Xreferat.com » Рефераты по химии » Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

Декалін і 1,4 диетилбензен
Східні хімічні властивості

ІІІ.

Порівняння властивостей органічних речовин

Зв'язок C-C є семіполярний, тому М=0, але дуже сильний + I

Етен, виявляючи позитивний індуктивний ефект, збільшує електронну густину бензольного ядра і поляризує його, тобто порушує в ньому рівномірний розподіл електронної густини. На вуглецевих атомах 2,4,6 виникає надлишок електронної густини

Порівняння властивостей органічних речовин

Декалін - дициклоалкан. Тому виявляє хімічні властивості циклоалканів.


Сульфування

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин


Нітрування:


Порівняння властивостей органічних речовинПорівняння властивостей органічних речовин


Хлорування:

Порівняння властивостей органічних речовинПорівняння властивостей органічних речовин


Окислення:


Порівняння властивостей органічних речовинПорівняння властивостей органічних речовин


Відмінні хімічні властивості:


Порівняння властивостей органічних речовинПорівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовинПорівняння властивостей органічних речовин


2-Хлорпентанол-1 і n-хлорфенол

Порівняння властивостей органічних речовин

Зв'язок між атомом вуглецю і атомом хлору ковалентний. Але хлор більш електронегативний, ніж вуглець. Тому електронна пара зв'язку С→Cl значно зміщена до атому хлору, має заряд δ+. Отже атом хлору виявляє -J.

Наявність у молекулі гідроксильної групи зумовлює кослотно-основні властивості. Оскільки атом кисню більш електронегативний, ніж атом вуглецю та водню, то електронна густина зміщується від цих атомів до кисню. Зв'язки О-Н і С-О поляризуються. В хімічних реакціях 2-хлоретанол-1 може віддавати протон, виявляти таким чином кислотні властивості. Тому у спиртів іде розрив С-О і О-Н зв'язків.

Крім того на атомі кисню гідроксильної групи спирту є вільні пари електронів. За рахунок цих електронів 2-хлоретанол-1 може також приєднувати протон до атому кисню ОН-групи і виявляти при цьому основні властивості. Отже 2-хлоретанол-1 виявляє кислотно-основні властивості

Порівняння властивостей органічних речовин

+ М ефект виявляють атоми і групи атомів, які мають вільні електронні пари.

Зв'язок С-О скорочується і зменшується, зв'язок О-Н додатково поляризується. Це приводить до того, що Н+ швидко відщеплюється у вигляді протону.

Електронно-акцепторні замісники збільшують кислотні властивості фенолів. Cl-замісник І-роду, електронно-акцепторний замісник.

У фенолів відбувається розрив О-Н зв'язків У фенолів більші кислотні властивості, ніж у спиртів.


2-Хлоретанол-1 і n-хлорфенол

Мають гідроксильну групу і атом галогену.

Цим обумовлені їх східні властивості. 1. Взаємодія з Ме


Порівняння властивостей органічних речовинПорівняння властивостей органічних речовин


Реакція гідроксильної групи
1. Реакція з галогеноводнями

2-хлорпентанол легко реагує з галогеноводнями і утворює при цьому алкілгалогеніди.

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

2. Взаємодія з галогенідами фосфору або тіонілхлоридом

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

При взаємодії РС13 з первинними спиртами як побічний продукт утворюється складний ефір фосфористої кислоти:

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин


Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин


Заміщення гідроксилу на аміногрупу

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

Реакція з розривом О-Н зв'язку
Це реакція етерифікації

Спирти реагують з мінеральними і органічними кислотами

Порівняння властивостей органічних речовин

Феноли з карбоновими кислотами естерів не утворюють, а утворюють естери з ангідридами і галогенагідридами карбонових кислот

Порівняння властивостей органічних речовин


Дегідратація

При нагріванні спиртів в присутності Н2SO4 або H3PO4 або Al2O3 відбувається вилучення води та утворюється подвійний зв'язок. Це внутрішньомолекулярна дегідратація

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

Феноли в реакції дегідрації не вступають, але здатні утворювати етери за умов реакції Вільсона

Порівняння властивостей органічних речовин

Реакції окислення

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин


Сульфування

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

Відмінні хімічні властивості

Дегідрування

Реакція з водою є оборотною

Порівняння властивостей органічних речовин

При дії на 2-хлоретанол-1 водного розчину лугу, води або вологого оксиду срібла утворюють спирти:

Порівняння властивостей органічних речовин

Взаємодією 2-хлоретанол-1 з солями синильної кислоти добувають ціанисті алкіли (нітрили) та ізоціаміди (ізонітрили).

Порівняння властивостей органічних речовин

Реакція з солями срібла

Порівняння властивостей органічних речовин

Дегідрогалогенування

Порівняння властивостей органічних речовин

Взаємодія з Ме

Порівняння властивостей органічних речовин

Взаємодія з металічним Mg

Порівняння властивостей органічних речовин

Реакція з галогеноводнями

Порівняння властивостей органічних речовин

Реакція етерифікації.2-хлоретанол вступає в реакцію з мінеральними і органічними кислотами. Продуктами такої взаємодії є відповідні складні ефіри.

Порівняння властивостей органічних речовин


Галогенування

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин


Нітрування

Порівняння властивостей органічних речовин

Перегрерупування Фріса

Порівняння властивостей органічних речовин

Нітрозування

Порівняння властивостей органічних речовин


Реакція Рейлера Тімана

Порівняння властивостей органічних речовин

Гідроксіметалювання

Це взаємодія фенолів з формальдегідами

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

Бензосульфохлорид і бензоїлхлорид

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

Збільшення електронної густини відбувається в бік атому О.

Атом S має недостачу (дефіцит) електронів. Тобто несе δ+ заряд.

Тому зміщення π-електронної густини відбувається в бік S атома.

Збільшення електронної густини відбувається в бік атому О.

Атом С має недостачу (дефіцит) електронів. Тобто несе δ+ заряд.

Тому зміщення π-електронної густини відбувається в атому бік S.

Найхарактернішими є реакції заміщення галогену (S-реакції). Висока полярність зв'язків С-Сl зумовлює високу реакційну здатність.

Східні хімічні властивості обумовлені наявністю бензольного кільця

Для ароматичних сполук властиві реакції електрофільного заміщення

1. Реакція галогенування

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

2. Нітрування

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин


3. Сульфування

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

4. Реакції приєднання

Порівняння властивостей органічних речовин


Порівняння властивостей органічних речовин

5. Гідроліз

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

Відмінні хімічні властивості

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

Взаємодіє з водним розчином NH3 або (NH4) 2CO3 у присутності NaOH, NaHCO3 або інші з утворенням бензолсульфамідів, наприклад:

Порівняння властивостей органічних речовин

Взаємодіє зі спиртами

Порівняння властивостей органічних речовин

Реакція з нуклеофільними реагентами приводить до продуктів заміщення атома Сl.

Порівняння властивостей органічних речовин

При приєднанні С до ацетиленів у присутності солей Сu утворюються ненасичені α-хлорсульфони; при відновленні металами в нейтральному середовищу солі сульфінових кислот; у кислому середовищі або під дією LiAl4-тіоли; з ароматичними сполуками в умовах реакції Фриделя-Крафтса-сульфони або, якщо при відриві SO2 утвориться стабільний карбокатіон, продукти алкілірування

Порівняння властивостей органічних речовин


О-ацилювання

Порівняння властивостей органічних речовин

N-ацилювання

Порівняння властивостей органічних речовин

C-ацилювання

Порівняння властивостей органічних речовин

Порівняння властивостей органічних речовин

Бензоїлуванням фенолу за реакцією Шоттен - Баумана добувають феніловий ефір бензойної кислоти:

Порівняння властивостей органічних речовин

Гідроксіметалювання

Це взаємодія фенолів з формальдегідами

Порівняння властивостей органічних речовин

Список использованной литературы


В.М. Домбровський, В.М. Найдан Органічна хімія; Київ, Вища школа, 1992.

Ф. Кери, Р. Сандберг Углублённый курс органической химии; Перевод с английского, Москва "Химия", 1981.

Дж. Робертс, М. Касерио Основы органической химии, перевод с английского, Издательство "Мир", Москва, 1978.

Избранные главы из курса "Органическая химия", Пособие для студентов. Новосибирск, 1999.

http: // www. cleopatra. ru/cosmetology/

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: