Xreferat.com » Рефераты по экономике » Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

“Підприємство по ТО і ремонту будівельних машин”


Розробив курсовий проект

К.О.Ковшик


Зміст


Вступ

Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні

Розрахунок кількості основних робочих і розподілення їх по розрядам

Розрахунок кількості цехового персоналу

Розрахунок вартості основних фондів

Розрахунок зарплати основних виробничих робочих

Визначення затрат на запасні частини і матеріали

Розрахунок цехових накладних витрат

Визначення економічного ефекту ремонтної майстерні

Розрахунок оборотних засобів підприємства

Розрахунок доходу ремонтної майстерні

Розрахунок техніко-економічних показників ремонтної майстерні

Список використаної літератури

Вступ


В рішеннях Верховної Ради України визначений перехід до прискорення соціально-економічного розвитку країни, всенародної інтенсифікації та підвищення ефективності виробництва на базі науково-технічного прогресу, структурної перебудови економіки, вдосконалення господарського механізму.

Великі задачі поставлені в області транспортного будівництва. Потрібно підняти техніко-економічний рівень будівництва, перетворити будівництво в єдиний індустріальний процес, підняти якість та знизити вартість проектних і будівельних робіт, зменшити час будівництва проекту та освоєння виробничих потужностей.

1. Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні


Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні веду в такій послідовності:

Складаю відомість наявності машин згідно завдання по курсовому проекту.


Таблиця 1

Наявність машин, які ремонтуються

Назва і марка машини Кількість, шт. Річна завантаженість машин, год.
1 Бульдозери

ДЗ-43 6 1850
ДЗ-540 2 1900
ДЗ-25 4 1830
ДЗ-118 8 1910
2 Крани

КС-2561Д 9 2450
МКП-16 3 2530
МКП-25 2 2350
МКА-6,3 5 2400
3 Катки

ДУ-29 5 2110
ДУ-47А 7 2120
ДУ-32 3 2000
ДУ-31А 4 2200

Річна кількість годин роботи приймається по довіднику [Літ. 1] стр. 316.

Види, кількість та трудоємкість ТО і Р приймаються з довідника [Літ. 2].

Визначаю річну кількість ТО і Р коефіцієнтом переходу від циклу до року. Всі дані заносяться в таблицю №2.

Таблиця 2

Річна кількість ТО і Р

Назва машини Кіль-кість Види ТО і Р Кількість ТО і Р за цикл Коефіці-єнт переходу Трудоєм-ність одного ТО і Р Річна кількість ТО і Р Загальна трудоєм-ність
1 2 3 4 5 6 7 8
ДЗ-43 6 ТО-1 72 0,32 4 138 552


ТО-2 18
10 34 340


СО
35 12 420


ПР 5
380 9,6 3648
ДЗ-540 2 ТО-1 72 0,32 5 46 230


ТО-2 18
16 12 192


СО
45 4 180


ПР 5
440 3,2 1408
ДЗ-25 4 ТО-1 72 0,32 5 92 460


ТО-2 18
16 23 368


СО
45 8 360


ПР 5
440 6,4 2816
ДЗ-118 8 ТО-1 48 0,32 8 123 984


ТО-2 6
26 15 390


СО
75 16 1200


ПР 5
1020 13 13260
КС-2561Д 9 ТО-1 80 0,49 6 353 2117


ТО-2 15
24 66 1588


СО
12 18 216


ПР 4
710 18 12524
МКП-16 3 ТО-1 60 0,53 6 95 572


ТО-2 15
28 24 668


СО
28 6 168


ПР 4
670 6 4261
МКП-25 2 ТО-1 72 0,41 7 59 413


ТО-2 18
30 15 450


СО
30 4 120


ПР 5
730 4 2920
МКА-6,3 5 ТО-1 80 0,48 6 192 1152


ТО-2 15
24 36 864


СО
12 10 120


ПР 4
710 10 7100
ДУ-29 5 ТО-1 72 0,37 3 133 400


ТО-2 18
8 33 266


СО
25 10 250


ПР 5
220 9 2035
ДУ-47А 7 ТО-1 48 0,58 2 195 390


ТО-2 12
6 49 294


СО
18 14 252


ПР 3
120 12 1440
ДУ-32 3 ТО-1 72 0,35 5 76 380


ТО-2 18
15 19 285


СО
43 6 258


ПР 5
440 5 2310
ДУ-31А 4 ТО-1 72 0,38 3 109 328


ТО-2 18
8 27 219


СО
25 8 200


ПР 5
220 8 1672

Коефіцієнт переходу від циклу до року знаходжу по формулі:

Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

де Тр – річна кількість роботи машин;

Мц – тривалість міжремонтного циклу з довідника [Літ. 2].

Річну кількість ТО і Р знаходжу добутком граф (2, 4 і 5), результат заношу в графу (6); загальну трудоємкість знаходжу множенням граф (6 і 7), результат заношу в графу (8) таблиці №2.

Аналогічно розраховуємо коефіцієнт переходу від міжремонтного циклу до року і для інших машин, включених в завдання.

Розподіляю загальну трудомісткість річної виробничої програми по видам технологічних дій і вісім машин окремо.

Річна виробнича програма по ТО і Р має наступний вигляд:

Таблиця 3

Річна виробнича програма по ТО і Р

Назва і марка Трудоємкість програми

ТО-1 ТО-2 СО ТР
ДЗ-43 552 340 420 3648
ДЗ-540 230 192 180 1408
ДЗ-25 460 368 360 2816
ДЗ-118 984 390 1200 13260
КС-2561Д 2117 1588 216 12524
МКП-16 572 668 168 4261
МКП-25 413 450 120 2920
МКА-6,3 1152 864 120 7100
ДУ-29 400 266 250 2035
ДУ-47А 390 294 252 1440
ДУ-32 380 285 258 2310
ДУ-31А 328 219 200 1672
Всього 7593 5594 3744 55394
50% робіт по ТО виконуємих в майстерні 3797 2797 1872 -
Замовлення зі сторони до 22% в зоні ТР - - - 11079
На обслуговування майстерні до 20% - - - 11079
Всього 16931 77552
Всього 94483

2. Розрахунок кількості основних робітників і розподіл їх по розрядам


Розраховую загальну численність основних виробничих робітників, вона визначається від загальної річної трудоємкості виробничої програми і дійсного річного фонду часу робітника за формулою:

Рп=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин,чол.

де Тобс – річний обсяг робіт (трудоємкість);

Фо – річний дійсний фонд часу робітника;

Кп – коефіцієнт виконання норми виробітку (приймається від 1,05 до 1,2).

Рп=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин= 49 чол.

Дійсний фонд часу робочого визначається по формулі:

Фд.р.=[(365-(Дв+Дс+Дв))Чtзм-Дп]Чf

де Дв – вихідні дні;

Дс – святкові дні;

Дв – тривалість відпустки (дні);

tзм – тривалість зміни;

Дп – передсвяткові дні

f – коефіцієнт, що враховує втрати робочого часу (0,96-0,97).

Фд.р.=((365-(114+24)8 - 3)*096 = 1748 год.

Число робочих по ТО

Рп = Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

Число робочих по ПР

Рп = Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

Після розрахунку кількості робітників розподіляю робочу силу за фахом згідно “ЕТКД”.


Таблиця 4

Розподіл робітників за фахом

Назва фаху % став-ка робіт. Трудо-ємність Число робітн. Розряд робітн.

Fуд


Число робітників по розрядам


1 2 3 4 5 6
Зона ТО


Миючі 10 1693 1 I 25 - - 1 - - -
Слюсарі 90 15238 8 ІІІ-VI 20 - - 2 4 1 1
Всього 100 16931 9 - - - - - - - -
Зона ПР


Слюсарі 50 38781 20 IІІ-VI 20 - - 7 10 2 1
Верстатні 20 11513 8 IІІ- V 10 - - 3 4 1 -
Зварювальні 10 7756 4 IІІ- V 25 - - 1 2 1 -
Ковальські 10 7756 4 IІІ- ІV 25 - - 1 3 -
Електро-технічні 10 7756 4 IІІ- ІV 20 - - 1 3 - -
Всього 100 77562 40Всього19,3

16 26 5 2

Кср.=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин = 1,33

Тарифікація робіт, тобто, визначення розряду робочих графа (6) по професіям проводиться по “ЕТКД” для робочих підприємств по ремонту автомобілів, дорожно-будівельних машин, шиноремонтних підприємст і автогосподарств.

До складу працюючих ремонтних майстерень крім основних виробничих робочих входять: допоміжні робітники, керівники, спеціалісти та інші робітники, що відносяться до службовців.

Число допоміжних робітників розраховую згідно процентного відношення їх числа до числа основних виробничих робітників.

Рд=(0,15ё0,18)ЧРв

Рд=0,17 · 48=8 чол.

Число керівників та спеціалістів визначаю в процентному відношенні до виробничих та допоміжних робітників за формулою:

Площа виробничого підприємства визначаю по питомій площі, яка приходиться на одного робітника і розраховується по формулі:

F=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин,м2


де F – виробнича площа проектуємого підприємства, м2;

Рп – кількість робітників, чол.;

F – плоша на одного робітника,м2;

n – кількість змін.

F=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин м2

Режим роботи майстерні:

Перша зміна від 700 до 1600 год.

Друга зміна від 1600 до 100 год.


3 Розрахунок кількості цехового персоналу


Число керівників і спеціалістів

Рітр=(Рв+Рд)Ч0,07

Рітр=55· 0,07=4 чол.


4 Розрахунок вартості основних фондів


Для того, щоб визначити економічну ефективність підприємства, яке проектується, необхідно порівняти витрати на підприємство, що проектується (капіталовкладень) та прибуток, який отримує це підприємство за виконані роботи.

Для визначення витрат на підприємство, що проектується (капіталовкладення) потрібно розрахувати вартість основних фондів підприємства до складу яких входять:

будівлі та споруди;

силове та виробниче обладнання;

передавальні пристрої;

вантажо-під’ємні засоби;

інструменти та інвентарь.

Вказані основні засоби визначаються в технічній частині проекту. Вартість основних засобів визначається на основі прейскуранта цін з додаванням 10% вартості на монтаж та перевезення.

Для спрощення розрахунків основні засоби можуть бути визначеними так:

вартість будови розраховується виходячи з вартості 1 м3 об’єму будови за формулою

Вбуд=VЧG

де V – об’єм будови, м3;

G – вартість 1 м3.

- об’єм будови визначається по зовнішній площині і висоті

V=FЧH+Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машинFЧH, м3

де H – висота будівлі (8 м);

F – площа виробничих приміщень;

V – об’єм будови.

V=473· 8+(Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин473· 8)=5045 м3

Звідси

Вбуд=5045 · 55= 227475грн.

Вартість виробничого обладнання та його монтаж складає 65-80% ;

силове обладнання 12% ;

передаточні пристрої 6% ;

вантажно – підйомних засобів 12% ;

вартість інструмента та інвентарю 4-6% від вартості будівлі.

Результати зводять в таблицю №5.


Таблиця 5

Вартість основних фондів

Назва групи основних фондів Вартість, грн.
Будови та споруди 277475
Силове обладнання 33297
Передаточні пристрої 16649
Вантажо – підйомні пристрої 33297
Інструменти та інвентар 194233
Виробниче обладнання 13874
Всього 568825

5 Розрахунок зарплати основних виробничих робітників


Загальний фонд заробітної плати виробничих робітників включає в себе основну заробітну плату, премії, додаткову заробітну плату з нарахуванням зв’язаним з витратами за соціальне страхування робітників.

Ззаг=Зосн+Здод+Нз.п.

де Ззаг – основна заробітна плата;

Здод – додаткова заробітна плата;

Нз.п. – нарахування на заробітну плату.

Ззаг=294984+11,7+100298 = 395294 грн.

До складу основної заробітної плати входять всі види розрахунків за фактично відпрацьований час, заробітна плата за роботу в нічний час, доплата за шкідливі умови праці, доплата за керівництво бригадою.

Основою для розрахунків служить:

Трудоємкість виробничої програми;

Прийнята форма оплати праці;

Тарифні ставки і тарифні коефіцієнти.

Основна заробітна плата знаходиться по формулі:

Зосн=ТзагЧrЧКср.т.+Пр+Дн.в.+Дбр+Дс.пр.

де Зосн. - основна заробітна плата в гривнях;

Тзаг - трудомісткість робіт по ТО і ТР;

r – часова тарифна ставка одного розряду;

Кср.т. - середній тарифний коефіцієнт;

Пр - преміальна надбавка до 90% від тарифної оплати;

Дн.в. - доплата за роботу в нічний час;

Дбр - доплата за керівництво бригадою;

Дс.пр. - доплата за сумісництво професій.

Зосн=94483Ч1,35Ч1,33+84822+23539+14,5+16964,4 = 294984 грн.

Пряма зарплата

Зпр = Тзаг Ч rЧ Кср.т.= 94483Ч1,35Ч1,33 = 169644 грн.

Розмір доплати за роботу в нічний час визначається формулою:

Д н в =Nр.н. Ч rн Ч Кст.т. Ч Z Ч Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

де Днв - величина доплати за роботу в нічний час;

Nр.н. - кількість робочих працюючих в нічну зміну;

Rн - кількість годин праці в нічний час;

tзм - тривалість зміни;

Fдр - дійсний фонд робочого часу;

Кср.т. - середній тарифний коефіцієнт;

Z - часова тарифна ставка.

Днв=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машингрн.

Розмір доплати за керівництво бригадою підраховується за формулою:

Дбр=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

де rбр - часова тарифна ставка бригадира;

Fдр - дійсний фонд робочого часу бригадира;

Nбр - кількість бригадирів;

20% - процент доплати за керівництво бригадою.

Дбр=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машингрн.

Кількість бригад –2 по 25 чоловік.

Приймається два бригадира VI розряду.

Дс.пр = 169644Ч0,1 = 16964,4

Додаткова зарплата

Спочатку знаходиться процент додаткової заробітної плати від основної заробітної плати по формулі:

%Здод=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машинЧ100+(1ё1,5)

де До – тривалість відпустки, в днях;

Дк – кількість календарних днів;

Дп – кількість святкових днів;

Дв – кількість вихідних днів.

%Здод=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин·100+1,2=11,7 грн.

Знаючи процент додаткової заробітної плати від основної знаходиться додаткова заробітна плата:

Ддод=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

Ддод=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машингрн.

Нарахування на заробітну плату зв’язані з витратами на соціальне страхування робітників.

Відрахування на соціальне страхування входять до складу собівартості ремонтуємої продукції і визначається по встановленим нормативам в процентному відношенні від загального фонду зарплати.

Нз.п.=0,37Ч(Зосн+Здод)

де Зосн – основна зарплата;

Здод – додаткова зарплата.

Нз.п.=(294984+11,7)· 0,34=100299 грн.

Преміальна надбавка становить 50% від тарифної зарплати.

Тарифна зарплата визначається по формулі:

Зтр=ТзагЧZЧКср.т.

Зтр=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин = 169644 грн.

Пр = 169644Ч0,5 = 84822 грн.

Дсум = 169644Ч 0,3 = 50893,2 грн.


6 Затрати на запасні частини і матеріали


Річні витрати на основні і допоміжні матеріали і запчастини визначаються виходячи із норми витрат на одиницю продукції і програми цеха (дільниці) по ремонту будівельних машин.

Норма витрат по ТО і Р приймаються в процентному відношенні з цінами по КР машин (прейскурант №26-05-18).

Витрати на основні матеріали по ТО і Р складають 7ё10% від оптової ціни КР;

вартість допоміжних – 8ё10% від основних матеріалів;

запасні частини 12ё16% від оптової ціни на КР, тоді:

ВТО і Р=(Ном+Ндм+Нз.ч.)ЧNмаш

де Ном – норматив витрат на основні матеріали;

Ндм – норматив витрат на допоміжні матеріали;

Нз.ч. – норматив витрат на запасні частини;

Nмаш – кількість машин.

Розрахунок ведеться табличним способом.


Таблиця 6

Підрахунок витрат на матеріали і запасні частини

Назва машин Кількість Ціна КР машини Основні матеріали Ндм (10% від осн.) Нзч (12% від КР) Загальна вартість, грн
1 2 3 4 5 6 7
ДЗ-43 6 9490 949 76 1139 12984
ДЗ-540 2 10400 1040 83 1128 4502
ДЗ-25 4 10400 1040 83 1128 9004
ДЗ-118 8 48230 4823 386 5788 87976
КС-2561Д 9 14040 1404 112 1685 28809
МКП-16 3 24960 2496 200 2995 10473
МКП-25 2 26780 2678 214 3214 12212
МКА-6,3 5 14040 1404 112 1685 16005
ДУ-29 5 5460 546 23 343 3260
ДУ-47А 7 1560 156 12 187 2485
ДУ-32 3 2860 286 23 343 1956
ДУ-31А 4 2860 286 23 343 2608
Всього
192274

7 Цехові накладні витрати


До цехових накладних витрат відносяться витрати пов’язані з діяльністю підприємства по ТО і Р будівельних машин.

Сума накладних витрат визначається по сумі наступних статей:

а) утримання цехового персоналу;

б) відрахування на соціальне страхування;

в) витрати на охорону праці та ТБ;

г) витрати на текучий ремонт будівель та обладнання;

д) компенсація зносу малоцінних та швидкопсующихся інструментів та приладів;

е) амортизація основних фондів;

ж) витрати на раціоналізацію і винахідництво;

з) витрати на воду;

и) витрати на утримання обладнання;

к) витрати на утримання будівель та споруд:

витрати на воду;

на освітлення;

розрахунок твердого та рідкого палива для опалення будівель;

л) інші витрати.

Розрахунок кожної статті накладних витрат.

а) для визначення витрат зв’язаних з утриманням цехового персоналу складається штатний розклад по формі:


Таблиця 7

Штатний розклад і тарифікація робіт допоміжних робітників

Посада Кіль-кість Місяч-ний оклад

Розмір премій

%

Сума премій Нараху-вання За місяць Річний фонд оплати праці
Механік 1 400 10 40 163 573 6876
Майстер 1 320 10 32 130 482 5784
Бухгалтер 1 400 10 40 163 603 7236
Нормув. 1 300 10 30 122 452 5424
Всього 4
25320
Допоміжні робітники
Розряди


1 2 3 4 5 6
Всього 8 - - 2 3 2 1

Визначаю середній тарифний коефіцієнт для допоміжних робітників:

Кср.т.д.=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин=1,4

Визначаю величину тарифної оплати допоміжних робітників:

Зт=ФдрЧ Nр Ч r Ч Кср.т.

Зт=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин= 26429 грн.

Преміальна надбавка допоміжним робітникам дорівнює:

Пр=ЗтЧ0,5

Пр=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин= 13215 грн.

Основна заробітна плата допоміжним робітникам дорівнює:

Зосн=Зт+Пр

Зосн= 26429+13215 = 39644 грн.

Додаткова заробітна плата допоміжним робітникам дорівнює:

Здод=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин,грн.

Здод=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин грн.

Нарахування на заробітну плату допоміжних робітників становить:

Нзп=0,37Ч(Зосн+Здод)

Нзп=0,37·(3964+4361)=3043 грн.

Загальний фонд заробітної плати допоміжних робітників дорівнює:

Ззаг=Зосн+Здод+Нзп

Ззаг=39644+4361+3043=47048 грн.

б) відрахування на соціальне страхування визначається в розмірі 37% від фонду заробітної плати цехового персоналу.

в) витрати на охорону праці і ТБ.

Величина цих затрат береться на основі аналізу затрат минулого року підприємства, для розрахунків приймається в розмірі 30-50 гр. на одного робочого або 4-6% від заробітної плати виробничих робітників:

Зтб=(Рп +Рд) · N, грн.

Зтб=(49+8)· 50 = 2850 грн.

г) витрати на поточний ремонт будівель та обладнання.

Поточний ремонт основних засобів визначається по збільшеним показникам:

для будівель 1,2ё2%, для обладнання 3ё5%, для пристосувань 3ё5% від їх балансової вартості.

На будівлі – 2% В=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин=5550 грн.

На обладнання –5 % В=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин=999 грн.

На пристосування –8 % В=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин=832 грн.

д) відшкодування малоцінних та швидкозношуваних інструментів та пристосувань.

В цю статтю включаються предмети вартістю меншою 160 гр. і строком служби не менше 1 року. На малоцінні пристрої

Зм.ц.= (Рп +Рд)· N, грн.

Зм.ц.=(49+8)· 50 = 2850 грн.

е) амортизація ОФ.

Витрати по будівлям та спорудам – В = Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин=8324 грн.

Витрати на обладнання – В = Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин=2331 грн.

Витрати на пристрої – В = Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин=1665 грн.

ж) витрати на раціоналізацію і винахідливість:

величина цих витрат складає 20-30 гр. на одного робітника.

Ррн=(Рп +Рд)·N=(49+8)· 25=1425 грн

з) витрати на утримання обладнання приймаються в розмірі 5ё8% від початкової вартості.

Вутр.обл.=В· 0,06=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин=1998 грн.

Загальну необхідність в воді на миття машин та технологічні потреби, визначають по трудоємкості ТО і Р приймаючи, що на 100 нормо-годин виробничої програми витрати води рівні 4,5 м3

Qв=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин, м3

де Тзаг – загальна трудомісткість виробничої програми.

Qв=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин м3

Вартість води на технологічні потреби:

Св=QвЧЦв

де Цв – вартість 1 м3 води (6 гр.).

Св=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин = 25512 грн.

к) витрати на утримання будов та споруд:

1. витрати на воду для побутових потреб розраховуються по нормі на 1 людину за зміну 25-35 л.

Qпоб=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машинЧNрЧ0,035, м3.

де Nр – число робочих;

Фдр – дійсний фонд робочого часу;

tзм – тривалість зміни.

Qпоб=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машинм3.

2. вартість електроенергії на освітлення визначається із розрахунку 15 Ват-год на 1 м2 будови з добавкою 5% на чергове освітлення:

Вел= nЧBc ЧaЧFЧФдр ЧКв Ч(1+0,05)

Вел = 2Ч0,2333Ч0,015Ч473,2Ч1748Ч0,7Ч(1+0,05) = 4253 грн.

з) розрахунок вартості твердого пального для опалення:

Спал=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машинЧ170

G=15, t=3600, g=9000, n=0,5.

де V – об’єм будови

170 – вартість 1 т пального.

Спал=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машингрн.

Інші витрати 3% від Зосн.

Він = 294984 Ч 0,03 = 8849 грн.

Всі дані заносяться в кошторис витрат на виробництво.


Таблиця 8

Кошторис витрат

Назва статей Сума витрат
1 2
Прямі витрати :
Основна заробітна плата виробничих робочих 294984
Допоміжна заробітна плата з нарахуванням 34513
Відрахування на соціальне страхування 100299
Вартість основних та допоміжних матеріалів і запчастин 192274
Всього прямих витрат 622070
Накладні витрати :
заробітна плата цехового персоналу, ІТР, МОП і допоміжних робочих 47048
витрати на охорону праці і ТБ 2850
витрати на поточний ремонт будов і споруд, обладнання, пристосувань 16372
амортизація будов, обладнання, пристосування 12320
витрати на раціоналізацію та винахідливість 1425
витрати на утримання обладнання 1998
витрати на утримання будов і споруд 16619
витрати води на технологічні потреби 25512
витрати на малоцінні та швидкозношувані матеріали 2850
інші витрати 8849
Всього накладних витрат 135843
Цехова собівартість 757913
Загальнозаводські витрати 103244
Заводська собівартість 861157
Позавиробничі витрати 43058
Повна собівартість 904215

При визначенні собівартості необхідно розрахувати кошторис загальнозаводських витрат і позавиробничих витрат.

Кошторис загальнозаводських витрат включає в себе затрати на утримання адміністративно-керівного апарату, конторського персоналу управління заводу, амортизацію основних засобів загальнозаводського призначення, утримання приміщень та обладнання, техніку безпеки та інше.

Для розрахунку накладні загальнозаводських витрат приймаються в розмірі:

для заводів 45ё65% ;

для ЦРМ 40ё60% ;

для Р 30ё40%

від фонду заробітної плати основних робочих.

Позазаводські витрати включають в себе витрати по збиту та реалізації, а також на утримання вищих організацій, відрахування на освоєння нової техніки, витрати на стандартизацію. Величина цих витрат може бути прийнята в розмірі 3ё5% від заводської собівартості.

Отримані результати заносяться в кошторис витрат на виробництво.

Рівень цехових накладних витрат розраховується по формулі:

Цр.в.=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машинЧ100

де Цр.в. – сума цехових витрат по кошторису витрат на виробництво;

Зосн – заробітна плата основних робочих.

Цр.в.=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин%


8 Визначення економічного ефекту ремонтної майстерні


Економічна ефективність показує співвідношення ефекту отриманого в результаті виробництва і витрат зв’язаних з його впровадженням.

Застосування проекту буде економічно вигідним в тому разі, якщо визначена величина строку окупності буде меншою чи дорівнюватиме нормативному строку, на протязі якого витрати будуть повернуті за рахунок економії в результаті впровадження проекту:

Тр<Тв

Річна економія від впровадження проекту визначається по формулі

Еріч = Ц-С = Пзаг

де Еріч – річна економія або загальний прибуток підприємства;

Ц – вартість ТО і Р в оптових цінах (кошторис затрат на виробництво);

С – повна собівартість ТО і Р , береться по даним з кошторису затрат на виробництво.


9 Розрахунок оборотних засобів підприємства


Таблиця 9

Розрахунок оборотних засобів підприємства

Назва матеріальних цінностей Річні витрати Одноденні витрати Дні запасу Норматив оборотних засобів
Основні, допоміжні матеріали та запчастини 192274 525 100 52500
Витрати по ОП і ТБ 2850 - - 2850
Малоцінні та швидкозношувані деталі 2850 8 100 800
Всього


56150

10 Розрахунок доходу ремонтної майстерні


Таблиця 10

Марка машини Види ТО і Р Т од. Річна кіль-кість КР Оптова ціна КР Питома вага ТО і Р в % Оптова ціна


Одиниці Загальна
ДЗ-43 ТО-1 4 138 9490 1 95 131100

ТО-2 10 34
1 95 3230

СО 35 12
5 475 5700

ПР 380 9,6
11 1044 10022
ДЗ-540 ТО-1 5 46 10400 1 104 4784

ТО-2 16 12
2 208 2496

СО 45 4
6 624 2496

ПР 440 3,2
55 5720 18304
ДЗ-25 ТО-1 5 92 10400 1 104 9568

ТО-2 16 23
2 208 4784

СО 45 8
6 624 4992

ПР 440 6,4
55 5720 36608
ДЗ-118 ТО-1 8 123 48230 1 482 59286

ТО-2 26 15
1 482 7230

СО 75 16
2 965 15440

ПР 1020 13
27 13022 169284
КС-2561Д ТО-1 6 353 14040 1 140 49420

ТО-2 24 66
2 281 18546

СО 12 18
1 140 2520

ПР 710 18
66 9266 166788
МКП-16 ТО-1 6 95 24960 1 249 23655

ТО-2 28 24
1 249 5976

СО 28 6
1 249 1494

ПР 670 6
35 8736 52416
МКП-25 ТО-1 7 59 26780 1 268 1072

ТО-2 30 15
1 268 1072

СО 30 4
1 268 1072

ПР 730 4
35 9373 37492
МКА-6,3 ТО-1 6 192 14040 1 140 26880

ТО-2 24 36
2 281 10116

СО 12 10
1 140 1400

ПР 710 10
66 9266 92660
ДУ-29 ТО-1 3 133 2860 1 29 3857

ТО-2 8 33
4 114 3762

СО 25 10
11 315 3150

ПР 220 9
52 1487 13383
ДУ-47А ТО-1 2 195 1560 2 312 60840

ТО-2 6 49
5 78 3822

СО 18 14
15 234 3276

ПР 120 12
38 593 7116
ДУ-32 ТО-1 5 76 2860 2 57 4332

ТО-2 15 19
7 200 3800

СО 43 6
20 572 3432

ПР 220 5
50 1430 7150
ДУ-31А ТО-1 3 109 2860 1 29 3161

ТО-2 8 27
4 114 3078

СО 25 8
11 315 2520

ПР 220 8
38 1487 11896
Всього 998486

Доход з врахуванням 25% заказів зі сторони складатиме

Дзс = Др Ч0,1 = 998486 Ч 0,1 = 99849

Загальний доход підприємства

Дзаг = Др + Дзс , грн.

Дзаг = 998486+99849 = 1098335 грн.


11 Розрахунок техніко-економічних показників ремонтної майстерні


Виходячи з отриманих розрахунків річна економія дорівнює:

Еріч = 1098335 – 904215 = 194120 грн.

Рентабельність проектуємого підприємства дорівнює:

Рзаг = Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин%

Сосн- собівартість основних фондів

Соб.ф – собівартість оборотних засобів

Вироблення на 1 робітника рівна:

Впл=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

ВПЛ=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машинн. год.

Процент зростання ефективності праці:

%Впл=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машинЧ100

%Впл= Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин%

де Впл – заплановане вироблення;

Вф – фактичне вироблення.

Середня заробітна плата (місячна) основних виробничих робітників:

Зср=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машинЧ12

Зср=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машингрн.

Процент росту середньої заробітної плати:

%Зср=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машинЧ100

%Зср=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин%

де Зпл – запланована середня заробітна плата;

Зф – заробітна плата за минулий рік аналогічного підприємства.

Строк окупаємості підприємства:

Тр=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

Тр=Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту
    <div class=

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: