Xreferat.com » Рефераты по физике » Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу

Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу

лекції з навчальної дисципліни

Ф І З И К А

Тема: "ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ"


Вступ


Область застосовності класичного закону додавання швидкостей обмежена. Він, зокрема, непридатний для опису явищ, пов’язаних із розповсюдженням світла. Але, класичний закон додавання швидкостей являється наслідком із перетворень Галілея. Отже, і ці перетворення мають обмежену область застосовності.

Відмова від необгрунтованих застосовностей положень ньютонівської механіки дала можливість Ейнштейну розробити нову теорію – спеціальну теорію відносності, в основу якої покладені два принципи, які являються постулатами:

а) принцип відносності;

б) принцип інваріантності швидкості світла відносно інерційних систем відліку.

Ці постулати надійно підтверджені експериментально.


Границі застосовності класичної механіки. Спеціальна теорія відносності. Постулати Ейнштейна


Класична механіка, механіка Галілея-Ньютона, створена для опису руху макротіл із швидкостями в багато разів меншими швидкості світла. З перетворень Галілея-Ньютона випливає закон додавання швидкостей:


И=Иґ+V (1)


Де И – швидкість тіла в нерухомій системі,

Иґ – швидкість його в рухомій системі,

V – швидкість руху системи.

В класичній механіці простір і час вважаються абсолютними і непов’язаними один з одним. Якщо існує абсолютний простір, то повинна існувати і абсолютна швидкість по відношенню до цього простору. В 1881 році американський вчений Майкельсон показав, що для швидкості світла відношення (1) не виконується. Абсолютної швидкості не існує. Фізики опинились у важкому становищі.

Вихід з цього становища вказав Ейнштейн. Він сформулював новий принцип відносності, більш загальний, ніж принцип Галілея і розробив спеціальну теорію відносності, яка базується на серйозному експериментальному фундаменті, і тому являє собою етап більш глибокого пізнання об’єктивних законів природи.

Теорія відносності описує рух тіл із швидкостями, близькими до швидкості світла. При малих швидкостях закони теорії відносності співпадають з законами класичної механіки. Таким чином, застосування законів класичної механіки обмежено. Вони застосовуються тільки для опису руху макротіл із швидкостями в багато разів меншими швидкості світла.

Закони класичної механіки не застосовуються для опису руху мікротіл. Рух мікротіл вивчається в квантовій механіці.

Згідно з уявленнями Ньютона простір і час є абсолютними і незалежними один від одного. Простір існує сам по собі, а час сам по собі.

Вчені вважали, що оскільки існує абсолютний простір, то повинна існувати і абсолютна система координат. Швидкість по відношенню до цієї системи є абсолютною. Вважали, що така система може бути пов’язана з світовим ефіром. Майкельсон в 1881 р. поставив дослід з метою визначення швидкості Землі відносно ефіру і одержав негативний результат. Таким чином, дослід показав, що абсолютної системи не існує. Результати досліду Майкельсона знайшли пояснення в теорії відносності Ейнштейна.

Спеціальна теорія відносності Ейнштейна будується на 2 постулатах:

Всі закони природи однакові (інваріантні по відношенню до переходу від однієї інерційної системи відліку до другої). Іншими словами, рівняння, що відбивають закони природи, інваріантні по відношенню до перетворень координат і часу при переході від однієї інерційної системи відліку до іншої.

Швидкість світла у вакуумі не залежить від швидкості руху джерела і однакова в усіх інерційних системах.


Перетворення Лоренца. Простір і час в спеціальній теорії відносності


Ейнштейн показав, що у відповідності з постулатами теорії відносності зв’язок між координатами і часом в двох інерційних системах відліку S і Sў (нерухомій і рухомій) здійснюється не перетвореннями Галілея, а перетвореннями Лоренца.


Перетворення


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу

Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газуЕлементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу

Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу (2)

Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу


Використовуючи перетворення Лоренца, знайдемо довжину відрізка в обох системах координат:

Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу

Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газуЕлементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, тобто Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу.


Проміжок часу між двома подіями в обох системах буде рівний:

Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу

Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, тобто Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу.


В системі координат, відносно якої тіло рухається, тривалість події більша ніж в системі координат, відносно якої тіло рухається, а рухомий годинник іде повільніше, ніж годинник в системі s.

Закон додавання швидкостей:


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу.

Таким чином, з перетворень Лоренца випливає, що розміри тіл залежать від швидкості їхнього руху:


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу (3)


Протікання процесів в системі, що рухається, затримується:


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу (4)


Закон додавання швидкостей набуває вигляд:


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу (5)


Із перетворень Лоренца видно, що просторові координати пов’язані з часом. Отже, простір і час взаємозв’язані і утворюють єдине ціле – час. В теорії відносності простір-час розглядається як абсолютна форма існування матерії.

В теорії відносності розглядається Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу- вимірний світ простір-час. Незмінною величиною (інваріантом) в цьому світі є інтервал s, який визначається виразом:


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, (6),


де С – швидкість світла,

t – час, що пройшов від однієї події до іншої,

l – відстань між подіями.

Поняття про релятивістську динаміку. Класична механіка як частковий випадок релятивістської механіки


З принципу відносності (всі інерційні системи рівноправні) випливає, що математичний запис будь-якого закону фізики повинна бути однаковою в усіх інерційних системах відліку. Цю умову називають умовою інваріантності фізичних законів відносно перетворень Лоренцо.

Розглянемо основний закон класичної динаміки:


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу або Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу (7)


Рівняння (7) інваріантне по відношенню до перетворень Галілея.

Дійсно, Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, але Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу.


Тому: Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу.


Але рівняння (7) неінваріантне по відношенню до перетворень Лоренцо (при m=const). Згідно теорії відносності


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу (8)


З урахуванням (8) рівняння (7) залишається інваріантним по відношенню до перетворень Лоренца:


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу (9)

Ейнштейн показав також, що маса і енергія взаємозв’язані співвідношенням Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу (10)


Закон взаємозв’язку маси і енергії називають ще законом пропорційності маси і енергії. Він означає, що маса і енергія зростають або зменшуються одночасно. Якщо енергія тіла (частинка) змінюється на величину Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу. то одночасно змінюється і його маса на Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу. Отже, не може бути мови про зведення маси до енергії (точка зору фізиків – ідеалістів). Можна стверджувати, що енергія і маса – властивості матерії, що рухається.

Порівнюючи рівняння, ми бачимо, що при малих швидкостяхЕлементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу

Перетворення Лоренцо переходить в перетворення Галілея. Це означає, що при цій умові закони класичної механіки правильно описують рух тіл. Отже, закони класичної механіки можна застосовувати тільки до тіл, що рухаються із швидкостями, що задовольняють умову Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу.

Таким чином, теорія відносності містить в собі класичну механіку як частковий випадок. У розвиток теорії відносності великий внесок зробив російський вчений Френзель. Він збудував послідовну релятивістську теорію електрона, що має свій момент імпульсу. В.А. Рон дослідив декілька важливих задач теорії тяжіння. А.А. Фрідман заклав теорію загально релятивістської космології і ряд інших робіт.


Висновки


Уявлення про простір і час докорінно змінилися внаслідок розвитку електродинаміки і фізики великих швидкостей, яку називають релятивістською фізикою.

Інтервал часу Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, виміряний у системі що рухається зі швидкістю Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, дорівнює: Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, де Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу- інтервал часу в нерухомій системі.

Довжина стержня l в інерційній системі відліку, відносно якої він рухається зі швидкістю Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, дорівнює


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу.


Довжина стержня найбільша в системі відліку, відносно якої він нерухомий.

Універсальний зв’язок між енергією і масою визначається:


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу.


Величину Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу називають власною енергією або енергією спокою тіла.


План

лекції з навчальної дисципліни

Ф І З И К А

Тема: "ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ"


Вступ

Уявлення про те, що речовина складається з найдрібніших невидимих частинок, виникло в найдавніші часи на сході (у Фінікії, в Індії). Але тільки в стародавній Греції (в У-1У ст. до н.е.) атомізм виникає як матеріалістичне вчення, позбавлене релігійних уявлень.

Видатний російський вчений М.В. Ломоносов перший приклав цілком певне атомістичне уявлення до пояснення законів природи, зробивши атомістичну гіпотезу могутньою зброєю в руках природознавства. В наш час експериментально доведено, що всі матеріальні тіла складаються із великої кількості атомів чи молекул, які безперервно рухаються (хаотично) і взаємодіють між собою. Молекулярна фізика вивчає властивості і характеристики великої сукупності частинок, а не розглядає руху однієї частинки. Тому молекулярна фізика використовує статистичний метод і теорію ймовірності.


Молекулярно-кінетичний (статистичний) і термодинамічний методи вивчення макроскопічних систем


Молекулярною фізикою називається розділ фізики, в якому вивчають фізичні властивості тіл в залежності від їхньої будови, від сили взаємодії між молекулами, атомами, іонами, що утворюють тіла і від характеру руху цих частинок.

Задачею молекулярної фізики є встановлення зв’язку між фізичними величинами речовин і на основі створених нових речовин з наперед заданими властивостями.

Молекулярна фізика не цікавиться поведінкою однієї окремої молекули. Вона вивчає властивості великої сукупності частинок. Тому основним методом молекулярної фізики є статистичний метод, а фізичні закономірності, що встановлюються молекулярною фізикою, мають імовірнісний, статистичний характер. В основі молекулярної фізики лежать фундаментальні положення:

1. Всі тіла складаються з найдрібніших частинок – атомів. В деяких тілах при певних умовах атоми з’єднуються в молекули.

Атоми і молекули взаємодіють між собою. Величина сил взаємодії залежить від відстані між частинками. У твердих тіл взаємодія складніша, ніж в рідинах та газах.

Молекули та атоми знаходяться в стані неперервного хаотичного руху. Цей хаотичний рух ми сприймаємо як теплоту. Чим більше кінетична енергія молекулярного руху, тим вища температура і навпаки. Звідси випливає, що тіло можна нагріти і без вогню.

Щоб нагріти тіло, достатньо виконати над ним роботу. Так наковальня нагрівається при ударах, газ нагрівається при стисканні.

Вперше ці положення розвинув російський вчений М. В Ломоносов. Ще задовго до нашої ери виникло вчення про найменші частинки з яких складається будь-яка речовина. Але вперше широкий розвиток атомна гіпотеза одержала в працях Ломоносова /1711–1765 рр./, який зробив спробу дати єдину картину всіх відомих в його час фізичних і хімічних явищ. При цьому він виходив з корпускулярного /молекулярного/ уявлення про будову матерії. Виступаючи проти пануючої в його час теорії тепловоду /гіпотези теплової рідини, місткість якої в тілі визначає ступінь його нагрітості/. М.В. Ломоносов «причину тепла» бачив у обертовому русі частинок тіла. Таким чином, Ломоносов вперше сформулював молекулярно-кінетичні уявлення.


Фізична модель та рівняння стану ідеального газу


Для опису властивостей реальних газів необхідно враховувати розміри молекул і сили взаємодії між ними. Але при невеликих тисках і дуже низьких температурах розмірами молекули і їх взаємодією можна знехтувати.

Такий газ, молекули якого можна вважати матеріальними точками, які не взаємодіють між собою, називається ідеальним газом.

Стан газу характеризується трьома величинами – об’ємом V, тиском P і температурою T. Ці величини називаються параметрами газу. Всі параметри даної маси газу пов’язані між собою з допомогою рівняння стану газу.


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, (1)


де B – деяка константа.

Ця константа для 1 моля позначається буквою R і називається універсальною газовою сталою. Чисельне значення сталої R знайдемо, підставивши в рівняння стану значення параметрів газу в нормальних умовах:

Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу


Отже для 1 моля маємо таке рівняння:


PV=RT (2)


Для будь-якої маси газу m рівняння стану запишеться так:


PV=(m/m) RT (3)


Це рівняння називається рівнянням Клайперона-Мендєлєєва. В формулі /3/ (m/m) являє собою число молей даної маси газу.

Відмітимо, що для того, щоб рівняння /2/ описувало властивості реального газу, в нього потрібно ввести поправки на об’єм В який займали б молекули газу при щільному упакуванні і на силу притягання між молекулами a/V2. Тоді одержимо таке рівняння:


(P-a/V2) (V-B) = RT (4)


Рівняння /4/ називають рівнянням Ван-дер-Ваальса. Сталі а і в називають поправними Ван-дер-Ваальса. З формули /4/ випливає, що при р®Ґ:


V-b®0, тобто V®b


Отже, при збільшенні тиску об’єм газу прямує до власного об’єму молекул газу, а не до нуля, формула /4/ є набагато кращим наближенням до дійсності, ніж /2/. Але і вона не абсолютно точна.

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу. Середня кінетична енергія молекул газу


З курсу фізики середньої школи відомо, що властивості ідеальних газів описуються рівняннями Бройля-Маріота, Гей-Люсака, та ін., знайденими експериментально. Але можна, теоретично вивести рівняння, з якого всі зазначені вище закони будуть випливати як наслідки. Тому таке рівняння називають основним рівнянням кінетичної теорії газів.

Основним рівнянням кінетичної теорії газів називають рівняння, що встановлює зв’язок між тиском газу і його енергією. При своєму рухові молекули газу неперервно ударяється об стінки посудини. Удари чергуються один за одним дуже швидко, усереднюються і створюють постійну силу, що діє на стінки посудини. Внаслідок цього газ створює на стінки посудини тиск, який дорівнює:


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, (5)


де f – сила, що діє на стінку, S – площа стінки.

Знайдемо цей тиск. Для цього розглянемо посудину з газом у вигляді кубу з довжиною ребра l (рис. 1) в якому хаотично рухаються молекули.


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу

Рис. 1

В зв’язку з повною хаотичністю руху молекул можна вважати, що Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу всіх молекул рухаються прямолінійно між передньою і задньою стінками куба, Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу молекул – між правою і лівою стінками і Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу – між верхньою і нижньою гранями. Від такого спрощення результат дії молекул не змінюється.

При пружному ударі об стінку, маса якої нескінченно велика в порівнянні з масою молекули m, кожна молекула, що рухається зі швидкістю n, в результаті чого її імпульс зміниться на величину, рівну:

Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу.

Ця зміна імпульсу молекули відбувається під дією імпульсу сили Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, що діє зі сторони стінки на молекулу під час удару. За другим законом Ньютона маємо:


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу,

Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, (6)


де Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу – тривалість удару.

По третьому закону Ньютона сила, чисельно рівна Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, буде діяти зі сторони молекули на стінку. Відскочивши від стінки, молекула полетить до протилежної стінки, і, відскочивши від неї, знову вернеться до першої стінки через деякий час Dt. Середня сила Df, що діє на стінку за весь час між двома послідовними ударами молекули, визначиться з умови, що її імпульс Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу повинний чисельно дорівнювати імпульсу сили Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу, що діє в продовж Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу. Тоді замість рівняння (6) маємо:


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу (7)

Величина Dt являє собою час, за який молекула проходить відстань 2l. Отже:


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу (8)


Підставляючи це значення Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газув формулу (7), одержимо:


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу (9)


Ми знайшли середню силу удару однієї молекули. Але різні молекули рухаються з різними швидкостями Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газуТоді сумарна сила удару молекул об стінку буде рівна:


Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу (10)


де Елементи теорії відносності та основне рівняння ідеального газу – число молекул, що рухаються між двома протилежними стінками.

В першій частині рівняння (10) винесемо

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: