Xreferat.com » Рефераты по физкультуре и спорту » Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

Зміст


Вступ

1.Загальні положення про соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

2. Система соціальних стандартів у галузі „фізична культура та спорт" для мешканців м. Запоріжжя

2.1 Стан галузі фізичної культури та спорту м. Запоріжжя

2.2 Пропозиції щодо стандартів по утриманню галузі «фізична культура і спорт» м. Запоріжжя

2.3 Забезпеченість жителів м. Запоріжжя спортивними спорудами

2.4 Забезпеченість жителів м. Запоріжжя дитячо-юнацькими спортивними школами

Висновок

Література


Вступ


Проблема розробки соціальних стандартів в різних областях життя сучасного суспільства має важливе значення для підвищення ефективності соціальної роботи серед різноманітних груп населення.

Особливе значення набуває розробка соціальних стандартів в області фізичної культури і спорту у зв'язку з істотним погіршенням стану здоров'я різних груп населення, загального падіння рівня їх фізичної підготовленості.

Очевидно, що дана проблема має велике загально соціальне значення в світлі забезпечення різних галузей виробництва представниками з високим рівнем фізичної підготовленості і стану здоров'я.

Важливо відзначити, що проблема розробки соціальних стандартів в області фізичної культури і спорту передбачає рішення не тільки питань, пов'язаних з безпосереднім нормуванням кількості спортивних споруд, їх відповідності санітарно-гігієнічним нормам, але і розробку критеріїв оцінки поточного стану здоров'я осіб, які займаються, рівня їх функціонального стану і фізичної підготовленості.

У зв'язку з вищевикладеним в рамках даної теми була проведена робота по всіх вказаних напрямах. Необхідно відзначити, що розроблені для жителів м. Запоріжжя нормативи фізичної підготовленості і функціонального стану є ексклюзивним матеріалом в даному напрямі.

Робота проводиться на підставі договору з управлінням з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької міської ради.

Об'єкт дослідження - соціальні стандарти щодо занять фізичної культурою та спортом в умовах великого промислового міста (м. Запоріжжя).

Мета роботи - розробка соціальних стандартів для різних груп населення у галузі фізичної культури та спорту, зокрема стосовно рівня фізичної підготовленості та функціонального стану.

Методи дослідження - аналітичний, порівняльний, експериментальний.

Загальні положення про соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту


Державний соціальний стандарт обслуговування закладами фізичної культури та спорту (далі - Стандарт) є документом, який входить до складу нормативно-правової бази системи державних соціальних стандартів і нормативів. Перелік цих нормативів у сфері фізичної культури та спорту наведено у Державному класифікаторі соціальних стандартів і нормативів, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 2002 року № 293.

Стандарт розроблено відповідно до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" та Закону України "Про соціальні послуги".

Стандарт встановлено з метою забезпечення реалізації визначених Конституцією України соціальних прав громадян. На підставі Стандарту визначаються обсяги соціальних послуг державних та комунальних суб'єктів, які надаються громадянам та дітям у випадках, передбачених законодавством.

Об'єктом стандартизації є діяльність сфери фізичної культури та спорту та її результативність у забезпеченні населення закладами фізкультури та спорту, безкоштовними та платними послугами, пропускної здатності фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, радіуса обслуговування, пропорцій розміщення споруд та їх кількості, розмірів, кількості місць, оцінки фізичної підготовленості населення та підготовки спортсменів в Україні. Основний зміст Стандарту представляють соціальні показники та відповідні їм соціальні норми та нормативи. Стандарт спрямовано на реалізацію права громадян на фізичне виховання та фізичний розвиток, забезпечення закладами та послугами фізичної культури та спорту, дитячо-юнацькими спортивними школами, доступності послуг, у тому числі безкоштовних.

Стандарт сформовано на засадах наукового обґрунтування забезпечення реалізації визначених Конституцією України соціальних прав громадян у сфері фізичної культури та спорту, урахування вимог норм міжнародних договорів України у сфері соціального захисту.

Дотримання Стандарту є обов'язковим для усіх державних органів, органів місцевого самоврядування, державних, комунальних і недержавних суб'єктів, що надають соціальні послуги у сфері фізичної культури та спорту.

Фінансове забезпечення надання соціальних послуг у сфері фізичної культури та спорту здійснюється за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів підприємств, установ та організацій, соціальних фондів, плати за соціальні послуги, коштів благодійної допомоги (пожертвувань), коштів одержувачів соціальних послуг і інших джерел, передбачених законодавством.

У цьому Стандарті терміни та поняття вживаються у такому значенні:

державні соціальні стандарти - встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні показники, норми та нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій;соціальні показники - соціальні послуги, що складають соціальний стандарт, за якими можна робити висновок про його зміст і розвиток;

соціальні норми - законодавчо встановлені міри та сукупність відомостей у сфері соціального, житлово-комунального, транспортного та зв'язкового обслуговування, охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, торгівлі та громадського харчування, здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей;

соціальні нормативи - розрахункові величини витрат матеріальних ресурсів, що входять до сфери державної соціальної стандартизації;

соціальні послуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних і інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя;

соціальне обслуговування - система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку та послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності.

Соціальні показники Стандарту та відповідні їм соціальні норми та нормативи

Зміст соціальних показників Стандарту, відповідні їм соціальні норми та нормативи наведено у табл. 1 з урахуванням інфраструктури системи фізичної культури та спорту, їх видів і вимог щодо підготовки спортсменів:

послуги, які надаються населенню закладами фізичної культури та спорту;

забезпечення населення закладами фізичної культури та спорту;

фізична підготовка населення та підготовка спортсменів.


Таблиця 1 Соціальні показники Державного соціального стандарту обслуговування закладами фізичної культури та спорту, соціальні норми та нормативи

Код Соціальні показники Стандарту зміст і розмірність показників (соціальні норми та нормативи)
1 Послуги, які надаються населенню закладами фізичної культури та спорту
1.1 платні послуги, які надаються населенню суб'єктами господарської діяльності, закладами фізичної культури та спорту, а також дитячо-юнацькими спортивними школами та спеціалізованими дитячо-юнацькими спортивними школами перелік платних фізкультурно-оздоровчих послуг, які надаються населенню (додаток 1)
1.2 безкоштовні послуги, що надаються окремим категоріям дітей, підлітків та юнацтва (сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітям-інвалідам) безкоштовні послуги для пільгових категорій дітей визначаються місцевими органами самоврядування. Також відповідно до сталі 77 Бюджетного кодексу України видатки на пільгові послуги передбачаються при складанні проектів місцевих бюджетів (ст. 75) та затверджуються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної чи міської рад
1.3 безкоштовні послуги, що надаються населенню організаціями фізкультурно-спортивного спрямування (закладами фізичної культури та спорту) незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, дитячо-юнацькими спортивними школами

безкоштовні послуги надаються бюджетними навчальними спортивними закладами усіх типів:

■навчання різноманітним видам фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

■надання медичної допомоги під час занять та змагань;

■користування дитячими спортивними майданчики за місцем мешкання;

2 Забезпечення населення закладами фізичної культури та спорту
2.1 забезпечення населення спортивними спорудами закладів фізкультурно-спортивного спрямування незалежно від оргазанізаційно - правової форми та форми власності, дитячо-юнацькими спортивними школами нормативи забезпечення фізкультурно-спортивними спорудами (додаток 2)
2.2 пропускна здатність фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд норми одночасної пропускної здатності фізкультурно - оздоровчих та спортивних споруд на день (додаток 3)

Система соціальних стандартів у галузі „фізична культура та спорт" для мешканцівм. Запоріжжя


2.1 Стан галузі фізичної культури та спорту м. Запоріжжя


Аналіз поточного стану фізичної культури та спорту у м. Запоріжжя дозволив констатувати наступне:

Показник залучення дітей у віці 6-18 років до занять у ДЮСШ, СДЮШОР -13,5% від загальної кількості.

Рівень забезпечення населення спортивними залами -

(м кв. на 10000 мешканців) - 1175,3 м норматив - 2739,0 м2- (43%);

3.Рівень забезпечення населення спортивними майданчиками -

(м кв. на 10000 мешканців) - 10935 м2 норматив - 18967 м2 - (57,7 %);

4.Рівень забезпечення населення плавальними басейнами -

(м кв. дзеркала води на 10000 мешканців) - 24,0 м2 норматив - 624 м2 - (3,8 %);

5.Фінансування сфери фізичної культури та спорту з бюджету міста 0,9 %від видаткової частини (6,96 грн. на одну особу на рік).

6.Рівень забезпечення населення фахівцями сфери фізичної культури іспорту (кількість фахівців на 10000 мешканців) - 22 чол. Норматив - 26 чол. -84,6 %.

Норматив бюджетного фінансування одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи залежить від виду школи (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), виду спорту та витрат на утримання спортивних споруд (басейн, веслувальнії база, спортивний зал).

ДЮСШ „Хвиля" з плавання - кількість займаючихся -180 ос.

Витрати на утримання спортивної школи у 2006 році склали - 442195,00 грн., в

Тому числі:

заробітна плата з нарахуваннями - 300430,00 грн.;

утримання спортивної споруди - 138765,00 грн.

навчально-тренувальні збори та відрядження на змагання - 3000,00 грн.

Витрати на одного учня на рік склали - 2456,64 грн., на місяць - 204,72 грн.

СДЮШОР „Україна" з веслування академічного - кількість займаючихся -130 осіб.

Витрати на утримання спортивної школи у 2006 році склали - 466022,00 грн., в тому числі:

заробітна плата з нарахуваннями — 324284,00 грн.;

утримання спортивної споруди - 126738,00 грн.

навчально-тренувальні збори та відрядження на змагання - 15000,00 грн. 11 витрати на одного учня на рік склали - 3584,78 грн., на місяць - 298,73 грн.

« ДЮШОР „Орбіта" з волейболу - кількість займаючихся - 430 осіб.

І Нітрати на утримання спортивної школи у 2006 році склали - 224329,00 грн., в

тому числі:

• заробітна плата з нарахуваннями - 214852,00 грн.;

утримання спортивної школи -1477,00 грн.

навчально-тренувальні збори та відрядження на змагання - 8000,00 грн. [Нітрати на одного учня на рік склали - 521,70 грн., на місяць - 43,47 грн. Придбання спортивної форми, спортивного інвентарю не передбачено кошторисом витрат на 2006рік.

Витрати на харчування спортсменів під час проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, згідно діючих норм, затверджених наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 02.07. 1004 року № 2097 „Про внесення змін та доповнень до наказу Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 6 травня 1998 року № 917 „Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів" забезпечені не в повному обсязі.

Міською програмою спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у м. Запоріжжі на 2006 рік заплановано проведення 189 міських та 214 районних спортивних змагань з 43 видів спорту.

Кошти субвенції з державного бюджету по впровадженню системи соціальних стандартів та нормативів будуть використані:

-на доведення до існуючих норм харчування під час проведення навчально-тренувальних зборів та відряджень на змагання спортсменів, тренерів та судців;

-приведення до існуючих норм забезпеченість вихованців дитячо-юнацькихспортивних шкіл формою, інвентарем та обладнанням.

Наведені нижче норми витрат на харчування під час проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів застосовуються для визначення розміру видатків на виконання „Програми спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у м. Запоріжжі на 2006 рік", затвердженої рішенням міської ради № 47 від 25.01.2006р.

Видатки розраховуються виходячи з кількості учасників, тривалості заходу, місця проведення та урахування видів спорту з великими фізичними навантаженнями та енерговитратами.

Такими видами спорту є: баскетбол, бокс, боротьба греко-римська, боротьба вільна, велосипедний спорт, важка атлетика, веслування академічне, веслування на байдарках та каное, вітрильний спорт, волейбол, гандбол, гімнастика спортивна, гімнастика художня, дзюдо, легка атлетика, плавання, футбол, регбі, карате, тхеквондо, триатлон, пауерліфтинг, настільний теніс, альпінізм і скелелазіння, кікбоксінг, орієнтування спортивне.


Таблиця 2 Норми витрат на харчування в розрахунку на одну особу на добу

При проведенні спортивних змагань міського і державного рівня та навчально-тренувальних зборів, пов'язаних безпосередньо з підготовкою до державних змагань:

Види спорту з великими

фізичними

навантаженнями та

енерговитратами

Інші види спорту
для юніорів, юніорок та дорослих до 52 грн. до 42 грн.
для юнаків та дівчат до 39 грн. до 32 грн.
тренерів, суддів та інших учасників до 27 грн. до 27 грн.
При проведенні спортивних змагань районного рівня

Види спорту з великими

фізичними

навантаженнями та

енерговитратами

Інші види спорту
спортсменів до 18 грн. до 18 грн.
тренерів, суддів та інших учасників до 18 грн. до 18 грн.
дня забезпечення спортсменів спеціальним податковим харчуванням, окремих категорій спортсменів до 16 грн. до 12 грн.

Згідно нормативів забезпечення одягом, взуттям, інвентарем та обладнанням вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, затверджених Приказом председателя комітету по фізичній культурі й спорту при Раді міністрів СССР от 25.08.1978 № 1054 „Об утверждении табеля спортивного инвентаря, оборудования, спортивной формьі для обеспечения учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ", які діють і на теперішній час, на одного учня для всіх видів спорту необхідно на рік:

костюм тренувальний шт. 1

кросівки пар 1

футболки (дві штуки різного кольору)

труси (дві штуки різного кольору)

Нормативи забезпечення та термін використання спеціального спортивного одягу, взуття та інвентар індивідуального користування для різних видів спорту складають на одного вихованця

Волейбол:

туфлі волейбольні 1 пара

наколінники 1 пара

гомілкостопники 1 пара

напульсники 1 пара

Веслування академічне тана байдарках і каное:

комбінезон веслувальний шт. 1

куртка веслувальна шт. 1


труси для веслування шт. 1

Бокс:

черевики боксерські

майка боксерська

труси боксерські

рукавички боксерські

капа назубна

бандаж

маска захисна шкіряна

шолом захисний

жилет рятувальний

пар 1

(дві штуки різного кольору) (дві штуки різного кольору)

пар 1

шт. 2

шт. 2

шт. 1


шт. 1


В цінах сьогодення екіпіровка одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи складає понад 500 грн. на рік.


2.2 Пропозиції щодо стандартів по утриманню галузі „Фізична культура і спорт" м. Запоріжжя


В місті Запоріжжі мешкає 798 тис. чол., з них дітей віком від 6 до 17 років -48,1 тис.

Оздоровчою роботою охоплено 77,1 тис. чол., з них віком до 17 років 30,4 тис. дітей.

В % відношенні це складає - 9,6 % всього населення міста , - 30,9 % дітей піком до 17 років.

У 2007 році планується провести 189 міських та 214 районних спортивно-масових заходів.

В цих заходах прийме участь 31 тис. мешканців міста.

З міського бюджету на ці заходи заплановано 250 тис. грн.

Витрати на 1 особу на рік будуть складати - 8,06 грн. На 2007 рік для оплати харчування судцям обслуговуючим змагання, згідно норм, затвердженим Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту України необхідно додатково 100 тис. грн., для нагородження призерів змагань кубками і .і медалями необхідно додатково 50 тис. грн. Для відрядження спортсменів на змагання вищого рівня необхідно додатково 50 тис. грн. Таким чином витрати на 2007 рік повинні складати 450 тис. грн.

На 2006 рік на фізичну культура та спорт з міського бюджету було виділено -8665 тис. грн., що на одного мешканця міста складає -10, 85 грн.

В місті працює 32 дитячо-юнацьких спортивних школи, з них 19 фінансується з міського бюджету, в яких займається 7900 учнів. На утримання цих шкіл з міського бюджету на 2006 рік виділено 6257 тис. грн.

Основні статі витрат по утриманню дитячо-юнацьких спортивних шкіл складають заробітна платня та комунальні послуги та інші витрати на утримання споруд - 6057 тис. грн. На інші статі - придбання спортивної форми, інвентаря та обладнання, проведення навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях виділено 200,0 тис. грн., що на одного учня в рік складає - 25,3 грн.

Згідно стандартів кожен учень дитячо - юнацької спортивної школи повинен отримати спортивну форму, інвентар для проведення повноцінного навчально-тренувального процесу та прийняти участь у змаганнях різного рівня.

Для 100% забезпечення цих витрат необхідно додатково:

для забезпечення спортивною формою - 3800 тис. грн.;

для забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням - 7000 тис. грн..

для проведення навчально-тренувальних зборів та участі у змаганнях - 760

тис. грн.

Забезпеченість спортивними спорудами згідно стандартів складає:

плавальними басейнами - 30,4%, необхідно побудувати -16 басейнів

спортивними залами - 71 %, необхідно побудувати 20 спортивних залів

стадіонами - 57 %, необхідно побудувати 6 стадіонів

-спортивними майданчиками - 47 %, необхідно побудувати 90 спортивних майданчиків.

В місті Запоріжжі мешкає 798 тис. чол., з них дітей віком від 6 до 17 років -98,1тис. Оздоровчою роботою охоплене 77,1 тис. чол., з них віком до 17 років 30,4 тис. дітей. В % відношенні це складає - 9,6 % всього населення міста , - 30,9 % дітей віком до 17 років.

На 2006 рік на фізичну культуру та спорт з міського бюджету було виділено -8665 тис. грн., що на одного мешканця міста складає - 10, 85 грн.

В місті працює 32 дитячо-юнацьких спортивних школи, з них 19 фінансується з міського бюджету, в яких займається 7900 учнів. На утримання цих шкіл з міського бюджету на 2006 рік виділено 6257 тис. грн., що на одного учня складає - 792,0 грн.

Основні статі витрат по утриманню дитячо-юнацьких спортивних шкіл складають заробітна платня та комунальні послуги — 5840 тис. грн. На інші статі — придбання спортивної форми, інвентарю та обладнання, проведення навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях - 417,7 тис. грн.

Згідно стандартів кожен учень дитячо-юнацької спортивної школи повинен отримати спортивну форму, інвентар для проведення повноцінного навчально-тренувального процесу та прийняти участь у змаганнях різного ріння.

Для 100% забезпечення цих витрат необхідно додатково:

для забезпечення спортивною формою - 3800 тис. грн.;

для забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням - 7000 тис. грн..

для проведення навчально-тренувальних зборів та участі у змаганнях -/60 тис. грн.


2.3 Забезпеченість жителів м. Запоріжжя спортивними спорудами


Плавальні басейни

Норматив у кв. м. дзеркала води на 1000 чол. Населення 10,78 кв. м.


Норматив 100%

10,783,28


Факт.30,4%


Додатково необхідно 16 басейнів S – 25 m X 15 m

Або 6 басейнів S – 50 m X 22,5 m

Спортивні зали

Норматив – 3 спортивних зали на 35 тис. населення


70


50

Додатково необхідно 20 спортивних залів S – 30 m X 18 m


Стадіони


100 %

14857 %


Додатково необхідно 6 стадіонів

Спортивні майданчики (відкриті)


100 %

170


8047%


Додатково необхідно 90 спортивних майданчиків.


2.4 Забезпеченість жителів міста Запоріжжя дитячо-юнацькими спортивними школами


Число дітей і підлітків у віці 6-17 років - 97,5 тис.;

Число займаючихся в ДЮСШ -11450 дітей;

Число ДЮСШ, СДЮШОР у м. Запоріжжя – 26;

Необхідно для охоплення заняттями 15% від загального числа - 14,6 тис. дітей;

Необхідно додатково 6 ДЮСШ по 500 дітей у кожній - 1200 тис. грн. у рік Внести у всіх загальноосвітніх школах міста 3-й урок фізичної культури;

Проводити 200 спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів у рік

Щорічно у фізкультурно-спортивних організаціях міста готується:

Майстрів спорту міжнародного класу - 10 чіл.

Майстрів спорту України - 85 чіл.

кандидатів у майстра спорту - 125 чіл.

спортсменів 1 розряду - 210 чіл.

спортсменів масових розрядів - 1050 чіл.

56 спортсменів-запорожців входить до складу національних збірних команд по видах спорту.

Команди по ігрових видах спорту «Мотор Сич», «Казачка-ЗАлК», «ЗТР» є

Багаторазовими Чемпіонами України.

Ми останніх XXVIII Олімпійських іграх у м. Афіни від міста Запоріжжя було

представлено 26 спортсменів.

У місті культивується 40 видів спорту. Щорічно проводиться більш 400 змагань різного рівня з усіма верствами населення.

Висновок


У цей час в м. Запоріжжя проводиться багатопланова розробка соціальних стандартів у галузі «Фізичне виховання та спорт». Але як ми бачимо, населення нашого міста не достатньо забезпечене не тільки спортивними спорудами, а й спортивно дитячими та юнацькими школами. На превеликий жаль теперішня економічна ситуація в країні сприяє лише поглибленню цієї проблеми. Але не треба забувати на скільки важливим для людей є спорт та фізичне виховання в цілому. Тому не треба гаяти часу – потрібно відстоювати наші інтереси, бо піклування сьогодні дасть змогу виростити наших дітей у здоровому та чистому майбутньому.


Література


Державний соціальний стандарт обслуговування населення закладами фізичної культури та спорту. - Київ, 2005. - 93 с.

Теория и методика физической культури: учебник для ин-тов физич. культури / Под ред. Л.П. Матвеева. - М.: ФиС, 1991. - 362 с.

Матвеев Л.П. Теория и методика физической культурн. - М.: Физкультура и спорт, 1991.-543 с.

Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"

Закон України "Про соціальні послуги".

Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів. - Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 2002 року №293.

Цільова програма „Фізичне виховання - здоров'я нації".

8.Маліков М.В., Богдановська Н.В., Сватьєв А.В. Функціональна діагностика в фізичному вихованні та" спорті. - Навчальний посібник (під грифом МОН України). - Запоріжжя: ЗНУ, 2006. - 235 с.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: