Xreferat.com » Рефераты по физкультуре и спорту » Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для загальноосвітніх навчальних закладів

10 – 11 класи


Пояснювальна записка


Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

— формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

— розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

— розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

— формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

— формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.


Структура навчального процесу з фізичної культури


Навчальна програма «Фізична культура. 10-11 кл.» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р.

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (спортивний зал, спортивні пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення.

Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона складається з двох інваріантних, або обов’язкових модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка і декількох варіативних модулів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної і загальнофізичної підготовки, передбачених програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 10-11 класах учні мають опанувати 2-3 варіативних модулі. На їх опанування відводиться приблизно однакова кількість годин. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обов’язковим письмовим опитуванням наприкінці навчального року. Результати опитування додаються до протоколу шкільного методичного об’єднання.

За потреби, у межах одного варіативного модуля можна освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення.

У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального року та у випадку, коли рік вивчення модуля не відповідає класу навчання (наприклад у 10-класі вивчається модуль баскетбол, третій рік вивчення), учитель повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи оцінювання.


Оцінювання навчальних досягнень


Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:

1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (початковий, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 № 371.

Оцінюючи навчальні нормативи з фізичної підготовленості, потрібно дотримуватись таких вимог:

1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше як на двох заняттях).

3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після — відновлювальні вправи.

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Наприклад, якщо учень (учениця) викона(в/ла) залікову вправу на певний рівень, але при цьому його (її) особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, учитель може виставити оцінку на 1–2 бали вищу за ту, яка передбачається навчальними нормативами.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями.


Інваріантна складова.


10 клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретико-методичні знання

Особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму в старшому шкільному віці.

Характеристика фізичної підготовленості. Методики її визначення.

Фізичне навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток

Вміння, навички та фізичні якості які необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії (відповідно до обраного профілю чи омріяної професії)

Паралімпійський рух на сучасному етапі

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму у старшому шкільному віці; паралімпійський рух на сучасному етапі; обсяг, інтенсивність навантаження , тривалість та характер відпочинку під час виконання фізичних вправ; вміння, навички та фізичні якості які необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії

називає: поняття, рівні та методики визначення рівнів фізичної підготовленості

володіє методиками визначення рівнів фізичної підготовленості

складає та виконує: комплекси фізичних вправ виконання яких забезпечує успішну самореалізації у майбутній професії

Загальна фізична підготовка

Ходьба; біг; стрибки; загальнорозвивальні вправи (вправи в русі, в парах, у трійках, у групах, із предметами — набивними м’ячами, гімнастичними лавами, джгутами); вправи для формування та корекції постави;

вправи для розвитку швидкості: повторний біг на відрізках 30–100 м; прискорення до 30 м з різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості й напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: різновиди стрибків із завданнями; стрибки з поворотами, через різноманітні предмети; метання м’яча в ціль; акробатичні вправи; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4Ч9 м; вправи на координацію рухів, рухливі та спортивні ігри;

вправи для розвитку витривалості: рівномірний біг до 1500 м; біг 300–400 м з інтервалом по 1-2-3 рази; біг у перемінному темпі до 1700 м; повільний біг до 12 хв.(хлопці) 9 хв. (дівчата), біг під гору та навпаки, стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри;

вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній та двох ногах; присідання на одній нозі з наступним підскоком угору, вправи з гантелями, з подоланням ваги партнера, вправи на силових тренажерах;

вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, складеною вчетверо; елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки

вправи для розвитку швидкісно-силових якостей: біг з максимальною швидкістю після підстрибування, після бігу на місці, після різкої зміни напрямку бігу, стрибки з місця в довжину та висоту; серійні стрибки з поштовхом однієї та двох ніг; вистрибування з присіду; стрибки

«в глибину» з наступним вистрибуванням угору; кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах.


в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи; вправи для формування та корекції постави та запобігання плоскотопості; вправи для розвитку швидкості, спритності, витривалості, сили, гнучкості та швидкісно-силових якостей.11 клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретико-методичні знання

Фізична культура у сім’ї. Вплив занять фізичними вправами на гармонійний розвиток майбутньої матері

Основи методик розвитку сили, витривалості , гнучкості, швидкісно-силових якостей, спритності

Вправи професійно-відновлювальної спрямованості

Олімпійська філософія та здоровий спосіб життя

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є фізичну культуру у сім’ї;

олімпійську філософію та здоровий спосіб життя; вміння, навички та фізичні якості які необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії

володіє основами методик сили, витривалості,гнучкості, швидкісно-силових якостей, спритності

пояснює вплив фізичного навантаження та відпочинку на фізичний розвиток, вплив занять фізичними вправами на гармонійний розвиток майбутньої матері

розробляє програми з розвитку витривалості , сили, гнучкості, швидкісно-силових якостей, спритності (за вибором та допомогою вчителя);

індивідуальні програми фізкультурно-оздоровчих тренувань відповідно до рівня фізичної підготовленості

складає та виконує: комплекси професійно-відновлювальної спрямованості для різних напрямів професійної діяльності людини

Загальна фізична підготовка

Ходьба; біг; стрибки; загальнорозвивальні вправи (вправи в русі, в парах, у трійках, у групах, із предметами — набивними м’ячами, гімнастичними лавами, джгутами); вправи для формування та корекції постави;

вправи для розвитку швидкості: повторний біг на відрізках 30–100 м; прискорення до 40 м з різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості й напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: різновиди стрибків із завданнями; стрибки з поворотами, через різноманітні предмети; метання м’яча в ціль; акробатичні вправи; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4Ч9 м; вправи на координацію рухів; рухливі та спортивні ігри;

вправи для розвитку витривалості: рівномірний біг до 1500 м; біг 300–400 м з інтервалом по 1-2-3 рази; біг у перемінному темпі до 1700 м; повільний біг до 12 хв.(хлопці) 9 хв. (дівчата), біг під гору та навпаки, безперервний рівномірний біг; стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри;

вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній та двох ногах; присідання на одній нозі з наступним підскоком угору, вправи з гантелями, з подоланням ваги партнера, вправи на силових тренажерах;

вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, складеною вчетверо; елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки

вправи для розвитку швидкісно-силових якостей: біг з максимальною швидкістю після підстрибування, після бігу на місці, після різкої зміни напрямку бігу, стрибки з місця в довжину та висоту; серійні стрибки з поштовхом однієї та двох ніг; вистрибування з присіду; стрибки

«в глибину» з наступним вистрибуванням угору; кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах;

в и к о н у є організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки; загальнорозвивальні вправи; вправи для формування та корекції постави та запобігання плоскотопості; вправи для розвитку швидкості, спритності, витривалості, сили, гнучкості та швидкісно-силових якостей.Варіативний модуль «Баскетбол»


6 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Організація техніко-тактичних дій у процесі гри; особливості проведення та суддівство змагань; методика організації самостійних занять;

Учень, учениця:

характеризує організацію варіантів техніко-тактичних дій у процесі гри; особливості проведення та суддівство змагань; методику самостійних занять;


Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні фізичні вправи на швидкість, витривалість, спритність.


Учень, учениця:

виконує прискорення на 5, 10, 15, 20м з різних стартових положень різними способами в змаганні з партнерами і з веденням м’яча; “човниковий” біг 4х10м;. серійні стрибки і з діставанням високо підвішених предметів та с зістрибуванням у глибину.

Техніко – тактична підготовка

Стійкі, пересування, зупинки, повороті у нападі і захисту; ведення, передачі, кидки м’яча в умовах захисних дій гравців; індивідуальні, групові й командні тактичні дії у нападу і захисту.


Учень, учениця:

виконує чергування різних стійок, пересувань, зупинок, поворотів у нападі і захисту; ловлю і передачу м'яча одною і двома руками зверху на велику відстань; чергування різних способів ловлі, передач і ведень м'яча без зорового контролю, в умовах опору захисників;

застосовує серійні кидки з різних точок середньої і далекої видстоні при активному опорі захисника, після виконання технічних прийомів нападу, фінтів і з опором захисника; відбивання м'яча; накривання кидка і організація боротьби за м'яч що відскочив вид щита; добивання м'яча однією та двома руками в стрибку при відскоку його від щита; штрафний кидок і дії гравців при його виконанні; вихід та протидії виходу на вільне місця для взаємодій між гравцями; взаємодії та протидії заслонам;

приймає участь в організації і протидіях варіантів позиційного нападу і швидкого прорва.7 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості

Організація техніко-тактичних дій у процесі гри; атлетична підготовка; виховання стрибучості; розтяжка баскетболіста.


Учень, учениця:

характеризує організацію нападу і протидії простіших варіантів позиційного нападу та швидкому прориву;

приводить приклади вправ атлетичної підготовці, виховання стрибучості і гнучкості баскетболіста.

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні фізичні вправи на швидкість, витривалість, спритність.


Учень, учениця:

виконує прискорення на 5, 10, 15, 20, 30м з різних стартових положень різними способами в змаганні з партнерами і з веденням м’яча; “човниковий” біг 4х10м;. стрибки серійні і з діставанням високо підвішених предметів та с зістрибуванням у глибину.

Техніко – тактична підготовка
Чергування різноманітних стійок, пересувань, зупинок, поворотів, ведень, передач, кидків м’яча поєднаних із виконанням індивідуальні, групові й командні тактичних дій гравців в нападу і захисту.

Учень, учениця:

виконує чергування різних стійок, пересувань, зупинок, поворотів у нападі і захисту; чергування різних прийомів ведень без зорового контролю, ловля і передача м'яча в умовах опору захисників;

застосовує кидки м'яча вивченими способами з різних дистанцій, після виконання технічних прийомів нападу, після фінтів і з опором захисника; кидок однією рукою в стрибку зверху вниз з розбігу; серійні кидки з різної відслони від кошика з опором захисника; штрафної кидок.

виконує техніко – тактичні прийоми захисту в умовах протидії гравцям нападаючий команди;

демонструє вірний вибір моменту і місця для організації групових взаємодій гравців різних амплуа; активну участь в організації нападу і захисту у варіантах позиційного нападу і швидкого прорва.


Орієнтовні навчальні нормативи і вимоги


6 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

10 кидків вивченим способом (2х5) із дистанції 4,5м на рівної відстані між п’ятьма точками (кількість влучень):

хлопці

дівчата

жодного влучного кидка

жодного влучного кидка


1

1


3

3


5

4

10 штрафних кидків на точність (кількість влучень):

хлопці

дівчата

жодної правильно виконаної передачі

жодної правильно виконаної передачі


2

1


3

2


5

47 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Рівень навчальних досягнень учнів

початковий середній достатній високий

10 кидків вивченим способом (2х5) із дистанції 4,5м на рівної відстані між п’ятьма точками (кількість влучень):

хлопці

дівчата

жодного влучного кидка

жодного влучного кидка


1

1


3

3


6

5

10 штрафних кидків на точність (кількість влучень):

хлопці

дівчата

жодної правильно виконаної передачі

жодної правильно виконаної передачі


2

1


3

2


6

5


Варіативний модуль «Волейбол»


Пояснювальна записка.

Варіативний модуль «Волейбол» складається із змісту навчального матеріалу, державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовних навчальних нормативів та переліку обладнання.

Матеріал спрямований на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань, вдосконалення фізичних, психологічних та морально-вольових якостей учнів старших класів.

Основна мета модуля - формування фізичного та соціального здоров’я школярів, розвиток основних фізичних якостей, навчання техніки рухових дій, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів, опанування волейболом, як базовим модулем.

Поглиблене вивчення волейболу має сприяти формуванню стійкого інтересу до предмета фізична культура в цілому та ігри у волейбол зокрема.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні відомості, спеціальна фізична, техніко-тактична та інтегральна підготовка.

Спеціальна фізична підготовка спрямована на підвищення функціональних можливостей організму, розвиток спеціальних фізичних якостей необхідних для гри у волейбол, більш краще та швидке засвоєння технічних прийомів.

Технічна підготовка являє собою комплекс спеціальних прийомів, необхідних учневі для успішної участі в грі.

Тактична підготовка передбачає організацію спортивної боротьби за допомогою індивідуальних, групових та командних дій в залежності від конкретних умов гри суперника.

Інтегральна підготовка спрямована на подолання опору суперника. Особлива увага приділяється індивідуальній та колективній грі. Одним із найважливіших засобів інтегральної підготовки є вправи замкнутого циклу. При їх виконанні необхідно дотримуватись таких вимог:

- вправи носять кільцеподібну структуру;

- головне тренувальне завдання виконується на майданчику команди, що приймає м’яч;

- для кожного виконавця вправи визначається коло його обов’язків.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.

При навчанні технічних прийомів необхідно на кожному уроці використовувати вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки, а також дотримуватися методики послідовності навчання атакуючих і захисних технічних прийомів гри.

Під час навчання необхідно застосовувати вправи ігрового характеру, навчальну гру.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (орієнтовні навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння ними технічних прийомів та тактичних дій у волейболі.

6 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості

Теоретична підготовка

Досягнення Українських волейболістів. Волейбол як засіб фізичного виховання, вдосконалення фізичних і психологічних якостей. Фактори, що визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Попередження спортивного травматизму. Основні поняття та правила гри у волейбол. Суддівство. Склад суддівської бригади. Жести та суддівська термінологія. Ведення протоколу гри.

Учень, учениця:

Характеризує та аналізує досягнення Українських волейболістів на міжнародній арені; волейбол як засіб фізичного виховання; характерні травми волейболіста, правила техніки безпеки.

Називає та пояснює фактори, які визначають ефект змагальної діяльності гравців; склад та обов’язки суддівської бригади; основні поняття та правила гри у волейбол.

Виконує показ основних суддівських жестів; ведення спрощеного протоколу гри;

Дотримується правил безпеки життєдіяльності.

Спеціальна фізична підготовка

Вправи на розвиток навичок швидкої протидії: за сигналом (переважно зоровим) біг на 5, 10, 15 м. з різних вихідних положень; біг із зупинками та зміною напрямку руху. Вистрибування на гірку матів, багатоскоки. Зістрибування з висоти 30см. з наступним стрибком у гору.

В упорі лежачі пересування на руках по колу, кидки набивного м’яча від грудей обома руками вперед, над собою, кидки обома руками з-за голови з щонайбільшим прогинанням тулуба на місці, кидки тенісного м’яча через сітку. Кидки набивного м’яча (до 1 кг.) з-за голови обома руками при активному рухові кистей рук зверху до низу стоячі на місці. Пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, зупинки, обрання вихідного положення для блокування.

в и к о н у є: повторне про бігання відрізків 5 – 10 – 15 м із різних вихідних положень, зі зміною напрямку та швидкості руху за зоровим та голосовим сигналом.

Стрибки у довжину , стрибки через скакалку, багатоскоки.

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи, переміщення в упорі лежачи вправо, вліво, по колу;

Багаторазові кидки набивного м’яча від грудей двома руками вперед, над собою; багаторазові передачі м’яча в стіну; передача м’яча в парах, в трійках, в русі; кидки тенісного м’яча через сітку в ціль, в задану зону.

Пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, зупинки та обрання вихідного положення для блокування.

Техніко-тактична підготовка

Верхня бокова подача. Подача в ліву та праву половину майданчика Вибіркове виконання подачі: на гравця, слабшого у прийомі м’яча, на гравця що вийшов після заміни. Прийом знизу однією рукою з послідуючим падінням вперед та перекатом на стегна та живіт (для дівчат) та перекатом на груди (для юнаків);

Багаторазова передача м’яча в стіну зі зміною висоти передачі та відстані до стіни; завислі передачі в ближню зону: 2-3, 3-2; передача м’яча через зону: 2-4, 4-2. Передача м’яча з пересуванням в парах, в трійках, передачі м’яча у падінні, у стрибку. за спину.

Прямий нападаючий удар за ходом, сильнішою рукою з високих та середніх передач із зон 2 та 4; нападаючі удари з короткої передачі; нападаючий удар з першої передачі.

Індивідуальне та групове блокування; блокування з наступною самостраховкою;

Зонне блокування (закрити основний напрямок); блокування найсильнішого нападаючого; своєчасний вихід в зону удару

Вибір місця при страховці партнера, що виконує прийом; розташування гравців у момент прийому м’яча в побудові «кутом вперед»; взаємодія гравців, що приймають м’яч із зв’язковим гравцем, що перебуває в зоні: 3, 2, 4.

Вибір атакуючого партнера для передачі йому м’яча, взаємодія гравців.

Взаємодія з гравцем, що виконує другу передачу; .

Виконує: верхні прямі подачі до лівої та правої частини майданчика, чергування нижніх та верхніх прямих подач. Верхню бокову подачу в межах майданчика.

Володіє: технікою переміщень (приставним кроком, зупинка кроком та стрибком, поєднання переміщення і зупинки); прийом м’яча двома руками знизу після переміщення; прийом м’яча при передньому падінні.

Виконує: передачу м’яча двома руками зверху для нападаючого удару; зустрічні передачі двома руками зверху в парах; передача із наступним падінням та перекатом на спину.

Застосовує:нападаючий удар по ходу сильнішою рукою з місця та розбігу; нападаючий удар з короткої передачі; прямий нападаючий удар з переводом; боковий нападаючий удар; уміння пом’якшити прийом сильно посланого м’яча; подачу на гравця, що погано володіє навичками прийому м’яча.

Володіє технікою блокування з наступною страховкою; технікою зонного блокування;

умінням послати м’яч в задану зону, змінювати способи подачі, виконувати силові подачі обраним способом.

Здійснює: чергування подач в праву та ліву частини майданчика; взаємодію гравців під час прийому подачі, розташування гравців у момент прийому м’яча від суперника в побудові“кутом вперед ”;

Вміє обирати місця для другої передачі; вибирати атакуючого партнера та передавати йому м’яч, узгоджувати свої дії згідно з характером передачі;

самостійно визначати найнебезпечніший напрямок удару при здійсненні індивідуального блокування.


7 рік вивчення
Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Теоретичні відомості
Роль та місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості. Волейбол у сучасному олімпійському русі. Фізична підготовленість волейболіста. Суддівство змагань. Чинники, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Матеріально-технічне забезпечення змагань і тренувань. Прийоми самоконтролю за фізичним навантаженням. Правила першої допомоги в разі травмування. Методика самостійних занять. Поняття про втому та перевтому. Функціональні можливості організму.

Учень, учениця:

характеризує роль та місце спортивних ігор у вихованні морально-вольових якостей особистості. Волейбол у сучасному олімпійському русі. Фізична підготовленість волейболіста. Матеріально-технічне забезпечення змагань і тренувань.

Пояснює суддівство змагань. Чинники, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Прийоми самоконтролю за фізичним навантаженням. Правила першої допомоги в разі травмування. Методику самостійних занять фізичними вправами.

Обґрунтовує поняття про втому та перевтому. Функціональні можливості організму.

Спеціальна фізична підготовка

Пробігання коротких відрізків з різних вихідних положень; біг приставним кроком з виконання певного завдання: прискорення, поворот на 180°,падіння, перекат ,імітація нападаючого удару блокування тощо; . Стрибки з просуванням вперед, назад, з подоланням перешкод, з діставанням підвішених предметів; тощо.

Багаторазові передачі м’яча в стіну при повільному збільшені відстані до неї. Кидки набивного м’яча з-за голови з активним рухом кистей рук зверху донизу, стоячи на місці та в стрибку. Пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, імітація блокування, теж саме, але пересуваючись спиною до сітки з поворотом на 180°.

Учень, учениця:


в и к о н у є прискорення з місця на 5, 10, 15 м з різних вихідних положень; «човниковий» біг 4Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)9 м; чергування прискорень, зупинок, поворотів, бігу зі зміною напрямку за зоровим сигналом;

вправи для розвитку стрибучості, сили м’язів тулуба, плечового пояса, кистей рук, гнучкості; тощо;

серійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг із діставанням предметів; подоланням перешкод, вистрибування з присіду, естафети, рухливі ігри.

з а с т о с о в у є багаторазові передачі волейбольного м’яча а стіну з різної відстані, пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, спиною з поворотом на 180°

Техніко-тактична підготовка
Націлена подача; скорочена верхня пряма подача; планеруюча подача в межах майданчика; силові подачі. Прийом м’яча після сильних верхніх подач; прийом м’яча, що летить збоку; прийом м’яча після швидкого переміщення. взаємодія гравців, що приймають м’яч із гравцем, що перебуває в зоні 4,3,2. Передачі м’яча для нападаючого удару, для зв’язуючого; скорочені передачі; передачі в стрибку; передача м’яча із задньої лінії, передача м’яча для нападаючого удару з другої лінії. Прямий нападаючий удар з коротких та середніх передач; прямий нападаючий удар з переводом; прямий нападаючий удар з другої лінії; нападаючий удар слабшою рукою. Одиночне та групове блокування в зонах 3; 2; 4. Взаємодія з гравцем, що виконує другу передачу; імітація нападаючого удару з наступними обманними діями. Контроль за суперником; вибір місця для блокування; взаємодія з партнером по блоку.

в и к о н у є націлену, скорочену та планеруючу подачу в межах майданчика.

Передачу м’яча з глибини майданчика під нападаючий удар; передачу двома руками зверху біля сітки, стоячи спиною до неї; передачу на точність; скорочену передачу у стрибку; прийом м’яча двома руками знизу в зоні 5,6,1 та передачу в зони 4,3,2.

з а с т о с о в у є пересування приставним кроком, зупинку стрибком у поєднанні з виконанням технічних прийомів у нападі та захисті; одиночне блокування прямого нападаючого удару в зонах 2, 3, 4; групове блокування в зонах 2, 4. Систему гри “кутом вперед ”;

Здійснює: прямий нападаючий удар з переводом; нападаючий удар із зони4, 3, 2 з високих та середніх передач; нападаючий удар з другої лінії, нападаючий удар слабшою рукою. Вибір місця для другої передачі в зоні 2, стоячи спиною до напрямку передачі.

Уміє «пом’якшити» прийом сильно посланого м’яча; спрямовувати м’яч в потрібному напрямку за різними траєкторіями; імітувати нападаючі удари з наступними обманними рухами; вибирати атакуючого партнера для передачі йому м’яча.


Орієнтовні навчальні нормативи

Рік вивчення

Навчальні

нормативи

Рівень компетентності

6 рік

вивчення

10 верхніх (хл.); нижніх (дів.) прямих подач на влучність в зазначену викладачем зону.
Низький Середній Достатній високий


Хл. 4 6 8 9


Дівч. 2 5 6 8

6 передач на точність через сітку із зони 2,3,4 ( в зазначену зону) Хл. 2 3 5 6


Дівч. 1 2 3 5
7 рік вивчення 10 прямих верхніх подач на точність в зазначену зону (хл.); ігровий майданчик (дів.) Хл. 4 5 6 7


Дівч. 2 4 5 6

6 передач на точність через сітку із зони

2, 3, 4 (в зазначену зону).

Хл. 2 3 4 5


Дівч. 1 2 3 4

Варіативний модуль «Гандбол»


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Варіативний модуль «Гандбол» є однією із основних складових навчальної програми з фізичної культури для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Модуль складається зі змісту навчального матеріалу, державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовних навчальних нормативів та переліку обладнання. До розділу «Зміст навчального матеріалу» увійшли теоретичні відомості, спеціальна фізична та техніко-тактична підготовка. Розділ « Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки передбачає якісне засвоєння учнями базових знань умінь та навичок поданого навчального матеріалу.

Зміст модуля спрямований на вдосконалення фізичних, морально-вольових та психологічних якостей учнів, виховання у них стійкого інтересу та позитивного ставлення до занять фізичною культурою, дотримання норм здорового способу життя та можливого вибору професійної діяльності у майбутньому.

Основна мета модуля — формування фізичного, духовного та соціального здоров’я школярів; розвиток основних фізичних якостей; навчання техніки рухових дій; підвищення рівня фізичної підготовленості учнів; опанування гандболом як базовим модулем.

При складанні модуля були враховані вікові, анатомо-фізіологічні та статеві особливості учнів; визначені пріоритетні завдання щодо рівня загальноосвітньої підготовки, безперервності та наступності вивчення поданого матеріалу.

Головною перевагою даного модуля є те, що гандбол можна проводити як у спортивному залі так і на відкритому майданчику який має відповідну розміткою. Основною відмінністю гри в старших класах є висока швидкість переміщення гравців, швидкі та раптові дії з м’ячем, взаємодія з партнерами, колективний характер гри, ведення спортивної боротьби за м’яч, ігрову позицію тощо.

З метою профілактики та недопущення спортивного травматизму необхідно на кожному уроці проводити інструктаж з безпеки життєдіяльності, перевіряти надійність спортивного обладнання, дотримуватись методики навчання, застосовувати загально розвивальні, спеціальні, підготовчі та підвідні вправи, здійснювати особистісно - зорієнтоване навчання.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (орієнтовні навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння ними технічних прийомів та тактичних дій у гандболі.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: