Xreferat.com » Рефераты по финансовым наукам » Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Кафедра фінансів


Звіт з другої виробничої практики

Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю «Променергозахист»


Виконав

Іващенко Ярослав Миколайович


Запоріжжя

2010

ЗМІСТ


Вступ

Розділ 1. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів

Розділ 2. Оборотні кошти

Розділ 3. Грошові надходження

Розділ 4. Формування і розподіл прибутку

Розділ 5. Кредитування підприємства

Розділ 6. Оцінка фінансового стану підприємства

Розділ 7. Формування і розподіл прибутку

Розділ 8. Оподаткування підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки


ВСТУП


Для того щоб ефективно управляти підприємством, варто володіти інформацією про результативність його діяльності й на її основі приймати відповідні рішення.

В умовах становлення ринкових відносин фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства особливо необхідний і повинен бути спрямований на подальший економічний і соціальний розвиток підприємств, зміцнення їхнього фінансового стану, підвищення ефективності використання господарського потенціалу. Діяльність підприємств в умовах ринкової економіки пов’язана з необхідністю підвищувати ефективність виробництва, конкурентоспроможність продукції й послуг. Зробити це неможливо без систематичного фінансового аналізу підприємства, що дає можливість виробити необхідну стратегію й тактику розвитку підприємства й на їхній основі сформувати оптимальну виробничу програму, виявити резерви підвищення ефективності виробництва.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів її виробничої, комерційної і фінансової діяльності.

Завдання практики:

Вивчити зміст, завдання і організацію фінансової роботи на підприємстві;

Ознайомитися з об'єктом аналізу і дати його організаційно-економічну характеристику;

Вивчити звітність, що діє на підприємстві, по основним і оборотним коштам;

Вивчити звітність, що відображає надходження грошових коштів, а також склад грошових надходжень на підприємстві, їх структуру і динаміку;

Вивчити звітність що відображає джерела формування і напряму розподілу прибутку. Ознайомитися з методами розрахунку прибутку на підприємстві;

Ознайомитися з видами податків, які платить підприємство, з об'єктами оподаткування, порядком розрахунку різних видів податків і джерелами їх відшкодування.

Виробнича практика була пройдена на підприємстві ТОВ «Променергозахист». Цілі практики: систематизувати і закріпити теоретичні знання отримані при вивченні дисциплін: економіка підприємства, господарське право, бухгалтерський облік.

РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ


У статті «Основні засоби» наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень. Основна кореспонденція рахунків по обліку основних фондів, матеріальних активів та капітальних інвестицій в ТОВ «Променергозахист»


Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 Надходження від постачальника основних засобів 152 631
2 Прийнято згідно акту виконані підрядні роботи будівельною організацією 151 631
3 Списані будівельні матеріали на будівництво 151 205
4 Введені в експлуатацію основні засоби 103,104, 109 152

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується на підприємстві виходячи із строку корисного використання, який може змінюватись в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Згідно облікової політики підприємства і П(С)БО 7 амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного метода, який полягає в тому, що річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів.

До основних фондів відносяться всі об'єкти основних засобів, підприємства, що безпосередньо беруть участь в господарській діяльності. Слід зазначити, що до основних фондів відносяться такі засоби виробництва, термін служби яких більш за один рік.

Виробнича (технологічна) структура основних фондів (рис.2.1) – це співвідношення різних груп основних фондів у їх загальній вартості. Часто цю структуру розглядають як співвідношення активної і пасивної частини основних фондів.

До активної частини належать основні фонди, що беруть безпосередню участь у виробничому процесі (машини, устаткування, інструменти, прилади, пристрої вимірювання тощо).

До пасивної частини (будівлі, споруди) належать основні фонди, що забезпечують нормальні умови для здійснення процесу виробництва.

Прогресивною є така структура основних фондів, де частка активної частини зростає.


РОЗДІЛ 2. ОБОРОТНІ КОШТИ


Оборотні кошти забезпечують безперервність виробництва і реалізації продукції підприємства. Оборотні виробничі фонди вступають у виробництво у своїй натуральній формі й у процесі виготовлення продукції цілком споживаються, переносячи свою вартість на створюваний продукт. Фонди обігу зв’язані із обслуговуванням процесу обігу товарів. Вони не беруть участь в утворенні вартості, а є її носіями. Після закінчення виробничого циклу, виготовлення готової продукції і її реалізації вартість оборотних коштів відшкодовується в складі виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг).

На підприємстві ТОВ «Променергозахист» структура оборотний коштів має такий вигляд як у таблиці 2.1.


Таблиця 2.1. Структура оборотних коштів на ТОВ «Променергозахист»

Найменування статей Абсол. вел., тис. грн Питома вага , % Зміни

2006 2007 2006 2007 в абсол. вел., тис. грн в стр., % Темп зростання, %
Виробничі запаси 65,2 178,6 41,3 40,7 113,4 -0,6 273,9
Готова продукція 17,3 71,4 11,0 16,2 54,1 5,2 412,7
Дебіторська заборгованність 54,1 166,3 34,4 37,8 112,2 3,4 307,4
Грошові кошти в нац. валюті 5,2 5,5 3,4 1,3 0,3 -2,1 105,7
Інші оборотні активи 15,1 17,8 9,8 4,0 2,7 -5,8 117,9
Усього 157.9 439.6 100,0 100,0 281,7 0 278,8

Як ми бачимо з таблиці, у підприємства зросли усі активи, найбільший темп зростання у готової продукції (412,7%) та дебіторської заборгованості (307,4%). Але треба звернути увагу, що питома вага високоліквідних активів (грошових коштів) спадає, а менш ліквідних (дебіторська заборгованість та готова продукція) зростає.

Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює штати. Власник здійснює права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, виробляються і приймаються його органами управління з участю трудового колективу та уповноважених ним органів.


РОЗДІЛ 3. ГРОШОВІ НАХОДЖЕННЯ


У статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. Джерелами грошових надходжень у ТОВ «Променергозахист» є доходи від реалізації продукції та фінансові доходи, які надані у табл. 3.1.


Табл. 3.1. Доходи ТОВ «Променергозахист»

Вид доходу


Абсол. Знач., тис. грн Питома вага, % Абс. Відхил, тис. грн Темп зростання

2006 2007 2006 2007

Валовий Д. від реал. прод. 1620,19 1952,32 99,1 99,0 332,13 120,5
Фінанс. Д. 15,0 20,0 0,9 1,0 5,0 133,3
Валовий Д. від звичайної діяльності 1635,19 1972,32 100,0 100,0 337,13 120,6

Найбільша питома вага у валового доходу від реалізації готової продукції – 99%, а частка фінансового доходу незначна, лише 1%. Доходів від інвестиційної діяльності та надзвичайної підприємство не має. Валовий дохід у цілому зріс на 337,13 тис грн або на 20,6%, що є позитивною тенденцією.


РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ


Структура прибутку наведена у табл. 4.1


Табл. 4.1. Структура прибутків підприємства

Назва прибутку до оподаткування


Абсол. Знач., тис. грн Питома вага, % Абс. Відхил, тис. грн Темп зростання

2006 2007 2006 2007

Приб. від операц. діял. 52,28 299,04 91,3 97,4 246,76 571,9
Приб. Від фін. діял 5,0 8,0 8,7 2,6 3,0 160,0
Приб. Від звич. Діял. 57,28 307,04 100,0 100,0 249,76 536,0

Як ми бачимо з таблиці 4.1, найбільша питома вага у прибутку від операційної діяльності, яка має тенденцію до зростання (91,3% у 2006 р. та вже 97,4% у 2007). Також у підприємства є незначні прибутки від фінансової діяльності.

Для аналізу показників діяльності варто враховувати рентабельність.

Підприємство ТОВ «Променергозахист» використовує показник чистої рентабельності реалізованої продукції.

Показники рентабельності виробництва розраховуються за допомогою формул:

Валова рентабельність виробництва:


Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"


Чиста рентабельність виробництва:


Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"


Отримані дані доцільно розглянуті в таблиці 4.1. Структура коефіцієнтів рентабельності наведена на рисунках 4.2 а і б.


Таблиця 4.1. Розрахунок коефіцієнтів рентабельності відносно

Показники, % Формула розрахунку 2006р 2007р Відхилення
Валова рентабельність продаж стр.050 ф.2 / стр.035 ф.2 х х100% 10,38 25,63 15,25
Операційна рентабельність продаж стр.100 ф.2 / стр.035 ф.2 х х100% 3,9 18,38 14,48
Чиста рентабельність продаж

стр.220 ф.2 / стр. 035 ф.2 х

х100%

2,97 13,17 10,2
Валова рентабельність виробництва

стр. 050 ф.2 / стр.040 ф.2 х

х100%

11,59 34,47 22,88
Чиста рентабельність виробництва

стр.220 ф.2 / стр.040 ф.2 х

Х100%

3,32 17,77 14,45

Відповідно таблиці 4.1, всі розрахунки рентабельності, а також їх динаміка має позитивні показники. Це означає, що підприємство веде правильну політику ціноутворення, розширює ринки збуту, нарощує обсяги виробництва, розширює асортимент виробленої продукції

а) рентабельність за 2006 рік


Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"


б) рентабельність за 2007 рік


Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

Рис. 4.2. Структура коефіцієнтів рентабельності підприємств


Підприємство ТОВ «Променергозахист» знайшло свою ланку на ринку продавців, він має своїх клієнтів.

РОЗДІЛ 5. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА


За усі роки існування ТОВ «Променергозахист» не брало жодного кредита.

Підприємство має намір взяти кредит, для придбання нової лінії по виробництву запобіжників й придбати нові площі для реалізації цього проекту. Такий намір приведе до появи нових робочих місць, які для нашого міста має велике значення. Також новий проект дасть можливість знизити собівартість виготовленої продукції, відносно цього зміниться ціна на продукцію, що дасть змогу розширити асортимент продукції та збільшення кількості проданої продукції.


РОЗДІЛ 6. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА


За умови, що оцінка доходу та витрат може бути достовірно визначена, дохід та витрати у звіті про фінансові результати відображаються в момент надходження чи вибуття активу або погашення чи збільшення зобов'язання, які призводять до збільшення чи зменшення власного капіталу підприємства, крім зміни капіталу за рахунок внесків учасників.

Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

Витрати треба негайно відображати у звіті, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами підприємства.

Згортання доходів та витрат не дозволяється. Крім випадків. Передбачених відповідними положеннями (стандартами). Показники про непрямі податки, вирахування із доходу, собівартість, витрати і збитки наводяться в дужках.

У статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків.

У статті «Непрямі податки та інші вирахування з доходу» відображається:

сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу від реалізації послуг;

інші збори або податки з обороту;

надані знижки;

повернення товарів;

інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу від реалізації.

У статті «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» чистий дохід визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації відповідних податків, зборів, знижок тощо (рядок 030 = рядок 010 - рядок 020).

У статті «Інші операційні доходи» відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства. Крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

дохід від операційної оренди активів;

дохід від операційних курсових різниць;

відшкодування раніше списаних активів;

дохід від реалізації оборотних активів тощо.

У статті «Інші операційні витрати» відображаються:

адміністративні витрати;

витрати на збут;

собівартість реалізованих виробничих запасів;

сумнівні (безнадійні) борги;

втрати від знецінення запасів;

втрати від операційних курсових різниць;

визнані економічні санкції;

відрахування для забезпечення наступних операційних витрат;

інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг);

єдиний податок обов'язково відокремлюється в рядку 131.

У статті «Інші звичайні доходи» відображаються :

дивіденди;

відсотки;

доходи від участі в капіталі;

інші доходи, отримані від фінансових інвестицій;

доходи, отримані від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових комплексів;

дохід від не операційних курсових різниць;

інші доходи, виникаючи в процесі звичайної діяльності, не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

У статті «Інші звичайні витрати» відображаються:

витрати на сплату відсотків і інші витрати підприємства, пов'язані з залученням позикового капіталу;

собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів;

втрати від не операційних курсових різниць;

втрати від уцінки фінансових Інвестицій та необоротних активів;

інші витрати, що виникають в процесі звичайної діяльності, не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

У статтях «Надзвичайні доходи « та "Надзвичайні витрати") відображаються відповідно:

невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел;

доходи і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному у положенні (стандарті).

У статті «Податок на прибуток» відображається сума податку на прибуток, яка визначається в розмірі поточного податку на прибуток.

У статті «Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції»" відображається збільшення або зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції. Показник про зменшення залишків приводиться в дужках. Суб'єкти малого підприємництва можуть всю суму витрат операційної діяльності з кредиту рахунків класу «Витрати по елементам» списувати в дебіт рахунку 79 «Фінансові результати». В таких випадках вартість незавершеного виробництва і готової продукції визначається наступним методом:

інвентаризацією на кінець звітного року встановлюється залишок незавершеного виробництва. Який оцінюється по прямим матеріальним витратам і прямим витратам на оплату праці відображення по дебету рахунку 23 «Виробництво» та кредиту рахунку 79 «Фінансові результати»;

на підставі первинних документів, якими оформлюється рух готової продукції підприємство забезпечує кількісний облік виробленої, відпущеної. А також залишку готової продукції. Залишок готової продукції оцінюється по справедливій вартості і відображається у звітному місяці по дебету рахунку 26 «Готова продукція» та кредиту рахунку 79 «Фінансові результати».

Статті елементів витрат (рядки 230,240,25,260,270) заповнюються на підставі П(С)БО № 16 Витрати.

У статті «Матеріальні затрати» (рядок 230) відображаються матеріальні витрати за звітний період.

У статті «Витрати на оплату праці» (рядок 240) відображається сума витрат на оплату праці.

У статті «Відрахування на соціальні заходи» (рядок 250) відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи.

У статті «Амортизація» відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань (рядок 260).

У статті «Разом» (рядок 280) відображається сума чистого прибутку або чистого збитку. Які різниця між сумою чистого доходу від реалізації послуг та сумою всіх витрат.

Для аналізу фінансового стану ТОВ «Променергозахист» скористуємося балансом.

Відповідно балансу проведемо вертикальний та горизонтальний аналіз балансу який наведено у таблиці 3.1.


Таблиця 3.1. Вертикальний та горизонтальний аналіз активу, тис.грн.

Показник 2006 2007 Структурний аналіз 2006 Структурний аналіз 2007 Зміни (5-4) Відхилення


абсолютні (3-2) відносні (7/2*100)
1 2 3 4 5 6 7 8
АКТИВ
Грошові кошти 230+240 5,20 5,50 2,78% 1,14% -1,64% 0,30 5,77%

1 2 3 4 5 6 7 8
Оборотні активи ВСЬОГО 260-220-230-240 145,30 434,10 77,62% 90,04% 12,43% 288,80 198,76%
Дебіторська заборгованість 160+170+180+190+200+210 51,20 34,00 27,35% 7,05% -20,30% -17,20 -33,59%
Запаси товарно-матеріальних цінностей 100+110+120+130+140 93,70 393,90 50,05% 81,71% 31,65% 300,20 320,38%
Інші оборотні активи 250 0,40 6,20 0,21% 1,29% 1,07% 5,80 0,00%
Витрати майбутніх періодів 270 7,30 0,00 3,90% 0,00% -3,90% -7,30 -
Незавершене будівництво 020 3,80 30,50 2,03% 6,33% 4,30% 26,70 -
Основні засоби 030 25,60 11,20 13,68% 2,32% -11,35% -14,40 -56,25%
Нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції та інші необоротні активи 010+040+045+050+060+070 0,00 0,80 0,00% 0,17% 0,17% 0,80 -
БАЛАНС 187,20 482,10 100,00% 100,00% 0,00% 294,90 157,53%

Аналіз активу визначив, що найбільш питому вагу у 2006 році займають активи 77,62%, у 2007 році відбулося збільшення активів на 288,8 тис. грн., або на 98,76%. Зміни у структурі також збільшилися на 12,43%. Запаси товарно-матеріальний цінностей протягом року збільшилися на 300,2 тис. грн., або на 220,38%, це свідчить про зменшення реалізації у порівнянні із запланованим результатом. Зменшення дебіторської заборгованості на 17,2 тис. грн. та 20,3% свідчить, що підприємство вплинуло на своєчасні розрахунки покупців. Грошові кошти на рахунку підприємства збільшилися протягом року на 0,3 тис. грн., однак спостерігається зменшення у структурі активів на 1,64%.

Наступним кроком проаналізуємо пасив у ТОВ «Променергозахист», який наведено у таблиці 3.2.


Таблиця 3.2. Вертикальний та горизонтальний аналіз пасиву, тис.грн.

Показник 2006 2007 Структурний аналіз 2006 Структурний аналіз 2007 Зміни (5-4) Відхилення


абсолютні (3-2) відносні (7/2*100)
ПАСИВ
Кредиторська заборгованість 530+540+550+560+570+580+590+600+610 161,70 202,90 86,38% 42,16% -44,22% 41,20 25,48%
Статутний капітал 300 18,50 18,50 9,88% 3,84% -6,04% 0,00 0,00%
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 0,00 259,90 0,00% 54,00% 54,00% 259,90 -
Інші постійні зобов’язання 310+320+330+430 7,00 0,00 3,74% 0,00% -3,74% -7,00 0,00%
БАЛАНС 187,20 481,30 100,00% 100,00% 0,00% 294,10 157,10%

Із таблиці 3.2 видно, що ТОВ «Променергозахист», зменшило постійні зобов’язання на 7 тис. грн., у структурі 2006 року постійні зобов’язання складають 3,74 відсотки. Збільшення нерозподіленого прибутку на 259,90 тис. грн. свідчить про отримання прибутку від реалізації продукції, у структурі 2007 року нерозподілений прибуток займає 54%, це більш ніж половина пасиву. У 2007 році спостерігається збільшення кредиторської заборгованості на 41,20 тис. грн. У структурі пасиву 2006 року кредиторська заборгованість складає 86,38 відсотків, у 2007 році спостерігається зменшення на 44,22 відсотки, зменшення відбулося за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку.

Залежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, активи підприємства розділяються наступні групи.

Л1. Найбільш ліквідні активи. До них відносяться всі статті грошових коштів підприємства і поточні фінансові інвестиції. Дана група розраховується таким чином:


Л1=стр.220ф.1+стр.230ф.1+стр.240ф.1

2006 рік - Л1=5,20 тис.грн.

2007 рік - Л1=5,50 тис.грн.


Л2. Швидко реалізовані активи. До цієї групи активів відносяться активи, для звернення яких в грошову форму потрібен триваліший час: готова продукція, товари, дебіторська заборгованість. Ліквідність цих активів залежить від ряду суб'єктивних і об'єктивних чинників: своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості документообігу в банках, від попиту на продукцію і її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форм розрахунків.


Л2=стр.130ф.1+стр.140ф.1+стр.150ф.1+стр.160ф.1+стр.170ф.1+

+стр.180ф.1+стр.190ф.1+стр.200ф.1+стр.210ф.1

2006 рік - Л2=3,90+6,6+44,60 = 55,10 тис.грн.

2007 рік - Л2= 132,30+12,90+21,10 = 166,30 тис.грн.


Л3. Поволі реалізовані активи. Набагато більший термін знадобиться для перетворення виробничих запасів і витрат в незавершеному виробництві в готову продукцію, а потім в грошові кошти. Крім того, до цієї групи активів відносяться витрати майбутніх періодів, а також оборотні активи, що не увійшли до перших двох груп.


Л3=стр.100ф.1+стр.110ф.1+стр.120ф.1+стр.250ф.1+стр.270ф.1

2006 рік - Л3= 89,80+0,40+7,30 = 97,60 тис.грн.

2007 рік - Л3= 261,60+6,20 = 267,80 тис.грн.


Л4. Важко реалізовані активи. До цієї групи відносяться необоротні активи підприємства що ТОВ «Променергозахист», вартість яких відбита в першому розділі активу балансу:


Л4=стр.080ф.1

2006 рік - Л4=29,40 тис.грн.

2007 рік - Л4=41,70 тис.грн.


Пасиви балансу групуються по ступеню настання терміну їх оплати. Зобов'язання підприємства групуються відповідно до передбачуваних термінів погашення.


П1. Найбільш термінові зобов'язання. До ним прийнято відносити кредиторську заборгованість по придбаних товарах, роботах, послугах:

П1=стр.530ф.1

2006 рік П1=29,30 тис.грн.

2007 рік П1=115,80 тис.грн.


Для характеристики ліквідності що ТОВ «Променергозахист» в таблиці 6.1 приведемо розрахунок груп активів і пасивів.


Таблиця 6.1. Аналіз ліквідності балансу що ТОВ «Променергозахист» (тис.грн.)

Актив 2006 рік 2007 рік Пасив 2006 рік 2007 рік

Платіжний

прибуток (+)

або нестача(-)

1.Найбільш ліквідні активи (Л1) 5,2 5,5 1.Наиболее швидкі зобов’язання (П1) 29,3 115,8 -24,1 -110,3
2.Швидко реалізовані активи (Л2) 55,1 166,3 2.Краткосрочные пасиви (П2) 139,4 87,1 -84,3 79,2
3.Поволі реалізовані активи (Л3) 97,6 267,8 3.Долгосрочные пасиви (П3) 7 - 90,6 267,8
4.Важко реалізовані активи (Л4) 29,4 41,7 4.Постоянные пасиви (П4) 18,5 278,4 10,9 -236,7
Баланс 194,2 481,3 Баланс 194,2 481,3


Результати розрахунків по ТОВ «Променергозахист» показують, що в цій організації зіставлення підсумків груп по активу і пасиву має наступний вигляд:

на 2006 рік – (Л1<П1,Л2<П2,Л3>П3,Л4>П4);

на 2007 рік – (Л1<П1,Л2>П2,Л3<П3,Л4>П4).

Як бачимо, на 2006 році спостерігається недолік найбільш ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов'язань. Оскільки такий недолік склав 24,10 тис. грн. така ситуація є загрозливою, оскільки на 2007 роки недолік збільшився і склав 110,3 тис. грн. Підприємству необхідно контролювати ситуацію, оскільки положення є загрозливим.

За даними балансу ТОВ «Променергозахист» розрахуємо коефіцієнт загальної ліквідності, який показує, в якому ступені наявні оборотні активи достатні для задоволення поточних зобов'язань.

Згідно загальноприйнятим стандартам, вважається, що цей коефіцієнт повинен знаходитися в межах від 2 до 2.5.

Використовуючи класифікацію активів і пасивів, приведену вище, формулу для визначення коефіцієнта загальної ліквідності можна представити в наступному вигляді:


Кобщ(тек)=Л1+Л2+Л3 / П1+П2

2006 р. Кзаг (пот)=(5,20+55,10+97,60) / (29,30+139,40)=157,90 / 168,70 = 0,93 %.

2007 р. Кзаг (пот)=(5,5+166,3+267,80) / (115,80+87,10) = 439,60 / 202,90 = 2,17 %.


Розрахунок показав, що підприємство ТОВ «Променергозахист» в змозі покрити поточну заборгованість тільки у 2007 році. У 2006 році такої можливості не було.

Проміжний (уточнений) коефіцієнт ліквідності вважається жорсткішим тестом на ліквідність, оскільки при його розрахунку не береться у увагу найменше ліквідна частина оборотних активів – поволі реалізовані активи.


Кпром(сроч)=Л1+Л2 / П1+П2;

2006 р. Кпром(сроч)=(5,20+55,10)/(29,30+139,40)=60,30 / 168,7 =0,36 %.

2007 р. Кпром(сроч)=(5,50+166,30) / (115,80+87,10) = 171,80 / 202,9 = 0,84 %.


Таким чином, розраховані показники свідчать, що ТОВ «Променергозахист» має не ліквідний баланс.

При визначенні цих коефіцієнтів ліквідності слід враховувати один важливий момент: враховуються ліквідні засоби перших трьох груп, зокрема дебіторська заборгованість. В умовах розвиненої ринкової економіки такий підхід цілком виправданий: підприємство має цілий ряд законодавчо регламентованих можливостей, за допомогою яких воно може стягнути борги з своїх дебіторів. У перехідній економіці України, для якої характерна криза неплатежів, реалізація такої можливості ставати проблематичною. Тому викликає сумнів доцільність оцінки ліквідності українських підприємств за допомогою коефіцієнтів загальної і проміжної ліквідності, особливо в тих випадках, коли це не підтверджується докладним аналізом показників, що беруть участь в розрахунках.


РОЗДІЛ 8. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА


ТОВ «Променергозахист» взято на податковий облік у Державній податковій інспекції по Шевченківському району міста Запоріжжя . Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР податок на додану вартість справляється за ставкою 20% до бази оподаткування.

База оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами (тарифами) з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших податків та зборів (обов'язкових платежів) за винятком ПДВ, що додається до ціни товарів (робіт, послуг) згідно із законодавством України з питань оподаткування. До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацією вартості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) таким платником податку.

Основою для визначення оподатковуваного обороту, що не включає суму ПДВ, є відпускні (оптові) ціни, не нижче звичайних, які включають собівартість та прибуток.

ТОВ «Променергозахист » складає наступні звіти:

До Держаної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Запоріжжя:

Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена форма) – щомісяця до 20го числа наступного місяця за звітним місяцем;

Звіт про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів і пільг з кожного виду податку Форма 1-ПП – щоквартально не пізніше 21 числа після звітного кварталу;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (Сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку Форма № 1 ДФ – щоквартально на протязі 40 днів після закінчення звітного кварталу

Податковий розрахунок комунального податку – один раз на рік до 01.02.;

Декларація з податку на прибуток підприємства;

Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища.

До органів статистики у Шевченківському районі м. Запоріжжя:

Звіт про виробництво промислової продукції Форма№1-П (місячна);

Звіт про виробництво промислової продукції Форма№1-НПП (річна);

Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів, перероблення нафти Форма № 4-МТП (місячна, піврічна, рік);

Звіт про витрати палива, тепло енергії та електроенергії.Форма-№11-ер(піврічна,рік).

Дані про оподаткування ТОВ «Променергозахист» ПДВ та податком на прибуток містяться у табл. 7.1.


Таблиця 7.1. Аналіз динаміки податків підприємства

Найменування статей Абсол. вел., тис. грн Питома вага , % Зміни

2006 2007 2006 2007 в абсол. вел. в стр. Темп зростання, %
Дохід (виручка) від реалізації продукції 1620,19 1952,32 100,00 100,00 332,13 0,00 120,5
Податок із додаткової вартості 270,03 325,4 16,67 16,67 55,37 0,00 120,5
Прибуток від звичайної діяльності 57,28 307,04 3,54 15,73 249,76 12,19 536,1
Податок на прибуток від звичайної діяльності 17,18 92,11 1,06 4,72 74,93 3,66 536,1

Податки зростають синхронно з доходом, що є логічно.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


У даному звіті розглянуті основні економічні складові підприємства ТОВ «Променергозахист» Згідно статуту підприємства, Променергозахист є суспільством з обмеженою відповідальністю.

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів).

Аналіз фінансового стану, визначив, що на 2006 році спостерігається недолік найбільш ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов'язань. Оскільки такий недолік склав 24,10 тис. грн. така ситуація є загрозливою, оскільки на 2007 роки недолік збільшився і склав 110,3 тис. грн. Підприємству необхідно контролювати ситуацію, оскільки положення є загрозливим.

Аналіз звіту про фінансові результати визначив, що чистий прибуток збільшився на 174,83 тис. грн. або на 435, 98% і склала 214,93 тис. грн.. цей приріст цілком обумовлено зростанням прибутку від звичайної діяльності. Фінансові результати від надзвичайних подій не виказали вплив на прибуток ні в базисному році, ні в звітному. Темп зростання прибутку від операційної діяльності в звітному періоді відносно базисному склав 472%. Такий великий темп зростання обумовлено тим, що підприємство розширило ринки збуту, а також збільшило асортимент запобіжників та необхідні прилади до них. Однак собівартість реалізованої продукції залишилося на тому ж рівні – 1209,88 тис. грн.

Показники рентабельності мають позитивні результати.

Аналіз ділової активності визначив, що швидкість обороту капіталу товариства зменшується на 59,57 означає інфляційний ріст цін на реалізовану продукцію; швидкість обороту власного капіталу визначив, що в Товаристві в 2007 році в порівнянні з 2006 роком зниження обороту власного капіталу пояснюється нерухомістю власних капіталів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТІРИ


Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-XIV // Урядовий кур`єр 1999, №162 від 01.09.99.

Закон України «Про оподатковування прибутку підприємств» від 22.05.97. р. №283/97-ВР // Відомісті Верховної Ради (ВВР) ; 8 від 29.01.2003р

Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій”// Відомісті Верховної Ради (ВВР) від 9 грудня 2002 року №1012.

П(с)БУ 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 № 391/3690 // Налоги и бухгалтерский учет. Спецвыпуск № 8 (128) 22 августа 2005 года.

П(с)БУ 15 «Прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р № 290, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.99 № 860/4153 // Налоги и бухгалтерский учет. Спецвыпуск № 8 (128) 22 августа 2005 года.

П(с)БУ 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. № 27/4248 (із змінами і доповненнями) // Налоги и бухгалтерский учет. Спецвыпуск № 8 (128) 22 августа 2005 года.

ДОДАТКИ


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва

Коди
2007/01/01
32291925
2310137500
20

240
31.20.1


Дата (рік, місяць, число)

ПідприємствоТОВ «Променергозахист»за ЄДРПОУ

Територія________________________________ за КОАТУУ

Форма власностіколективна .за КФК

Орган державного управління__________________за СПОДУ

Галузьвиробництво .за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності__________________за КВЕД

Середньооблікова чисельність 36.0 Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 69120, м. Запоріжжя. вул. Авраменко 14/28форма № 1-м

Код за ДКУД

БАЛАНС

на 31 Грудня 2006 р.


Актив Код рядка На початок звітнього року На кінець звітнього періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:


залишкова вартість 030 24.3 28.7
первісна вартість 031 29.0 35.1
знос 032 (4.7) (6.4)
Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції 040
Інші необоротні активи 070 0.3 0.7
Усього за розділом I 080 24.6 29.4
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 40.0 65.2
Поточні біологічні активи 110
Готова продукція 130 9.9 17.3
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаціяйна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованність за розрахунками з бюджетом 170 26.4 30.9
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 20.7 24.2
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 4.9 5.2
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 12.4 15.1
Усього за розділом II 260 114.3 157.9
III. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 138.9 194.2
Пасив


I. Власний капітал


Статутний капітал 300 18.5 18.5
Додатковий капітал 320
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360

Усьго за розділом I 380 18.5 18.5
II. Забеспечення наступних витрат і цільове фінансування 430
III. Довгострокові зобов’язання 480 8.0 7.0
IV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків 500 92.3 110.3
Поточна заборгованість за достроковими зобов’язаннями 510 5.8 29.6
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги 530 10.1 17.2
Поточні зобов’язання за розрахунками:


з бюджетом 550 0.3 0.7
зі страховання 570 0.4 0.8
з оплати праці 580 0.6 0.4
Інші поточні зобов’язання 610 10.9 10.2
Усьго за розділом IV 620 109.1 168.7
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 138.9 194.2

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва

Коди
2008/01/01
32291925
2310137500
20

240
31.20.1


Дата (рік, місяць, число)

ПідприємствоТОВ «Променергозахист»за ЄДРПОУ

Територія________________________________ за КОАТУУ

Форма власностіколективна .за КФК

Орган державного управління__________________за СПОДУ

Галузьвиробництво .за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності__________________за КВЕД

Середньооблікова чисельність 36.00 Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 69120, м. Запоріжжя. вул. Авраменко 14/28форма № 1-м

Код за ДКУД

БАЛАНС

на 31 Грудня 2007 р.


Актив Код рядка На початок звітнього року На кінець звітнього періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:


залишкова вартість 030 28.7 40.5
первісна вартість 031 35.1 51.0
знос 032 (6.4) (10.5)
Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції 040
Інші необоротні активи 070 0.7 1.2
Усього за розділом I 080 29.4 41.7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 65.2 178.6
Поточні біологічні активи 110
Готова продукція 130 17.3 71.4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаціяйна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованність за розрахунками з бюджетом 170 30.9 138.0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 24.2 28.3
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: