Xreferat.com » Рефераты по физкультуре и спорту » Впровадження системи атестації футбольних клубів країни

Впровадження системи атестації футбольних клубів країни

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

стороженко сергій михайлович

УДК 796.332.001.33:088.2

Впровадження системи атестації футбольних клубів України

24.00.01. – Олімпійський і професійний спорт

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту

Харків – 2008


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Харківській державній академії фізичної культури,

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Науковий керівник: доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

Мулик Вячеслав Володимирович,

Харківська державна академія фізичної культури,

проректор з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму.

Офіційні опоненти: доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Лісенчук Геннадій Анатолійович,

Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри футболу;

кандидат педагогічних наук, професор

Шамардін Валерій Миколайович,

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, ректор, завідувач кафедри спортивних ігор.

Захист відбудеться « 27 » червня 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.862.01 у Харківській державній академії фізичної культури (м. Харків, вул. Клочківська, 99).

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської державної академії фізичної культури (61022, м. Харків, вул. Клочківська, 99).

Автореферат розісланий « 26 » травня 2008 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.О. Градусов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА роботи

Актуальність теми. У відповідності до директиви Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА), починаючи з сезону 2004-2005 року можливість участі в Єврокубках будуть мати тільки ті клуби, які отримають ліцензію – виконають «мінімальні» установлені УЄФА вимоги (Положення про Атестацію футбольних клубів України, 2006; Траверсо А., 2004).

Тому на виконання вимог УЄФА розроблено Положення про атестування футбольних клубів, яке на підставі статей 2.3.3 та 2.3.7 Положення УЄФА з атестування футбольних клубів (версія V1.0), а також статті 28 статуту Федерації футболу України (ФФУ) 5 вересня 2002 р., затверджене виконкомом ФФУ в контексті клубних змагань УЄФА і всеукраїнських змагань з футболу серед команд професіональних клубів України. Крім цього, створено Атестаційну комісію і її допоміжний орган – центр атестування, а також апеляційний комітет із питань атестування футбольних клубів. Клуби, які підлягають атестації, створили у своєму складі відповідні підрозділи, розгорнули інформаційні центри, почали сертифікаційну діяльність своєї інфраструктури.

Виконком ФФУ, затверджуючи Положення про атестування футбольних клубів, мав на увазі, що атестування футбольних клубів України, у відповідності до ліг, починаючи з вищої, передбачає можливість дати клубам удосконалити свою інфраструктуру, підвищити рівень транспарентності фінансових аспектів футболу, що сприятиме укріпленню довіри з боку інвесторів і додатковим зовнішнім інвестиціям у футбол, посилити безпеку вболівальників, зробити їх перебування на стадіоні під час матчу більш комфортним.

Система атестування в Україні також введена в різних гілках господарювання, у тому числі й у сфері фізичної культури і спорту (Збірник нормативно-правових документів з питань атестування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в Україні, 2001; постанова кабінету міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698 «Про затвердження переліку органів атестування»; Закон України від 1 червня 2000 р. №1775-14 «Про атестування певних видів господарської діяльності»). У той же час, атестування футбольних клубів має свої особливості, пов’язані з обов’язковим дотримуванням вимог УЄФА. Упродовж останніх років в Україні активно створюється підґрунтя для стандартів якості, чому буде сприяти атестування футбольних клубів і підготовка до проведення разом з Польщею фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 з футболу (Євро 2012).

Тому розробка системи атестування футбольних клубів України у відповідності до вимог УЄФА та адаптованих до існуючих в Україні умов і чинного законодавства є актуальною науково-методичною працею, яка дасть змогу поліпшити складові критерії функціонування футбольних клубів України.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження даної проблеми входить до Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-2010 рр. за темою 2.1.10.3 п «Оптимізація учбово-тренувального процесу футболістів різної кваліфікації» (номер державної реєстрації 0106U011992), а також виконана на замовлення федерації футболу України. Роль автора полягала в розробці основних етапів і критеріїв атестування футбольних клубів України, аналізі виконання вимог Атестації командами вищої, першої і другої ліг та прийнятті рішень щодо їх атестації.

Мета дослідження: розробка змісту системи атестування футбольних клубів і впровадження його в професійних командах України.

Завдання дослідження:

1.     Здійснити аналіз системи атестування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в Україні.

2.     Визначити зміст критеріїв та етапи процедури атестації футбольних клубів країни.

3.     Виявити стан критеріїв атестації футбольних клубів України та розробити процедуру впровадження системи атестування.

4.     Впровадити систему атестування щодо професійних футбольних клубів України.

Об’єкт дослідження: система атестування професійних футбольних клубів України.

Предмет дослідження: критерії і зміст системи атестації професійних футбольних клубів України різних ліг.

Методи дослідження. Вибір методів проведено у відповідності до завдань і існуючих вимог до проведення педагогічних досліджень. Використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів досліджень: аналіз науково-літературних джерел, Інтернет-пошук, аналіз документів діяльності футбольних клубів, контент-аналіз, опитування, стандартизоване інтерв’ю, експертна оцінка, системний та організаційний аналіз, організаційний діагноз, програмно-цільовий метод, методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів:

-          уперше в Україні розроблена і впроваджена національна система з атестування професійних футбольних клубів;

-          упорядковані правові критерії щодо функціонування футбольних клубів вищої ліги;

-          виявлено сучасний стан складових інфраструктури футбольних клубів України різних ліг;

-          визначено кадрові й адміністративні критерії, які потрібно виконати для атестування, їх стан у професійних футбольних клубах України;

-          установлено особливості фінансової діяльності футбольних клубів України різних ліг;

-          розроблено систему і процедуру проходження атестації для отримання атестата;

-          розроблено зміст і форми документів, які необхідні для проходження процедури атестування.

Практичне значення одержаних результатів полягає в систематизації вимог для атестування, яке створює підґрунтя для підвищення стандартів якості футболу в Україні. Представлена національна система з атестування футбольних клубів дозволяє поступово здійснити її впровадження в різних лігах України та більш ефективно провести підготовку інфраструктури до проведення Євро 2012 року.

Особистий внесок здобувача полягає в постановці проблеми, визначенні мети і завдань досліджень, а також методичних підходів для їх вирішення. Автор є розробником Положення системи атестації, а також відповідальним за її впровадження в футбольних клубах України.

Апробація результатів дисертації проводилася на республіканських семінарах із працівниками професіональних футбольних клубів, які відповідають за проходження атестації клубів (березень 2003 р.), під час атестування футбольних клубів вищої ліги України (2003-2007 рр.), а також на республіканських та міжнародних науково-практичних конференціях (2004-2007 рр.).

Публікації. Здобувачем опубліковано 7 робіт за темою дисертації, з яких 3 брошури, 3 статті у виданнях, затверджених ВАК України і 1 стаття в збірнику наукової конференції, присвяченої 110-річчю українського футболу.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел і актів упровадження. Викладена на 235 сторінках, ілюстрована 10 таблицями та 7 рисунками. У роботі використано 209 джерел, серед яких 30 іноземних авторів.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі розкривається актуальність теми, визначається об’єкт, предмет, мета, завдання дослідження, характеризується наукова новизна, практичне значення дослідження, особистий внесок, указується галузь апробації та впровадження в практику результатів дослідження.

У першому розділі «Ліцензування різних видів фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності» проведений аналіз літератури, яка пов’язана з формами ліцензування різних видів діяльності фізкультурних і спортивних організацій, професійного спорту та футболу.

Проведення Атестації полягає не в тому, щоб ввести щодо клубів якісь обмеження, а навпаки: надати клубу можливість удосконалити свою інфраструктуру до визнаних європейських стандартів; підвищити рівень «прозорості» фінансових аспектів футболу, що призведе до зміцнення довіри з боку інвесторів та додатковим зовнішнім інвестиціям у цей вид спорту; посилити безпеку вболівальників, зробити їх перебування на стадіоні під час матчу більш комфортним та привабливим.

Впровадження Системи Атестації передбачає такі завдання:

-          подальше стимулювання та незмінне вдосконалення стандарту всіх аспектів європейського й українського футболу;

-          адаптація спортивної інфраструктури футбольних клубів у відповідності до сучасних і майбутніх вимог (стадіони, навчально-тренувальні об’єкти тощо);

-          зміцнення взаєморозуміння між тренерами, футболістами й арбітрами у плані поставлених перед ними завдань та переборювання труднощів, з якими вони стикаються;

-          прагнення до постійного поглиблення розуміння Правил гри IFBA та принципів «Fair play».

Таким чином, впровадження встановлених Положенням вимог з критеріїв атестації футбольних клубів, відповідність клубів цим вимогам безумовно надасть додатковий поштовх професіоналізації футболу України, сприятиме досягненню європейських стандартів якості та покращенню рівня змагань і гри.

У другому розділі «Методи й організація дослідження» подано опис методів досліджень, розкрито сутність їх використання, представлено організацію дослідження.

Дослідження проводилося у декілька етапів.

На першому етапі (2002 р.) було проаналізовано спеціальну літературу щодо різних критеріїв атестування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в Україні, вимог ФІФА та УЄФА щодо атестування професійних футбольних клубів.

Визначався стан складових критеріїв (спортивний, інфраструктурний, кадровий і адміністративний, правовий та фінансовий) команд вищої, першої і другої футбольних ліг України. Проведений аналіз дозволив виявити кількісні та якісні показники функціонування футбольних клубів України, які в подальших дослідженнях використовувались як вихідні.

На другому етапі (2003 р.) розроблялася змістовна частина критеріїв (спортивний, інфраструктурний, кадровий і адміністративний, правовий та фінансовий) у відповідності до вимог ФІФА й УЄФА та законодавства України для подальшого впровадження в професійні футбольні клуби.

На третьому етапі (2003-2006 рр.) здійснювалося впровадження розроблених критеріїв атестування футбольних клубів вищої, першої і другої ліг України. Членами акредитаційної комісії здійснювався постійний контроль за ходом виконання окремих критеріїв.

На четвертому етапі (2007 р.) проведена Атестація професіональних футбольних клубів за визначеними критеріями (спортивний, інфраструктурний, кадровий і адміністративний, правовий та фінансовий). Здійснено порівняльний аналіз кожного з критеріїв відповідно до вихідних даних, які отримано перед впровадженням розробленого змісту.

У третьому розділі роботи «Критерії атестації футбольних клубів, їх стан і етапи впровадження в Україні» представлено основні складові й етапи системи Атестації клубів федерації футболу України, а також визначено стан складових, що підлягають атестації професійних футбольних клубів країни на початку експерименту (констатуючий експеримент).

Основні процедури в межах системи Атестації футбольних клубів містять: спортивні, інфраструктурні, кадрові й адміністративні, правові та фінансові критерії (рис. 1).

Рис. 1. Вимоги, які мають бути виконані подавачем на отримання Атестату

Визначено, що для проведення Атестації необхідно здійснити:

-          надання допомоги Атестаційній комісії у встановленні належної та ефективної процедури Атестації відповідно до її потреб і особливостей організаційної структури;

-          узгодження основних вимог, яких повинна дотримуватись Атестаційна комісія при видачі атестата, необхідного для участі в національних і клубних змаганнях УЄФА;

­          забезпечення ухвалення рішення про видачу атестата незалежним органом (Директивним органом першої інстанції та/або Апеляційним органом);

­          забезпечення адекватної підтримки директивних органів з боку адміністрації ФФУ;

­          створення для Атестаційної комісії таких умов, за яких вона зможе здійснювати гнучке керування системою Атестації футбольних клубів.

Даним порядком Атестації визначені його основні етапи (рис. 2).

Вказані нормативні положення є невід’ємною частиною всієї процедури Атестації футбольних клубів України.

Аналіз інфраструктури для підготовки футбольних команд клубів вищої ліги у 2003 році дав змогу розподілити їх на три групи.Рис. 2. Основні етапи процедури атестації футбольних клубів України

Адміністративний орган Атестаційної комісії Директивні органи Претендент

До першої належать: «Динамо» Київ, «Шахтар» Донецьк, «Металург» Донецьк, «Іллічівець» Маріуполь, «Чорноморець» Одеса, «Дніпро» Дніпропетровськ, «Металург» Запоріжжя. Усі ці клуби мають сучасні умови для проведення тренувального процесу, до яких належать: футбольні поля з трав’яним покриттям, футбольні поля з синтетичним покриттям, спортивні майданчики, спортивні зали, тренажерні зали, медико-реабілітаційні центри. Звичайно, їх кількість у кожного клубу різна: «Динамо» Київ, «Шахтар» Донецьк у своїй структурі мають по 9 полів з природним покриттям, по 2 футбольних поля із штучним покриттям, найсучасніші реабілітаційні центри з басейнами. «Металург» Донецьк володіє 5 футбольними полями з трав’яним покриттям та одним із синтетичним, новим медико-реабілітаційним центром. Сучасну інфраструктуру для тренувань продовжує будувати «Іллічівець» Маріуполь. Клуб володіє 4 футбольними полями з трав’яним покриттям та 8 із синтетичним. Починається експлуатація унікального стадіону під дахом на 6000 місць для глядачів із футбольним полем, яке буде мати синтетичне покриття останнього покоління. «Чорноморець» Одеса, «Металіст» Харків мають по 3 футбольних поля з природним покриттям і штучні поля, «Дніпро» Дніпропетровськ та «Металург» Запоріжжя по 2, але якщо у «Дніпра» є тренувальне поле з гаровим покриттям, то «Металург» Запоріжжя володіє 3 футбольними полями з синтетичним покриттям.

Друга група клубів: «Таврія» Сімферополь, «Ворскла» Полтава, «Кривбас» Кривий Ріг, та інші мають інфраструктуру для тренувань, що потребує вдосконалення. У ФК «Ворскла» Полтава є 3 футбольних поля з природним покриттям, але жодного зі штучним, у «Кривбаса» та «Волині» по 2 футбольних поля з природним покриттям і також жодного зі штучним, «Таврія» має тільки одне футбольне поле з природним покриттям та відповідно одне гарове в Сімферополі.

Футбольні клуби: «Арсенал» Київ, «Харків», «Сталь» Алчевськ та «Закарпаття» Ужгород складають третю групу. Вони не мають сучасних умов для тренувань і змушені орендувати футбольні поля, спортивні майданчики, спортивні зали, тренажерні зали, медико-реабілітаційні центри. Найгірше становище у «Закарпаття» Ужгород. Футболісти мешкають у готелі, тренуватися виїжджають на далекі відстані від місця помешкання, не мають сучасних умов для відновлення після виснажливих матчів. Час вимагає від окремо зазначених клубів мати необхідні умови для навчально-тренувального процесу своїх команд у структурі клубу та постійно їх удосконалювати.

Співставлення умов щодо критеріїв атестування і наявних на 2003 рік (на початок впровадження) свідчить, що в футбольних клубах були як загальні для всіх недоліки, так і специфічні для кожного.

Основними зауваженнями щодо недоліків із критеріїв Атестації у футбольних клубів вищої ліги на початок проведення Атестації (2003 р.) слід зазначити дві основні групи. Перша група (головна) складається з критеріїв, які суттєво впливають на якість підготовки команди – фінансові та спортивні критерії. У другу групу доцільно виділити критерії, що переважно заважають проведенню спортивних заходів – критерії інфраструктури та правові.

У четвертому розділі «Зміст основних складових системи Атестації футбольних клубів України» представлено зміст спортивного, інфраструктурного, кадрового й адміністративного, правового та фінансового критеріїв, які визначені з урахуванням директивних документів УЄФА.

Основним змістом критеріїв Атестації клубів слід вважати наступне.

Спортивний критерій, перш за все, допомагає в здійсненні інвестиції в програми розвитку дитячо-юнацького футболу і вихованні здібних футболістів для головної команди клубу, а також збірних команд України. У зв’язку з цим для роботи з дитячо-юнацькими командами клуби повинні залучати висококваліфікованих і тих, що мають ліцензію тренерів для того, щоб підвищити якість футбольної підготовки. Крім цього, клуби повинні піклуватися про забезпечення загальної якісної освіти для своїх юних футболістів.

Важливо також сприяти застосуванню принципів «ФЕЙР ПЛЕЙ» як на футбольному полі, так і за його межами.

Критерії інфраструктури повинні базуватися на знаннях і виконанні:

-          правил гри у футбол;

-          положення про проведення клубних змагань УЄФА;

-          положень УЄФА про заходи щодо підтримання безпеки і правопорядку на стадіоні при проведенні матчів у рамках УЄФА всіх рівнів;

-          вказівок і рекомендацій з освітлення стадіонів при проведенні змагань УЄФА всіх рівнів;

-          керівних принципів УЄФА щодо роботи із засобами масової інформації;

-          Положення УЄФА/ФІФА

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: