Xreferat.com » Рефераты по экономике » Основи економіки

Основи економіки

Задача 1


Дати оцінку товарообігу торговельного підприємства за структурними підрозділами за поточний рік. Зробити висновок


Структурні підрозділи Т/о, тис. грн. Стр. т/о, % Відхилення Тр, % Тпр, %

мин. рік пот. рік мин. рік пот. рік по сумі по стр.

1 81 87,4 66,9 63,9 6,4 -3 107,9 7,9
2 29,1 43,9 43,9 32,1 14,8 8,1 150,8 50,8
3 11 5,4 5,4 4 -5,6 -5,1 49,1 -50,8
Разом 121,1 136,7 100 100 15,6 - 112,9 12,8

Задача 2.


На основі наведених нижче даних проаналізувати вплив факторів розвитку та використання основних засобів на обсяг діяльності. Скласти пояснювальну записку. (тис. грн.)


Показники І квартал II квартал ВідхиленняS
1. Середня вартість основних засобів 38 39,6
2. Фондовіддача 0,1382 0,1439

Розв’язок:


ТО= В*Ф


1. За рахунок вартості основних засобів


∆ТОв=(В2-В1)*Ф1 = (39,6-38)*0,1382 = 0,2212


2. За рахунок фондовіддачі

∆ТОф = (Ф2-Ф1)*В2=(0,1439-0,1382)*39,6 = 0,2257


3. Загальна зміна ТО становить


∆ТО = ∆ТОв + ∆ТОф = 0,12212+0,2257 = 0,4469 тис. грн


Задача 3.


Проведіть розрахунки обсягу мінімального прибутку та товарообігу, при якому підприємство працюватиме з мінімальним рівнем рентабельності. Порівняти з обсягом товарообігу поточного року, який складав 4,5 млн. грн.


Показники Сума
1. Вкладені кошти підприємства (капітал), тис. грн. 421
2. Рівень валового доходу, % 16,3
3. Постійні витрати обігу, тис. грн. 40
4. Рівень змінних витрат обігу, % 13,5
5. Мінімальний рівень рентабельності (визначається рівнем % ставки банку), % 16
6. Частка прибутку, що відрахована в бюджет (ставка податку на прибуток), % 25

Розв’язок


1. Основи економіки


Основи економіки- Постійні витрати обігу, тис. грн.

Основи економіки - Обсяг мінімального прибутку, тис. грн.

Основи економіки - Рівень валового доходу, %

Основи економіки - Рівень змінних витрат обігу, %


2. Основи економіки


К – обсяг власного капіталу підприємства;

МРР – мінімальний рівень рентабельності капіталу.


Задача 4.


За даними таблиці визначити для 3-х магазинів товарооборотність в днях і кількість оборотів, товарний запас в днях на кінець ІV кварталу. Визначити відхилення від нормативу по товарооборотності в днях і в сумі, зробити висновки.


Дата Промтоварний магазин
1.01 126,0
1.04 142,5
1.07 136,2
1.10 120,6
Товарообіг за квартал, тис. грн. 603,0
Норматив товарних запа-сів і товарооборотності, дні 23

Розв’язок:

1) товарний запас в днях на кінець ІV кварталу за формулою:


Д = ТЗ*Д/ТО

Дпром = 120,6*90/603 = 18 днів


2) для магазину визначаємо товарооборотність в днях і кількість оборотів

2.1 Оборотність:


Д=ТЗсер*Д/ТО

ТЗсер(промтовари) = Основи економіки = (126/2 + 142,5+136,2+120,6/2)/3 = 134 тис. грн.

Д(промтовари) = 134*90/603 = 20 днів


2.2 Кількість оборотів:


ТО/ТЗсер = 603/134 = 4,5 оборотів


2.3 відхилення від нормативу по товарооборотності в днях:


∆ТЗ = Д – Н

∆ТЗ = 20 – 23 = -3 дня


2.4 відхилення від нормативу по товарооборотності в сумі


П = ∆ТЗ*ТО/Д

П (промтовари) = (-3)*603/90 = -20,1 тис. грн.


Розраховані значення дають змогу визначити суму вивільнення (відволікання) коштів у випадку прискорення (уповільнення) оборотності товарних запасів торг. підприємства. В нашому випадку відбулося вивільнення 20,1 тис. грн., за рахунок прискорення оборотності запасів на 3 дня


Задача 5.


За наведеними нижче даними проаналізувати стан поставки товарів та дотримання графіка завезення товарів на торговельне підприємство, розрахувати суму втраченого ТО та недоотриманого прибутку в разі недоотримання графіка завезення. Рівень рентабельності ТО - 20%.


Товарні групи і товари Надходження товарів передбачене графіком Фактичне надходження товарів Втрата обсягів ТО Втраче-ний прибуток

1 2 3 1 2 3

1. Цукор 66 80 81 70 80 80

2. Конд. вироби 140 145 150 144 140 145

З.Хліб і хлібні вироби 108 109 109 104 105 106


Розв’язок

1. Коефіцієнт поставки:


Основи економіки

Кп цукор = (70 + 80 + 80) / (66 + 80 + 81) = 1,01


2. Втрата обсягу т/о в зв’язку з порушенням графіка завозу:


ВТ = ∑ (НТф – НТгр)

ВТцукор = (70 + 80 + 80) - (66 + 80 + 81) = 3


3. Втрата прибутку:


ВПр = (ВТ * Рпр) / 100

Впрцукор = (3 * 20%) / 100% = 0,6


Задача 6.


За наведеними даними проаналізувати відповідність фактичного обсягу надходження товарів поставкам за укладеним договором (за допомогою розрахунку коефіцієнта поставки). Розрахувати суму втраченого товарообігу та недоотриманого прибутку торговельним підприємством, якщо рівень рентабельності складає 20%.


Постачальники товарів Фактична сума надходження товарів, тис. грн. Планова сума надходження товарів, тис. грн. Коефіцієнт поставки, %
1. Швейна фабрика 340 330
2. ТОВ "Каштан" 300 300
3. Фірма "Спін" 600 670

Разом 1240 1300

Відповідність обсягів фактичного надходження товарів обсягам, передбаченим укладеними угодами – коефіцієнт поставки:


Основи економіки

К1 = 340*100/330 = 103,0%

К2 = 300*100/300 = 100%

К3 = 600*100/670 = 89,6%

Кр = 1240*100/1300 = 95,38%

ВТ = (340-330) + (300-300) + (600-670) = 10+ 0 – 70 = -60 тис. грн.

ВПр = (ВТ * Рпр) / 100 = (-60)*20/100 = -12 тис. грн.


Сума траченого ТО – 60 тис.грн і відповідно сума недоотриманого прибутку – 12 тис. грн.


Задача 7


Проаналізуйте показники ефективності комерційної угоди із закупівлі товарів в торговельному підприємстві. Зробіть висновки.


Показники 2006 2007 Відхилення Тр%
1. Обсяг закупівлі товарів 871,1 892,7

2. Роздрібний товарообіг 910,4 1023,5

3. Сума витрат обігу 75,2 80,4

4. Сума чистого прибутку 5,1 6,2


Оцінка ефективності комерційної угоди по закупівлі товарів:

1) рентабельність витрат обігу:


Рво = (ЧП / ВО) * 100

Рво2006 = 5,1/75,2 = 6,77%

Рво 2007= 6,2/80,4 = 7,7%


2) рентабельність обороту із закупівлі:


Роз = (ЧП / ОЗ) * 100

Роз2006 = 5,1/871,1 = 0,58%

Роз2007 = 6,2/892,7 = 0,7%


3) рентабельність обороту по реалізації:


Рор = (ЧП / ОР) * 100

Рор 2006 =5,1/910,4 = 0,56%

Рор 2007 = 6,2/1023,5 = 0,6


Задача 8.


На основі даних наведених у таблиці розрахувати коефіцієнти прийому, звільнення, загального обігу робочої сили, замінності, плинності та динамічні зміни даних показників.


Показник 2007 рік 2008 рік
Середньооблікова чисельність персоналу 50 42
Кількість прийнятих працівників 21 6
Кількість звільнених працівників 21 24
Звільнені за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни 21 24

Розв’язок:

Коефіцієнт прийому = кількість прийнятих працівників / середньо- облікова чисельність персоналу

Коефіцієнт звільнення = кількість звільнених працівників / середньооблікова чисельність персоналу

Коефіцієнт загального обігу робочої сили = (кількість прийнятих працівників + кількість звільнених працівників) / середньооблікова чисельність персоналу

Коефіцієнт замінності = кількість прийнятих працівників / кількість звільнених працівників

Коефіцієнт плинності = кількість працівників, що звільнені за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни / середньо- облікова чисельність персоналу.


Задача 9.


За даними наведеними в таблиці розрахувати показники продуктивності праці, трудомісткість та динаміку даних показників.

Показник 2007 рік 2008 рік Відхилення, +,- Темп росту, %
Товарообіг, тис грн. 4494,4 3823,1 -671,3 85,1
Чисельність працівників, осіб 50 42 -8 84,0
Продуктивність праці, грн. 89,9 91,0 1,1 101,3
Трудомісткість, осіб 0,0111 0,0110 -0,0001 98,8

Розв’язок:

продуктивності праці :


Пп = Т / Ч


Т – обсяг товарообігу;

Ч – середньооблікова чисельність персоналу.

Трудомісткість визначається за такою формулою:


Тм = Ч/Т


Задача 10.


Розрахувати показники руху основних засобів в торговельному підприємстві: коефіцієнти оновлення, вибуття, коефіцієнт приросту, швидкість оновлення. Зробити висновки.


Введено основних засобів за рік Вибуло за рік Залишкова вартість на кінець року
264 117 1605

- коефіцієнт оновлення ОЗ:


Ко = Вартість ОЗ, введених за період / ОЗкін. пер.


- коефіцієнт вибуття ОЗ:


Кв = Вартість ОЗ, що вибули за період / ОЗпоч.пер.

ОЗна кін.=ОЗпоч + ОЗВод - ОЗВивод, ОЗпоч. = ОЗк + Вибуття – Введення = 1605 + 117 - 264 = 1458 тис.грн.


- швидкість оновлення:


Шо = 1 / Ко


- коефіцієнт проросту:


Кпри = (ОЗввед-ОЗвиб)/ОЗкін


Задача 11


На основі наведених нижче даних розрахувати показники ефективності використання основних засобів: фондовіддачу, фондомісткість, прибутковість. Зробити висновки.


Наявність на початок року Надійшло в червні місяці Вибуло в вересні місяці
3280 458 345

Товарообіг - 25800 грн., прибуток - 3000 грн.

Розв’язок:


ОЗсередні = (ОЗ на початок + ОЗ на кін)/2

ОЗ на кін = ОЗ на початок + ОЗ надійшли – ОЗ вибули

ФВ = ТО/ОЗсер

ФМ = ОЗсер/ТО

Пр = ПР/ОЗ


Задача 12


Проаналізувати вплив на дохід реалізації товару „А" ціни закупівлі, ціни реалізації та обсягу реалізації даного товару.


Показники 1 квартал 2 квартал відхилення
Ціна реалізації грн. 98 100
Ціна закупівлі грн. 75 77
Обсяг реалізації од. 125 116

Д= (Цреал-Цзак)*К

Д1 = (98-75)*125=2875 грн

Д2 = (100-77)*116=2668 грн

∆Д=Д2-Д1 = 2668-2875 = -207 грн

Д1 реалізації = 98-75 = 23 грн

Д2 реал = 100-77 = 23 грн

∆Обсяг реал = 116-125 = -9

23*(-9) = - 207 грн


Задача 13.


На підставі даних, наведених у таблиці, розрахувати зміну суми доходу торговельного підприємства від реалізації та вплив на цю зміну обсягу товарообігу та розміру середнього рівня торговельної надбавки.


Показники 2006 2007 Відхилення
Товарообіг, тис. грн. 6138,0 6425,0
Середній рівень торговельної надбавки, у % до товарообігу 28,0 29,5
Сума доходу

176,735

Д2006 = 6138*28/100 = 1718,64 тис. грн.

Д2007 = 6425*29,5/100 = 1895,375 тис. грн.

вплив зміни ТО:


∆ВДт = (Т2 – Т1) * Ртн1 = (6425-6138)*28 = 81,36


2) вплив зміни Рвд:


∆ВДрвд = (Рвд2 – Рвд1)*Т2

(29,5-28)*6425 = 96,375


Задача 14.


Розрахуйте необхідну величину прибутку від господарської діяльності торговельного підприємства на плановий період та коефіцієнт відповідності можливого прибутку виходячи з такої інформації:

1. Для виконання програми виробничого та соціального розвитку підприємства повинні бути створені такі фонди:

- фонд виробничого розвитку - 24 тис. грн.;

- фонд соціального розвитку - 4,3 тис. грн.;

- фонд матеріального заохочення - 4,8 тис. грн.;

- резервний фонд - 2,1 тис. грн.;

- фонд виплати дивідендів - 20% від загальної суми чистого прибутку.

2. Рівень податків та обов'язкових платежів з прибутку - 25%.

3. Прогнозний обсяг можливого прибутку - 58,0 тис. грн.


ЧПнеобх = ФВР+ФСР+ФМЗ+РФ+0,2ФВД

0,8ЧП = ФВР+ФСР+ФМЗ+РФ

ЧП необ = (ФВР+ФСР+ФМЗ+РФ)/0,8 = (24+4,3+4,8+2,1)/0,8 = 44 тис.

Пнеоб+Спп = 44/(1-0,25) = 58,7

К = 58/58,7 = 0,99

тобто підприємству необхідно знайти резерви по збільшенню величини можливого прибутку.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: