікрофотометр, мікроденситометр

2) візуально за тест-еталоном, проглядовий пристрій УПП за ГОСТ 29.48-79


вимірювальна лінійка, ГОСТ

427 – 75


те саме


лупа-мікроскоп МПБ – 2 ,

МРТ УЗ-483-66


Візуально. Проглядовий пристрій УПП,

ТУ 29.01-62-84, ФКП – 42.


14.Основні показники якості форм плоского офсетного друку.


Показник якості

Номінальне значення показника

Допуск

Рmax……

……Pmin

Спосіб контролювання, ЗВТ
1 2 3 4

Спотворення градації, Sвкд, %


Повнота проявлення копії


Спотворення штриха по ширині меншій 1 мкм, %

більшій 1 мкм, %


Зміна контрасту шрифта, %


Найменший розмір растрових точок у світлих ділянках, Sвкд, %


Різнотовщинність форм одного комплекту, мм


Адгезія копіювального шару, бали


Роздільна здатність, R, мм


Видільна здатність, L, мкм


Олеофільність друкувальних елементів, Q, град.


Гідрофільність прогалиних елементів:

а) після проявлення

б) після гідрофілізування


Тиражостійкість, тис. від.


Шорсткість прогал. елем., Ra, мкм6,6


повністю проявленні поля з Омк =0,45 – 0,66


8,0

2,5


35


2,5


± 0,04


1


25


10


110


43…57

10


50…75


0,6не > 9
40


2,72


20± 5


± 5

± 2


40


± 0,2

1) Візуально РШ-Ф ТУ 29.01 – 7 – 86

2) Вимірювальний мікроскоп (ПМТ – 3)


1) Шкала СПМ-К за ТУ 29.01 – 100 – 83

2) Лупа 10Х, ГОСТ 7594 – 75


ПМТ – 3


ПМТ – 3


1) Візуально, шкала РШ-Ф, ТУ 29.01-7-86

2) ПМТ – 3


Мікрометр, ГОСТ 6507-78


Метод сітчастих надрізів, ГОСТ 15140 – 76


Міри, ГОСТ 2819 – 68, мікроскоп МБС


Тест-об’єкт, ПМТ – 3


Вибіркове змочування, шприц за ГОСТ 22957-78


Те саме


При друкуванні


Профілограф, еталон.


15.Блок – схеми технологічних процесів формного виробництва.


Монтаж фотоформ

(монтажний стіл)Контроль якості монтажу

та ЗОППідготовка копіювальної рами

до роботи (коп. рама EM 1187)Експонування (пласт. PP1)Обробка форми:

– проявлення і очищення

– відсмоктування проявника

– двостороннє змивання

– коректура форми

– висушування

– консервування

(процесор SM 90)Контроль готових формПередача форм в друкарський цех


16.Макети розміщення текстових та ілюстраційних елементів на формі для друкування основної частини видання та його додаткових елементів.


На рисунок монтажу основної частини наносимо наступні позначення та елементи:

1 – напрям волокон у паперовакумі;

2 – лінію-межу притискних клапанів;

3 – центральні лінії;

4 – лінії поділу аркуша на елементи;

5 – хрести-мітки;

6 – автоматна мітка;

7 – мітка замовлення;

8 – аркушева мітка;

9 – мітки фальцювання;

10 – шкали оператив контролю;

11 – шкали візуального контролю;

12 – обрізні мітки;
17.Розрахунок завантаження формного виробництва.


Виробнича програма з монтування фотоформ


Виробнича програма з виготовлення друкарських форм

обкладинка

форзац
Для палітурки тип.5 вибираємо трафартний спосіб друку. Машина ЛПТ-2, призначена для друкування на палітурці.


18.Маршрутно – технологічна карта процесів виготовлення трафаретної друкарської форми.

1 2 3 4 5 6 7

1.Натягування капронової сітки на формну раму і приклеювання до рами.


2.Знежи-рювання сітки.


3. Нанесення на сітку світлочутли-вої композиції.


4.Сушіння копіюваль-ного шару.


5.Копіювання діапозитиву


6.Проявлення копії (вимивання копіюваль-ного шару на друкувальних елементах).


7.Сушіння.


8.Ретушуван-ня.


9.Додаткове експонуваня для закріплення результатів ретуші.


10.Одержан-ня котрольного відбитка.

Копію-вальник 5 розряду


--


--


Копію-вальник, 5-го розряду.


--


--


--


Копію-вальник 5-го розряду.


--


--


Пристрій для натягування сітки на раму ФТР – 700. робочий тиск у циліндрі 3,5 атм. Розмір рами 3040 см.


Витяжна шафа.


Витяжна шафа.

Ракель-кювета.


Сушильна шафа ФТС-800.


Копіювальна рама УЕП –30, максимал-ьний формат 720300, вакуум – 0,9 атм.


Установка для вимивання УВП – 30, максималь-ний формат 420300.


Сушильна шафа ФТС – 800.


Стіл для ретушування, пензлик.


Копіювальна рама УЕП-30.


Ручний верстат.

Капроно-ва сітка №75, клей ТК.


Сітка №75


Рама з натягну-тою сіткою.


-


-


-


-


Рідка світлочутлива компози-ція.


-


Фарба ТПХВ.

-


Етило-вий спирт

(70%).


1.Водорозчин-ний сополіа-мід –400г.

2.ПЕТА 180г.

3.”Триго-нал”15мл.

4.Етило-вий спирт

500мл.

5.Родамін “Ж”-0,5г.


Темпера-тура сушіння 40-50С, час сушіння – 10-15хв.


Час копіюван-ня-2-3хв при освітлено-сті 40Вт/м


Вода, темпера-тура 20-25С.


Температура 40-50С, час сушіння 5-10хв.


Див.

пнкт 3.


Час копію-вання 1хв.


Відстань від форми до палітурки 3мм.

Тиск при натягу-ванні 2-3 атм.


-


В’язкість розчину – 30-35с.


Темпера-тура в сушиль-ній шафі 40-50С.


-


Повнота вимиван-ня.


-


-


-


-

Вапду- метром (моно-метр пневма-тичного пристро).


Сітка повинна рівномір-но змочува-тись водою.


Воронка ВЗ-4 (час витікання розчину, ГОСТ8420-74

Секундо-мір ГОСТ 50-72-72.


Термо-метр ГОСТ 215-73.


Прилад для вимірю-вання освіт-леності ДАУ-81; секундо-мір ГОСТ 5072-72.


Візуально,20 лупа ГОСТ 7584-75.


Візуаль-но: до повного висихан-ня.


Візуално на просвіт.


Секундо-мір ГОСТ 5072-72.


Візуально, 20 лупа; на точність відтво-рення графічних елемен-тів.


19.Маршрутно – технологічна карта процесів виготовлення форм офсетного друку.20.Технічна характеристика вибраного устаткування для реалізації оптимального варіанту.

Для експонування на ЗОП запроектовано копіювальну раму фірми Lastra моделі ЕМ 1187.

ЕМ 1187 – це високотехнологічне обладнання, яке відрізняється простотою експлуатації і забезпечує точність і надійність. Управління можливе в ручному й автоматичному режимі. Ручне управління дозволяє переривати автоматичний цикл після кожної фази і можливість контролювати обладнання 2-ма різними вакуумами.

Обробку формних пластин проектом пропонується здійснювати на процесорі SM 90. ємності цього процесора виконані із матеріалу стійкого до кислого середовища, наружної ємкості виконані із скловолокон, алюмінієва основа, фільтри із нержавіючої сталі, електронна система керування, всі з’єднання захищені від води.


21.Список використаної літератури.


 1. Пашуля П. Л. Основи метрології, стандартизації і сертифікації. Якість у поліграфії. – К.: УЗМН, 1997.

 2. Современное допечатное оборудование // Lastra.

 3. Справочник технолога-полиграфиста. 4.1. Наборные процессы. – М.: Книга, 1981.

 4. Грабовська А., Костенко Т. Офсетний друк без зволоження// Друкарство.-2001.

 5. Предко Л. С., Пашуля П. Л., Лемик С. О., Листвак Б. І. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Технологія виготовлення друкарських форм”. – Львів.: УАД, 1997.

 6. Гилянсон П. Г. Справочник художественного и технического редактирования. – М.: Книга, 1988. – 528с.

 7. Технология изготовления печатных форм / Под ред. Шеберстова В. Н. – М.: Книга, 1990. – 224с.

 8. Ярема. С.М., Карплюк В.А., Мельнічук С.І., Прокопчук Р.С. Офсетний друк.- Київ: ХаГар, 2002.

 9. Правкин С. Офсетние пластины // Полиграфист и издательство.-2002.-№6.


47
Назва процесу,

операції (коротка

суть)

Виконавець

розряд


Обладнання, марка, тип

Матеріал, марка, стандарт Рецепт розчину, режим Контрольований показник Метод контролювання, ЗВТ
1 2 3 4 5 6 7

1) Підготовка

Похожие рефераты: