Xreferat.com » Рефераты по финансовым наукам » Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

Зміст


Вступ

Розділ 1. Фінансовий план будівельного підприємства

1.1. Вихідні дані

1.2.Розрахунки

Розділ 2. Оцінка фінансового стану підприємства

2.1. Характеристика коефіцієнтів

2.2. Розрахунки фінансових коефіцієнтів

2.3. Висновки

Список використаної літератури

Вступ


Завершальним етапом бухгалтерського обліку є складання фінансової звітності, тобто бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Значення фінансової звітності полягає в тому, що вона є інформаційною базою фінансового аналізу. Фінансовий аналіз, у свою чергу, проводиться з метою отримання відповіді на запитання, наскільки добре працює підприємство, для чого:

1) виявляється ступінь збалансованості між рухом матеріальних і фінансових ресурсів, оцінюються потоки власного й позикового капіталу в процесі економічного кругообігу, націленого на отримання прибутку, підвищення фінансової стійкості підприємства тощо;

2) оцінюється правильність використання грошових коштів для підтримання ефективної структури капіталу;

3)контролюється оптимальність складання фінансових потоків організації, доцільність здійснення тих чи інших витрат тощо.

Призначення фінансової звітності, дослідженої за допомогою різних способів, що використовуються у фінансовому аналізі, полягає насамперед у тому, щоб допомогти її користувачам виробити кваліфіковані судження й прийняти відповідні рішення, спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємства. Оскільки існують різні групи користувачів, логічно припустити, що кожна може мати різні інформаційні потреби. Отже, щоб результати аналізу могли бути використані за призначенням, необхідно визначити інформаційні потреби таких користувачів. Для цього слід вивчити характер рішень, що приймаються кожною такою групою. Інакше кажучи, фінансова інформація, втілена фінансовій звітності, має бути орієнтована на прийняття рішень певною групою користувачів.

Розділ 1. Фінансовий план будівельного підприємства


1.1. Вихідні дані


1.1. При виконанні розрахунків до фінансового плану виробничого будівельно-монтажного підприємства (БМП) слід виходити з показників, що характеризують його виробничу діяльність і вміщені у табл.1.

1.2. Обсяг товарної будівельної продукції , що буде здаватися замовнику по звершених будівлях, пускових комплексах та об’єктах, підготовлених до випуску продукції, та наданих послуг, визначається, виходячи з наступних умов:

у плановому році кошторисна вартість товарної продукції, що буде здаватися замовнику, становить 70% загального обсягу будівельно-монтажних робіт (БМР), виконаних власними силами;

крім того, будуть закінчені й здані замовникові пускові комплекси та об’єкти, розпочаті у попередньому році, дані про вартість незавершеного виробництва, по яких на початок планового року подані у п. 10. табл.1.

1.3. Балансовий прибуток у складі закінченої товарної продукції,що здається замовнику в плановому році, визначається, виходячи з таких умов:

планові нагромадження становлять 23,07% кошторисної вартості зданої замовнику товарної будівельної продукції;

зниження собівартості БМР складає 1,84 % їх кошторисної вартості по роботах, виконаних до планового року, та 2,34% по роботах, виконаних у плановому році. Крім того, до балансового прибутку треба додати прибуток від реалізації послуг підсобного виробництва у розмірі 20,0 тис. грн., та прибуток від позареализаційних операцій у розмірі 30,0 тис. грн.

1.4. Податок на прибуток визначається, виходячи із ставки -30%.

1.5. При розрахунку середьорічної вартості нормованих оборотних коштів беретьсяться наступний поквартальний розподіл загального річного обсягу БМР:

-1 квартал -23%; 2 квартал-25%; 3 квартал-28%; 4 квартал-24%.

1.6. Середньорічна норма амортизаційних відрахувань по групах основних фондів складає 15%. Сума амортизаційних відрахувань визначається шляхом множення середньорічної вартості основних фондів на середньорічну норму амортизації.

1.7. Планом передбачається таке цільове використання амортизаційних відрахувань:

- 100% спрямовується до фонду виробничого розвитку, з них 30%-на фінансування власних капітальних вкладень.

1.8. Фонди економічного розвитку плануються, виходячи з наступних умов:

норматив відрахувань у фонд виробничого розвитку приймають у розмірі 70,5% від прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства;

норматив відрахувань у фінансовий резерв становить 5%прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства;

норматив відрахувань від прибутку , що залишився у розпорядженні підприємства, до фонду дивідендів становить 24,5%;

при визначенні загального розміру преміального фонду передбачається за введення виробничих потужностей і об’єктів будівництва сума 25 тис. грн;

при визначенні розміру фонду виробничого розвитку необхідно врахувати надходження від реалізації вибулого майна у сумі 35 тис. грн.

Кошти на повернення довгострокових позик банку та сплату відсотков за користування позикою визначають шляхом розрахунку. Слід мати на увазі , що річна сума позики рядок 6 табл.1 , одержанна підприємством у такій послідовності: у першому кварталі - у розмірі 27% річної суми; у другому кварталі - у розмірі 23% річної суми; у четвертому кварталі - у розмірі 50% річної суми.

Плата за користування позикою встановлена у розмірі 40% річних .

Введення основних фондів здійснюється у листопаді планового року.

1.9. При визначенні інших статей доходів та витрат підприємства слід враховувати:

витрати на утримання культурно-освітніх установ і таборів відпочинку в сумі 15 тис. грн., що покриваються за рахунок фонду виробничого й соціального розвитку;

витрати на підвищення кваліфікації кадрів у сумі 25 тис. грн., що покриваються за рахунок фонду виробничого та соціального розвитку;

частина загальної суми ( 20 тис. грн.) витрат на утримання дитячих садків покривається за рахунок коштів трудящих (10 тис.грн.) і коштів фондів, створених на підприємстві;

покриття приросту власних оборотних коштів відбувається за рахунок сталих пасивів у сумі 25 тис. грн.

премії за ведення об’єктів і виробничих потужностей, що сплачуються за рахунок замовника становлять 5 тис. грн.

2. Складання фінансового плану та розрахункових таблиць

2.1. Фінансовий план (див. табл.2) заповнюють поетапно після проведення відповідних розрахунків та заповнення розрахункових таблиць.

2.2. Заповнення розрахункових таблиць повинно супроводжуватися розрахунками, що наводяться у контрольній роботі після кожної розрахункової таблиці. У розрахункових таблицях для полегшення розуміння матеріалу дано вказівки до вихідних даних, що їх слід використовувати при розрахунках.

2.3. При розрахунках суми балансового прибутку необхідно враховувати, що загальна сума прибутку складається з планових нагромаджень та зниження собівартості БМР за рахунок проведення заходів відповідно до плану технічного розвитку та підвищення ефективності будівельного виробництва.

2.4. Середньорічна вартість введених виробничих фондів (див. табл.40) визначається шляхом множення вартості введених основних фондів на кількість повних місяців перебування їх в експлуатації і ділення результату на 12 місяців. Розрахунок середньорічної вартості основних фондів Сс з урахуванням введених та вибулих фондів визначається так:


Сс = Сз + Св х К/12 С виб х (12- К) /12,


де: С- вартість основних фондів на початок року;

Сз – залишкова вартість основних фондів;

Св - вартість введених основних фондів;

Свиб – вартість вибулих основних фондів;

К – кількість повних місяців експлуатації введених (вибулих) основних фондів.


Суму амортизації планового року (А) встановлюють за формулою


А = Сс х Н,


де, Н- норма амортизації, яка визначається виходячи з прийнятого метода нарахування ( пряма лінія, зменшеного залишку, кумулятивного).

2.5. Приріст нормативу оборотних коштів (див. табл.5) у кожному кварталі розраховується згідно з ростом планового приросту на рік ( 100%) та відсотку виконання програми робіт у кожному кварталі. Норматив оборотних коштів на початок кожного кварталу з урахуванням приросту нормативу визначається наростаючим підсумком.

Середньорічну вартість нормованих оборотних коштів (табл. 5) знаходять шляхом складання:

половини суми оборотних коштів на початок планового року;

суми оборотних коштів на кінець кожного кварталу (1,2,3);

половини суми оборотних коштів на кінець планового року;

одержану суму слід розділити на 4 (кількість кварталів).

2.6. При визначенні джерел фінансування капітальних вкладень необхідно вивчати . що наведена у спрощеному вигляді в табл.8.

2.7 Проведені розрахунки фінансових показників перевіряють шляхом складання шахової таблиці. По горизонталі вказують джерела покриття витрат, а по вертикалі – цільове використання коштів. Шахова форма перевірки дає можливість простежити взаємозв’язок між витратами підприємства і джерелами їх покриття. Підсумкові показники за рядком і графою “Разом” повинні співпадати із загальним обсягом грошових ресурсів фінансового плану.


1.2. Розрахунки


Таблиця 1. Вихідні дані до курсової роботи

Показники(млн. грн.) Дані
Обсяг БМР, власними силами 21,5
Оборотні кошти на початок планового року 4,61
Норматив оборотних коштів у плановому році, % 21,7
Вартість основних фондів на початок року 3,1
Введення основних фондів у листопаді планового року 0,6
6. Введення основних фондів, у тому числі за рахунок довгострокових кредитів 0,16
7. Основні засоби, що вибули в плановому році 0,25
8. Обсяг капітальних вкладень 0,36
9. Централізо-вані асигнування на капітальне будівництво 0,06
10. Довгострокові кредити банку на капітальне будівництво 0,16
11. Обсяг БМР, виконаних у попередньому році та зданих у плановому році 1,55
12. Сума амортизаційних відрахувань у році попередньму до планового 0,07

Таблиця 2. Фінансовий план будівельного підприємства на 2010 рік.

Найменування статей Сума, тис. грн.
1 2
Доходи і надходження:
1.1. Прибуток – разом 4260,32
У тому числі
Інший прибуток 50,0
Амортизаційні відрахування 440,13
Приріст сталих пасивів 25,0
Кошти від реалізації майна 35,0
Надходження коштів:
Від трудящих на утримання дитячих садків 10,0
1.5.2. Від замовників на преміювання за введення об’єктів 5,0
Довгострокові кредити банку: 160
На капітальне будівництво 360
Інші доходи (централізовані джерела) (т.14 п.9+т.14 п.10) 70
Разом доходів і надходжень 5005,45
2. Витрати та відрахування
2.1.Капітальні вкладення 360
2.2.Повернення позик 36,32
Приріст нормованих оборотних коштів 1000,37
2.4. Відрахування у фонди, що залишаються у розпорядженні підприємства 2409,81

Фонди і резерви

у тому числі

1876,79
За рахунок прибутку 1533,79
Амортизаційні відрахування 308,09
Інші 35
2.4.2. Фінансовий резерв 108,78
2.5. Фонди, що передбачені підприємством 533,02
2.6. Платежі до бюджету 1065,08
2.7. Витрати за утримання дитячих садків 10,0
Разом витрат та відрахувань 5005,45

Таблиця 3. Розрахунок планової суми прибутку підприємства та його розподіл

Показники Сума. Тис.грн.
1. Обсяг БМР, виконаних у попередньому році, що здаватимуться у плановому році (т.1 п.11) 1550,00
2. Обсяг БМР, що виконані і будуть здані у плановому році. (т.1 п.1) 21500,00
3. Обсяг завершеної продукції, що буде здана у плановому році (70% від т.3 п.2) 15050,00
4. Прибуток у складі БМР, виконаних у плановому році ((23,07%+1,84%)*т.3 п.1) 386,11
5. Прибуток у складі БМР, виконаних у плановому році ((23,07%+2,34%)*т.3 п.3) 3824,21
6. Інший прибуток, разом (*) 50,00
7. Разом прибуток (т.3 п.4+п.5+п.6) 4260,32
8. Платежі до бюджету (25% від т.3 п.7) 1065,08
9. Нерозподілений прибуток (т.3 п.7-п.8) 3195,24

Таблиця 4. Розрахунок середньоріної вартості основних виробничих фондів

Показники Сума, тис.грн.
1. Основні фонди на початок планового року (т.1 п.4) 3100,00

Введення основних фондів (т.1 п.5)

А) у листопаді

600,00
3. Середньорічна вартість введених основних фондів 50,00

Основні фонди, що вибули (т.1 п.7)

А) у травні

250,00
5. Середньорічна вартість основних фондів, що вибули 145,83
6. Середньорічна балансова вартість основних виробничих фондів (т.4 п.1+п.3-п.5-т.1 п.12) 2934,17

Таблиця 5. Розрахунок нормативу оборотних коштів та суми приросту нормативу

Показники Сума, тис.грн.
1. Норматив на кінець планового року (т.5 п.2+п.3) 5610,37
2. Норматив на початок планового року (т.1 п.2) 4610,00
3. Приріст нормативу в плановому році (т.1 п.3*т.5 п.2) 1000,37

4. Джерела покриття:

А) приріст сталих пасивів (п. 1.9)

Б) плановий прибуток (т.5 п.3-п.4а)


25,00

975,37

Таблиця 6. Розрахунок середньорічної вартості нормованих оборотних коштів

Показники За рік На 1.04. На 1.07 На 1.10 На кінець року
1. Обсяг виконаних БМР у відсотках до року (*) 100% 23% 25% 28% 24%
2. Приріст нормованих оборотних коштів (т.5 п.3) 1000,37 230,09 250,09 280,10 240,09
3.Норматив оборотних коштів з урахуванням приросту (т.5 п.2) 4610,00 4840,09 5090,18 5370,28 5610,37
4. Середньорічна вартість нормованих оборотних коштів 5102,69

П. 4 = (4610,00/2 + 4840,09 + 5090,18 + 5370,28 + 5610,37/2) / 5-1 = 5102,69


Таблиця 7. Розрахунок сум амортизаційних відрахувань та їх використання

Показники Сума,тис.грн.
1. Сума амортизаційних відрахувань у тому числі (т.4 п.6*15%): 440,13
А) до бюджету -------
Б) до фонду (70% від т.7 п.1) 308,09
В) на капітальне будівництво (30% від т.7 п.1) 132,04

Таблиця 8. План фінансування капітальних вкладень

Джерела Сума, тис.грн.
1. Власні джерела 200,00
1.1. Централізовані (т.1 п.9) 60,00
1.2. Сума амортизації (т.7 п.1в) 134,04
1.3. Прибуток 5,96
2. Довгостроковий кредит (т.1 п.10) 160
Разом (т.1 п.8) 360

Таблиця 9. Розрахунок плати за користування довгостроковим кредитом банку за термінами виникнення заборгованості

Показники План на рік

1 квартал

27 %

2 квартал

25 %

3 квартал

-

4 квартал

50 %

1.Довгострокові позики отримані у плановому році (т.8 п.2) 160,00 43,2 36,8 - 80,00
2. Відсоток за користування позикою (*) 40 % 10 % 10 % 10 % 10 %
1 квартал 17,27 4,32 4,32 4,32 4,32
2 квартал 11,04 - 3,68 3,68 3,68
3 квартал - - - - -
4 квартал 8,00 - - - 8,00
3. Платня за користування позикою 36,32 4,32 8,00 8,00 16,00

Таблиця 10. Розрахунки відрахувань від прибутку у фонди підприємства

Показники Сума, тис.грн.
1. Прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства (т.3 п.9-т.5 п.4б-т.8 п.1.3-т.9 п.3) 2175,59
2. Норматив відрахувань у фонд премій (п. 1.8) 24,5%
3. Сума відрахувань (т.10 п.1*п.2) 533,02
4. Норматив відрахувань у фонд виробничого розвитку (п. 1.8) 70,5%
5.Сума відрахувань у фонд виробничого розвитку (т.10 п.1*п.4) 1533,79
6.Норматив відрахувань у фінансовий резерв (п. 1.8) 5%

Таблиця 11. Преміальний фонд і фонд дивідендів

Джерела Сума, тис.грн.
1. Відрахування з прибутку (т.10 п.3) 533,02
2. Премії за введення в дію об’єктів і виробничих потужностей, що сплачую-ться за рахунок замовника (*) 5,0
3. Разом відрахувань до фонду 538,02

Таблиця 12. Фонди та резерви

Джерела Сума, тис.грн.
1. Відрахування від прибутку (т.10 п.5) 1533,79
2. Амортизаційні відрахування (т.7 п.1б) 308,09
3. Кошти від реалізації майна (*) 35,0
4. Інші джерела (*) -
Разом відрахувань до фонду 1876,79

Таблиця 13. Фінансовий резерву

Джерела Сума,тис. грн.
1. Відрахування з прибутку (т.10 п.1*т.10 п.6) 108,78

Таблиця 14. Перевірочна (шахматна) таблиця до фінансового плану

Використання коштів/ джерела покриття витрат Балансовий прибуток Амортизаційні відрахування Приріст сталих пасивів Кошти від реалізації майна Кошти трудящих на утр-имання дитячих садків Кошти на преміювання за введення Довгострокові кредити Централізовані асигнування І т.і. Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Відраху-вання до бюджету (т.3п.8) 1065,081065,08
2. Відраху-вання до фон-ду виробни-чого й соціа-льного роз-витку (т.12)

п.1


1533,79

п.2


308,09


п.3


35,0


1876,79
3. Приріст нормативу оборотних коштів (т.5)

п.4б


975,37


п.4а


25,01000,37
4. Повернен-ня довгостро-кових позик і плати за них (т.9 п.3) 36,3236,32
5. Капітальні вкаладення (т.8)

п.1.3

7,96

п.1.2

132,04

п.2

160

п.1.1

60


360
6. Витрати на утримання дитячих сад-ків10,0


10 20,0
7. Відраху-вання у фіна-нсовий ре-зерв (т.13) 108,78108,78
8. Відраху-вання у інші фонди (т.11)

п.1


533,02

п.2


5,0
538,02
9. І т.ін.
Разом: 4260,32 440,13 25,0 35,0 10,0 5,0 160 60 10,0 5005,36

Розділ 2. Оцінка фінансового стану підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю «Строй-Альянс»


2.1. Характеристика коефіцієнтів


Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу і дозволяє визначити здатність підприємства виплачувати свої поточні зобов'язання.

Зазначені в таблиці 2.1 показники фінансового стану. На підставі аналізу показників фінансового становища (таблиця 2.1) можна зробити висновок про реальність і перспективи фінансового положення підприємства і оцінити вірогідність його безупинного функціонування (банкрутства) як суб'єкта господарювання.

Для оцінки фінансового стану підприємства, необхідно розрахувати наступні показники:

Коефіцієнт зносу основних засобів показує міру зношеності основних засобів. Визначається як відношення суми нарахованої амортизації до первинної вартості основних засобів.

Коефіцієнт оновлення основних засобів показує, яку частину від наявних на кінець звітного періоду основних засобів складають нові основні засоби. Визначається як відношення вартості основних засобів, придбаних в звітному періоді до первинної вартості основних засобів на кінець звітного періоду.

Коефіцієнт вибуття основних засобів показує, яка частина основних коштів вибула за звітний період, і розраховується як відношення первинної вартості основних засобів, які вибули за звітний період, до первинної вартості основних засобів, наявних на балансі підприємства на початок звітного періоду.

2. Аналіз ліквідності підприємства здійснюють шляхом розрахунку наступних показників (коефіцієнтів): коефіцієнта покриття, коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності і чистого оборотного капіталу:

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховують як відношення оборотних активів до поточного зобов'язання підприємства. Він показує достатність ресурсів підприємства, що можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховують як відношення найбільш ліквідних оборотних коштів ( і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості) до поточного зобов'язання підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства шодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюють як відношення коштів і

їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

Чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства і його поточними зобов'язаннями. Його наївність і величина свідчать про можливість підприємства виплачувати свої поточні зобов'язання і розширювати подальшу діяльність.

3. Аналіз платоспроможності (фінансової сталості) підприємства здійснюють за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стабільності і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Аналіз платоспроможності (фінансової стабільності) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта платоспроможності (автономії), коефіцієнта фінансування, коефіцієнта забезпеченості власними оборотними коштами і коефіцієнта маневреності.

Коефіцієнт фінансової стабільності (чи платоспроможності, автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питома вага власного капіталу В загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення притягнутих і власних коштів і характеризує залежність підприємства від притягнутих засобів.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами розраховується як відношення величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів підприємства і показує забезпеченість підприємства власними оборотними коштами.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховують як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу.

4. Аналіз ділової активності:

Коефіцієнт оборотності активів – показник, який характеризує наскільки ефективно використовуються активи з точки зору об'єму продажів. Розраховується шляхом ділення чистого виторгу від продажів на середньорічну вартість активів.

Термін погашення дебіторської заборгованості – один з коефіцієнтів ліквідності. Показує, скільки в середньому вимагається днів торгівлі, щоб отримати суму, рівну дебіторській заборгованості. Існують два варіанти розрахунку: як відношення середньої за період дебіторської заборгованості до середньоденної реалізації в кредит і як відношення тривалості звітного періоду (звичайно 365 днів) до коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості. Термін погашення кредиторської заборгованості є часом, необхідним фірмі для своєчасної оплати наданих кредитів і інших короткострокових зобов'язань, тобто період погашення – це відношення середньої величини кредиторської заборгованості на кінець року (планованого періоду) до суми одноденного об'єму реалізації товарів за цей же період.

Коефіцієнт оборотності основних засобів – показує рівень експлуатації основних засобів і результативність їх застосування. Відомий також як фондовіддача. Значення показника залежить від галузевих особливостей, рівня інфляції і переоцінки основних засобів. Коефіцієнт оборотності основних засобів розраховується по наступній формулі:

ФО = Виручка від реалізації продукції / Середньорічна вартість основних засобів

Вважається що для фірми переважні високі значення цього показника. Це означає, що на кожну гривню виручки організація робить менше вкладень в основні засоби. Зниження коефіцієнта може означати, що для поточного рівня виручки зроблені зайві інвестиції в будівлі, устаткування і інші основні засоби.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу – показує швидкість обігу власного капіталу підприємства. Розраховується як співвідношення виручки до середнього за період значення власного капіталу підприємства.

5. Аналіз рентабельності підприємства:

Коефіцієнт рентабельності активів підприємства – дозволяє визначити

ефективність використання активів підприємства, показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна одиниця активів. Розраховується по формулі:

РАП = Чистий прибуток (збиток) / Активи підприємства * 100%

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу – дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками підприємства, показує скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна одиниця, вкладена власниками компанії. Розраховується по формулі:

РВК = Чистий прибуток (збиток) / Власний капітал *100%

Коефіцієнт рентабельності виробничої діяльності характеризує окупність витрат виробництва і показує, скільки підприємство має прибутки з кожного рубля, витраченого на виробництво і реалізацію продукції. Розраховується по формулі:

РВК = Чистий прибуток (збиток) / Виручка від реалізації продукції *100%


Таблиця 2.1 Алгоритм розрахунку фінансових показників

( коефіцієнтів)

№ п/п


Показники


Формула розрахунку


Нормативне значення


1 2 3 4
1. Аналіз майнового стану підприємства

1.1.


Коефіцієнт зносу основних засобів

Ф.1 стр.032/Ф.1 стр.031


Зменшення


1.2.


Коефіцієнт оновлення основних засобів

Ф5 стр.260(гр.5)/Ф.1стр.031(гр.4)


Збільшення


1.3.


Коефіцієнт вибуття основних засобів

Ф.5 стр.260(гр.8)/Ф.1 стр.031(гр.З)2. Аналіз ліквідності підприємства
2.1. Коефіцієнт покриття Ф.1 стр. 260/Ф.1 стр.620 >1

2.2.


Коефіцієлт швидкої

ліквідності

Ф.1 .( стр.260-стр.100-стр.110-стр.120 -стр.130-стр.140)/Ф.1 стр.620

0,6-0,8


2.3.


Коефіцієнт абсолютної

ліквідності

Ф.1 (стр.220 + стр.230 + стр.240)/Ф.1 стр.620

>0 Збільшення


2.4. Чистий оборотний капітал Ф.1 (стр.260 - стр.620) >0 Збільшення
3. Аналіз платоспроможності (фінансової сталості)
3.1. Коефіцієнт автономії Ф.1 стр.380/Ф.1 стр.640 >0,5

3.2.


Коефіцієнт фінансування


Ф.1 (стр.430 + стр.480 + стр.620 +стр.630) /Ф.1 стр.620

<1 Зменшення


3.3.


Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

Ф.1 (стр.260 -стр.620}/Ф.1 стр.620


>0,1


3.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу Ф.1 (стр.260-стр.620)/Ф.1 стр.380 Збільшення
4. Аналіз ділової активності
4.1. Коефіцієнт оборотності активів Ф.2 стр.035 Збільшення


Ф.1(стр.280(гр.З) +стр.280(гр.4)/2

4.2.


Сірок погашення дебіторської заборгованості


Тривалість періоду

Зменшення
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

4.3.


Строк погашення кредиторської заборгованості


Тривалість періоду

Зменшення
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

4.4.


Коефіцієнт оборотності основних засобів Ф.2 стр.035

Збільшення
Ф.1 (стр.031 (гр.3) + стр.031(гр.4)/2

4.5.


Коефіцієнт оборотності власного капіталу Ф.2 стр.035

Збільшення
Ф.1 (стр.380(гр.3) +стр.380(гр.4)/2
5. Аналіз рентабельності підприємства

5.1.


Коефіцієнт рентабельності активів Ф.2 стр. 220 або стр.225

>0 Збільшення
Ф.1 стр. 280 (гр.3+гр.4)

5.2.


Коефіцієнт рентабельності власного капіталу Ф.2 стр.220 чи стр.225 >0 Збільшення


Ф.1 (стр.380(гр.3)+стр.380(гр.4)/2

5.3.


Коефіцієнт рентабельності діяльності Ф.2 стр. 220 чи стр.225

>0 Збільшення
Ф.2 стр.035

2.2. Розрахунки фінансових коефіцієнтів


Таблиця 2.2 Розрахунок фінансових показників ( коефіцієнтів) за 2008/2009 роки

№ п/п Показники 2007 рік 2008 рік Відхилення
1 2 3 4 5
1. Аналіз майнового стану підприємства

1.1.


Коефіцієнт зносу основних засобів

103/481,8 = 0,21

243/699= 0,35

+ 0,14

1.2.


Коефіцієнт оновлення основних засобів

375,5/ 481,8 = 0,78

181/ 699 = 0,24

- 0,54

1.3.


Коефіцієнт вибуття основних засобів

2,8/106,6 = 0,03

8/ 482 = 0,02

- 0, 01


2.1. Коефіцієнт покриття

1848,8/2658 = 0,7

4923/5243 = 0,94

0,24

2.2.


Коефіцієлт швидкої

ліквідності

(1848,8-255,2)/2658=0,6

(4923-645-58)/5243 = 0,8

0,2

2.3.


Коефіцієнт абсолютної

ліквідності

113,1/2658 = 0,04

142,2/5243 = 0,03

- 0,01
2.4. Чистий оборотний капітал

1848,8-2658 = -809,2

4923-5243= - 320

489,2
3.1. Коефіцієнт автономії

-199,4/2458,6 =

-0,08

161/5404 = 0,03

0,11

3.2.


Коефіцієнт фінансування


2658/2658 = 1 5243/5243 = 1 0

3.3.


Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

(1848,8-2658)/2658= - 0,3

(4923-5243)/5243 =

- 0,06

0,24
3.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

1848,8-2658/

-199,4=4,06

4923-5243/161=-1,99

- 6,05
4.1. Коефіцієнт оборотності активів

8513,3/(1022,8+2459)/2=4,89

14300/(2459+5404)/2 = 3,64

-1,25

4.2.


Сірок погашення дебіторської заборгованості


360 360

+ 24
8513,3/(543,7+1182,1)/2 = 37

14300/(1182+3629)/2 = 61


4.3.


Строк погашення кредиторської заборгованості


360 360

+ 6
8231/(884,7+2164,9)/2 = 67


13682/(2165+3377/2 = 73


4.4.


Коефіцієнт оборотності основних засобів

8513,3/(106,6+481,8)/2=32,4

14300/(482+699)/2 =24,22

-8,18

4.5.


Коефіцієнт оборотності власного капіталу

8513,3/(-51,8-199,4)/2=-67,78

14300/(-199+161)/2 = -752,63

-684,85

5.1.


Коефіцієнт рентабельності активів

147,6/2459 = 0,06

390/5404= 0,07

+ 0,01

5.2.


Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

147,6/(-51,8-199,4)/2=-1,18

390/(-199+161)/2 =

-20,53

-19,35

5.3.


Коефіцієнт рентабельності діяльності

147,6/8513,3 = 0,02

390/14300= 0,03

+ 0,01

2.3. Висновки


З розрахованих коефіцієнтів по даних документів балансу, Звіт про фінансові результати, Примітка до річної фінансової звітності за 2008 і 2009 роки Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй-Альянс», можна зробити висновки про стан підприємства:

Майновий стан підприємства

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує частку вартості основних засобів, списану на витрати в попередніх періодах, у первісній вартості. Цей показник повинен зменшуватися, але навпаки збільшився на 0,14 одиниць (2008 – 0,21; 2009 – 0,35).

У підприємства зменшилась на 0,54 частка нових основних засобів (2008 – 0,78; 2009 – 0,24), тобто підприємство мало закуповувало нове обладнання.

Коефіцієнт вибуття показує, яка частина основних засобів, з яким підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з різних причин. Цей коефіцієнт в 2008 році становив 0,03, а в 2009 році – 0,02.

Ліквідність підприємства

Підприємство не має достатньо власних ресурсів, щоб покрити поточні зобов’язання. Хоча в 2009 році коефіцієнт покриття збільшився на 0, 24 пункти (2008 – 0,7; 2009 – 0,94), але все одно менше одиниці.

Коефіцієнт швидкості ліквідності показує нормальні платіжні можливості щодо сплати поточних зобов’язань, так як входить в інтервал 0,6-0,8 (2008 – 0,6; 2009 – 0,8). В 2008 році ці можливості покращуються, що доказує відхилення на 20 %.

Коефіцієнт чистого оборотного капіталу збільшився у 2009 році до -320 тис грн. (2008 - - 809,2тис грн.), але від’ємне значення свідчить про не здатність підприємства виплачувати свої поточні зобов’язання і розширювати подальшу діяльність.

Платоспроможність підприємства

Коефіцієнт автономності показує питому вагу сласного капіталу в загальній сумі (2008 - -0,08; 2009 – 0,03). Цей показник Цей показник збільшився на 0,11, але не досяг нормативного значення 0,5.

Коефіцієнт структури капіталу вказує на залежність підприємства від втягнутих коштів, так як він повинен бути менше одиниці (2008 – 1; 2009 - 1).

Підприємство не достатньо забезпечене власними коштами, так як у 2007 році цей показник становив -0,3, у 2009 – збільшився на 0,24, але залишився від’ємним -0,06 (нормативне значення >0,1)

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, що у 2008 році частина власного капіталу більше вкладена в оборотні кошти, а у 2009 році навпаки більша частина капіталізована (2008 – 4,06; 2009 - -1,99)

Ділова активність

За допомогою коефіцієнта оборотності активів оцінюється ефективність використання фірмою всіх наявних ресурсів. За 2008 рік 4,89 разів за звітній період відбувається повний цикл виробництва та обігу, за 2009 рік 3,64. Відхилення становлять -1,25, за нормативом цей показник повинен збільшуватися.

Підприємство зможе погасити свою дебіторську заборгованість в 2008 році за 37 днів, у 2009 році за 61 день.

А кредиторську заборгованість фірма зможе погасити у 2008 році за 67 днів, у 2009 році за 73 дня.

За нормативом ці два показника повинні зменшитися, але в дійсності вони зросли, що засвідчує погіршення платоспроможності підприємства.

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача). Чим вищою є фондовіддача, тим нижчими є витрати. Цей показник повинен збільшуватися, а він зменшився на 8,18 одиниць. Тобто витрати зросли.

Рентабельність підприємства

Рентабельність характеризує економічну ефективність. Економічна ефективність – відносний показник, який порівнює отриманий ефект із витратами використаних для досягнення цього ефекту.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу показує, який прибуток приносить кожна інвестована власниками капіталу грошова одиниця.

Цей показник має взагалі від’ємне значення (2008 рік - -1,18; 2009 - -20,53) і відхилення становить -19,35.

Коефіцієнт рентабельності збільшився на 0,01 пункти і показує повний вплив структури капіталу та фінансування компанії на її рентабельність.

Проаналізувавши окремо всі показники можна зробити загальний висновок, щодо стану підприємства:

Підприємство не має достатньо ресурсів для покриття поточних зобов’язань, воно залежить від втягнутих коштів, частка оборотних коштів зменшується. Тобто майже всі показники свідчать про погіршення ситуації. Але коефіцієнти рентабельності активів і діяльності збільшилися на 0,01 , що свідчить про незначне, але все одно збільшення прибутковості кожної інвестованої грошової одиниці.

Список використаної літератури


1. Ковалева А.М. Финансы.- М.: Финансы и статистика, 2006.

2. Ковалева Л.Н. Финансы предприятий.-М.:Финансы, 2008.

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика. 1997.

4. Эйсан Никбахт. Фінанси.- К., Основи, 2003.

5. Меркулов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым расчетам.- М., 2007.

6. Павлов Л.Н. Финансы предприятий.-М., 2000.

7. Шеремет А.Д.. Сайфулин Р.С. Финансы предприятий.(Учеб. пособие)М., 2007.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: