Xreferat.com » Рефераты по физкультуре и спорту » Ліцензування – важливий компонент системи регулювання туризму

Ліцензування – важливий компонент системи регулювання туризму

Вступ


Тема: «Ліцензування – важливий компонент системи регулювання туризму». Об’єктом дослідження є сукупність туристичних підприємств які, підлягають ліцензуванню. Предметом вивчення даної проблеми є законодавчий пакет документів, що визначає необхідність дотримання правил ліцензування туристичної сфери діяльності в Україні. Дана тема є актуальною, у зв’язку з тим, що вона регулює та підвищує якість надання туристичних послуг, забезпечення захисту прав і інтересів громадян, сприяє охороні навколишнього середовища, зростанню рівня обслуговування.

У першому розділі даної курсової роботи описується, всі ліцензійні умови, які є необхідними для управління туристичною діяльністю або створення нового туристичного підприємства згідно Законодавчої бази України.

За допомогою другого розділу ми можемо прослідкувати, як проходить механізм ліцензування туристичних підприємств. Саме в цьому розділі розкриваються такі компоненти, що стосуються туристичної діяльності: які органи і служби регулюють систему ліцензування в Україні; які основні правила та порядок проходження ліцензування туристичних підприємств.

У третьому розділі відображено контроль за діяльністю туристичних підприємств. А саме: при яких умовах і на який термін видається ліцензія; основні причини через які ліцензія може бути анульована; органи і служби, що мають право припинити чи анулювати дію ліцензії.

В останньому розділі узагальнено інформацію про досвід зарубіжних туристичних підприємств, який відіграє значну роль для отримання ліцензії на проведення туристичної діяльності, як суб’єкти індустрії туризму повинні дотримуватись великої кількості законів і різних нормативних актів, здійснення порядку надання пільгових кредитів і встановлення податкових і митних пільг туроператорам і турагентам, що займається внутрішнім і в'їзним туризмом у країнах СНД, туристам в придбанні у європейських державах різноманітних речей, про пільги різного виду.

Розділ 1. Законодавча та нормативна база ліцензування туристичних підприємств України


Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності. Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяль­ності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльно­сті ліцензійних умов.

У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необ­хідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання — юридичних осіб та (або) до фізичних осіб — суб'єктів підприємниць­кої діяльності. У разі якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підляга­ють ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов.

Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спіль­ним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та органу лі­цензування. У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, за­значений в статті 9 цього Закону, не в повному обсязі, а частково або з окремих робіт, операцій, послуг, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в части­ні, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в лі­цензії[7, с.487].

Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню у поряд­ку, встановленому законодавством, і набирають чинності через десять днів з дати дер­жавної реєстрації нормативно-правового акту, якщо в ньому не передбачений пізні­ший строк набрання чинності.

Основні терміни, що використані в ліцензійних умовах:

Портфель екскурсовода - комплекс інформаційних матеріалів (фото­графій, копій документів, географічних карт, схем, репродукцій з картин і т.п.), що використовуються екскурсоводом в ході екскурсії.

Екскурсія - туристична послуга, тривалістю до 24 годин, у супроводі гіда екскурсовода, за заздалегідь затвердженим маршрутом, для забезпечення задоволення духовних, естетичних, інформаційних потреб туристів.

Гід (екскурсовод) - особа, яка володіє фаховою інформацією про країни; (місцевість) перебування, визначні місця, об'єкти показу, а також мовою цієї країни чи мовою іноземних туристів, яких приймають, або загально зрозуміло для них мовою, надає екскурсійно-інформаційні, організаційні послуги учасни­кам туру в межах договору про надання туристичних послуг.

Керівник організованої групи дітей (вихователь) - особа, яка має стаж педагогічної чи виховної роботи з дітьми.

Контрольний текст екскурсії - технологічний документ, розроблений та затверджений керівником суб'єкту туристичної діяльності, що включає науко­вий, актуалізований зміст інформації, яка надається екскурсантам.

Похід - туристична послуга, що забезпечує задоволення оздоровчих і пізнавальних потреб туристів при активних способах пересування за туристичним маршрутом.

Програма-обслуговування туристів - перелік історико-культурних об'єктів, визначних місць, а також перелік туристичних послуг, що надаються туристам у визначених послідовності, часі, місці та умовах обслуговування.

Сервіс-характеристика засобу розміщення - стандартизований перелік послуг або матеріально-технічних засобів для їх надання.

Суб'єкт колективного засобу розміщення - юридична особа, яка на території України займається наданням готельних, сана­торно-курортних та інших послуг, пов'язаних з організацією приймання, розмі­щення і обслуговування громадян - споживачів туристичних і пов'язаних з ними послуг, яка володіє або користується на законних підставах майновим комп­лексом (комплексами), необхідним і достатнім для надання даних послуг.

Технологічна картаекскурсії - технологічний документ, складений та зат­верджений керівником суб'єкта туристичної діяльності, що визначає логічну по­слідовність перегляду історико-культурних об'єктів на туристичному маршруті.

Тур - туристична подорож (поїздка) за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщен­ня, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо).

Туристична траса – затверджений суб’єктом туристичної діяльності відповідним чином оснащений маршрут туристичного походу.

Туристичний маршрут - попередньо намічений суб'єктом туристичної діяльності шлях туристичної подорожі (екскурсії, походу), що характеризується визначеним порядком пересування туристів через географічні пункти.

Туристичні послуги - послуги суб’єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговуван­ня, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямовані на задоволення потреб туристів.

Туристський ваучер (путівка) - документ, що підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для втри­мання туристом або групою туристів туристичних послуг.

Туроператор - суб'єкт туристичної діяльності, який здійснює заходи щодо формування, просування на ринку та реалізації свого туристичного продукту.

Турагент - суб'єкт туристичної діяльності, який здійснює заходи щодо просування та реалізації безпосередньо туристам туристичного продукту, сформованого туроператором, а також супутніх (додаткових) послуг, необхідних для реалізації туристичного продукту туроператора.

Суб'єкт туристичної діяльності при здійсненні іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійної діяльності повинен дотримуватися вимог:

Законів України:

«Про туризм»;

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

«Про підприємництво»;

«Про підприємства в Україні»;

«Про господарські товариства»;

«Про захист прав споживачів»;

«Про страхування»;

«Про рекламу»;

«Про зовнішньоекономічну діяльність»;

«Про аварійно-рятувальні служби».

Декретів Кабінету Міністрів України: від 10.05.93 N 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію».

Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 29.12.95 N 1$74 «Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію»;

- від 28.01.97 N 79 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України»;

- від 28,06.97 N 702 «Про Програму розвитку туризму до 2005 року»;

- від 17.09.97 N 1021 «Про вдосконалення Порядку надання медичної допо­моги Іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України»;

- від 02.03.98 N 263 «Про Положення про порядок організації направлення дітей на оздоровлення за кордон»;

- від 25.05.98 N 740 «Про порядок державної реєстрації суб'єктів Підприєм­ницької діяльності»;

- від 20.02.99 N 227 «Про запровадження нового порядку оформлення візо­вих документів для в'їзду в Україну».

Інших нормативно-правових актів, зокрема:

Положення про порядок видачі референсу суб'єктам туристичної діяль­ності України (затверджене наказом Міністерства закордонних справ України та Держкомтуризму від 25.12.96 N 164-09/61, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.12.96 за N761/1786);

Положення про пошуково-рятувальні служби суб'єктів туристичної діяль­ності, то спеціалізуються на організації туристичних подорожей з використан­ням активних форм пересування туристів (затверджене наказом Держкомту­ризму від 10.07.96 N 33, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.07.96 за N 370/1395);

наказ Державного комітету статистики України від 04.03.98 N 96 «Про зат­вердження форм державної статистичної звітності з питань туризму та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.03.98 за N182/2622;

наказ Міністерства освіти України від 06.04.99 N 96 «Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською мо­лоддю України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.05.99 за N 320/3613;

наказ Міністерства освіти України від 30.06.99 N 229 «Про затвердження тимчасового положення про дитячий оздоровчий заклад», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13,09.99 за N 616/3909;

наказ Державного комітету лісового господарства України від 09.09.99 N 83 «Про затвердження Правил організації полювання та надання послуг інозем­ним туристам-мисливцям», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19. 10.99 за N714/4007;

наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сер­тифікації від 27.01 .99 N 37 «Про внесення доповнень до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в України до Термінів введення обов'язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні та затвердження Правил обов'яз­кової сертифікації готельних послуг та послуг громадського харчування, зареє­стрований в Міністерстві юстиції України 15.04.99 за N 234/3527.

Суб'єкт туристичної діяльності при здійсненні діяльності, пов'язаної з організацією іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійної діяльності, повинен дотримуватись таких вимог: вносити зміни до програми обслуговування туристів (не порушуючи основних умов туру, вказаних у заявці на туристичне обслуговування), а також збільшувати обумовлену вартість туру більш як на 5 відсотків лише за згодою тури­ста і за умови повідомлення його про це не пізніше за 20 днів до початку туру; розповсюджувати достовірну інформацію про туристичні послуги. Розривати договір (контракт) з туристом про надання туристичних послуг без відшкодування туристу збитків лише в разі виникнення форс-мажорних обставин, за яких надання послуг неможливе; при виконанні обов'язків туроператора встановлювати ціну на тури­стичні послуги, а також порядок і форму їх оплати, точно виконувати програму туристичного обслуговування та надавати своєчасну інформацію про всі аміни, що вносяться до програми; при виконанні обов'язків турагента отримувати від туроператорів інформацію про тур, наявність сертифікації готельних послуг та послуг харчування, програму туристичного обслуговування; дотримуватись вимог законодавства, що регулює трудові відносини правила та норми безпеки праці; дотримуватись вимог щодо безпеки життя і здоров 'я туристів збереження його майна.

Суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний до початку туру ознайомити туристів з елементами ризику конкретної туристичної подорожі та засобами запобігання їм.

Надавати туристам у повному обсязі та у визначені терміни оплачені туристичні послуги у кількості та якості, обумовлених договором (контрак­том) з туристом та програмою туристського обслуговування. Нести Відповідальність за матеріальну та моральну шкоду, завдану туристам своїми діями та/або діями партнерів в організації туру.

Відшкодовувати відповідно до укладених із страховими компанія­ми угод збитки, завдані туристам у разі ненадання або надання в неповному обсязі чи неналежної якості туристичних послуг зі своєї вини чи з вини партнерів по організації обслуговування. Надавати туристам повну інформацію про програму обслуговуван­ий, їх права, обов'язки та правила поведінки, правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування, дату і час початку (закінчення) подорожі, її тривалість; порядок зустрічі, проведення, супроводу туристів, екскурсійного обслуго­вування; правила проживання в засобах розміщення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу; умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, митні правила, а та­кож правила перетинання державного кордону.

У визначені терміни подавати органу ліцензування або місцевим орга­нам виконавчої влади в галузі туризму (далі - місцеві органи) державну статис­тичну звітність про діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг, за формою та порядком, установленими наказом Державного комітету статисти­ки України від 04.03.98 N 96 «Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань туризму та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованим Міністерстві юстиції України 19.03.98 за N 182/2622. Незалежно від відомчої підпорядкованості повідомляти орган ліцензування про настання змін у туристичній діяльності.

У разі зміни протягом терміну дії ліцензії керівника суб'єкта турис­тичної діяльності (туристичного підрозділу), банківських реквізитів, номерів те­лефонів, іншої інформації, вказаної в заяві про видачу ліцензії, суб'єкт туристичної діяльності повинен у десятиденний термін письмово повідомити про це орган ліцензування для внесення відповідних змін до Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності.

У разі зміни найменування суб'єкта туристичної діяльності (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією) чи зміни відомостей, вказа­них у ліцензії, виданій фізичній особі - підприємцю, суб'єкт туристичної діяль­ності протягом десяти робочих днів повинен письмово повідомити про це орган ліцензування. Після перереєстрації в органі державної реєстрації суб'єкт туристичної діяльності має протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензу­вання зайву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає пере­оформленню; та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. Не переоформлена в установлений строк ліцензія в недійсною.

У разі зміни місцезнаходження суб'єкт туристичної діяльності має протягом десяти робочих днів письмово повідомити про це орган ліцензування, а наданням колій документів, Що підтверджують зазначені зміни (договір орен­ди» «купівлі-продажу» тощо). Після внесення органом державної реєстрації відповідних змін щодо місцезнаходження суб'єкт туристичної діяльності повинен протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування колію свідоц­тва про державну реєстрацію з внесеними відповідними змінами та заяву про переоформлення ліцензії. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

Суб'єкт туристичної діяльності на видному для туриста місці пови­нен розмістити такі документи:

копію ліцензії органу ліцензування;

копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта туристичної діяльності;

відомості про працівників суб'єкта туристичної діяльності (прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступника, головного бухгалтера, менеджерів);;

книгу відгуків та пропозицій громадян; ;

Ліцензійні умови;

перелік номерні телефонів, факсів суб'єкте туристичної діяльності.

Документи, пов'язані з веденням діяльності суб'єкта туристичної діяльності, відповідно до вимог нормативних документ» Державного комітету архівів України, повинні зберігатися у суб'єкта туристичної діяльності не менше трьох років.

Суб'єкт туристичної діяльності повинен мати службове приміщення (офіс), що відповідає таким вимогам:

- має зовнішню рекламу із зазначенням найменування (логотипу), згідно з установчими документами суб'єкта туристичної діяльності;

- при вході в приміщення суб'єкта туристичної діяльності розміщується інформація про режим його роботи.

У разі планового закриття службового приміщення (офісу) (ремонт, санітарна обробка, зміна місцезнаходження, зупинення туристичної діяльності тощо) суб'єкт Туристичної діяльності не пізніше ніж за 5 днів повідомляв про це (споживачів туристичних послуг, з якими укладено угоди про надання туристич­них послуг, та вивішує відповідне оголошення при вході до службового приміщен­ня суб'єкта туристичної діяльності.

У штаті суб'єкта туристичної діяльності (туристичного підрозділу) повинно налічуватися не менше 30 відсотків фахівців, які мають відповідну освіту з організації іноземного, внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності, а стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років. Керівник суб'єкта туристичної діяльності або туристичного підрозділу повинен мати вищу освіту, а також відповідну освіту з організації іноземного, внут­рішнього туризму, екскурсійної діяльності або досвід роботи в галузі туризму не менше 3 років.

Суб’єкт туристичної діяльності зберігає рішення засновників(а) (протокол, наказ тощо) про призначення керівника суб'єкта туристичної діяльності Назва посади керівника суб'єкта туристичної діяльності повинна відпоюй-дати назві його посади в установчих документах. У суб'єкта туристичної діяльності зберігаються трудові угоди (при їх укладанні з працівниками), документи (колії) про освіту чи фахову підготовку працівників, трудові книжки.

Суб'єкт туристичної діяльності залучає до роботи з туристами гідів-перекладачів, екскурсоводів та інструкторів з активних видів туризму за умови наявності в них документів, що підтверджують їх фахову підготовку. Копії зазначених документів зберігаються у суб'єкта туристичної діяльності.

Суб'єкт туристичної діяльності забезпечує групу туристів кваліфікованим керівником із числа своїх штатних працівників або таких, що працюють за трудовою угодою. Суб'єкти туристичної діяльності при провадженні господарської діяль­ності в організації іноземного, внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності нада­ють послуги у сфері активного туризму, організовують та проводять туристично-спортивні заходи (походи, подорожі, тури, експедиції, різні види змагань), за умови залучення до цього професійно підготовлених кадрів спортивного туризму.

Трудові угоди (контракти), що укладаються з фахівцями сфери актив­ного туризму, повинні містити умови організації їх роботи з урахуванням обо­в'язкового страхування їх життя та здоров'я.

Суб'єкт туристичної діяльності повинен розмістити на видному місті інформацію про тарифи та умови обслуговування ним туристів за кордоном і в Україні, рекламні, інформаційні, довідкові матеріали (довідники готелів, інших Засобів розміщення, підприємств харчування, розклади руху та тарифи на пе­ревезення різними видами транспорту тощо). Здійснюючи рекламу в засобах масової інформації, суб'єкт туристичної діяльності керується Законом України «Про рекламу» і несе відповідальність За порушення законодавства про рекламу. Суб'єкт туристичної діяльності вказує в рекламі своє повне найменуван­ня, адресу, зазначену в ліцензії, номери телефонів, номер і дату видачі чинної ліцензії та орган ліцензуванні.

Підставою для розміщення у рекламних оголошеннях інформації щодо суб'єкта туристичної діяльності, його можливостей у наданні туристичних по­слуг е наявність у нього ліцензії на провадження туристичної діяльності, а також укладених договорів з партнерами по організації таких послуг.

Суб'єкти туристичної діяльності (резиденти України) організовують надання туристичних послуг на підставі договору (контракту), який укладаєть­ся в письмовій формі і відповідає вимогам чинного законодавства України.

При організації іноземного та зарубіжного туризму між суб'єктами туристичної діяльності та іноземними партнерами потрібне укласти відповідні договори (контракти) у письмовій формі. Договори з іноземними партнерами (та додатки до них), укладені інозем­ною мовою, повинні бути перекладені на українську мову.

При реалізації туру туроператором, через турагента потрібно укласти відповідну угоду в письмовій формі. Відповідно до укладеної угоди туроператор розробляє програми та каль­куляції на кожен тур, які додаються до угоди. При реалізації послуг з розміщення на території України, суб'єкти ту­ристичної діяльності укладають договори із суб'єктами колективних засобів розміщення, які повинні надавати копію сертифіката відповідності готельних послуг та послуг харчування, сервіс-характеристику засобу розміщення для використання її туроператором у рекламі туристичних послуг.

Суб'єкти туристичної діяльності під час організації внутрішнього та зарубіжного туризму зобов'язані в письмовій формі укладати з туристом до­говір про надання туристичних послуг. При формуванні групи туристів суб'єкт туристичної діяльності повинен укладати договір окремо з кожним туристом. Якщо до складу групи входять неповнолітні діти, договір укладається між суб'єктом туристичної діяльності та їх батьками або опікунами.

Суб'єкти туристичної діяльності, які при провадженні господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього туризму, екскурсійної діяль­ності надають послуги у сфері активного туризму, повинні ознайомити туристів з елементами ризику і безпеки кожного конкретного туристичного походу та заходами щодо запобігання нещасним випадкам. В інформаційних матеріалах, які додаються до договору з туристом, має бути повідомлено про природні складнощі туристичної траси, необхідний рівень особи­стої фізичної підготовки туриста, особливості індивідуального спорядження.

Суб'єкт туристичної діяльності повинен забезпечувати страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, яким надає туристичні послуги.

Страхування туристів може здійснюватися шляхом укладення договору страхування безпосередньо між туристом та страховою організацією (далі страховик) або за участю суб'єкта туристичної діяльності, який забезпечує стра­хування туристів на підставі відповідної угоди зі страховиком. Угода мав бути укладена зі страховиком, який має відповідні ліцензії на право здійснення діяль­ності, пов'язаної з організацією медичного страхування та страхування від не­щасного випадку,

До відповідної угоди між страховиком та суб'єктом туристичної діяльності додаються копії таких документів:

- правила медичного страхування та страхування від нещасного випадку;

- страхові тарифи (завірені печаткою та підписом керівника страхової організації);

- договір страхування туриста ( далі страховий поліс);

- роз’яснення щодо порядку укладення та заповнення страхового полісу;

- форми звітності суб'єкта туристичної діяльності перед страховиком;

- ліцензія на право здійснення страховиком діяльності з медичного страху­вання та страхування від нещасних випадків.

Суб'єкт туристичної діяльності повинен вести облік виданих туристам страхових полісів.

При укладенні туристом договору страхування самостійно, безпосередньо зі страховиком, суб'єкт туристичної діяльності, який організовує туристу поїздку, повинен перевірити наявність страхового полісу туриста та додати його копію до договору, який укладається між туристом та суб'єктом туристичної діяльності. Страхуванню повинні підлягати як туристи, так і особи, що їх супроводжують.

Суб'єкти туристичної діяльності повинні організовувати для іноземних туристів групові та індивідуальні тури по Україні на підставі договорів (контрактів) з іноземними партнерами, а також із вітчизняними партнерами, які забезпечува­тимуть надання послуг з розміщення, харчування, транспорту, організації відпочинку, оздоровлення, розваг, екскурсійного обслуговування тощо.

Для надання якісного обслуговування іноземним туристам під час їх подорожі на транспортних засобах, у відповідності до умов договорів (контрактів) а партнерами та транспортними організаціями, суб'єкти туристичної діяльності повинні забезпечити:

- розміщення туристів, доставку їх багажу та його збереження, харчування туристів під час подорожі відповідно до умов надання послуг;

- контроль за оснащенням та санітарним станом вагонів, автобусів, кают, своєчасністю подання та відправлення транспорту.

Іноземні туристи в'їжджають в Україну, виїжджають з України та прямують транзитом її територією через пункти пропуску на державному кордоні України з національним паспортом, у разі наявності відповідної візи, якщо інший порядок в'їзду та виїзду не встановлено законодавством України. При втраті на території України іноземним туристом національного паспорта, суб'єкт туристичної діяльності, що його приймає, повинен надати практичну допомогу для одержання туристом необхідних документів.

Суб'єкт туристичної діяльності повинен вести облік документів сто­совно приймання та обслуговування іноземних туристів в Україні, яким були надані туристичні послуги, а саме:

- договорів (контрактів) з іноземним партнером про співробітництво щодо обслуговування іноземних туристів в Україні;

- договорів (контрактів) з вітчизняними партнерами про співробітництво щодо обслуговування іноземних туристів в Україні;

- листів-замовлень іноземного партнера на обслуговування іноземних туристів;

- підтверджень суб'єктів туристичної діяльності іноземному партнеру про готовність до приймання іноземних туристів;

- документів, що підтверджують здійснення трансферу, бронювання місць у готелі для туристів та їх проживання, проведення екскурсій;

- маршрутів та програм туристичних подорожей іноземних туристів.

Суб'єкт туристичної діяльності, який приймає іноземних туристів, по­винен вести журнал обліку іноземних туристів, яким надається туристичне об­слуговування в Україні.

У журналі слід зазначати:

- прізвище, ім'я іноземця; країну, з якої прибув турист до України;

- терміни приймання та обслуговування;

- підприємства розміщення туристів за маршрутом туру.

При запрошенні іноземних туристів в Україну суб'єкт туристичної діяль­ності повинен забезпечити наявність в іноземного туриста, на момент отри­мання ним візи або перетинання державного кордону України, страхового пол­ісу, виданого страховою компанією - резидентом України, яка має право займа­тися цим видом діяльності, відповідно до вимог чинного законодавства.

Положення цього пункту не поширюється на іноземних туристів, що прибули з країн, а якими Україна має угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги.

У підтвердженні іноземному партнеру про приймання іноземних ту­ристів суб'єкт туристичної діяльності повинен обов'язково зазначити гарантії сторони, що приймає, щодо депортації туристів у разі порушення ними умов туру чи законодавства України.

Суб'єкти туристичної діяльності повинні організовувати для туристів індивідуальні та групові поїздки до зарубіжних держав на підставі укладених договорів (контрактів) про співробітництво щодо надання туристичних послуг, які укладаються з іноземними та вітчизняними партнерами в письмовій формі. Суб’єкти туристичної діяльності під час організації туристичних поїздок туристів за кордон повинні оформити такі туристичні документи:

- заявку туриста на бронювання туристичної послуги (туру);

- підтвердження сторони, що приймає, щодо заброньованої туристичної послуги(туру);

- договір між суб'єктом туристичної діяльності і туристом;

- туристський ваучер(путівку);

- страховий поліс;

- документи (корінці прибуткових ордерів, квитанції, касові чеки тощо), що підтверджують внесення туристом до каси суб'єкта туристичної діяльності вартості туристичних послуг (авансу, а також повної вартості туру), обумовлених у заяві туриста на договорі між туристом і суб'єктом туристичної діяльності;

- транспортні документи (квитки), якщо суб'єкт туристичної діяльності забезпечує транспортні послуги або надав послугу щодо бронювання та прид­бання квитків.

Заявка Туриста на туристичне обслуговування має оформлятися без­посередньо туристом або суб'єктом туристичної діяльності в письмовій формі.

До письмового договору (контракту) між суб'єктом туристичної діяль­ності і туристом, який подорожує за кордон, суб'єкт туристичної діяльності, відповідно до вимог Законів України «Про туризм» повинен надавати туристам повну інформацію про організацію туру, їх права, обов'язки та правила поведінки, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, правила перетинання державного кордону, а також повну і об'єктивну інформацію про закони та правила проживання в країні (місцевості) перебування, звичаї місцевого населення, поведінку в громадських місцях та місцях, пов'язаних з проведенням релігійних обрядів, про культурні, археологічні, архітектурні, історичні, природні цінності, які перебувають під захистом держави, умови страхування, розірвання договору (контракту) на тур. Програма туру повинна складатися суб'єктом туристичної діяльності і письмовій формі на кожну групову туристичну поїздку.

Програма туру повинна містити таку інформацію:

- назву країни подорожі, маршрут та термін туру;

- прізвище туриста;

- інформацію про час виїзду з України та прибуття до країни подорожі, заїзд і від'їзд з готелю, трансфер (зустріч/проводи);

- розклад екскурсій або інших заходів (які замовив турист) на кожен день туру відповідно до маршруту туру, інформацію щодо проведення екскурсії (із зазна­ченням місця та часу початку екскурсії, її тривалості та тематики, порядку розра­хунку за додаткові екскурсії, режиму харчування в дні проведення екскурсій);

- назви, місцезнаходження, номери телефонів суб'єкта туристичної діяль­ності та іноземного партнера, прізвище, ім'я та номер телефону керівника групи.

Суб'єкти туристичної діяльності повинні організовувати для вітчиз­няних туристів групові та індивідуальні тури по Україні на підставі договорів (кон­трактів) з вітчизняними партнерами, які забезпечуватимуть надання послуг з розміщення, харчування, транспорту, організації відпочинку та оздоровлення, розваг, екскурсійного обслуговування.

Вітчизняні туристи забезпечуються проїзними документами до першого пункту обслуговування і від останнього - до місця проживання через суб'єктів туристичної діяльності або самостійно, в залежності від умов договору.

Суб'єкти туристичної діяльності під час організації надання турис­тичних послуг вітчизняним туристам в Україні повинні оформляти такі турис­тичні документи:

- заявку туриста на бронювання туристичної послуги;

- лист бронювання;

- підтвердження засобу розміщення щодо заброньованої туристичної послуги;

- договір між суб'єктом туристичної діяльності і туристом з інформацією щодо розміщення, харчування, переліку основних та додаткових послуг (при розміщенні в санаторно-оздоровчих засобах розміщення перелік лікувально-оздоровчих послуг), екскурсійного обслуговування тощо;

- страховий поліс;

- туристську путівку (ваучер);

- документ (корінець прибуткового касового ордера, квитанції, касового чека тощо), що підтверджує внесення туристом до каси суб'єкта туристичної діяльності вартості туристичних послуг, обумовлених у договорі між туристом і суб­'єктом туристичної діяльності.

Суб'єкт туристичної діяльності при наданні туристичних послуг пови­нен оформляти туристичну путівку (ваучер), завірену його підписом і печаткою.

Туристична путівка (ваучер) повинна обов'язково містити такі положення:

- найменування та місцезнаходження суб'єкта туристичної діяльності, місце і дату видачі туристичної путівки (ваучера), назву туру;

- прізвище, ім'я туриста, паспортні дані (при груповій поїздці прізвище, ім'я керівника групи з доданим списком групи);

- місце і дату початку і закінчення маршруту, його тривалість, вид транспорту;

- назву, адресу та номер телефону засобу розміщення, його тип, режим харчування (при розміщенні в готелі вказати його категорію, згідно з сертифіка­том відповідності);

- перелік послуг, загальну ціну послуг, передбачених договором, номер підтвердження бронювання розміщення;

- умови та причини, які можуть слугувати підставою для розірвання догово­ру надання туристичних послуг.

Екскурсійне обслуговування туристів повинно включати організацію всіх видів екскурсій, відвідування музеїв, виставок, об'єктів соціального харак­теру та інших екскурсійних об'єктів, передбачених умовами екскурсії. Екскурсійне обслуговування туристів повинно здійснюватися за про­грама, складеними суб'єктом туристичної діяльності, який здійснює обслу­говування, згідно з придбаним туром. Крім зазначених у програмі екскурсійних заходів, суб'єкт туристичної діяль­ності може організовувати за бажанням туристів додаткове екскурсійне обслу­говування за окрему плату.

Екскурсії як окремий вид послуг можуть надаватися різним категор­іям населення: місцевим мешканцям, відпочиваючим, школярам, студентам, учасникам конференцій, виставок, нарад, транзитним пасажирам тощо. Суб'єкти туристичної діяльності, які мають власний екскурсійний продукт та самостійно його реалізують, повинні оформити такі документи:

- технологічну карту екскурсії;

- контрольний текст екскурсії;

- матеріали «Портфеля екскурсовода»;

- схеми маршрутів транспортних екскурсій;

- договори з транспортними підприємствами в разі здійснення екскурсії на транспорті;

- договори з музеями, заповідниками, культурними закладами тощо;

- прейскурант цін на екскурсійні послуги.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: