Xreferat.com » Рефераты по хозяйственному праву » Господарський договір

Господарський договір

або коли вона необхідна (вид гарантії (на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій).

1.8. Умови здачі (приймання) товару (робіт, послуг). У цьому розділі визначаються строки та місце фактичної передачі товару, перелік товаросупровідних документів.

Приймання-здача проводиться по кількості згідно з товаросупро­відними документами, по якості — згідно з документами, що засвід­чують якість товару.

1.9. Упаковка та маркування.

Цей розділ містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери тощо), нанесене на ній відповідне маркування (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), місце при­значення, габарити, спеціальні умови складування і транспортуван­ня та ін.), а за необхідності також умови її повернення.

1.10. Форс-мажорні обставини.

Цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умови дого­вору (контракту) можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, втручання з боку влади та інше). При цьому сто­рони звільняються від відповідальності на строк дії цих обставин або можуть відмовитись від виконання договору (контракту) частково чи в цілому без додаткової фінансової відповідальності. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою відповідної країни.

1.11. Санкції та рекламації.

Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків та пред'явлення рекламацій у зв'язку з неви­конанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх зобов'язань.

При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (в % від вартості недопоставленого товару або суми неоплачених коштів, строки виплати штрафів — від якого терміну вони встанов­люються та протягом якого часу діють), строки, протягом яких рек­ламації можуть бути заявлені, права та обов'язки сторін договору (кон­тракту) при цьому, способи врегулювання рекламацій.

1.12. Арбітраж.

У цьому розділі вказується місце арбітражного суду, повна його назва, країна та матеріальне право, яке застосовуватиметься при роз­гляді спорів та обумовлені випадки, за яких сторони можуть зверну­тись до суду.

1.13. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін.

При цьому вказуються повні юридичні адреси, повні поштові та платіжні реквізити (№ рахунку, назва банку) контрагентів договору (контракту).

За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визнача­тись додаткові умови:

страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців до­говору (контракту), агентів, перевізників, визначення норм наванта­ження (розвантаження), умови передачі технічної документації на то­вар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, мит, зборів, різного роду захисні застереження, з якого моменту договір (контракт) починає діяти, кількість підписаних примірників договору (контрак­ту), можливість та порядок внесення доповнень та змін до договору (контракту) та ін.


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР

(контракт)

________________________ "__" __________ 200_ р.

(населений пункт)

Постачальник: ______________________________________ , в особі________________________

__________________________________, що діє на підставі Статуту, _______________________

з одного боку, і Покупець: ___________________________________ , з______________________

іншого боку, уклали цей Договір про таке:


 1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується систематично постачати ____ (далі — товар), а Покупець зобов'язується приймати цей товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах цього договору.

 1. Кількість товару
  1. Кількість товару визначається у специфікаціях на кожну партію товару, які оформ­люються додатками до цього договору і є його невід'ємною частиною.

  2. У випадку необхідності для Покупця змінити позиції з кількості товару, що поста­чається, він зобов'язаний подати Постачальнику нову специфікацію для узгодження у строк ___ днів до настання нового терміну постачання.

  3. Нова специфікація вважається прийнятою в редакції Покупця, якщо Постачаль­ник протягом ___ днів після її отримання не заявить щодо неї свої заперечення.


 1. Якісні характеристики товару

3.1.___________________________________________________________________________


 1. Терміни та порядок постачання

  1. Товар повинен поставлятися Покупцю партіями в кількості та у строки, узгоджені сторонами у специфікації на кожну партію товару.

  2. Постачальник має право на дострокове постачання кожної партії товару з обо­в'язковим повідомленням Покупця про це в термін __ днів до моменту її відвантаження.

  3. Покупець має право відмовитись від прийому товару, якщо його якісні характе­ристики не відповідають умовам цього договору.

 1. Ціна
  1. Покупець оплачує поставлений Постачальником товар за ціною, вказаною у спе­цифікаціях на кожну партію товару.


6. Порядок розрахунків

  1. Платежі за товари, поставлені в рахунок цього договору, мають бути здійснені у доларах США з безвідкличного документарного акредитива, відкритого за дорученням Покупця на користь Продавця банком-кореспондентом банку Продавця і авізованого че­рез банк Продавця.

Якщо акредитив буде відкритий банком, який не є кореспондентом банку Продав­ця, Покупець забезпечить підтвердження акредитива банком-кореспондентом банку Продавця.

  1. Акредитив, що відкривається відповідно до цього договору, підпорядковується Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів у редакції 1993 року, опублікованим Міжнародною торговельною палатою за № 500.

  2. Акредитив має бути відкритий протягом не пізніше __ днів від дати по­відомлення Продавцем про те, що товар підготовлено до відвантаження, терміном дії __ днів, на повну суму вартості товару.

  3. Якщо з вини Покупця або його банку відкриття акредитива буде затримано. Про­давець має право відмовити у відвантаженні товару або розірвати Договір.

  4. Платежі за акредитивом будуть здійснюватися в банку Продавця проти подання Продавцем таких документів:

 1. комерційного рахунку (інвойсу) в __ примірниках;

 2. дубліката залізничної накладної, що містить найменування Покупця вантажу, і по­значку Перевізника про відправлення вантажу;

 3. копії контракту;

 4. копії специфікації, за якою здійснюється поставка;

 5. копії вантажної митної декларації.

Документи повинні бути подані Продавцем до банку протягом __ днів від дати від­вантаження товару.

  1. Акредитив передбачає можливість або дозвіл часткових відвантажень.

  2. Усі витрати, пов'язані з відкриттям, авізуванням, підтвердженням, продовженням терміну, зміною умов та виконанням акредитиву, сплачує Покупець.

  3. Якщо умови відкритого акредитива не відповідатимуть умовам цього договору, Покупець за свій рахунок за дорученням Продавця забезпечить внесення необхідних змін до умов акредитива.

7. Умови постачання

  1. Постачання здійснюється на умовах ____________________ відповідно

до ІНКОМТЕРМС -1990.

  1. Перехід права власності на товар відбувається в момент здійснення поставки.

  2. Перехід ризиків на товар відбувається в момент переходу права власності.

  3. Постачальник повинен повідомити Покупця про відвантаження в термін __ днів до моменту відвантаження телеграфом/факсом.

У повідомленні зазначаються:

- дата відвантаження;

- номер накладної;

- кількість товару.

8. Тара і пакування

8.1. Товар повинен бути затарений і спакований Постачальником таким чином, щоб не допустити псування та/ або знищення його на період постачання до прийняття товару Покупцем.

9. Передача товару

9.1. Приймання-здача товару здійснюється в пункті поставки.

10. Термін дії Даного Договору

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до "__" __________ 200_ р.

11. Відповідальність Сторін

11.1. За порушення умов цього договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі нестриманий прибуток, у порядку, передбаченому чинним зако­нодавством.

11.2. Постачальник за цим Договором несе таку відповідальність:

-за порушення строку поставки сплачується пеня у розмірі __ % непоставленого в строк товару за кожен день затримки, але не більше 5% від вартості виставленого на його ім'я акредитива.

12. Розв'язання спорів

12.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються відпові­дно до законодавства України у Міжнародному комерційному суді при Торгово-промисловій палаті України.

12.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за цим Договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом ЗО днів з моменту отримання претензії.

13. Зміна умов Даного Договору

13.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обо­в'язковим укладанням письмового документа.

13.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за договором третій Стороні без письмової згоди другої Сторони.

14. Форс-мажорні застереження

14.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії не­здоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ем­барго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій держав, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, зокрема таких, як замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів. Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як ЗО днів, кожна із Сторін має право на розірвання договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 10 днів до розірвання.

Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою кожної із сторін.

Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Покупця від плати за товари, поставлені до їх виникнення.

15. Інші умови

15.1. Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін


Література

 1. За редакцією Ю.С. Шемшученка, Я.М. Шевченко. Договір у цивільному і трудовому праві. Довідник 1, 2 частина – К: 2000

 2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: навчальний посібник. – К: Вентури, 1996

 3. Цивільний кодекс України

 4. Арбітражний кодекс України

 5. Закон України від 27 березня “Про підприємства України” (20, 21,22,24)

Похожие рефераты: