Xreferat.com » Рефераты по финансовым наукам » Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації

Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту


Індивідуальна робота з дисципліни

"Фінансовий менеджмент"

на тему

"Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації"


Рівне - 2009

Характеристика фінансових ризиків


Фінансова діяльність підприємства в усіх її формах пов’язана з великою кількістю ризиків, ступінь впливу яких на результати цієї діяльності суттєво зростає з переходом до ринкової економіки. Ризики, що супроводжують цю діяльність, виділяються в особливу групу фінансових ризиків, що відіграють найбільш значиму роль у загальному "портфелі ризиків" підприємства.

Фінансовий ризик є однією із найбільш складних категорій, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, якій властиві такі характеристики: економічна природа, об’єктивність прояву, імовірність реалізації, невизначеність наслідків, очікувана несприятливість наслідків, варіабельність рівня ризику, суб’єктивність оцінки.

Розглянуті характеристики категорії фінансового ризику дозволяють таким чином сформулювати його поняття:

Фінансовий ризик - імовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу або капіталу в ситуації невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності.

Фінансових ризиків є дуже багато і з метою здійснення ефективного управління ними класифікуються за такими основними ознаками:

За видами:

Ризик зниження фінансової стійкості підприємства. Цей ризик генерується недосконалістю структури капіталу (надмірна частка використовуваних позикових коштів), що породжу незбалансованість позитивного та від’ємного грошових потоків підприємства за обсягами.

Ризик неплатоспроможності підприємства. Цей ризик генерується зниженням рівня ліквідності обігових коштів, що породжує розбалансованість позитивного та від’ємного грошових потоків підприємства в часі.

Інвестиційний ризик. Він характеризує можливість виникнення фінансових втрат в процесі здійснення інвестиційної діяльності підприємства. Відповідно до видів цієї діяльності розподіляються і види інвестиційного ризику - ризик реального та фінансового інвестування.

Інфляційний ризик. Цей вид ризику характеризується можливістю знецінення реальної вартості капіталу (у формі фінансових активів підприємства), а також очікуваних доходів від здійснення фінансових операцій в умовах інфляції. Оскільки цей вид ризику в сучасних умовах має постійний характер і супроводжує практично всі фінансові операції підприємства, у фінансовому менеджменті йому приділяється постійна увага.

Відсотковий ризик. Він полягає у непередбачуваній зміні відсоткової ставки на фінансовому ринку (як депозитної, так і кредитної). Причиною виникнення даного виду фінансового ризику є зміна кон’юнктури фінансового ринку під впливом державного регулювання, зростання або зниження пропозиції вільних грошових ресурсів та інші фактори. Негативні фінансові наслідки цього виду ризику проявляються в емісійній діяльності підприємства (при емісії як акцій, так і облігацій), в його дивідендній політиці, в короткострокових фінансових вкладеннях та інших операціях.

Валютний ризик. Цей вид ризику властивий підприємствам, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Він проявляється в недоотриманні передбачених доходів в результаті безпосереднього впливу зміни обмінного курсу іноземної валюти, що використовується у зовнішньоекономічних операціях підприємства, на очікувані грошові потоки від цих операцій. Так, імпортуючи сировину і матеріали, підприємство програє від підвищення обмінного курсу відповідної іноземної валюти по відношенню до національної. Зниження цього курсу визначає фінансові втрати підприємства при експорті готової продукції.

Валютний ризик включає в себе декілька основних підвидів: трансляційний ризик, операційний та економічний ризики.

Депозитний ризик. Цей ризик відображає можливість неповернення депозитних внесків. Він зустрічається відносно рідко і пов’язаний з неправильною оцінкою та невдалим вибором комерційного банку для здійснення депозитних операцій підприємства.

Кредитний ризик. Він має місце у фінансовій діяльності підприємства при наданні ним товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям. Формою його прояву є ризик неплатежу або несвоєчасного розрахунку за відпущену продукцію в кредит готову продукцію, а також перевищення розрахункового бюджету по інкасуванню боргу.

Податковий ризик. Цей вид фінансового ризику має ряд проявів: імовірність введення нових видів податків та зборів на здійснення окремих аспектів господарської діяльності; можливість збільшення рівня діючих ставок податків та зборів; зміна строків та умов здійснення окремих податкових платежів; імовірність відміни діючих податкових пільг у сфері господарської діяльності підприємства.

Структурний ризик. Цей вид ризику генерується неефективним фінансуванням поточних затрат підприємства, що обумовлює високу питому вагу постійних витрат в загальній їх сумі. Високий коефіцієнт операційного левериджу при несприятливих змінах кон’юнктури товарного ринку та зниженні валового обсягу позитивного грошового потоку за операційною діяльністю генерує значно високі темпи зниження суми чистого грошового потоку за цим видом діяльності.

Криміногенний ризик. У сфері фінансової діяльності підприємств він проявляється у формі оголошення його партнерами фіктивного банкрутства; підробки документів, що забезпечують незаконне присвоєння сторонніми особами грошових та інших активів; крадіжки окремих видів активів власним персоналом та ін.

Інші види ризиків. Група інших фінансових ризиків досить широка, але за імовірністю виникнення або рівнем фінансових втрат вона не дуже значима для підприємств, як попередні. До них відносяться "форс-мажорні ризики", які можуть привести не тільки до втрати передбачуваного доходу, але і частини активів підприємства (основних засобів, запасів ТМЦ); ризик несвоєчасного здійснення розрахунково-касових операцій (пов’язаний з невдалим вибором обслуговуючого комерційного банку); ризик емісійний та ін


Аналіз фінансових ризиків ЗАТ "Рівне-Борошна" та заходи щодо їх мінімізації


За допомогою спеціальних розрахунків, проведемо аналіз фінансової стійкості підприємства. Для цього, сформуємо табличку з показниками необхідними для розрахунку (табл.1):


Таблиця 1

Показники оцінки фінансового рівня економічної безпеки підприємства

Показники


Нормативне значення (динаміка) Опис показника і розрахункова формула
Коефіцієнт покриття

> 1

1 - 1,5

Відношення оборотних активів до поточних зобов’язань.

ф.1 р.260

ф.1 р.620

Коефіцієнт швидкої (критичній) ліквідності 0,6 - 0,8

Відношення грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань

ф.1 (р.220+р.230+р.240+р.160+р.170+р.210)

ф.1р.620

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2 - 0,35

(збільшення)

Відношення грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань

ф.1 (р.220+р.230)

ф.1р.620

Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості <0

Відношення кредиторської заборгованості до дебіторської

ф.1 (р.480+р.620)

ф.1 (р.160+р.170+р.210)

Чистий оборотний капітал

>0

(збільшення)

Різниця між оборотними активами і поточними зобов’язаннями

ф.1 (р.260-р.620)

Коефіцієнт автономії (фінансовій незалежності) >0,5

Відношення власного капіталу до підсумку Балансу

ф.1с.380

ф.1с.640

Коефіцієнт фінансування

>1

(зменшення) =2

Відношення залучених коштів до власних

ф.1 (р.430+р.480+р.620+р.630)

ф.1 р.380

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами >0,1

Відношення чистого оборотного капіталу до оборотних активів.

ф.1 (р.260-р.620)

ф.1 р.260

Поточна платоспроможність

>0

(збільшення)

Відношення суми грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і власного капіталу до поточних зобов’язань

ф.1 (р.220+р.230+р.240+р.380)

ф.1 р.620

Коефіцієнт оборотності активів (збільшення)

Відношення чистої виручки від реалізації до середньої величини активів підприємства

ф.2 р.035.

[ф.1 (р.280п. з. п. +р.280к. з. п)] /2

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (збільшення)

Відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньої величини кредиторської заборгованості

ф.2 р.035.

ф.1 [ (р.430+р.480+р.620) п. з. п. + + (р.430+р.480+р.620) к. з. п.] /2

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (збільшення)

Відношення чистої виручки від реалізації до середньої величини дебіторської заборгованості

ф.2 р.035.

ф.1 [ (р.160+р.170+р.210) п. з. п. + + (р.160+р.170+р.210) к. з. п)] /2


Отже, проведемо обрахунок коефіцієнтів та показників наведених в таблиці 1. отримані дані занесемо в таблицю 2:

Таблиця 2

Оцінка фінансового рівня безпеки ЗАТ "Рівне-Борошно"

Показники


Нормативне значення (динаміка) Розрахунок Відхилення


2006р. 2007р. 2008р. 2007-2006 2008-2007
Коефіцієнт покриття

> 1

1 - 1,5

0,82 0,97 1,02 +0,14 +0,05
Коефіцієнт швидкої (критичній) ліквідності 0,6 - 0,8 0,44 0,32 0,34 -0,12 +0,02
Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2 - 0,35

(збільшення)

0,03 0,03 0,09 - +0,06
Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості
2,43 3,49 4,05 +1,06 +0,56
Чистий оборотний капітал

>0

(збільшення)

-2479,10 -806,80 474,00 +167,30 +1280,80
Коефіцієнт автономії (фінансовій незалежності) >0,5 0,34 0,25 0,26 -0,10 +0,01
Коефіцієнт фінансування

>1

(зменшення) =2

1,92 3,06 2,84 +1,13 -0,22
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами >0,1 -0,21 -0,13 0,02 +0,18 +0,05
Поточна платоспроможність

>0

(збільшення)

0,55 0,36 0,45 -0, 19 +0,09
Коефіцієнт оборотності активів (збільшення) 1,26 0,22 1,24 -1,04 +1,01
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (збільшення) 0, 19 1,40 1,68 +1,21 +0,27
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (збільшення) 2,31 4,24 6,26 +1,93 +2,02

На основі даних таблиці 2 можна зробити наступні висновки:

1. Характеризуючи фінансову ліквідність підприємства у 2007р., спостерігається негативна тенденція по таких показниках, як коефіцієнт швидкої ліквідності, що зменшився на - 0,12 і становить 0,32 що є нижчим за норму, також, спостерігається значне збільшення коефіцієнта співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості на +1,06, що також є негативним чинником і свідчить про високу заборгованість підприємства перед постачальниками, кредиторами та бюджетом. Дещо краща ситуація спостерігається по коефіцієнту покриття та чистому оборотному капіталу, які у 2007 р. порівняно з 2006 р. збільшились, проте їхні нормативні значення також не досягають норми, зокрема, коефіцієнт покриття становить 0,97, а чистий оборотний капітал - 806,80 тис. грн., що свідчить про нестачу оборотних активів підприємства для покриття всіх поточних зобов’язань.

На основі даних показників ліквідності за 2006 - 2007рр., можна зробити висновок, що на підприємстві недостатньо власних коштів для покриття своїх зобов’язань, а отже виникає високий ризик втрати платоспроможності підприємства.

Якщо розглядати 2008 рік, то можна сказати, що у 2008 р. платоспроможність підприємства значено збільшилась, в першу чергу про це свідчить коефіцієнт покриття, який у 2008 р. збільшився на +0,05 порівняно з 2007 р. і досяг нормативного значення, а також чистий оборотний капітал, який збільшився на 167,30 тис. грн. і тепер становить 474 тис. грн. проте, спостерігається збільшення і коефіцієнта співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості на +0,56, що є негативним, оскільки вказує на те, що зобов’язання підприємства значно перевищують грошові кошти які винні підприємству, проте дана ситуація спричинена швидшим поверненням коштів від дебіторів, та зменшенням дебіторської заборгованості, за рахунок чого відбувається "вливанням" грошових коштів в обороти.

На основі розрахунків по 2007 - 2008 рр. можна також сказати про ризик неплатоспроможності підприємства у 2008 р., проте він є меншим ніж у 2007 р., про це свідчить зростання коефіцієнтів, а отже і зростання оборотних активів.

2. Характеризуючи фінансову стійкість товариства, можна сказати про високий ризик втрати фінансової стійкості підприємства, оскільки, як у 2007 так і в 2008 рр. коефіцієнт автономії є досить низьким і не досягає нормативного значення, а у 2007 р. спостерігається навіть зниження даного коефіцієнта на - 0,10, що свідчить про малу частку власного капіталу, і навіть його зменшення у загальні сумі використовуваних фінансових засобів. Критичне значення спостерігається по коефіцієнту забезпечення власними обіговими коштами, його значення у 2007 р. становить - 0,13, проте, як у 2007р, так і в 2008 р. спостерігається тенденція до збільшення даного показника, зокрема в 2007 р. на +0,18 та в 2008 р. на +0,05, що є досить позитивно, оскільки збільшення даного показника свідчить про збільшення чистих оборотних коштів на підприємстві. Незважаючи на зменшення у 2007 р. на - 0,19 та збільшення у 2008 р. на +0,09 поточна платоспроможність підприємства є досить високою і у 2008 р. становить 0,45.

3. За даними показників ділової активності, можна сказати про ефективну діяльність підприємства, оскільки як у 2007 р., так і в 2008 р. спостерігається постійне коефіцієнта оборотності активів, коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості та дебіторської заборгованості. Лише у 2007 р. спостерігається суттєве зниження коефіцієнта оборотності активів на - 1,40, проте вже в 2008 р. він збільшився на +1,01 і становить 1,24.

Отже, можна сказати, що підприємство ефективно використовує всі наявні ресурси незалежно від джерел їхнього залучення, а також спонукає швидкому обертанню дебіторської заборгованості, за рахунок чого на підприємстві швидше обертається кредиторська заборгованість (можна прискорити швидкість виплату кредиту, за рахунок чого, будуть зменшені витрати на відсотки).

4. Також, не беручи до уваги дані показники, можна сказати, що на підприємстві також є податковий ризик, який пов'язаний з штрафними санкціями в результаті проведення неправильних розрахунків та неправомірних операцій. Даний ризик найбільш пов'язаний з постійною зміною законодавства та низькою обізнаністю бухгалтера.

Заходи щодо мінімізації фінансових ризиків.

Отже, в результаті проведеного аналізу, можна сказати, що на ЗАТ "Рівне-Борошно" існує ймовірність таких ризиків:

ризик втрати платоспроможності;

ризик втрати фінансової стійкості підприємства;

ризик несвоєчасного повернення дебіторської заборгованості;

податковий ризик.

Для того, щоб зменшити ризик втрати платоспроможності підприємства в майбутньому, необхідно, спочатку збільшити обсяг готової продукції на 6944 тис. грн., а потім, за рахунок збільшення обсягів готової продукції та пошуку нових покупців, збільшити обсяг реалізованої продукції на 7778 тис. грн., що в свою чергу дасть можливість збільшить коефіцієнти швидкої та абсолютної ліквідності, тобто, збільшить платоспроможність підприємства, дана операція також зменшить і ризик втрати фінансової стійкості, оскільки зросте обсяг чистого оборотного капіталу, що в свою чергу призведе до збільшення коефіцієнту забезпечення власними обіговими коштами. Також, для зменшення ризику фінансової стійкості підприємства, потрібно збільшити власний капітал на 9871,5 тис. грн., що призведе до збільшення платоспроможності підприємства.

Для того, щоб ризик несвоєчасного повернення грошових коштів за надані товари, роботи та послуги звести до мінімуму, підприємству необхідно розробити таку тактику: при укладанні договорів на надання послуг та реалізацію товару з партнерами, використовувати варіант реалізації з попередньою оплатою в розмірі 50% від вартості послуг. Для клієнтів, з якими підприємство працює вперше, решта сума оплати - одразу по виконанню роботи, а для контрагентів, з якими підприємство вже працювало раніше, надавати можливість відстрочки платежу терміном до 30 днів.

Для зменшення податкового ризику, бухгалтерів потрібно забезпечувати журналами, в яких видаються постійні зміни в податковому законодавстві, а також запрошувати людину з податкової служби для проведення лекцій з оподаткування.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: