Xreferat.com » Рефераты по финансовым наукам » Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності

Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності

Реферат на тему:

Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності

План


Вступ

1. Характеристика складових елементів довгострокової фінансової політики

1.1 Способи довгострокового фінансування

2. Поняття рентабельності

3. Система показників рентабельності

4. Поняття ліквідності

Висновок

Список використаної літератури

Вступ


Узагальнюючим показником економічної ефективності виробництва є показник рентабельності. Рентабельність означає прибутковість, прибутковість підприємства. Вона розраховується шляхом зіставлення валового доходу або прибутку з витратами або використовуваними ресурсами.

На основі аналізу середніх рівнів рентабельності можна визначити, які види продукції і які господарські підрозділи забезпечують велику прибутковість. Це стає особливо важливим в сучасних, ринкових умовах, де фінансова стійкість підприємства залежить від спеціалізації і концентрації виробництва.

Метою даної роботи є вивчення показників рентабельності і застосування їх у фінансовому аналізі і планеруванні діяльності підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступний круг завдань:

дати визначення поняття рентабельності, розкрити його значення для фінансового аналізу і охарактеризувати основні сфери його застосування;

розгледіти систему показників рентабельності відповідно до їх класифікації на показники рентабельності господарської діяльності, фінансовій рентабельності і показники рентабельності продукції;

Завдання аналізу ліквідності балансу в ході аналізу фінансового стану підприємства виникає у зв'язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності підприємства, тобто його здатності своєчасно і повністю розраховуватися по всіх своїх зобов'язаннях, оскільки ліквідність - це здатність підприємства сплатити свої короткострокові зобов'язання, реалізовуючи свої поточні активи.

1. Характеристика складових елементів довгострокової фінансової політики


Конкретні форми і методи реалізації завдань управління фінансами визначаються фінансовою політикою підприємства, основними елементами якої виступають:

облікова політика;

кредитна політика;

політика управління грошовими коштами;

політика відносно управління витратами;

дивідендна політика.

Свою облікову політику підприємство повинне будувати відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку. При визначенні кредитної політики вирішується питання про забезпеченість оборотними коштами, зокрема, розмір власних оборотних коштів і потреби в позикових засобах (комерційних, короткострокових, банківських кредитах). У разі потреби залучення довгострокового кредиту вивчають структуру капіталу і фінансову стійкість підприємства.


1.1 Способи довгострокового фінансування


Самофінансування і бюджетне фінансування господарюючих суб'єктів.

Вибір джерела фінансування слід почати з розгляду наступних питань:

1. Якого розміру фінансування потрібне?

2. Які розміри юридичної особи, котрі одержують кошти?

3. Яку частку контролю ви готові віддати?

4. Який ступінь риски проекту?

Кількість необхідних засобів обмежує вибір джерел фінансування таким чином:

Для фінансування в крупних розмірах пріоритетними джерелами є: іноземні банки, стратегічні інвестори, публічна емісія, облігації і конвертовані облігації. Фінансування в середніх і малих розмірах цілком можливо здійснити з наступних джерел: російські банки, приватні інвестиційні фонди (залежить від фонду), "фонди допомоги", лізинг.

Розмір підприємства визначає джерело фінансування виходячи з таких передумов:

деякі джерела фінансування вимагають, щоб підприємство було добре відоме, для того, щоб добитися успіху (публічна емісія, випуск облігацій, випуск конвертованих облігацій)

акції крупніших підприємств зазвичай бувають більш ліквідними; це є предметом уваги деяких джерел фінансування (портфельні інвестори - приватні фонди)

деякі фонди "допомоги", навпаки, мають мандат на інвестування в малі і середні підприємства

Різні джерела короткострокового фінансування вимагають різні види забезпечення:

Стратегічні інвестори хочуть здійснювати контроль над оперативними і іншими рішеннями. Приватні фонди і фонди "допомоги" можуть захотіти мати представника в раді директорів. Іноземні банки можуть мати строгі умови надання кредитів. Російські банки менше зацікавлені в здійсненні контролю. Публічні емісії акцій, облігацій, і так далі прагнуть диверсифікувати склад акціонерів, протидіючи отриманню крупного пакету акцій одним акціонером

Ступінь риски проекту знижує круг потенційних джерел фінансування:

Фонди допомоги, що мають політичні мотиви для інвестування в різні проекти в Росії, більше схильні розглядувати ризиковані інвестиції. Стратегічні інвестори, що знають бізнес і зв'язки, що мають, які можуть понизити ризики конкретних проектів, можуть також розглядувати фінансування проектів, які інші джерела відмовляються розглядувати, або за фінансування яких вони вимагають надмірно високий рівень доходу. Російські банки надзвичайно побоюються риски, але розуміють політичні і специфічні для Росії ризики. Іноземні банки зазвичай є такими, що найбільш побоюються риски джерелом довгострокового фінансування.

2. Поняття рентабельності


В економіці визначається декілька понять рентабельності. Так, одне з його визначень звучить таким чином: рентабельністю (rentabel - прибутковий, прибутковий) є показник економічної ефективності виробництва на підприємствах, який комплексно відображає використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів.

На думку інших авторів рентабельність - показник, що є відношенням прибули до суми витрат на виробництво, грошовим вкладенням в організацію комерційних операцій або сумі майна фірми. Так або інакше, рентабельністю є співвідношення доходу і капіталу, вкладеного в створення цього доходу. Зв'язавши прибуток з вкладеним капіталом, рентабельність дозволяє порівняти рівень прибутковості підприємства з альтернативним використанням капіталу або прибутковістю, отриманою підприємством за схожих умов риски. Ризиковані інвестиції вимагають вищого прибутку, щоб вони стали вигідними. Оскільки капітал завжди приносить прибуток, для виміру рівня прибутковості прибуток, як винагорода, за ризик зіставляється з розміром капіталу, який був необхідний для утворення цього прибутку. Рентабельність є показником, що комплексно характеризує ефективність діяльності підприємства. При його допомозі можна оцінити ефективність управління підприємством, оскільки отримання високого прибутку і достатнього рівня прибутковості багато в чому залежить від правильності і раціональності ухвалюваних управлінських рішень. Тому рентабельність можна розглядувати як один з критеріїв якості управління.

За значенням рівня рентабельності можна оцінити довгострокове благополуччя підприємства, тобто здатність підприємства отримувати достатній прибуток на інвестиції. Для довгострокових кредиторів інвесторів, що вкладають гроші у власний капітал підприємства, даний показник є надійним індикатором, ніж показники фінансової стійкості і ліквідності, що визначаються на основі співвідношення окремих статей балансу.

Встановлюючи зв'язок між сумою прибули і величиною вкладеного капіталу, показник рентабельності можна використовувати в процесі прогнозування прибули. В процесі прогнозування з фактичними і очікуваними інвестиціями зіставляється прибуток, який передбачається отримати на ці інвестиції. Оцінка передбачуваного прибутку базується на рівні прибутковості за попередні періоди з урахуванням прогнозованих змін. Крім того, велике значення рентабельність має для ухвалення рішень в області інвестування, планерування, при складанні кошторисів, координуванні, оцінці і контролі діяльності підприємства і її результатів.

Таким чином, можна зробити вивід, що показники рентабельності характеризують фінансові результати і ефективність діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій і систематизувалися відповідно до інтересів учасників економічного процесу.

Рентабельність буває наступних видів:

а) спільна рентабельність об'єднань, підприємств визначається відношенням балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів і розраховується по формулі:


П / R = Оф + О (1.3)


де R - рівень рентабельності%

Р - прибуток

Оф - середньорічна вартість основних виробничих фондів

Про - середньорічна вартість нормованих оборотних коштів

б) фактична спільна рентабельність визначається відношенням балансового прибутку до фактичної середньорічної вартості виробничих основних фондів і нормованих оборотних коштів, не прокредитованих банком. Фактичні залишки нормованих оборотних коштів встановлюються виходячи з їх залишку по балансу за вирахуванням заборгованості постачальникам по платіжних вимогах, що акцептуються, термін оплати яких не настав, і постачальникам по не фактурованих постачаннях, а також зносу малоцінних і швидко зношуваних предметів і резерву на відшкодування планових втрат і майбутніх витрат.

Рівень рентабельності залежить не лише від суми прибули, але і від фондомісткості виробництва. На підприємствах, об'єднання важкої промисловості з високою фондомісткістю виробництва рівень рентабельності по відношенню до виробничих фондів нижчий, ніж в об'єднаннях, на підприємствах легкою і особливо харчовою промисловості. Із збільшенням суми прибули і зменшенням вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів рентабельність підвищується, і навпаки.

в) розрахункова рентабельність є, відношення балансового прибутку за вирахуванням плати за виробничі фонди, фіксованих платежів, відсотків за банківський кредит, прибутку цільового призначення (прибуток від реалізації товарів широкого споживання, нових товарів побутової хімії і т.п.), а також прибули, отриманою по причинах, не залежних від діяльності об'єднання, підприємства, до середньорічної вартості основних виробничих фондів (за вирахуванням основних фондів, за якими надані пільги по платі) і нормованих оборотних коштів.

При аналізі роботи об'єднань, підприємств, особливо при планеруванні до оцінки рентабельності виробам, важливе значення має рентабельності визначувана як відношення суми прибули до повної собівартості реалізованої продукції. Розрахунок рентабельності окремих видів продукції проводиться по формулі:


(Про - З) *100/R = C (1.4)


де R - рівень рентабельності%

Про - оптова ціна підприємства на вироби

З - повна собівартість виробу.

Показник рентабельності по виробах відображає ефективність витрат жвавої і упредметненої праці на виробництво продукції.

У машинобудуванні і інших оброблювальних галузях промисловості рентабельність визначають як відношення прибули до собівартості за вирахуванням вартості використаної сировини, палива, енергії, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів. При цьому може бути використана формула:


Ф Rф / Rм = З - М (1.5)


де Rм - розрахунковий норматив рентабельності до собівартості за вирахуванням матеріальних витрат

Ф - виробничі фонди галузі

Rф - норматив рентабельності до виробничих фондів

З - М - собівартість товарної продукції за відрахуванням прямих матеріальних витрат.

Використання показника нормативної розрахункової рентабельності в оброблювальних галузях промисловості обумовлене високою питомою вагою в собівартості продукції цих галузей матеріальних витрат, значними їх коливаннями в собівартості окремих видів виробів і широкими можливостями технологічної заміни використовуваної сировини, матеріалів.

3. Система показників рентабельності


Показники рентабельності характеризують фінансові результати і ефективність діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій і групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну.

Показники рентабельності є важливими характеристиками факторної середи формування прибутку підприємств. Тому вони обов'язкові при проведенні порівняльного аналізу і оцінці фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення

Основні показники рентабельності можна об'єднати в наступні групи

1) показники рентабельності капіталу (активів)

2) показники рентабельності продукції;

3) показники, розраховані на основі потоків наявних грошових коштів.

Перша група показників рентабельності формується як відношення прибули до різних показників авансованих засобів, з яких найбільш важливими є; всі активи підприємства; інвестиційний капітал (власні засоби + довгострокові зобов'язання); акціонерний (власний) капітал:


Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності


Неспівпадання рівнів і рентабельності за цими показниками характеризує ступінь використання підприємством фінансових важелів для підвищення прибутковості: довгострокових кредитів і інших позикових засобів.

Дані показники специфічні тим, що відповідають інтересам все учасників бізнесу підприємства. Наприклад, адміністрацію рацію підприємства цікавить віддача (прибутковість) всіх активів (всього капіталу); потенційних інвесторів і кредиторів - віддача на капітал, що інвестується; власників і засновників - прибутковість акції і так далі.

Кожен з перерахованих показників легко моделюється по факторних залежностях. Розгледимо наступну очевидну залежність:


Проблема співвідношення рентабельності і ліквідностіПроблема співвідношення рентабельності і ліквідності


Ця формула розкриває зв'язок між рентабельністю всіх активів. Рентабельністю реалізації і оборотністю активів.

Економічно зв'язок, полягає в тому, що формула прямо указує шляхи підвищення рентабельності при низькій рентабельності продажів необхідно прагнути до прискорення обороту активів.

Розглянемо ще одну факторну модель рентабельності.


Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності


Як видимий, рентабельність власного (акціонерного) капіталу залежить від зміни рівня рентабельності продукції, швидкості обороту сукупного капіталу і співвідношення власного і позикового капіталу.

Вивчення подібних залежностей має велике значення для оцінки впливу різних чинників на показники рентабельності. З приведеної залежності виходить, що за інших рівних умов віддача акціонерного капіталу підвищується при збільшенні частки позикових засобів у складі сукупного капіталу.

Друга група показників формується на основі розрахунку рівнів і рентабельності за показниками прибули, відбиваним в звітності підприємств. Наприклад

Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності


Дані показники характеризують прибутковість продукції базисного (Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності) і звітного (Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності) періодів. Наприклад, рентабельність продукції по прибутку від реалізації


Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності; Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності; або

Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності; Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності; Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності,


де - Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності - прибуток від реалізації звітного і базисного періодів;

Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності - реалізація продукції (робіт, послуг) звітного і базисного періодів;

Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності - собівартість продукції (робіт, послуг) звітного і базисного періодів;

Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності - зміна рентабельності в звітному періоді в порівнянні з базисним періодом.

Вплив чинника зміни об'єму реалізації визначається розрахунком (по методу ланцюгових підстановок)


Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності


Відповідно вплив зміни собівартості складе


Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності

Сума факторних відхилень дає спільну зміну рентабельності в звітному періоді в порівнянні з базисним періодом;


Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності


Третя групам показників рентабельності формується аналогічно першій і другій групам, проте замість прибутку враховується чиста притока грошових коштів. Проблема співвідношення рентабельності і ліквідностіЧПДС - чиста притока грошових коштів


Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності


Дані показники дають уявлення про ступінь можливості підприємства розплатитися з кредиторами, позичальниками і акціонерами грошовими коштами у зв'язку з використанням місця, що має, грошової притоки. Концепція рентабельності обчислюваною на основі притоки грошових коштів, широко застосовується в країнах з розвиненою ринковою економікою. Вона пріоритетна, тому, що операції з грошовими потоками, що забезпечують платоспроможність, є істотною ознакою стану підприємства.

4. Поняття ліквідності


Ліквідність будь-якого підприємства, фірми, господарюючого суб'єкта це "здатність швидко погашати свою заборгованість". Ліквідність визначається співвідношенням величини заборгованості і ліквідних засобів, що знаходяться у розпорядженні підприємства. Ліквідними називаються такі засоби, які можуть бути використані для погашення боргів (готівка в касі, депозитні вклади, розміщені на рахівницях банках, цінні папери, елементи оборотних коштів, що реалізовуються, такі як: паливо, сировина і тому подібне).

Ліквідність господарюючого суб'єкта можна дізнатися по його балансу. Значить, по суті, ліквідність балансу підприємства, що вивчається, означатиме ліквідність всього підприємства в цілому.

Ліквідність балансу виражається, у свою чергу, в ступені покриття зобов'язань господарюючого суб'єкта, підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань.

Ліквідність означає безумовну платоспроможність підприємства і передбачає постійну рівність між активами і зобов'язаннями як по спільній сумі, так і по термінах настання.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів по активу, згрупованих по ступеню їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими по термінах їх погашення і розташованими в порядку зростання термінів.

Завдання аналізу ліквідності балансу в ході аналізу фінансового стану підприємства виникає у зв'язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності підприємства, тобто його здатності своєчасно і повністю розраховуватися по всіх своїх зобов'язаннях, оскільки ліквідність - це здатність підприємства сплатити свої короткострокові зобов'язання, реалізовуючи свої поточні активи.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів по активу, згрупованих по ступеню їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими по термінах їх погашення і розташованими в порядку зростання термінів погашення.

Всі активи фірми залежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення на грошові кошти, можна умовно розділити на декілька груп.

Найбільш ліквідні активи (А1) - суми по всіх статтях грошових коштів, які можуть бути використані для виконання поточних розрахунків негайно. У цю групу включають також короткострокові фінансові вкладення.

Активи (А2), що швидко реалізовуються, - активи, для звернення яких в наявні засоби потрібний певний час. У цю групу можна включити дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати), інші оборотні активи.

Активи (А3), що повільно реалізовуються, - найменш ліквідні активи - це запаси, дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати), податок на додану вартість по придбаних цінностях, при цьому стаття "Витрати майбутніх періодів" не включається в цю групу.

Важкореалізовані активи (А4) - активи, які призначені для використання в господарській діяльності протягом відносного тривалого періоду часу. У цю групу включаються статті розділу I активу балансу "Позаоборотні активи".

Перші три групи активів протягом поточного господарського періоду можуть постійно мінятися і відносяться до поточних активів підприємства, при цьому поточні активи більш ліквідні, ніж решта майна підприємства.

Пасиви балансу по ступеню зростання термінів погашення зобов'язань групуються таким чином.

Найбільш термінові зобов'язання (П1) - кредиторська заборгованість, розрахунки по дивідендах, інші короткострокові зобов'язання, а також позики, не погашені в строк (за даними додатків до бухгалтерського балансу).

Короткострокові пасиви (П2) - короткострокові позикові кредити банків і інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати. При визначенні першої і другої груп пасиву для отримання достовірних результатів необхідно знати час виконання всіх короткострокових зобов'язань. На практиці це можливо тільки для внутрішньої аналітики. При зовнішньому аналізі із-за обмеженості інформації ця проблема значно ускладнюється і вирішується, як правило, на основі попереднього досвіду аналітика, що здійснює аналіз.

Довгострокові пасиви (П3) - довгострокові позикові кредити і інші довгострокові пасиви - статті розділу IV балансу "Довгострокові пасиви".

Постійні пасиви (П4) - статті розділу III балансу "Капітал і резерви" і окремі статті розділу V балансу, що не увійшли до попередніх груп: "Доходи майбутніх періодів" і "Резерви майбутніх витрат". Для збереження балансу активу і пасиву підсумок даної групи слід зменшити на суму по статтях "Витрати майбутніх періодів" і "Збитки".

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки по кожній групі активів і пасивів.

Баланс вважається за абсолютно ліквідний, якщо виконуються умови:


А1 >> П1 А2 >> П2 А3 >> П3 А4 << П4


Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, то обов'язково виконується остання нерівність, яка має глибокий економічний сенс: наявність біля підприємства власних оборотних коштів; дотримується мінімальна умова фінансової стійкості.

Невиконання якого-небудь з перших трьох нерівностей свідчить про те, що ліквідність балансу більшою чи меншою мірою відрізняється від абсолютної.

Попередній аналіз ліквідності балансу підприємства зручніше проводити за допомогою таблиці покриття (таблиця.1). В графи цієї таблиці записуються дані на початок і кінець звітного періоду по групах активу і пасиву. Зіставляючи підсумки цих груп, визначають абсолютні величини платіжних надлишків або недоліків на початок і кінець звітного періоду. Таким чином, за допомогою цієї таблиці можна виявити розузгодження по термінах активів і пасивів, скласти попереднє уявлення про ліквідність і платоспроможність аналізованого підприємства.


Таблиця 1. Таблиця покриття

№ груп статей балансу Покриття (актив) Сума зобов'язань (пасив) Різниця (+ надлишок, - недолік)

на початок року на звітну дату на початок року на звітну дату на початок року на звітну дату
I

II

III

IV

Разом


Проте слід зазначити, що аналіз ліквідності балансу, що проводиться по викладеній схемі, є наближеним, детальнішим є аналіз платоспроможності за допомогою фінансових коефіцієнтів.

1. Коефіцієнт поточної ліквідності показує, чи достатньо біля підприємства засобів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року. Це основний показник платоспроможності підприємства.

Коефіцієнт поточної ліквідності визначається по формулі:

КТЛ = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2).


У світовій практиці значення цього коефіцієнта повинне знаходитися в діапазоні 1-2.

Природно, існують обставини, при яких значення цього показника може бути і більше, проте, якщо коефіцієнт поточної ліквідності більше 2-3, це, як правило, говорить про нераціональне використання засобів підприємства.

Значення коефіцієнта поточної ліквідності нижче за одиницю говорить про неплатоспроможність підприємства.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності, або коефіцієнт "критичної оцінки", показує, наскільки ліквідні засоби підприємства покривають його короткострокову заборгованість. Коефіцієнт швидкої ліквідності визначається по формулі


КБЛ = (А1 + А2) / (П1 + П2).


У ліквідні активи підприємства включаються всі оборотні активи підприємства, за винятком товарно-матеріальних запасів.

Даний показник визначає, яка частка кредиторської заборгованості може бути погашена за рахунок найбільш ліквідних активів, тобто показує, яка частка короткострокових зобов'язань підприємства може бути негайно погашена за рахунок засобів на різних рахівницях, в короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахунках. Значення даного показника, що рекомендується, від 0,7-0,8 до 1,5.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частку кредиторської заборгованості підприємство може погасити негайно.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується по формулі:


КАЛ = А1/ (П1 + П2).

Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2.

4. Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому рекомендується використовувати спільний показник ліквідності балансу підприємства, який показує відношення суми всіх ліквідних коштів підприємства до суми всіх платіжних зобов'язань (короткострокових, довгострокових, середньострокових) за умови, що різні групи ліквідних засобів і платіжних зобов'язань входять у вказані суми з певними ваговими коефіцієнтами, що враховують їх значущість з погляду термінів надходження засобів і погашення зобов'язань.

Спільний показник ліквідності балансу визначається по формулі


КІЛ = (А1 + 0,5А2 + 0,3А3) / (П1 + 0,5П2 + 0,3П3).


Значення даного коефіцієнта має бути більше або рівне 1.

В ході аналізу ліквідності балансу кожен з коефіцієнтів ліквідності, що розгледіли, розраховується на початок і кінець звітного періоду. Якщо фактичне значення коефіцієнта не відповідає нормальному обмеженню, то оцінити його можна по динаміці (збільшення або зниження значення).

Висновок


Показник рентабельності виробництва має особливо важливе значення в сучасних, ринкових умовах, коли керівництву підприємства потрібно постійно приймати лаву неординарних рішень для забезпечення прибутковості, а, отже, фінансовій стійкості підприємства.

Чинники, що роблять вплив на рентабельність виробництва, багаточисельні і багатообразні. Одні з них залежать від діяльності конкретних колективів, інші пов'язані з технологією і організацією виробництва, ефективності використання виробничих ресурсів, впровадженням досягнень науково-технічного прогресу.

Як показали практичні розрахунки, показники рентабельності мають більш менш значні коливання по роках, що є наслідком зміни цін реалізації і собівартості продукції. На рівень реалізаційних цін надає перш за все кількість і якість товарної продукції. В даний час більшість підприємств є нерентабельними (збитковими) або малорентабельними, що є наслідком економічної кризи в країні.

Показники рентабельності є важливими характеристиками факторної середи формування прибутку підприємств. Тому вони обов'язкові при проведенні порівняльного аналізу і оцінці фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.

На фінансовому положенні підприємства негативно позначається як недолік, так і надлишок чистого оборотного капіталу. Недолік цих засобів може привести підприємство до банкротства, оскільки свідчить про його нездатність своєчасно погасити короткострокові зобов'язання. Недолік може бути викликаний збитками в господарській діяльності, зростанням безнадійної дебіторської заборгованості, придбанням дорогих об'єктів основних засобів без попереднього накопичення засобів на ці цілі, виплатою дивідендів за відсутності відповідного прибутку, фінансовою непідготовленістю до погашення довгострокових зобов'язань підприємства.

Значне перевищення чистого оборотного капіталу над оптимальною потребою в нім свідчать про неефективне використання ресурсів. Прикладами є: випуск акцій або отримання кредитів без реальної потреби в них для господарської діяльності підприємства, нераціональне використання прибули від господарської діяльності.

Список використаної літератури


Фінанси підприємств. А.Д. Шеремят, Р.С. Сайфуллін, - М.: ІНФРА, 2002г.

Фінанси підприємств. Під редакцією проф. Колчиної Н.В. - М.: Вид-во ЮНІТІ, 2001г.

Довідник фінансиста підприємства. - М.: ІНФРА - М, 1999г.

Баканов М.І., Шеремят А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності. - М.: Фінанси і статистика, 1998г.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: