Xreferat.com » Рефераты по финансовым наукам » Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Фінансова система підприємства»

на тему:

ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА № 62, АНАЛІЗ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ”


Дніпропетровськ – 2006

ЗМІСТ


ВСТУП

ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДПРИЄМСТВА № 62 ЗА ВИХІДНИМИ ДАНИМИ

1.1 Варіант вихідних даних № 62

1.2 Складання початкового балансу підприємства № 62

1.3 Результати прогнозування балансів підприємства № 62 та звітів про результати його фінансової діяльності за 12 місяців 2006 року

АНАЛІЗ СПРОЕКТРОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА №62

2.1 Алгоритми розрахунків показників фінансової діяльності

2.2 Аналіз спроектованих характеристик підприємства № 62

3. ВАРІАНТИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА № 62

3.1 Заходи корегування характеристик діяльності підприємства № 62

3.2 Аналіз скорегованих показників діяльності підприємства № 62

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП


Для ефективного господарювання важливим є визначення цілей створення і функціонування підприємства (фірми). Генеральну (головну) ціль підприємства, тобто чітко обкреслену причину його існування, у світовій економіці називають місією. Здебільшого місією сучасного підприємства (фірми) вважають виробництво продукції (послуг) для задоволення потреб ринку й одержання максимально можливого прибутку.

На основі загальної місії підприємства формулюються і встановлюються загальнофірмові цілі, що повинні відповідати визначеним вимогам:

• по-перше, цілі підприємства повинні бути конкретними і піддаватися виміру. Формулювання цілей у конкретних формах створює вихідну базу для наступних правильних господарських і соціальних рішень. Завдяки цьому можна більш обґрунтовано визначити, наскільки ефективно підприємство (фірма) діє в напрямку здійснення своїх цілей;

• по-друге, цілі підприємства повинні бути орієнтованими в часі, тобто мати конкретні обрії прогнозування. Цілі звичайно встановлюються на тривалі чи короткі проміжки часу. Довгострокова ціль має обрій прогнозування, що дорівнює п'ятьом рокам, короткострокова - у границях одного року;

• по-третє, цілі підприємства повинні бути досяжними і забезпечувати підвищення ефективності його діяльності.

• по-четверте, з огляду на динаміку ефективності виробництва, множинні цілі підприємства повинні бути взаємно підтримуваними, тобто дії і рішення, що необхідні для досягнення однієї цілі, не можуть перешкоджати реалізації інших цілей.

В остаточному підсумку цілі підприємства (фірми) повинні бути чітко сформульовані для кожного виду його (її) діяльності, що є важливим для суб'єкта господарювання, що прагне спостерігати і вимірювати результати цієї діяльності

Результати вивчення ринку товарів служать вихідною базою для обґрунтування конкретних шляхів удосконалення і розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства (фірми) на перспективний період.

Наступним найбільш складним по обсягу і рішенням організаційно-технічних задач напрямком є виробнича діяльність підприємства (фірми), її організація й оперативне регулювання в просторі і часі.

До інтегрованого напрямку, що охоплює багато конкретних видів, належить економічна діяльність підприємства (фірми). Зокрема вона включає: стратегічне і поточне планування, облік і звітність, ціноутворення, систему оплати роботи, ресурсне забезпечення виробництва, зовнішньоекономічну і фінансову діяльність і т.п.. Цей напрямок є визначальним для оцінки і регулювання всіх елементів системи господарювання на підприємстві.

В курсовому проекті на базі детального економічного аналізу імітованої по вихідним даним діяльності підприємства № 62 за 12 місяців 2006 року виявлені основні проблеми його подальшого розвитку та виконані розрахунки запропонованих заходів по підвищенню його проектних характеристик.

РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДПРИЄМСТВА № 62 ЗА ВИХІДНИМИ ДАНИМИ


1.1 Варіант вихідних даних № 62


1. Виторг підприємства за рік, млн. грн. – 2,4 млн. грн.

2. Обсяг валюти чистих активів початкового балансу, грн. - 857 143,0 грн.

3. Частка довгострокової позики - 30,0 %

4. Коефіцієнт дивідендних виплат - 25,0 %

5. Запаси сировини на складі (оборотність товарно-матеріальних цінностей), днях - 19 днів

6. Відстрочка платежу за продукцію (оборотність дебіторської заборгованості), днях - 21 день

7. Відстрочка платежу за сировину (оборотність кредиторської заборгованості), днях – 14 днів

8. Частка прямих виробничих витрат - 44,0 %

9. Частка прямої праці - 26,0 %

10. Коефіцієнт виробничих накладних витрат – 11,5 %

11. Коефіцієнт адміністративних і маркетингових витрат – 8,5 %

12. Частка основних засобів в активах - 89,5 %

13. Графік розподілу продажів – № 2


Таблиця 1.1 - Розподіл виторгу по місяцях (Графік № 2)

янв февр березень ап-рель травень червень липень ав-густ сен-тяб. ок-тяб. но-яб. де-каб. Рік
6% 6% 8% 6% 8% 10% 12% 10% 10% 8% 8% 8% 100%

Основні допущення, прийняті при проведенні розрахунково-дослідницьких робіт із запропонованого комплексу вихідних даних:

1. Чисті активи дорівнюють загальній сумі активів за винятком короткострокової заборгованості.

2. Оборотність чистих активів дорівнює відношенню виторгу до величини чистих активів.

3. Погашення довгострокового кредиту здійснюється рівними порціями наприкінці кожного кварталу.

4. Коефіцієнт дивідендних виплат являє собою частку чистого прибутку, виплачуваної акціонеру у вигляді грошових дивідендів.

5. Оборотність дебіторської заборгованості інтерпретується як середнє число днів, протягом яких дебіторська заборгованість перетворюється в гроші.

6. Оборотність кредиторської заборгованості інтерпретується як середнє число днів, протягом яких відбувається погашення кредиторської заборгованості.

7. Оборотність ТМЦ інтерпретується як середнє число днів, протягом яких відбувається продаж виготовленої продукції.

8. Виробничі накладні витрати за рік обчислюються пропорційно сумі основних засобів на початок року і розподіляються по місяцях рівномірно.

9. Адміністративні і маркетингові витрати за рік обчислюються пропорційно обсягу продажів і розподіляються по місяцях рівномірно.

10. Амортизація нараховується згідно з нормами, встановленими в Україні, у припущенні, що всі основні кошти належать до групи виробничого устаткування (група 2 з квартальною нормою амортизації 10% - у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду (в розрахунку на податковий квартал) [1].

11. Підприємство планує мати на грошовому рахунку не менш визначеної суми, яку виконавець проекту встановлює самостійно.

12. Підприємство має можливість розплатитися з постачальником векселем з терміном погашення не менш одного місяця, при цьому ціна товарів збільшується на u %.

13. Емісія акцій виконується таким чином, що інший сплачений капітал складає 30% від номіналу акції. Кількість акцій вибирається довільно, але так, щоб номінал однієї акції не перевищує значення 50 грн.

14. З загальної суми притягнутих фінансових ресурсів k відсотків підприємство використовує для придбання основних засобів, що є заставою при одержанні довгострокового кредиту.

15. Податок на прибуток нараховується і виплачується щоквартально по процентній ставці, установлюваної законодавством України на момент виконання роботи (25% згідно закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” [1]).

18. Усі розрахунки проводяться без обліку податку на додаткову вартість.

Додаткові вихідні дані за станом на 01.01.2006, прийняті в курсовій роботі згідно аналізу кредитно-фінансового ринка на Україні:

1. Податок на прибуток складає – 25 % від балансового прибутку, який дорівнює різниці скоректованого валового доходу підприємства і валових витрат з урахуванням нарахованої амортизації і виплачених відсотків за використання усіх видів фінансових інструментів [1]. У відповідності с Законом [1] частина суми боргу по фінансовому позиковому інструменті, що не використовується для придбання амортизуємих основних засобів, підлягає також віднесенню на валові витрати підприємства.

2. Дисконтна ставка НБУ на 01.01.2006 складає - 9 % річних.

3. Ломбардно-кредитная ставка рефінансування НБУ комерційних банків складає на 01.01.2003 року – 10 % річних.

3. Кредитні ставки комерційних банків з терміном до 3 місяців для юридичних осіб у національній валюті складають 20- 25 % річних ( для розрахунку приймаємо ставку 22 % річних ).

4. Кредитні ставки комерційних банків з терміном до 1 місяців для юридичних осіб у національній валюті складають 17- 25 % річних ( для розрахункового дисконту векселя приймаємо ставку 22 % річних ).

5. Кредитні ставки комерційних банків з терміном більш 3 років для юридичних осіб у національній валюті складають 25- 35 % річних із заставою майна на суму не менш 200 % від суми кредиту ( для розрахунку приймаємо ставку 30 % річних ).

6. Депозитні ставки комерційних банків з терміном до 1 місяця для юридичних осіб у національній валюті складають 13 - 16 % річних ( для розрахунку приймаємо ставку 16 % річних ).


1.2 Складання початкового балансу підприємства № 62


1. Визначаємо початкову величину сумарних активів підприємства (у припущенні, що короткострокові активи при утворенні підприємства – «нульове» наближення дорівнюють нулю, тобто виторг 1 місяця у вихідних даних утворений тільки за рахунок ресурсів початкового власного капіталу):

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

2. Визначаємо початкову величину ресурсів утворення підприємства –початковий капітал (сумарні пасиви підприємства), що утворилися при підписці на акції підприємства акціонерів. При цьому, відповідно до вихідних даних, при підписці на акції був отриманий емісійний доход, тобто оплата за номінал акції надходила в розмірі на 30% більше. Таким чином, у балансі пасивів підприємства власний капітал після емісії акцій повинний виглядати як:

а) Статутний фонд підприємства ( з округленням суми, кратної 50 грн.) дорівнює: Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності, при цьому статутний фонд розділений на 12 00 акцій по 50 грн. номіналу;

б) Емісійний доход, внесений у балансі пасивів у власний капітал у рядку – «інший сплачений капітал» дорівнює:

ЭД = 857143,0 – 600000,0 = 257 143,0 грн.

3. Відповідно до вихідних даних, 89,5 % власного початкового капіталу підприємства вкладаються в основні засоби (устаткування для виробництва), 6,5% вкладаються (умовно) в закупівлю сировини для виробництва, 4,0 % залишаються на розрахунковому рахунку підприємства для оплати поточних витрат виробництва. При цьому, з урахуванням вихідного графіка надходження виторгу вважаємо, що закупленого сировини вистачає для виконання 1 циклу «випуск продукції» – «реалізація» – «покриття собівартості продукції + закупівля сировини на 2-й цикл виробництва»[1]:

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності


Таблиця 1.2 - Розрахований розподіл виторгу по місяцях (Графік № 2 в тис. грн.)

янв февр березень ап-рель травень червень липень ав-густ сен-тяб. ок-тяб. Но-яб. де-каб. Рік
6% 6% 8% 6% 8% 10% 12% 10% 10% 8% 8% 8% 100%
144,000 144,000 192,000 144,000 192,000 240,000 288,000 240,000 240,000 192,000 192,000 192,000 2 400,000

1.3 Результати прогнозування балансів підприємства №62 тазвітів про результати його фінансової діяльності за 12 місяців 2006 року


В табл.1.3, 1.4 наведені результати прогнозування балансових даних та звітів про фінансові результати, розраховані по “Методичним вказівкам по розрахункам курсової роботи ” з використанням програмно-пов'язаних таблиць EXCEL-97 для послідовних розрахунків наближеннями результатів грошових потоків в активах та пасивах балансу.

Для балансу ресурсів при заданих активах щомісячно розрахована сума необхідного короткострокового кредиту в комбанку, кошти на розрахунковому рахунку мінімізовані таким чином, що у останні місяці року надлишок активів інвестувався у депозитні вклади до банку.

Розрахунки амортизації проведені згідно нормам Закону – 10,0% в квартал від залишкової вартості ОФ звітного періоду. Нарахування в балансах та звітах амортизації, прибутку, дивідендів та введення залишку нерозподіленого прибутку в баланс проведено 1 раз в квартал [1].

Вартість ТМЦ умовно розподілена між матеріалами та готовою продукцією у відношенні 45% до 55% від загальної проектної суми [4].


Таблиця 1.3


Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності


Таблиця 1.4

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СПРОЕКТРОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА № 62


2.1 Алгоритми розрахунків показників фінансової діяльності


В табл. 2.1 наведені алгоритми розрахунків показників рентабельності діяльності підприємства [3] з використанням форм фінансової звітності – Форма 1 “Баланс” та Форма 2 “Звіт про результати фінансової діяльності”:


Таблиця 2.1 - Алгоритми розрахунку показників рентабельності

№ п/п Показник

Умовн

поз-ня

Формула

для розрахунку

Джерела інформації з форм фінзвітності

ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

1

Рентабельність активів за прибутком від

звичайної діяльності

Rзв Прибуток від звичайної діяльності / Валюта активів Форма 2(190) / Форма1 (280)
2 Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком Чистий Прибуток / Валюта активів Форма 2(220) / Форма1 (280)
3 Рентабельність власного капіталу Rвк Чистий Прибуток / Власний капітал Форма 2(220) / Форма1 (380)
4 Рентабельність виробничих фондів Rвф Чистий Прибуток / Виробничі фонди Форма 2(220) /Фор-ма1 (030+100+120)
5 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації Rq Прибуток від реалізації / Виручка Форма 2(050-070-080) /Форма 2 (015)
6 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності Rqоп Прибуток від операційної діяльності / Виручка

Форма 2(100) /

Форма 2 (015)

7 Рентабельність реал. продукції за прибутком Rqч Чистий прибуток / Виручка

Форма 2(220) /

Форма 2 (015)

.8 Коефіцієнт стійкості економічного зростання Ксез Реінвестований прибуток / Власний капітал Форма 2(100 - 315)* Ф.2(220)/100 /Форма 1 (380)
9 Коефіцієнт реінвестування Кр Реінвестований прибуток / Чистий прибуток Форма 2(100 - 315)* Ф.2(220)/100 /Форма 2 (220)
10 Період окупності капіталу Тк Активи/Чистий прибуток

Форма 1(280) /

Форма 2 (220)

11 Період окупності власного капіталу Твк Власний капітал / Чистий прибуток

Форма 1(380) /

Форма 2 (220)


В табл. 2.2 наведені алгоритми розрахунків показників ділової активності діяльності підприємства з використанням форм фінансової звітності – Форма 1 “Баланс” та Форма 2 “Звіт про результати фінансової діяльності”[7],[8]:


Таблиця 2.2 - Алгоритми розрахунку показників ділової активності

№ п/п


Показник


Умовне

позначення

Формула

для розрахунку

Джерела інформації з форм фінзвітності

ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ


1 Коефіцієнт трансформації Кт Чиста виручка від реалізації / Валюта активів Форма 2(015) /Форма1 (280)
2 Фондовіддача Фоф Чиста виручка від реалізації / Основні виробничі фонди Форма 2(015) /Форма1 (030)
3 Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти) Ко Чиста виручка від реалізації / Обігові кошти Форма 2(015) /Форма1 (260+270)
4 Період одного обороту обігових коштів (днів) Чо 365/ Ко 365 / Ко
5 Коефіцієнт оборотності запасів ( обороти) Коз Собівартість реалізації / Середні запаси Форма 2(040) /Форма1 (100+120+130+140 +150)
6 Період одного обороту запасів(днів) Чз 365 / Коз 365 / Коз
7 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборго-ваності(обороти) Кдз Чиста виручка від реалізації / Середня дебіторська заборгованість Форма 2(015) /Форма1 (050+170+180+190+200+210)
8 Період погашення дебіторської заборгованості (днів) Чдз 365 / Кдз 365 / Кдз
9 Коефіцієнт оборотності готової продукції Кгп Чиста виручка від реалізації / Готова продукція Форма 2(015) /Форма1 (130)
10 Період погашення кредиторської заборгованості (днів) Чкз Середня кредиторська заборгованість *360/ Собівартість реалізації Форма 1(500+520+530 +550+580) /Форма 2 (040)
11 Період фінансового циклу (днів) - період обороту коштів Чфц Чфц= Чоц – Чкз Чфц= Чоц – Чкз
12 Коефіцієнт оборотності власного капіталу(оборотність) Квк Чиста виручка від реалізації / Власний капітал Форма 2(015) /Форма1 (380+430+630)

В табл. 2.3 наведені алгоритми розрахунків показників майнового стану підприємства з використанням форм фінансової звітності – Форма 1 “Баланс” та Форма 2 “Звіт про результати фінансової діяльності” [7],[8]:


Таблиця 2.3 - Алгоритми розрахунку показників майнового стану

№ п/п Показник Умовне позначення Формула для розрахунку Джерела інформації з форм фін звітності

ПОКАЗНИКИ МАЙНОВОГО СТАНУ

1. Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах Ч овф Оборотні виробничі фонди/ Оборотні активи Форма 1 (100+120+270) /Форма1 (260+270)
2 Частка основних засобів в активах Ч оз Залишкова вартість основних засобів / Валюта активів Форма 1(030) / Форма1 (280)
3 Коефіцієнт зносу основних засобів К зн Знос основних засобів/ Первісна вартість основних засобів Форма 1(032) / Форма1 (031)
4 Коефіцієнт оновлення основних засобів К он Збільшення за звітний період первісної вар-тості основних засобів/ Первісну вартість основних засобів Форма 1((031к)-(031п)) / Форма1 (031п)
5 Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах Ч дф Довгострокові фінансові інвестиції / валюта активів Форма 1(040+045) /Форма1 (280)
6 Частка оборотних виробничих активів Ч ова Оборотні виробничі фонди/ Валюта активів Форма 1(100+120+270) /Форма1 (280)
7 Коефіцієнт мобільності активів К моб Мобільні активи / Немобільні активи Форма 1(260+270) /Форма1 (080)

Платоспроможність підприємства – це здатність підприємства впевнено сплачувати всі свої боргові зобов’язання згідно з встановленими строками або відповідно до договірних умов [5]. Її можна вивчати за минулий період, на якусь певну (звітну) дату або як майбутню можливість розрахувати у необхідні терміни за існуючими короткостроковими зобов’язаннями.

Платоспроможність підприємства визначається системою показників ліквідності оборотних активів балансу. Знаменник в усіх наведених показників один і той самий – поточні пасиви, тобто термінові невідкладні зобов’язання.

Показники ліквідності характеризують здатність фірми виконувати свої поточні (короткострокові) зобов’язання за рахунок поточних активів.

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кл.заг.) (коефіцієнт покриття) – це відношення поточних активів (Апот) до поточних зобов’язань (Зпот):


Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності, (2.1)


де: Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності - поточні активи балансу (Форма 1 строка 260);

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності - поточні зобов ' язання балансу ( Форма 1 строка 620);

Цей результат співвідноситься з одиницею і показує, скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов’язань.

При Кл.заг.<2 вважається, що платоспроможність підприємства невисока існує певний фінансовий ризик. Співвідношення 2:1 вважається нормальним, але для деяких сфер бізнесу воно може коливатись від 1,2 до 2,5 [3].

Коефіцієнт термінової ліквідності (Кл.терм.) – це відношення активів високої ліквідності (Алікв) до поточних зобов’язань:


Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності, (2.2)


де: Алікв - активи високої ліквідності = поточні активи – запаси ( Форма 1 строки (260-100-110-120-130-140-150);

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кл. абс.) характеризується відношенням грошових засобів та коротк. цінних паперів (Г,Цп) до поточних зобов’язань:


Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності, (2.3 )


де: Г,Цп – грошові засоби та короткострокові цінні папери (Форма 1 строки (230+240));

Значення цього коефіцієнта є достатнім, якщо він перевищує 0,2-0,25 [3].

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованостей – показує наскількі термінові надходження від боржників до підприємства відповідають терміновим вимогам кредиторів до підприємства:


Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності, (2.4)


де: Здеб – короткострокова дебіторська заборгованість (Форма 1 строки (160+170+180+190+200+210));

Зкред – короткострокова кредиторська заборгованість (Форма 1 строки (520+530+540));

Значення цього коефіцієнту є сприятливими, якщо він перевищує 1,25 [3].

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є фінансова стійкість. Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання.

В табл. 2.4 наведені алгоритми розрахунків показників фінансової стійкості підприємства з використанням форм фінансової звітності – Форма 1 “Баланс” та Форма 2 “Звіт про результати фінансової діяльності”[7],[8]:

Для оперативного розрахунку абсолютних показників фінансової стійкості(коефіцієнту покриття запасів оборотними коштами) вартість запасів (З) порівнюється з послідовно поширюваним переліком таких джерел фінансування [5]:

власні оборотні кошти (НВОК);

власні оборотні кошти і довгострокові кредити та позики (НВОК + Дп);

власні оборотні кошти, довго- та короткострокові кредити і позики


(НВОК + Дп + ДФЗ).


Таблиця 2.4 - Алгоритми розрахунку показників фінансової стійкості


Показник

Умов.

позн.

Формула

для розрахунку

Джерела інформації з форм фінзвітності

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

1

Власні обігові кошти

(робочий, функціонуючий капітал)

Рк

Оборотні активи – короткострокові

зобов ' язання

Форма 1(260+270-620-630)
2 Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами Кзвк Власні обігові кошти / оборотні кошти Форма 1(380+430-080) /Форма1 (260+270)
3 Маневреність робочого капіталу Мрк Запаси / Робочий капітал Форма 1(100+120 +130+140+150) /Форма1 (260+270-620-630)
4 Маневреність власних обігових коштів Мвок Грошові Кошти / Власні обігові кошти Форма 1(230+240) /Форма1 (380+430-080)
5 Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів Кзап Власні обігові кошти / Запаси Форма 1(380+430-080) /Форма1 (100+120 +130+140+150)
6 Коефіцієнт покриття запасів Кпз "Нормальні" джерела покриття запасів / Запаси Форма 1(380+430 +480-080+500+520+530+540) /Форма1 (100+120 +130+140+150)
7

Коефіцієнт фінансової незалежності

(автономії)

Кавт Власний капітал / Валюта Пасивів балансу Форма 1(380+430+630) /Форма1 (640)
8 Коефіцієнт маневреності власного капіталу Км Власні обігові кошти / Власний капітал Форма 1(380+430+630-080) /Форма1 (380+430+630)
9 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу Кпк Позиковий капітал/Валюта пасивів Форма 1(480+620) /Форма1 (640)
10 Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) Кфс Власні кошти / позикові кошти Форма 1(380+430+630) /Форма1 (480+620)
12 Коефіцієнт фінансової стійкості Кфст Власний капітал + довгострокові зобов ' язання / Валюта пасивів Форма 1(380+430+480+630) /Форма1 (640)

Відповідно до забезпеченості запасів згаданими варіантами фінансування можливі чотири типи фінансової стійкості [5],[6].

1. Абсолютна стійкість - для забезпечення запасів (З) достатньо власних оборотних коштів; платоспроможність підприємства гарантована:


З < НВОК


2. Нормальна стійкість – для забезпечення запасів крім власних оборотних коштів залучаються довгострокові кредити та позики; платоспроможність гарантована:

З < НВОК+Дп


3. Нестійкий фінансовий стан – для забезпечення запасів крім власних оборотних коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити:


З < НВОК + Дп + ДФЗ


4. Кризовий фінансовий стан – для забезпечення запасів не вистачає “нормальних” джерел фінансування; підприємству загрожує банкрутство:


З > НВОК + Дп + ДФЗ


Забезпеченість запасів джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, її зовнішнім проявом, а наслідком є платоспроможність (ліквідність).

Розрахунок загальних абсолютних показників фінансової стійкості приведений в табл.2.5,2.6.


2.2 Аналіз спроектованих характеристик підприємства № 62


В табл. 2.7-2.11 приведені результати розрахунків основних характеристик діяльності спрогнозованого підприємства № 62 по алгоритму розрахунків, викладеному в розділі 2.1. В таблицях розрахунків одночасно наведені нормативні значення характеристик підприємств [9],[10],[11],[12].

Як видно, з аналізу результатів спроектованих характеристик підприємства № 62 (1 варіант – вихідні дані), наведених в табл.1.3-1.4, табл.2.5 - 2.11 та на рис.2.1 – 2.3:

спроектоване підприємство має показники. які відповідають всім нормам ліквідності, платоспроможності, покриття запасів сумарними оборотними коштами, фінансової стійкості;

дивідендний процент доходності акцій (номінал 50 грн.) за результатами року становить 5,437 % річних, що нижче рівня облікової ставки НБУ – 9% річних (мінімальна ціна на гроші), та значно менше альтернативної ставки вкладення коштів на депозит до банків – 16 % річних.

Таким чином, для підвищення доходності акцій підприємства № 62 до рівня ринкової альтернативної доходності капіталу доречно спрогнозувати впровадження фінансового важеля запозичених довгострокових коштів (кредиту), згідно умов завдання № 62.


Таблиця 2.5

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Таблиця 2.6

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності


Таблиця 2.7

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Таблиця 2.8

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності


Таблиця 2.9

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Таблиця 2.10

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності


Таблиця 2.11

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Рис. 2.1 - Показники ліквідності та платоспроможності підприємства № 62


Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Рис. 2.2 - Показники фінансової стійкості підприємства № 62 по покриттю запасів

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Рис. 2.3 - Показники фінансової стійкості, незалежності та забезпеченості власними коштами підприємства №62

РОЗДІЛ 3. ВАРІАНТИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА № 62


3.1 Заходи корегування характеристик діяльності підприємства №62


Для розрахунків можливих варіантів поліпшення фінансових показників підприємства № 62 вибиралась цільова установка – підвищення доходності акцій. Для цього по умовам вихідних даних планувалось залучення довгостр-кового кредиту. Сума кредиту згідно вихідних умов задачі розраховувалася для початкового балансу підприємства як:


Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності


звідкіля:

Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: