Xreferat.com » Рефераты по финансовым наукам » Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ВАТ "Південний ГЗК"

Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ВАТ "Південний ГЗК"

Контрольна робота

З дисципліни «Антикризовий менеджмент»


Кривий Ріг 2010

Мета роботи: на базі обраного підприємства провести аналіз основних економічних та фінансових показників його діяльності, виявити основні проблеми та недоліки, провести необхідні розрахунки та зробити відповідні висновки.

Підприємство: ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат».

Загальна інформація про підприємство:

Вiдкрите акцiонерне товариство «Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат» (ВАТ «ПiвдГЗК) розташоване в пiвденнiй частинi м. Кривого Рогу Днiпропетровської області, великого промислового центру i залiзничного вузла України з населенням приблизно 800 тис. чоловiк.

Вiдкрите акцiонерне товариство «Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат» займається вiдкритим видобутком залiзної руди, їх збагаченням та виготовленням концентрату та агломерату. ВАТ «ПiвдГЗК» включає в себе 6 основних та 23 допомiжнi структурнi пiдроздiли на правах цеху та 27 вiддiлiв та служб апарату управлiння.

Основними видами продукцiї, що виробляє ВАТ «ПiвдГЗК» є концентрат та аломерат. Виробництво основних видiв продукцiї в 2009роцi склало (тис. т.): агломерат – 1 106, концентрат – 7 145. Технологiчний цикл по видобутку, переробцi i збагаченню руди, а також технологiя агломерацiйного виробництва на комбiнатi в 2009 роцi не змiнювались, новi види товарної продукцiї не вироблялися.

Основнi ринки збуту ВАТ «ПiвдГЗК» у 2009 роцi: Внутрiшнiй ринок: Агломерат – ВАТ «ДМЗ iм. Петровського», ВАТ «Донецьксталь». Концентрат – ВАТ «Днiпродзержинський металургiйний комбiнат iм. Дзержинського». Зовнiшнiй ринок: Концентрат – U.S. Steel Kosice (Словакiя), Арселор Мiттал Соурсинг SCA (Польща), Тринецькi Залезарнi (Чехiя), U.S. Steel Serbia (Сербiя), Bonham business corporation (Китай), комбiнат «Кремiковци» (Болгарiя). Агломерат – Арселор Мiттал Острава С.А. (Чехiя), Bonham business corporation (Китай). При реалiзацiї основної продукцiї пiдприємство використовує прямi та комбiнованi канали збуту. На внутрiшньому ринку використовуються комбiнованi канали – ВАТ «Днiпродзержинський металургiйний комбiнат iм. Дзержинського», ВАТ «Донецьксталь», та прямi канали ВАТ «ДМЗ iм. Петровського». На зовнiшньому ринку використовувались трейдерськi компанiї, котрi працюють зi споживачами залiзорудної сировини даного регiону. Ринок залiзорудної сировини характеризується високою конкуренцiєю i має яскраво виражену сегментацiю. Основнi споживачi подiленi мiж учасниками ринку. Конкурентними пiдприємствами для ВАТ «ПiвдГЗК» є: ВАТ «Центральний ГЗК», ВАТ «Пiвнiчний ГЗК», ВАТ «Iнгулецький ГЗК», а також Бразильськi гiрничо-руднi пiдприємства. Постачання товаро-матерiальних цiнностей на пiдприємство у 2009 роцi проводилося на пiдставi поданих замовлень цехiв, згiдно потреб виробництва.

На ВАТ «ПiвдГЗК» виконується комплекс заходiв, направлених на зменшення витрат води та удосконаленню використання оборотного водопостачання. З метою максимальної утилiзацiї вiдходiв виробництва на ВАТ «ПiвдГЗК» хвости збагачення та розкривнi породи частково використовуються для нарощування дамб хвостосховищ «Войково» та «Об'єднане». Також розкривнi породи використовуються для виробництва щебеню. Щорiчно розробляються заходи по зниженню обсягiв утворення i розмiщення вiдходiв виробництва. Укладаються договори на утилiзацiю вiдходiв виробництва з органiзацiями, якi мають лiцензiї на вiдповiдний вид дiяльностi. Постiйно здiйснюється монiторинг довкiлля вiдповiдно до вимог Постанови КМУ вiд 30.03.1998 року №391 «Про затвердження положення про державну систему монiторингу довкiлля», в тому числi здiйснення монiторингу геологiчного середовища Кривбасу. На пiдприємствi впроваджений стандарт з екологiї ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологiчного керування.

Для розрахунку основних коефіцієнтів наведемо баланс підприємства за 2009 рік:КодиДата

01.01.2010

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»

за ЄДРПОУ

00191000

Територія

Україна Дніпропетровська д/н 50034 м. Кривий Рiг д/н

за КОАТУУ

1211036900

Організаційно-правова форма господарювання

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

231

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності


за КВЕД

13.10.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума


Адреса:

Україна Дніпропетровська д/н 50034 м. Кривий Рiг д/н

Баланс станом на 2009 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:
– залишкова вартість 010 61 631
– первісна вартість 011 1000 1674
– накопичена амортизація 012 (939) (1043)
Незавершене будівництво 020 227889 242190
Основні засоби:
– залишкова вартість 030 955205 948787
– первісна вартість 031 2180142 2259132
– знос 032 (1224937) (1310345)
Довгострокові біологічні активи:
– справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
– первісна вартість 036 0 0
– накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції:
– які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
– інші фінансові інвестиції 045 22559 22446
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 8724 8708
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 (0) (0)
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I

080

2169722

2172180

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 272007 219247
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 27182 2267
Готова продукція 130 113945 88067
Товари 140 25997 346
Векселі одержані 150 1196 1196
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
– чиста реалізаційна вартість 160 1713117 2012913
– первісна вартість 161 1713117 2012913
– резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
– за бюджетом 170 229008 361997
– за виданими авансами 180 1793857 1746634
– з нарахованих доходів 190 0 0
– із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 22216 11566
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– в національній валюті 230 4783 2280
– у т.ч. в касі 231 1 0
– в іноземній валюті 240 6249 3120
Інші оборотні активи 250 996 1147

Усього за розділом II

260

5923671Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ВАТ "Південний ГЗК"

Аналіз показників ліквідності та платоспроможності ВАТ "Південний ГЗК"6463693

III. Витрати майбутніх періодів

270

146 31452

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0 0

Баланс

280

8093393


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1

2

3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 535915 535915
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 122465 118560
Резервний капітал 340 38604 38604
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3094560 3024685
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I

380

3791544 3717764

Частка меншості

385

0 0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0

Усього за розділом II

430

0 0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 271774 225450
Інші довгострокові зобов’язання 470 452170 452143

Усього за розділом III

480

723944 677593

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 156001 195000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 4142
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 418284 770769
Поточні зобов’язання за розрахунками:
– з одержаних авансів 540 954 290
– з бюджетом 550 10470 21582
– з позабюджетних платежів 560 0 0
– зі страхування 570 5923 6805
– з оплати праці 580 13699 15953
– з учасниками 590 0 0
– із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 299275 290308

Усього за розділом IV

620

904606 1304849

V. Доходи майбутніх періодів

630

5043 4788

Баланс

640
Звіт про фінансові результати за рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2362208 5341253
Податок на додану вартість 015 231784 737920
Акцизний збір 020 (0) (0)

025 (0) (0)
Інші вирахування з доходу 030 (1991) (4544)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 2128433 4598789
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (1544331) (1903276)
Валовий прибуток:
– прибуток 050 584102 2695513
– збиток 055 (0) (0)
Інші операційні доходи 060 1396301 2802116
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 (90706) (42467)
Витрати на збут 080 (370038) (218880)
Інші операційні витрати 090 (1582154) (2379493)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 (0) (0)
Фінансові результати від операційної діяльності:
– прибуток 100 0 2856789
– збиток 105 (62495) (0)
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 4821 11655
Фінансові витрати 140 (60155) (10420)
Втрати від участі в капіталі 150 (0) (0)
Інші витрати 160 (2062) (1719)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
– прибуток 170 0 2856305
– збиток 175 (119891) (0)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 (0) (0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (0) (572936)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 46324 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
– прибуток 190 0 2283369
– збиток 195 (73567) (0)
Надзвичайні:
– доходи 200 0 0
– витрати 205 (0) (0)
Податки з надзвичайного прибутку 210 (0) (0)
Частка меншості 215 0 0

Чистий:

– прибуток

220

0 2283369

– збиток

225

(73567) (0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0 0

Розрахунки:

Поточна неплатоспроможність

На початок періоду: Пп=0+22559+0+4783+6249–904606=-871015

На кінець періоду: Пп=0+22446+0+2280+3120–1304849=-1277003

Коефіцієнт покриття

На початок періоду: Кп=5923671:904606=6,54

На кінець періоду: Кп=6463693:1304849=4,95

Коефіцієнт забезпечення власними засобами

На початок періоду: Кз=(3791544–2169772):5923671=0,27

На кінець періоду: Кз=(3717764–2172180):6463693=0,24

Коефіцієнт Бівера

На початок періоду: Кб=(-73567–0): (723944+904606)=-0,04

На кінець періоду: Кб=(2283369–102623): (677593+1304849)=1,10

Ліквідність довгострокова (за допомогою коефіцієнтів)

Поточна ліквідність

На початок періоду: Кпл=(5923671+146): (904606+5043)=6,51

На кінець періоду: Кпл=(6463693+31452): (1304849+4788)=4,95

Коефіцієнт швидкої ліквідності

На початок періоду: Кшл=(5923671–272007–25997+146): (904606+5043)=6,18

На кінець періоду: Кшл=(6463693–219247–346+31452): (1304849+4788)=4,79

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

На початок періоду: Кабс=(4783+6249): (904606+5043)=0,012

На кінець періоду: Кабс=(2280+3120): (1304849+4788)=0,004

Коефіцієнт оборотності запасів

На початок періоду: Коб=1544331: ((272007–219247):2)=14,63

На кінець періоду: Коб=1903276: ((272007–219247):2)=15,51

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Кобд=2362208: ((1713117–22216)+(2012913–11566)):2=1,27

Показник інкасації (оплати по рахунках) становить 365:1,27=287 днів.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Кобк=1544331: ((904606+1304849):2)=1,39

365:1,39=262,5. Підприємство оплачує рахунки кредиторів приблизно за 262,5 днів.

Чистий робочий капітал підприємства

На початок періоду: Рк=(5923671+146) – (904606+5043)=5014168

На кінець періоду: Рк=(6463693+31452) – (1304849+4788)=5185508

Оцінка довгострокової платоспроможності підприємства:

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

На початок періоду: Кв=3791544: (2169722+5923671+146)=0,46

На кінець періоду: Кв=3717764: (2172180+6463693+31452)=0,42

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

На початок періоду:

Кп=(0+723944+904606+5043): (2169722+5923671+146)=0,2

На кінець періоду:

Кп=(0+677593+1304849+4788): (2172180+6463693+31452)=0,23

Коефіцієнт співвідношення позикового капіталу і власного

На початок періоду:

Ксп=(0+723944+904606+5043):3791544=0,43

На кінець періоду:

Ксп=(0+677593+1304849+4788):3717764=0,53

Коефіцієнт заможності по кредитах

За звітний період:

Кк=(0+60155):60155=1

За попередній період:

Кк=(2856305+10420):10420=273.

Розрахунок індексу Альтмана:


Z = 3, ЗК1 + 1,0К2 + 0,6КЗ + 1,4К4 + 1,2К5.


К1=2856305:8093393=0,35

К2=4598789:8093393=0,56

К3=(535915+0):904606=0,59

К4=3094560: (5923671+146)=0,52

К5=(5923671+146):8093393=0,73

Z=3,3*0,35+1*0,56+0,6*0,59+1,4*0,52+1,2*0,73=3,763 (!!!)


Висновки


Показники поточної неплатоспроможності, як на початок, так і на кінець періоду, є від’ємними, і це свідчить про те, що на момент проведення розрахунків підприємство не має високоліквідних коштів щоб розрахуватися з усіма кредиторами, на кінець періоду цей показник погіршується, що свідчить про фінансову ненадійність підприємства.

Коефіцієнт покриття має великі значення, але зменшується на кінець періоду. Значення цих коефіцієнтів означають, що підприємство спокійно здатне розрахуватися по всім своїм зобов’язанням без затримки. Ці показники для ВАТ «ПівдГЗК» є достатньо високими, але нестабільними.

Коефіцієнт забезпечення власними засобами є досить невеликим як на початок, так і на кінець періоду. Це свідчить про те, що у підприємства недостатньо власних засобів для забезпечення його фінансової сталості.

Коефіцієнт Бівера на початок періоду є взагалі від’ємним, що є дуже поганою ознакою у визначенні ризику банкрутства. Але на кінець періоду цей коефіцієнт перевищує 1, що свідчить про задовільну структуру балансу та вчасно вжиті заходи щодо зниження ризику банкрутства.

Показники поточної ліквідності як на початок, так і на кінець періоду свідчать про задовільний стан ліквідності підприємства, адже на кожну гривню зобов’язань припадає 6,51 і 4,95 грн активів на початок і кінець періоду відповідно.

Показники швидкої ліквідності також є дуже високими, що характеризує підприємство як таке, що здатне забезпечити всі свої зобов’язання вчасно та у повному обсязі.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є дуже низьким як на початок, так і на кінець періоду, що свідчить про те, що підприємство зможе погасити негайно дуже малу частину своїх зобов’язань. Рекомендований показник – 0,2, 0,25 і слід вжити заходів для підвищення значення цього коефіцієнту.

Коефіцієнт оборотності запасів показує, що запаси підприємства обертаються швидко як на початок так і на кінець періоду, що свідчить про ефективне використання всіх запасів на підприємстві.

Коефіцієнти оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості показують, за скільки днів буде погашений той чи інший вид заборгованості. Відповідно проведених розрахунків, дебіторська заборгованість буде погашена за 287 днів, кредиторська – за 262 дні. Це свідчить про незадовільний термін сплати дебіторської заборгованості, тому що у підприємства можуть виникати труднощі у розрахунках з кредиторами, коли дебіторська заборгованість не є погашеною.

Чистий робочий капітал підприємства на початок і кінець періоду становить 51 та 50 млн. грн. відповідно. Це свідчить про фінансову усталеність та наявність коштів для розвитку виробництва та вкладу інвестицій у розвиток.

Власний капітал підприємства на початок і кінець періоду становить 45 та 42% відповідно, це говорить про незадовільну структуру фінансів підприємства та недостатність коштів, вкладених власниками. Згідно розрахунків, позиковий капітал становить 20 і 23% на початок і кінець періоду відповідно, що дає підстави вважати про задовільну структуру фінансів підприємства.

Коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу становить 0,43 та 0,53 на початок і кінець періоду відповідно, тобто це свідчить про те, що на кожну гривню власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 43 та 53 копійки на початок і кінець періоду. Цей показник є середнім, тобто не дуже хорошим, але і не настільки поганим. Він характеризує у найбільш загальних рисах фінансову усталеність підприємства.

Оцінка загрози банкрутства за допомогою індексу Альтмана показує, що ВАТ «Південний ГЗК» є достатньо далеким від банкрутства, тому що індекс Альтмана становить 3,763, що є дуже високим та позитивним показником.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: