Xreferat.com » Рефераты по хозяйственному праву » Хозяйственные общества

Хозяйственные общества

Всі операції, що провадяться за рахунок коштів, переданих довірителям майна, виконуються після підписання платіжних документів всіма довіреними особами довірчого товариства і ведуться окремо.

Облік і контроль за діяльністю довірчого товариства щодо розміщення приватизаційних паперів здійснюється в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України, Національним банком України і Міністерством фінансів України.

Достовірність та повнота річного балансу і звітності довірчих товариств повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).


З метою ефективного проведення приватизації було прийнято положення “Про порядок перетворення суб'єктів підприємницької діяльності із змішаною формою власності, створених за участю державних підприємств, у господарські товариства згідно якого:

Перетворенню підлягають суб'єкти підприємницької діяльності із змішаною формою власності (надалі - підприємства), організаційно-правовий статус яких не відповідає чинному законодавству про господарські товариства і засновниками та учасниками яких є державні підприємства

Підприємства перетворюються в закриті акціонерні товариства, якщо частка державного майна становить більше 60 відсотків статутного фонду і її вартість перевищує 20 млн.крб. В інших випадках підприємства перетворюються у товариства з обмеженою відповідальністю.

Керівники державних підприємств, що є засновниками або учасниками відповідних підприємств, у 10-денний термін з моменту набуття чинності цього Положення повинні скликати вищий керівний орган підприємства для прийняття рішення про приведення організаційно-правової форми підприємства у відповідність із Законом України "Про господарські товариства" та організації роботи щодо підготовки установчих документів створюваного господарського товариства.

Для організації цієї роботи в 3-денний термін створюється комісія під головуванням керівника підприємства, який несе відповідальність за своєчасність, повноту й достовірність результатів її роботи.

Комісія в 15-денний термін з часу створення повинна:

здійснити оцінку вартості майна підприємства на час перетворення;

визначити вартість часток засновників у майні підприємства (вартість часток засновників визначається пропорційно сумі їх пайових та інших внесків засновників за весь період діяльності підприємства до моменту перетворення);

якщо засновниками підприємства є кілька держав них підприємств, їх частки підсумовуються;

визначити розмір статутного фонду господарського товариства (розмір статутного фонду обчислюється як сума вартості часток державних і недержавних засновників);

підготувати установчі документи господарського товариства.

Голова комісії подає до Фонду державного майна України або його регіональних відділеннь (надалі - органи приватизації) такі документи:

статут діючого підприємства;

свідоцтво про реєстрацію підприємства;

свідоцтво (довідку) про реєстрацію підприємства в органах статистики;

копії документів, що посвідчують здійснення внесків до статутного фонду підприємства;

довідку про наявність філій, представництв, дочірніх підприємств, участь у господарських товариствах, об'єднаннях;

бухгалтерський звіт за останній період діяльності підприємства;

акт оцінки вартості майна;

проекти установчих документів господарського товариства (статут, установчий договір);

відомість розрахунку розмірів часток державних та інших засновників (див.додаток).

У разі відмови недержавних засновників взяти участь у перетворенні підприємства в господарське товариство їм сплачується вартість належної їм частки. У цьому випадку розмір статутного фонду господарського товариства зменшується на вартість сплачених або повернених у натуральній формі часток.

Орган приватизації в 10-денний термін розглядає подані документи, затверджує акт оцінки вартості майна, приймає разом з іншими засновниками рішення про участь у створенні господарського товариства, призначає представника в органи управління господарського товариства.

Повноваження власника стосовно державної частки (паїв, акцій) здійснює орган приватизації.

Продаж часток (паїв, акцій), що належать державі в майні господарських товариств, здійснюється органами приватизації згідно з чинним законодавством.

Встановити, що засновниками господарських товариств, з боку держави, є Фонд державного майна України та його регіональні відділення.

Регіональні відділення виступають засновниками господарських товариств, у яких державна частка майна не перевищує 20 млн.крб.

Господарські товариства, крім банків, бірж, торгових домів, страхових компаній та підприємств з іноземними інвестиціями, засновниками яких є державні підприємства, повинні внести зміни в установчі документи в частині засновника з боку держави.

Правонаступником цих державних підприємств виступають Фонд державного майна та його регіональні відділення.

Встановити, що при перетворенні суб`єктів підприємницької діяльності із змішаною формою власності органи приватизації разом з іншими засновниками повинні вирішувати питання подальшої участі у діяльності господарських товариств і при необхідності приймати рішення щодо виходу їз складу засновників господарського товариства.

Після перетворення суб'єктів підприємницької діяльності із змішаною формою власності та внесення змін в установчі документи господарських товариств, державні підприємства, що були засновниками цих суб'єктів повинні внести зміни в баланс згідно з наказом органу приватизації.


Висновок.


Наведена класифікація господарських товариств є вичерпною. В даному випадку було б корисно перейняти досвід високорозвинених країн, законодавство і практика яких уже досить давно і вельми успішно вирішує більшість питань, пов'язаних з організацією і функціонуванням підприємств.

Хочеться звернути увагу вітчизняних підприємців на виключну важливість юридично грамотного оформлення установчих документів при створенні нових господарських товариств, адже від того, наскільки точно в них буде виражена воля сторін, залежить стабільність і подальший розвиток як підприємству. Вдосконалення правового регулювання діяльності господарських товариств пов'язане і з врегулюванням діяльності всіх суб'єктів підприємницької діяльності. На цю проблему також слід звернути увагу законодавцям, особливо в частині реєстрації товариств. Можна навести багато прикладів, коли недосконалістю нашого законодавства користуються недобросовісні бізнесмени. Проте вказані проблеми існують не лише в Україні.

Отже, зважуючи на важливість чіткого юридичного врегулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, вважаю за необхідне, з врахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду, створити такі закони, які з одного боку сприяли б вільному розвиткові економічних відносин, а з іншого — були б перешкодою для недобросовісних бізнесменів та інших любителів легкої наживи.


37


Похожие рефераты: