Xreferat.com » Рефераты по финансовым наукам » Фінансова санація та банкрутство підприємства

Фінансова санація та банкрутство підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра фінансів, обліку і аудиту


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

з дисципліни "Фінансова санація та банкрутство підприємства"


Виконала:

студентка економічного факультету

денної форми навчання

групи СФП-10

спеціальності 8.050104 "Фінанси" Х.О. Колмогорова

Перевірив:

канд. екон. наук, доцент О.Д. Литвиненко


Харків 2010

Завдання


Оцінка санаційної спроможності підприємства.

Необхідно провести всі запропоновані розрахунки та зробити детальні аналітичні висновки про наявність кризових явищ на підприємстві, ймовірність його банкрутства та необхідність й можливість проведення його санації.

Завдання 1. Розрахувати перелічені нижче показники (табл.1) за даними фінансової звітності підприємства (ф. №1, ф. №2).


Таблиця 1

Система показників аналізу фінансового стану підприємства з метою визначення його санаційної спроможності

Назва показника Порядок розрахунку Минулий рік Звітний рік
1 2 3 4 5
1 Оцінка майнового стану

1.1 Вартість майна підприємства Валюта балансу 397782,7 387131,8
1.2 Частка основних засобів у майні підприємства

Вартість основних засобів

Валюта балансу

0,218 0, 206
1.3 Коефіцієнт зносу основних засобів

Знос

Первісна вартість основних засобів

0,516 0,532
2 Оцінка ліквідності

2.1 Власний оборотний капітал Власний капітал + Забезпечення майбутніх витрат і платежів + Довгострокові зобов’язання - Необоротні активи 7108,3 7791,3
2.2 Коефіцієнт поточної ліквідності

Оборотні (поточні) активи

Поточні зобов’язання

1,421 1,404
2.3 Коефіцієнт швидкої ліквідності

Дебіторська заборгованість + грошові кошти

Поточні зобов’язання

0,659 0,554
2.4 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти

Поточні зобов’язання

0,041 0,051
2.5 Коефіцієнт маневреності активів

Оборотні активи

Активи

0,06 0,07
2.6 Коефіцієнт забезпечення запасів власним оборотним капіталом

Власний оборотний капітал

Запаси та витрати

2,034 2,138
2.7 Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власним оборотним капіталом

Власний оборотний капітал

Оборотні активи

0,296 0,288
3 Оцінка фінансової стійкості

3.1 Коефіцієнт незалежності (концентрації власного капіталу)

Власний капітал

Загальна сума капіталу

0,933 0,547
3.2 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Позиковий капітал

Загальна сума капіталу

0,042 0,049
3.3 Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власний оборотний капітал

Власний капітал

0,019 0,037
3.4 Коефіцієнт фінансової стійкості

Власний + позиковий капітал

Загальна сума капіталу

0,975 0,597
3.5 Коефіцієнт фінансового ризику

Позиковий капітал

Власний капітал

0,045 0,091
4 Оцінка ділової активності
4.1 Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

Виручка від реалізації

Середня вартість основних засобів

0,706
4.2 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації

Середня дебіторська заборгованість

10,68
4.3 Тривалість обороту дебіторської заборгованості

Кількість днів у періоді

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

33,71
4.4 Коефіцієнт оборотності запасів

Виручка від реалізації

Середня вартість запасів

5,418
4.5 Тривалість обороту запасів

Кількість днів у періоді

Коефіцієнт оборотності запасів

66,45
4.6 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації

Середня кредиторська заборгованість

1,95
4.7 Тривалість обороту кредиторської заборгованості

Кількість днів у періоді

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

184,6
4.8 Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Виручка від реалізації

Середня вартість власного капіталу

0, 201
5 Оцінка рентабельності
5.1 Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Середня вартість власного капіталу

0,02
5.2 Період окупності власного капіталу

Середня вартість власного капіталу

Чистий прибуток

52,57
5.3 Рентабельність капіталу (активів)

Чистий прибуток

Середня вартість капіталу

0,014
5.4 Рентабельність продажу

Чистий прибуток

Виручка від реалізації

0,095

Діагностика кризи розвитку підприємства - це система ретроспективного, оперативного та перспективного цільового аналізу, спрямованого на виявлення ознак кризового стану підприємства, оцінки загрози його банкрутства та (або) подолання кризи.

Розрізняють три основні напрямки прогнозування ймовірності банкрутства підприємства (рис.1).


НАПРЯМКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА Ю Оцінка та прогнозування показників задовільності структури балансу

Коефіцієнт загальної ліквідності (≥ 2)

Коефіцієнт забезпеченості поточних активів власним оборотним капіталом (>0,1)

Коефіцієнт відновлення платоспроможності (>1)

Коефіцієнт втрати платоспроможності (>1)

Ю Система формалізованих та неформалізованих методів

Формалізовані методи: класичні методи аналізу фінансово-господарської діяльності; традиційні методи економічного аналізу; методи математичної статистики вивчення зв‘язкв; економетричні методи; методи економічної кібернетики та оптимального програмування; методи дослідження операцій та теорії прийняття рішень;

Неформалізовані методи: грунтуються на описі аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв‘язках та залежностях

Ю Розрахунок індексу кредитоспроможності

Моделі західних аналітиків: Z-рахунок Е. Альтмана, Р. Ліса, Спрінгейта, Конана і Гольдера, Таффлера і Тішоу, показники У. Бівера, Фулмера, універсальна дискримінантна функція;

Методи та моделі аналітиків пострадянського простору: R-модель (Іркутська державна економічна академія), метод рейтингової оцінки Р. Сайфуліна та Г. Кадикова

Рис.1. Напрямки прогнозування ймовірності банкрутства


Завдання 2. Оцінити імовірність банкрутства підприємства за моделями Альтмана та Бівера, а також вітчизняною методикою визначення поточної, критичної та надкритичної неплатоспроможності підприємства.

Розрахувати індекс Альтмана, який має такий вигляд:


Z = 1,2хК1 + 1,4хК2 + 3,3хК3, + 0,6хК4 + 0,999хК5,


де показники К1, К2, К3, К4, К5 розраховуються за наступними алгоритмами:


К1Фінансова санація та банкрутство підприємстваФінансова санація та банкрутство підприємства=0,02 К2Фінансова санація та банкрутство підприємства=0,003

К3Фінансова санація та банкрутство підприємстваФінансова санація та банкрутство підприємства=0,014

К4Фінансова санація та банкрутство підприємстваФінансова санація та банкрутство підприємства=10,9

К5Фінансова санація та банкрутство підприємстваФінансова санація та банкрутство підприємства=0,124

Z = 1,2х0,02+1,4х0,003+3,3х0,014+0,6х10,9+0,999х0,124 =

= 0,024+0,0042+0,0462+6,54+0,124 = 6,74


Після визначення Z - рахунка, на підставі наступної таблиці визначають ступінь імовірності банкрутства для аналізованого підприємства.


Ступінь імовірності банкрутства

Значення Z - рахунка Вірогідність банкрутства
Ј1,8 Дуже висока
1,81-2,7 Висока
2,71-2,9 Існує імовірність
і3,0 Дуже низька

Висновок: Z = 6,74 - ймовірність банкрутства дуже низька, тому що Z > 3.

Завдання 3. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою показників Уільяма Бівера.

Система показників Уільяма Бівера наведена у табл.2.


Показники Алгоритм розрахунку Рекомендовані значення


Група І - стійкий фінан-

совий

стан

Група ІІ - за 5 р. до банкру-

тства

Група ІІІ - за 1 р. до банкру

тства

Коефіцієнт Бівера

ряд. (220+260) ф.№2

ряд. (430+480+620+630) ф. №1

0,4-0,45 0,17 -0,15
Коефіцієнт загальної ліквідності

ряд. (260+270 до 1 р.) ф. №1

ряд. (620+630 до 1 р.) ф. №1

≤3,2 ≤2,0 ≤1,0
Рентабельність капіталу за чистим прибутком

[ (ряд.220 ф. №2) /

/ (ряд.640 ф. №1)] * 100

6-8 4 -22
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

ряд. (430+480+620+630) ф. №1

ряд.640 ф. №1

≤0,37 ≤0,5 ≤0,8
Коефіцієнт покриття активів власним оборотним капіталом

ряд. (260+270 до 1 р. -

620 - 630 до 1 р.) ф. №1

ряд.280 ф. №1

0,4 ≤0,3 ≈0,06

Коеф. Бівера = 5544,2 + 3780,5/9758,4+16866,4 = 9324,7/26624,8 = 0,35

Коеф.заг.лікв. = 23974,6/16866,4 = 1,42

Рент.кап.за ЧП = 5544,2/397782,7 * 100 = 1,4

Коеф.конц.ПК = 9758,4 + 16866,4/397782,7 = 26624,8/397782,7 = 0,07

Коеф.покр.ВОК. = 23974,6 - 16866,4/397782,7 = 7105,2/397782,7 = 0,018.


Таким чином, на основі проведених розрахунків показників Уіляма Бівера можемо твердо сказати, що наше досліджуване підприємство треба віднести до ІІ групи, тобто воно за 5 років до банкрутства.

Завдання 4. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою нормативних документів, що описують вітчизняні методики діагностики ймовірності банкрутства підприємств:

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій, затверджена Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств і організацій від 23.02.1998 р., №22 // Українська інвестиційна газета, 21.04.1998 р., №15. - С.29-33.

Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств і організацій, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21.03.1997 р., №37 // Галицькі контракти. - 1997. - №40. - С.40-55.

Методичні рекомендації проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 р. №1403.

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом Міністерства Економіки України від 17 січня 2001 р. №10 // Бухгалтерия. - 2001. - №11. - С.18-22.

Державний підхід до діагностики банкрутства представлений Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства №10, розроблених Вищим арбітражним судом України.

У відповідності з Методичними рекомендаціями встановлюється ступінь неплатоспроможності підприємства (три види) і момент відновлення платоспроможності.

Види неплатоспроможності:

поточна:


Пп = А040 + А045 + А220 + А230 + А240 - П620,Пп = 3951 + 302,6 + 0 + 698,7 + 0 - 16866,4 = - 11914,1


де А040, А045, А220, А230, А240 - відповідні рядки активу балансу;

П620 - відповідний рядок пасиву балансу.

Пп > 0 - підприємство повністю платоспроможне;

Пп < 0 - поточна неплатоспроможність підприємства;

критична:

коефіцієнт покриття:

Кп = Оборотні активи / Поточні зобов‘язання;

На початок року:


Кп = 23974,6/16866,4 =1,421


На кінець року:


Кк = 27062,1/19270,8 = 1,404


коефіцієнт забезпеченості власним капіталом:

Кз = (Власний капітал - Необоротні активи) / Оборотні активи;


Кз п = (371158 - 373808,1) / 23974,6 = - 2650,1/23974,6 = - 0,11

Кз к = (211812,2 - 360069,7) / 27062,1 = - 1482575/27062,1 = - 5,48

Кп < 1,5, Кз < 0,1 та Пп < 0


на початок та кінець аналізованого періоду - підприємство неплатоспроможне;

Для застосування санації необхідно, щоб один з коефіцієнтів (Кп або Кз) на кінець періоду перевищував нормативне значення або протягом періоду відбувалося їх зростання;

надкритична:

підприємство отримало збиток за результатами року та Кп < 1.

Відповідно до Методичних рекомендацій платоспроможність боржника вважається відновленою, якщо:

забезпечене позитивне значення поточної ліквідності;

коефіцієнт покриття перевищить нормативне значення при наявності тенденції до збільшення рентабельності.

У вітчизняній практиці фінансового аналізу використовуються також показники з Методичних положень по оцінці фінансового стану підприємства та встановлення незадовільної структури балансу, затверджені Розпорядженням Федерального управління про неспроможність (банкрутство) №31 від 12.08.1994, №56 від 12.09.1994, №67 від 11.10.1994 (Російська Федерація).

За Методичними положеннями РФ розраховуються наступні показники:

коефіцієнт покриття (оптимальне значення >2);

коефіцієнт забезпеченості власними оборотними активами (оптимальне значення >0,1);

коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності:


Фінансова санація та банкрутство підприємства,

Квп = (1,404+ ( (6/12) Фінансова санація та банкрутство підприємства (1,404-1,421))) / 2 = (1,404 + (0,58* ( - 0,017)) / 2

= (1,404 - 0,0085) / 2 = 1,396/2 = 0,7


де Кпк - коефіцієнт покриття на кінець звітного періоду;

Кпп - коефіцієнт покриття на початок звітного періоду;

Вп - період відновлення (Вп = 6 місяців) або втрати (Вп = 3 місяці) платоспроможності;

Т - тривалість звітного періоду в місяцях.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності обчислюють, коли один з коефіцієнтів (покриття або забезпеченості власними оборотними активами) менше оптимального значення.

Коефіцієнт втрати платоспроможності вираховують, якщо значення обох коефіцієнтів нижче за оптимальні.

Значення коефіцієнтів відновлення (втрати) платоспроможності:

більше 1 - підприємство має реальні шанси відновити (для коефіцієнта втрати - не втратити) свою платоспроможність;

менше 1 - у підприємства немає реальної можливості поновити (для коефіцієнта втрати - не втратити) свою платоспроможність.

Висновок: коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності = 0,7 у підприємства немає реальної можливості поновити (для коефіцієнта втрати - не втратити) свою платоспроможність.

Завдання 5. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою моделі Альтмана.

Українські підприємства можуть застосовувати тест, який запропоновано Е. Альтманом у 1983 році для підприємства, акції яких не котируються на біржі:


Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42 Х4 + 0,995Х5,


де Х1 - власний оборотний капітал / загальна вартість активів;

Х2 - нерозподілений прибуток / загальна вартість активів; глгш

Х3 - прибуток до виплати процентів / загальна вартість активів;

Х4 - балансова вартість власного капіталу / позиковий капітал;

Х5 - чиста виручка / загальна вартість активів.

Z < 1,23 - дуже висока ймовірність банкрутства у найближчі 2-3 роки;

Z > 1,23 - ймовірність банкрутства дуже низька.


Х4 = Ф1 р.380 / (р.480 + р.620) = 211812,2/ (3048,8 + 19270,8) =

= 211812,2/22319,6 = 9,5

Z = 0,717х0,02 + 0,847х0,003 + 3,107х0,014 + 0,42х9,5 + 0,995х0,124 =

= 0,014 + 0,0025 + 0,043 + 3,99 + 0,123 = 4,17


Висновок: Z = 4,17 - ймовірність банкрутства дуже низька, тому що

Z > 1,23.

Завдання 6. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою моделі Спрінгейта.

Методичні рекомендації.

Z-рахунок Спрінгейта:


Z = 1,03A + 3,07B + 0,66C + 0,4D,


де А - робочий капітал / загальна вартість активів;

В - прибуток до сплати відсотків та процентів / загальна вартість активів;

С - прибуток до сплати податків / короткострокові зобов‘язання;

D - обсяг продажу / загальна вартість активів.

Z нижче за 0,862 - підприємство - потенційний банкрут.

Точність прогнозування складає 92%.


А = Ф1 (р.260 - р.620) / р.280 = (27062,1 - 19270,8) / 387131,8 =

= 7791,3/387131,8 = 0,02;

В = Ф2 р.010 / Ф1 р.280 = 57770,1/387131,8 = 0,15;

С = Ф2 р.010 / Ф1 (р.520 + р.530 + р.540 + р.550 + р.570 + р.580 + р.590)

= 57770,1/ (146 + 3494,9 + 4119,8 + 1555,2 + 737,3 + 1087 + 820,6) =

= 57770,1/11960,8 = 4,83;

D = Ф2 р.035/Ф1 р.280 = 48179,4/387131,8 = 0,124.

Z = 1,03Фінансова санація та банкрутство підприємства0,02 + 3,07Фінансова санація та банкрутство підприємства0,15 + 0,66Фінансова санація та банкрутство підприємства4,83 + 0,4Фінансова санація та банкрутство підприємства0,124 =

= 0,021 + 0,46 + 3,19 + 0,05 = 3,721


Висновок: Z = 3,721, вище показника 0,862, отже в нас ймовірність банкрутства дуже низька.

Завдання 7. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою моделі Таффлера.

Методичні рекомендації.

Модель Таффлера і Тішоу:


Z = 0,53A + 0,13B + 0,18C + 0,16D,


де А - операційний прибуток / короткострокові зобов‘язання;

В - оборотні активи / загальна сума зобов‘язань;

С - короткострокові зобов‘язання / загальна вартість активів;

D - виручка від реалізації / загальна вартість активів.

Z < 0,2 - дуже висока ймовірність банкрутства;

Z = 0,25 - критичне значення;

Z > 0,3 - ймовірність банкрутства дуже низька.


А = Ф2 р.100 / Ф1р.620 = 112,2/19270,8 = 0,006;

В = Ф1р.260 / Ф1 (р.480 + р.620) = 27062,1/ (3048,8 + 19270,8) =

= 27062,1/22319,6 = 1,21;

С = Ф1р.620 / Ф1р.280 = 19270,8/387131,8 = 0,05;

D = Ф2р.035/Ф1р.280 = 48179,4/387131,8 = 0,124.

Z = 0,53Фінансова санація та банкрутство підприємства0,006 + 0,13Фінансова санація та банкрутство підприємства1,21 + 0,18Фінансова санація та банкрутство підприємства0,05 + 0,16Фінансова санація та банкрутство підприємства0,124 =

= 0,003 + 0,16 + 0,01 + 0,02 = 0, 193


Висновок: Z < 0, 193, це свідчить про дуже високу ймовірність банкрутства.

Завдання 8. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою універсальної дискримінантної функції.

Універсальна дискримінантна функція:


Z = 1,03Х1 + 0,08Х2 + 10Х3 + 5 Х4 + 0,3Х5 + 0,1Х6,


де Х1 - cash-flow / зобов‘язання;

Х2 - валюта балансу / зобов‘язання;

Х3 - чистий прибуток / валюта балансу;

Х4 - чистий прибуток / виручка від реалізації;

Х5 - запаси / виручка від реалізації;

Х6 - виручка від реалізації / валюта балансу.

Здобуті значення Z-показника інтерпретуються так:

Z < 0 - підприємство є напівбанкрутом;

0 < Z < 1 - підприємству загрожує банкрутство, якщо не здійснити санаційні заходи;

1 < Z < 2 - фінансова стійкість підприємства порушена, але за умови переходу на антикризове управління банкрутство йому не загрожує;

Z > 2 - підприємство фінансово стійке, банкрутство не загрожує.


Х1 = Ф2 (р.010 - р.260) / Ф1р.260 = (58666,2 - 3780,5) / 27062,1 =

= 548857/27062,1 = 2,028;

Х2 = Ф1р.280 / Ф2р.620 = 387131,8/19270,8 = 20,09;

Х3 = Ф2р.220 / Ф1р.280 = 5544,2/397782,7 = 0,014;

Х4 = Ф2р.220 / Ф2р.010 = 5544,2/58666,2 = 0,095;

Х5 = Ф1 (р.100 + р.120 + р.130 + р.140) / Ф2р.035 =

= (4505,5 + 2827,5 + 2838 + 2781,2) / 48179,4 = 12952,2/48179,4 = 0,27;

Х6 = Ф2р.035/Ф1р.280 = 48179,4/387131,8 = 0,124.

Z = 1,03Фінансова санація та банкрутство підприємства2,028 + 0,08Фінансова санація та банкрутство підприємства20,09 + 10Фінансова санація та банкрутство підприємства0,014 + 5Фінансова санація та банкрутство підприємства0,095 + 0,3Фінансова санація та банкрутство підприємства0,27 + 0,1Фінансова санація та банкрутство підприємства0,124 = 2,09 + 1,61 + 0,14 + 0,48 + 0,081 + 0,0124 = 3,731


Висновок: Z = 3,731 - підприємство фінансово стійке, банкрутство не загрожує, так як Z > 2.

Завдання 9. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою рейтингового числа Р.С. Сайфуліна та Г.Г. Кадикова.

Методичні рекомендації.

Р.С. Сайфулін та Г.Г. Кадиков запропонували використовувати для оцінки фінансового стану підприємства рейтингове число:


R = 2Ко + 0,1Кпл + 0,08Кі + 0,45Км + Кпр,


де Ко - коефіцієнт забезпеченості власним капіталом;

Кпл - коефіцієнт поточної ліквідності;

Кі - коефіцієнт оборотності авансованого капіталу (активів);

Км - коефіцієнт менеджменту (відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації);

Кпр - рентабельність власного капіталу.

Оцінка значення рейтингового числа:

R>1, то підприємство знаходиться у задовільному стані;

R<1, то стан підприємства незадовільний.


Ко = Ф1 (р.380 - р.080) / Ф1р.280 = (211812,2 - 360069,7) / 387131,8 =

= - 148257,5/387131,8 = - 0,38;

Кпл = Ф1р.280 / Ф1 р.620 = 387131,8/19270,8 = 20,1;

Кі = Ф2р.010 /Ф1р.280 = 58666,2/397782,7 = 0,15;

Км = Ф2 (р.220-р.050) / Ф2р.035 = (5544,2 - 6703,3) / 49443,1 =

= - 1159,1/49443,1 = - 0,023;

Кпр = Ф2р.220 / Ф1 ( (р.380на поч.+ р.380на кін.) / 2) =

= 5544,2/ ( (371158 + 211812,2) / 2) = 5544,2/291485,1 = 0,019 = 0,02

R = 2Фінансова санація та банкрутство підприємства (-0,38) + 0,1Фінансова санація та банкрутство підприємства20,1 + 0,08Фінансова санація та банкрутство підприємства0,15 + 0,45Фінансова санація та банкрутство підприємства (-0,023) + 0,02 = 1,27


Висновок: Z = 1,27, R>1, то підприємство знаходиться у задовільному стані;

Додатки


Додаток А


Баланс на 31 грудня 2010 р.

АКТИВ Код рядка На початок року На кінець року
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:


залишкова вартість 010 82,1 59,8
первісна вартість 011 310,6 310,8
знос 012 228,5 250,9
Незавершене будівництво 020 10607,4 14484
Основні засоби:


залишкова вартість 030 86591,2 79689,9
первісна вартість 031 178939,8 170168,8
знос 032 92348,6 90478,9
Довгострокові фінансові інвестиції:


Які обліковуються за методом участі у капіталі 040 3951 3951
інші фінансові інвестиції 045 302,6 302,6
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 446,3 373
Відстрочені податкові активи 060

Інші необоротні активи 070

Усього за розділом I 080 373808,1 360069,7
II. Оборотні активи
Запаси:


виробничі запаси 100 5492,4 4505,5
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110

незавершене виробництво 120 2860,4 2827,5
готова продукція 130 979 2838
товари 140 1496,5 2781,2
Векселі одержані 150 1465,4 2000,6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість 160 7775,1 6282,7
первісна вартість 161 7775,1 6282,7
резерв сумнівних боргів 162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом 170 180,5 151,8
за виданими авансами 180 387,1 1272,8
з нарахованих доходів 190

із внутрішніх розрахунків 200

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2639,4 3421,1
Поточні фінансові інвестиції 220

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті 230 698,7 981,1
в іноземній валюті 240

Інші оборотні активи 250

Усього за розділом II 260 23974,6 27062,1
III. Витрати майбутніх періодів 270

Баланс 280 397782,7 387131,8

ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець року
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 17000 17000
Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320 264827,5 108260,2
Інший додатковий капітал 330 93735,3 85064,8
Резервний капітал 340 170 510
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -4574,9 977,2
Неоплачений капітал 360

Вилучений капітал 370

Усього за розділом I 380 371158 211812,2
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400

Інші забезпечення 410

Цільове фінансування 420

Усього за розділом II 430

III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 605,9 608,6
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450

Відстрочені податкові зобов’язання 460

Інші довгострокові зобов’язання 470 9152,5 2440,2
Усього за розділом III 480 9758,4 3048,8
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 3655 7310
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510Векселі видані 520 1188,5 146
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3908,6 3494,9
Поточні зобов’язання за розрахунками:


з одержаних авансів 540 199,6 4119,8
з бюджетом 550 1697,5 1555,2
з позабюджетних платежів 560

зі страхування 570 4843,1 737,3
з оплати праці 580 1178,3 1087
з учасниками 590 195,8 820,6
із внутрішніх розрахунків 600

Інші поточні о зобов’язання 610

Усього за розділом IV 620 16866,4 19270,8
IV. Доходи майбутніх періодів 630

Баланс 640 397782,7 387131,8

Додаток Б


Звіт про фінансові результати за 2010 р.

Стаття Код рядка За звітний період За поперед-ній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 58666,2 57770,1
Податок на додану вартість 015 8822,8 9590,7
Акцизний збір 020


025

Інші вирахування з доходу 030 400,2
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 49443,1 48179,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 42739,9 36101,9
Валовий:прибуток 050 6703,3 12077,5
збиток 055

Інші операційні доходи 060 17652,1 12755,3
Адміністративні витрати 070 8484,2 8769
Витрати на збут 080 903,7 279,1
Інші операційні витрати 090 19788,7 15672,5
Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток 100
112,2
збиток 105 (4790,6)
Дохід від участі в капіталі 110 1741,1 342,9
Інші фінансові доходи 120 17,7 8,2
Інші доходи 130 17968,7 128
Фінансові витрати 140 2306,4 1512
Втрати від учаті в капіталі 150

Інші витрати 160 6565,6 993,3
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:прибуток 170 6235
збиток 175
1914
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 690,7 91,8
Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток 190 5544,2
збиток 195
2005,8

Надзвичайні:

доходи

200

витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:

прибуток

220 5544,2
збиток 225
2005,8

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття Код рядка За звітний період За поперед-ній період
1 2 3 4
Матеріальні витрати 230 49011 33460,3
Витрати на оплату праці 240 9730,3 8239
Відрахування на соціальні заходи 250 3507,3 2942,4
Амортизація 260 3780,5 7272,8
Інші операційні витрати 270 3998,9 8520,6
Разом 280 70028 60435,1

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття Код рядка За звітний період За поперед-ній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 42500 42500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 3310 42500 42500
Чистий прибуток, що припадає на одну акцію (грн) 320 22,1769
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну акцію (грн) 330 22,1769
Дивіденди на обну просту акцію (грн) 340

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: