Xreferat.com » Рефераты по финансовым наукам » Управління ризиком неплатоспроможності підприємства

Управління ризиком неплатоспроможності підприємства

Контрольна робота

з курсу "Управління фінансовими ризиками"

Управління ризиком неплатоспроможності підприємства


ЗМІСТ


ВСТУП

Аналіз коефіцієнтів ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, майнового стану та рентабельності

2. Прогнозування ймовірності банкрутства

ВИСНОВОК

ВСТУП


У сучасній практиці управління корпоративними фінансами важливе місце займає проблема якісного та кількісного обґрунтування управлінських фінансових рішень, ефективне прийняття яких неможливо без використання фінансового аналізу. Водночас значна частина управлінських фінансових рішень потребує комплексного (інтегрального)підходу до дослідження об’єкта аналізу. Це, у свою чергу, визначає об’єктивну необхідність визначення загальних принципів і формування ефективних методів організації та проведення комплексного фінансового аналізу.

Фінансовий аналіз має широкий арсенал засобів для прогнозування можливого банкрутства підприємства і дає можливість заздалегідь обґрунтувати та реалізувати заходи щодо забезпечення виходу підприємства з кризової ситуації.

Для оцінки ймовірностей банкрутства підприємства було обрано Закрите акціонерне товариство «Віпол», основним видом діяльності якої є:

Поліграфічна діяльність, не віднесена до інших угрупувань;

Друкування газет;

Роздрібна торгівля канцелярськими товарами.

1. АНАЛІЗ КОЕФІЦІЄНТІВ ЛІКВІДНОСТІ, ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ, ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ, МАЙНОВОГО СТАНУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ


Показник 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007
Показники ліквідності
Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття) 0,525 0,87 1,08 2,45 2,77
Коефіціент ліквідності швидкої 0,235 0,46 0,61 1,49 1,87
Коефіціент ліквідності абсолютної 0,0055 0,035 0,196 0,7 0,66
Показники фінансової стійкості
Коефіціент фінансової незалежності (автономії) 0,73 0,8 0,78 0,865 0,88
Коефіціент фінансової залежності 1,36 1,24 1,28 1,55 1,14
Коефіціент фінансової стійкості 0,73 0,81 0,8 0,88 0,88
Коефіціент фінансової стабільності ( коефіціент фінансування) 2,76 4,11 3,57 6,42 7,26
Коефіціент фінансового ризику 0,36 0,243 0,295 0,195 0,163
Коефіціент маневреності вланого капіталу -0,17 -0,03 0,018 0,18 0,24
Показники ділової активності
Оборотність активів, коефіціент трасформації 0,83 0,95 0,076 1,18 1,209
Коефіціент оборотності обігових коштів (обороти) 5,95 5,66 4,62 4,095 3,608
Період одного обороту обігових коштів (днів) 60,5 63,6 77,92 87,9 99,78
Коефіціент оборотності запасів (обороти) 9,56 10,9 9,78 9,02 9,72
Період одного обороту запасів (днів) 37,66 33,03 36,8 39,9 36,88
Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості (обороти) 8,67 12,07 29,15 16,37 38,4
Період погашення дебіторської заборгованості (днів) 41,52 29,83 12,35 21,99 9,375
Коефіціент оборності готової продукції 92,4 82,68 116,65 80,98 80,87
Період операційного циклу (днів) 79,18 62,86 49,15 61,88 46,255
Коефіціент обротності власного капіталу 1,13 1,18 1,38 1,37 1,376
Показники майного стану
Частка оборотних фондів в обігових коштах 0,487 0,396 2,55 2,94 3,59
Частка основних засобів в активах 0,78 0,77 0,74 0,71 0,66
Коефіціент зносу основних засобів 0,306 0,36 0,407 0,46 0,5
Коефіціент оновлення основних засобів 0,17 0,01 0,035 0,014 0,026
Частка оборотних виробничих активів 0,07 0,066 0,091 0,098 0,093
Коефіціент мобільності активів 0,16 0,2 0,3 0,41 0,5
Показники рентабельності
Ретабельність активу за чистим прибутком, % 37 4,9 0 5,9 4,98
Рентабельність капіталу, % 5 6 0 7 5,8
Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації, % 1,7 2,5 1,5 6,5 4,4
Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності , % 4,7 2,5 1,5 6,5 4,4
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком, % 4,4 51
4,9 4,1

Коефіцієнт ліквідності поточної в кінці 2006 року збільшився на 0,32 і становив 2,77. Тенденція збільшення цього показника свідчить про те, що підприємство вчасно ліквідовує борги. Збільшення коефіцієнта ліквідності швидкої на 13 % на кінець 2006 року порівняно з попереднім періодом і склав 1,87, що більше за нормативне значення 1, свідчить , що підприємство має досить ліквідних активів для покриття термінових боргів. Коефіцієнт ліквідності абсолютної несуттєво зменшилась на 0,04 на кінець 2006 року і склав 0,66. Наведений баланс не є абсолютно ліквідним. У 2006 році Ннайліквідніші активи покривають найтерміновіші зобов’язання лише на 1,4%, а швідкореалізованих активів повністю вистачає щоб погасити короткострокові зобов’язання 105%. Повільно реалізовані активи повністю покривають довгострокові пасиви. Важкореалізовані активи покривають 75% постійних пасивів.

Фінансова стійкість. Коефіцієнт автономії починаючи з 2002 року стабільно зростає. На кінець 2006 року він склав 0,88, що свідчить, що всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами. Підвищення цього коефіцієнта означає підвищення фінансової стійкості підприємства, що стала більш незалежною від кредитора. На 38 % зріс коефіцієнт фінансової стабільності, що свідчить про зростання фінансової стійкості підприємства.

Показники ділової активності

Коефіціент оборотності обігових коштів збільшився на 69% у 2006 році порівняно з 2002.ця тенденція позитивна. Проте збільшився на 11,88 у 2006 році порівняно 2005 роком період від витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію. В цілому показники ділової активності мають позитивну тенденцію.

Показники рентабельності

Рентабельність активу за 2006 рік порівняно з 2005 роком зменшився на 0,92%, що зумовлено зменшенням прибутку від звичайної діяльності.


Аналіз ліквідності балансу


Активи розмір на 01.01.2003 розмір на 01.01.2004 розмір на 01.01.2005 розмір на 01.01.2006 розмір на 01.01.2007 Пасиви розмір на 01.01.2003 розмір на 01.01.2004 розмір на 01.01.2005 розмір на 01.01.2006 розмір на 01.01.2007 Платіжний надлишок (нестача)
розмір на 01.01. 2003 розмір на 01.01. 2004 розмір на 01.01. 2005 розмір на 01.01.2006 розмір на 01.01. 2007
Найбільш ліквідні 14,6 63,5 392,6 748,2 739,6 негайні пасиви 1354,3 1065,3 1154,5 1062,3 992,7 -1340 -1002 -761,9 -314,1 -253,1
Швидкореалізовані 604,2 767,1 818,1 809,4 1357 короткострокові пасиви 1280,6 754,4 848,7 0 128,1 -676,4 12,7 -30,6 809,4 1228,9
Повільно реалізовані 765,9 753,3 949 1046,9 1007,6 довгострокові пасиви 0 24,5 26,5 147,9 0 765,9 728,8 922,5 899 1007,6
Важкореалізовані 8522,4 7845,2 7117,6 6378,5 6159,2 постійні пасиви 7272,2 7584,9 7247,6 7772,8 8142,6 1250,2 260,3 -130 -1394 -1983
Баланс 9907,1 9429,1 9277,3 8983 9263,4 Баланс 9907,1 9429,1 9277,3 8983 9263,4 0 0 0 0 0

Рентабельність капіталу зменшилась на 1,2% у 2006 році порівняно з 2005 роком, що може бути зумовлене зменшенням чистого прибутку.

Зменшення прибутку від операційної діяльності у 2006 році порівняно з 2005 роком, зумовило зменшення рентабельності реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності на 2,1 %.


2. ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА


Найбільш поширеним методом оцінки ймовірності банкрутства підприємства є запропонована американським економістом Е. Альтманом Z-модель на основі п’яти факторів:


Z = 1,2 Коб + 1,4 Кнп + 3,3 Кр + 0,6 Кп + 1,0 Кв ,


де Коб — частка оборотних засобів у активах, тобто відношення поточних активів до загальної суми активів підприємства;

Кнп — рентабельність активів, обчислена за нерозподіленим прибутком, тобто як відношення нерозподіленого прибутку звітного року й минулих років до загальної суми активів;

Кр — рентабельність активів, обчислена за прибутком від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

Кп — коефіцієнт покриття за ринковою вартістю власного капіталу, тобто відношення ринкової вартості акціонерного капіталу (вся ринкова вартість акцій підприємства) до короткострокових зобов’язань (для підприємств, що не емітують акції, цей коефіцієнт розраховується, виходячи з величини статутного фонду і додаткового капіталу з урахуванням ставки дисконтування вартості акцій аналогічних підприємств);

Кв — віддача всіх активів, тобто відношення виручки від реалізації до загальної суми активів.

Коефіцієнти 1,2; 1,4; 3,3; 0,6; 1,0 — вибрано емпірично в результаті аналізу великої кількості підприємств.

Залежно від значення Z прогнозується можливість банкрутства:

до 1,8 — дуже висока;

від 1,81 до 2,7 — висока;

від 2,8 до 2,9 — можлива;

понад 3,0 — дуже низька.


Показники 01.01. 2003 01.01 .2004 01.01. 2005 01.01. 2006 01.01. 2007
Частка оборотних засобів у активах (Коб) 0,1398 0,168 0,233 0,2899 0,335
Рентабельність активів, обчислена за нерозподіленим прибутком (Кнп) 3,7 4,9 0 5,9 4,98
Рентабельність активів, обчислена за прибутком від реалізації продукції (Кр) 9,3 9,7 9,9 16 14
Коефіцієнт покриття за ринковою вартістю власного капіталу (Кп) 2,756 4,167 3,575 7,075 7,104
Віддача всіх активів (Кв) 0,87 0,98 1,124 1,213 1,23
Z — показник імовірності банкрутства 38,56 42,55 36,21 66,86 59,07
Оцінка можливості банкрутства Дуже низька Дуже низька Дуже низька Дуже низька Дуже низька

Модель Спрінгейта передбачає розвиток інтегрального показника, за допомогою якого здійснюється оцінка ймовірності визнання підприємства банкрутом, за такою формулою:


Управління ризиком неплатоспроможності підприємства, (13.18)

де


Цільові показники 01.01. 2003 01.01 .2004 01.01. 2005 01.01. 2006 01.01. 2007
A 0,1398 0,168 0,233 0,2899 0,335
B 0,052 0,08 0,008 0,72 0,055
C 0,197 0,41 0,039 0,49 0,39
D 0,83 0,95 1,076 1,18 1,209
Z 0.765 1.069 0.721 3.304 1.255

Інтервал значень результуючого показника Z поділено на основі єдиної критичної точки, яка відповідає значенню Z-показника у 0,862. Отже, підприємство із достовірністю 92 % може бути віднесено до категорії потенційних банкрутів, якщо розрахункове значення Z-показника для нього менше за 0,862.Таке значення спостерігається на початку 2003 і 2005 року.. На початку 2007 року цей показник зріс, що означає підприємство не буде віднесено до категорії потенційних банкрутів.

Модель Таффлера (Taffler 1977) передбачає оцінку ймовірності банкрутства на основі чотирифакторної моделі Z-показника.


Z= 1.03X1+3.07X2+0.66X3+0.4X4.


Цільові показники 01.01. 2003 01.01 .2004 01.01. 2005 01.01. 2006 01.01. 2007
X1 0,197 0,41 0,039 0,49 0,39
X2 0,525 0,86 1,062 1,77 2,38
X3 0,267 0,19 0,216 0,15 0,14
X4 0,83 0,95 1,076 1,18 1,029
Z 0,354 0,515 0,37 0,706 0,735

Отже, показник Z по всім рокам є більшою за 0,3, це означає, що підприємство має довгострокові перспективи.

Модель Creditmen


Z = 25Х1+25Х2+10Х3+20Х4+20Х5.

Цільові показники 01.01. 2003 01.01 .2004 01.01. 2005 01.01. 2006 01.01. 2007
X1 0.0055 0.035 0.196 0.57 0.57
X2 2.75 4.11 3.52 5.12 6.12
X3 0.0014 0.007 0.042 0.083 0.08
X4 13.64 11.91 12.2 13.18 8.25
Х5 0.23 0.41 0.44 0.55 1.043
Z 346.3 350.095 346.12 417.68 353.91

Показник Z по всім рокам більший за 100, що означає фінансова ситуація підприємства гарна.

Модель Ліса

Модель Романа Ліса для оцінки фінансового стану.


Управління ризиком неплатоспроможності підприємства


де Х1 – відношення обігового капіталу до суми активів;

Х2 – відношення операційного прибутку до суми пасивів;

Х3 – відношення нерозподіленого прибутку до суми пасивів;

Х4 – відношення власного капіталу до позикового.

Граничне значення тут складає 0,037.


Цільові показники 01.01. 2003 01.01 .2004 01.01. 2005 01.01. 2006 01.01. 2007
X1 0,14 0,17 0,23 0,29 0,34
X2 0,87 0,98 0,124 1,2 1,126
X3 0,126 0,15 0,03 0,19 0,24
X4 0,73 0,8 0,77 0,84 0,86
Z 0,101 0,12 0,13 0,15 0,15

У підприємства згідно з цієї моделі середній ризик

ВИСНОВОК


Щоб ефективно функціонувати ЗАТ «Віпол» повинно володіти достатньою кількістю основних та оборотних засобів. В ЗАТ «Віпол» не вистачає грошових коштів на покриття невідкладних зобов’язань. Причиною цього є нагромадження коштів на початок року завдяки кредиторській заборгованості. Бажано зменшити абсолютні розміри як кредиторської , так і дебіторської заборгованості. Платоспроможність є головним критерієм для фінансування стану підприємства. За звітний період фінансова стійкість підприємства. За звітний період фінансова стійкість підприємства підвищилась, але слід вжити термінових заходів щодо нормалізації показника абсолютної ліквідності. Для аналізу ймовірності банкрутства в роботі були застосовані різні моделі: Альтмана, Спрінгейта, Ліса, Таффлера, модель Creditmen. Застосування цих методів показало, що підприємство має гарну фінансову ситуацію.


ДОДАТОК


БАЛАНС ЗАТ «Віпол»

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період
1 2 3 4 3 4 3 4 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 8619.600 8910.900 9241.700 8619.600 10430.800 9241.700 10898.0 10430.800
Податок на додану вартість 15 377.000 427.600 270.700 377.0 445.800 270.700 232.500 445.800
Акцизний збір 20 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Інші вирахування з доходу 30 0.000 4.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 35 8242.600 8479.300 8971.0 8242.600 9985.0 8971.0 10665.500 9985.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 40 7323.700 7280.800 8053.300 7323.700 9179.400 8053.300 9199.400 9179.400

Валовий:


прибуток 50 918.900 1198.500 917.700 918.900 805.600 917.700 1466.100 805.600
збиток 55 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Інші операційні доходи 60 635.000 830.200 726.200 635.0 861.600 726.200 878.900 861.600
Адміністративні витрати 70 722.700 847.100 795.100 722.700 973.700 795.100 1130.200 973.700
Витрати на збут 80 55.600 51.600 86.600 55.600 93.400 86.600 74.800 93.400
Інші операційні витрати 90 384.700 541.700 539.600 384.700 443.500 539.600 441.0 443.500

Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток 100 390.900 588.300 222.600 390.900 156.600 222.600 699.0 156.600
збиток 105 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Доход від участі в капіталі 110 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Інші фінансові доходи 120 1.000 1.400 0.200 1.0 0.0 0.200 0.200 0.0
Інші доходи 130 444.600 108.900 1020.200 444.600 29.200 1020.200 4.700 29.200
Фінансові витрати 140 50.300 32.400 111.100 50.300 101.500 111.100 51.900 101.500
Втрати від участі в капіталі 150 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Інші витрати 160 267.900 22.400 377.0 267.900 7.100 377.0 4.300 7.100

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток 170 518.300 643.800 754.900 518.300 77.200 754.900 647.700 77.200
збиток 175 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 154.000 193.100 294.600 154.0 146.200 294.600 120.200 146.200
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності 185

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток 190 364.300 450.700 460.300 364.300 0.0 460.300 527.500 0.0
збиток 195 0.000 0.000 0.0 0.0 69.0 0.0 0.0 69.0

Надзвичайні:


доходи 200 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
витрати 205 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Частки меншості 215

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Чистий:


прибуток 220 364.300 450.700 460.300 364.300 0.0 460.300 527.500 0.0
збиток 225 0.000 0.000 0.0 0.0 69.0 0.0 0.0 69.0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період
1 2 3 4 3 4 3 4 3 4
Матеріальні затрати 230 4239.300 5245.300 5054.700 4239.300 5831.800 5054.700 5451.800 5831.800
Витрати на оплату праці 240 2005.200 1738.800 2290.0 2005.200 2656.500 2290.0 2863.800 2656.500
Відрахування на соціальні заходи 250 755.300 647.300 858.0 755.300 968.800 858.0 1178.500 968.800
Амортизація 260 562.600 504.200 779.500 562.600 808.800 779.500 786.900 808.800
Інші операційні витрати 270 924.300 585.600 511.700 924.300 424.100 511.700 564.400 424.100
Разом 280 8486.700 8721.200 9493.900 8486.700 10690.0 9493.900 10845.400 10690.0

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період
1 2 3 4 3 4 3 4 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 5436500.000 5436500.000 5436500.0 5436500.0 5436500.0 5436500.0 5436500.0 5436500.0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 5436500.000 5436500.000 5436500.0 5436500.0 5436500.0 5436500.0 5436500.0 5436500.0
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) 320 0.067 0.083 0.085 0.067 -0.013 0.085 0.097 -0.013
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) 330 0.670 0.083 0.085 0.067 -0.013 0.085 0.097 -0.013
Дивіденди на одну просту акцію (грн.) 340 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Фінансова звітність ЗАТ «Віпол»

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період
1 2 3 4 3 4 3 4 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 8619.600 8910.900 9241.700 8619.600 10430.800 9241.700 10898.0 10430.800
Податок на додану вартість 15 377.000 427.600 270.700 377.0 445.800 270.700 232.500 445.800
Акцизний збір 20 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Інші вирахування з доходу 30 0.000 4.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 35 8242.600 8479.300 8971.0 8242.600 9985.0 8971.0 10665.500 9985.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 40 7323.700 7280.800 8053.300 7323.700 9179.400 8053.300 9199.400 9179.400

Валовий:


прибуток 50 918.900 1198.500 917.700 918.900 805.600 917.700 1466.100 805.600
збиток 55 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Інші операційні доходи 60 635.000 830.200 726.200 635.0 861.600 726.200 878.900 861.600
Адміністративні витрати 70 722.700 847.100 795.100 722.700 973.700 795.100 1130.200 973.700
Витрати на збут 80 55.600 51.600 86.600 55.600 93.400 86.600 74.800 93.400
Інші операційні витрати 90 384.700 541.700 539.600 384.700 443.500 539.600 441.0 443.500

Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток 100 390.900 588.300 222.600 390.900 156.600 222.600 699.0 156.600
збиток 105 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Доход від участі в капіталі 110 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Інші фінансові доходи 120 1.000 1.400 0.200 1.0 0.0 0.200 0.200 0.0
Інші доходи 130 444.600 108.900 1020.200 444.600 29.200 1020.200 4.700 29.200
Фінансові витрати 140 50.300 32.400 111.100 50.300 101.500 111.100 51.900 101.500
Втрати від участі в капіталі 150 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Інші витрати 160 267.900 22.400 377.0 267.900 7.100 377.0 4.300 7.100

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток 170 518.300 643.800 754.900 518.300 77.200 754.900 647.700 77.200
збиток 175 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 154.000 193.100 294.600 154.0 146.200 294.600 120.200 146.200
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності 185

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток 190 364.300 450.700 460.300 364.300 0.0 460.300 527.500 0.0
збиток 195 0.000 0.000 0.0 0.0 69.0 0.0 0.0 69.0

Надзвичайні:


доходи 200 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
витрати 205 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Частки меншості 215

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Чистий:


прибуток 220 364.300 450.700 460.300 364.300 0.0 460.300 527.500 0.0
збиток 225 0.000 0.000 0.0 0.0 69.0 0.0 0.0 69.0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період
1 2 3 4 3 4 3 4 3 4
Матеріальні затрати 230 4239.300
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: