Xreferat.com » Рефераты по экономике » Продуктивнiсть праці

Продуктивнiсть праці

Зміст


1 Аналіз продуктивності праці

2 Управлінські рішення у бізнесі на основі маржинального аналізу

3 Резерви збільшення суму прибутку

Список літератури


1 Аналіз продуктивності праці


Задача.1 За умов ринкового господарювання розрахувати якісний показник використання трудових ресурсів способом відносних різниць (продуктивність праці) підприємства для внутрішніх інформаційних потреб оперативного управління виробництвом (вихідні дані наведені у наступній таблиці).


Таблиця 1.1

Остаточні данні для факторного аналізу продуктивності праці підприємства.

Показники Минулий рік Звітний рік

Абсолютне

Відхилення

1. Вартість валової продукції, тис. грн. 1250,0 1650,0 400

2. Чисельність працівників, чол.

з них робітників

560

448

590,0

490,0

30

42

3. Питома вага робітників в загальній чисельності працівників, % 80 83 3
4. Відпрацьовано днів одним робітником за рік, днів. 250,0 248,0 -2
5. Середня тривалість робочого дня, год. 7,9 8,0 0,1

6. Виробіток одного робітника:

середньорічний

середньодобовий

середньогодинний


2,8

0,0112

0,00141

3,367

0,0135

0,00168

0,567

1,167

0,00027


Зробіть висновок щодо змін даних показників та яким чином вони вплинули на вартість валової продукції.

Розв’язання

Середньорічний виробіток знаходиться за формулою:

Продуктивнiсть праці(1.1)


гдеПродуктивнiсть праці це виробіток одного робітника;

ВП - вартість валового продукту;

ЧР - численність робітників;


1250448=2,8 тис. грн.

1650 490 = 3,367 тис. Грн.


Середньодобовий виробіток знаходимо за формулою:


Продуктивнiсть праці (1.2)


де Д – це відпрацьовано днів одним робітником;


2,8250=0,0112 тис. Грн

3,367 248 = 0,0135 тис.грн


Середньорічний виробіток знаходимо за формулою:


Продуктивнiсть праці (1.3)


где Т - тривалість робочого дня,


0.0112 7,9 = 0,00141 тис. Грн

0,0135 8 = 0,00168 тис. грн.

Далі знайдемо абсолютне відхилення і занесемо данні у додатковий стовбець табл. 1.1


ВП=1250-1650=400 тис. грн.. то що.


За даними табл.. 1.1 середньорічний виробіток працівника підприємства за звітний рік піднявся на 1,167 тис. грн.. він зріс у зв’язку зі збільшенням частки робітників на 42 чол. У загальній численності промислово-виробничого персоналу на 400 тис. грн.. за рахунок підвищення середнього динного виробітку робітників. Але негативно на його рівень вплинуло зменшення за рік днів на 2 . таким чином було втрачено 2 · 0,0135 · 490,0 =13,23 тис. грн.

Що стасується середньогодинного виробітка то тут ми маємо прибуток у відношенні з минулим роком тому що продлився час тривалості робочого дня на 0,1 годинни., токим чином ми маємо суму 0,1 · 0,00168 · 248 · 490 =20,415 тис. грн.

Обчислимо вплив цих факторів за способом абсолютних різниць:

1. Знайдемо абсолютну різницю валового прибутку якщо працівників буде більш у звітному року на 30 працівників, а робітників на 42. Чи вигідно буде чи ні.

Обчислемо за формулою:

ВП = ЧП ПВ Д Т ГВ. (1.4)


Де ЧП – численність працівників;

ПВ - питома вага робітників;

ГВ - Виробіток одного робітника


Минулий рік:

ВП = 560 80 ·250 7,9 2,8 = 247 744 000 тис. грн.

Звітний рік:

ВП = 590 83 248 8 3,367 = 327 125 868,16 тис. грн.


Абсолютна різниця у валової продукції становило 79 381 868,16 тис.грн.


Вичислимо вплив численність працівників (ЧП)


Продуктивнiсть праці (1.5)

Продуктивнiсть праці


Продуктивнiсть працітис. грн.

Продуктивнiсть праці тис. грн.

Питома вага (ПВ)


Продуктивнiсть праці (1.6)

Продуктивнiсть праці


Продуктивнiсть працітис. грн..

Продуктивнiсть працітис. грн.

Відпрацьовано днів


Продуктивнiсть праці (1.7)

Продуктивнiсть праці

Продуктивнiсть праці тис. грн..

Продуктивнiсть працітис. грн

Тривалість робочого дня (Т)


Продуктивнiсть праці (1.8)

Продуктивнiсть праці


Продуктивнiсть праці3 400476,8

Продуктивнiсть праці тис.грн


2 Управлінські рішення у бізнесі на основі маржинального аналізу


ЗАДАЧА. Виробнича потужність підприємства розрахована на випуск 11500 виробів, які бажають продати за ціною 230 грн. Заплановані витрати на випуск продукції наведені у наступній таблиці (треба враховувати, що заробітна плата робітників вданому випадку відрядна). Обсяг виробництва продукції дорівнює обсягу реалізації.


Таблиця 2.1

Витрати на виробництво продукції тис. грн.

Показники СУМА

Елементи витрат:

1. Матеріальні витрати

226320,0
2. Заробітна плата 208610,0
3. Відрахування у соціальний фонд 62445,0
4. Амортизація основних засобів 52164,0
5. Інші витрати 42604,05
ВСЬОГО ВИТРАТ 592143,05
6. Комерційні витрати 51646,5

ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ

у тому числі:

змінні витрати за од. продук

постійні витрати

643789,55


43,25

146414,55

Обсяг виробництва продукції, вироби 11500,0

Розрахувати:

а) беззбитковий обсяг продажу, при якому забезпечується покриття постійних витрат підприємства (на основі даних побудувати графік);

б) обсяг продажу, який гарантує підприємству необхідну суму прибутку;

в) запас фінансової стійкості.

Розв’язання

Для початку знайдемо: повну собівартість та змінні і постійні витрати для чого скламо спочатку комерційні витрати з всього витратами і получимо повну собівартість продукції.

Далі треба скласти змінні витрати:

Матеріальні витрати

Заробітна плата

Відрахування у соціальний фонд

ЗВ = 226320,0 + 208610,0 + 62445.0 = 497375,0 тис. грн..

а) Знайдемо точку беззбитковості (ТБ) – Це обсяг реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам. Розрахуємо її за формулою:


Продуктивнiсть праці (2.1)


где ПВ – сума постійних витрат підприємства, тис. грн..

- ціна одиниці продукції, грн..

Продуктивнiсть праці- змінні витрати одиниці продукції, грн..

Продуктивнiсть праці шт.


Знайдемо маржинальний дохід на одиницю продукції – це різниця між ціною реалізації продукції та змінними витратими:


Продуктивнiсть праці (2.2)

Продуктивнiсть праці= 186,35


Для розрахунку точки беззбитковості у грошових одиницях постійні витрати відносять до коефіцієнту маржинального доходу.


Продуктивнiсть праці (2.3)


где Продуктивнiсть праці - коефіцієнт маржинального доходу.

Продуктивнiсть праці тис. грн..

Коефіцієнт маржинального доходу – це відношення маржиналького доходу від реалізації одиниці продукту до її ціни.


Продуктивнiсть праці (2.4)


Продуктивнiсть праці

б) Постійні витрати разом з прибутком (або різниця виручки та суми змінних витрат) складають маржинольний дохід. Значення маржинального доходу полягає у тому, що перед тим, як одержати прибуток, підприємство мусить покрити свої постійні витрати.

Для визначення запасу фінансової стійкості аналітичним методом використовують наступну формулу:


Продуктивнiсть праці (2.5)


Продуктивнiсть праці

Або у вартісному вираженні


Продуктивнiсть праці (2.6)


Продуктивнiсть праці

Запас фінансової стійкості відображає граничну величину можливого обсягу продажу без ризику зазнати збитків.


3 Резерви збільшення суму прибутку


Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, тре­ба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто ре­зерви зростання. Резерв — це кількісна величина. Резерви вияв­ляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації. Визначення резервів збільшення прибут­ку базується на науково обгрунтованій методиці розроблення за­ходів з їх мобілізації.

У процесі виявляння резервів виділяють три етапи:

аналітичний — на цьому етапі виявляють і кількісно оці­нюють резерви;

організаційний — тут розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, які повинні забезпечити використання виявлених резервів;

функціональний — коли практично реалізують заходи і контролюють їх виконання.

Резерви збільшення прибутку є можливими:

=> за рахунок збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);

=> за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

=> за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців;

=> за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.

Розгляньмо деякі з цих напрямків детальніше.

Резерв зростання прибутку (р30) за рахунок збільшення обсягу продукції розраховується за формулою:


рз0=Продуктивнiсть праці (3.1)


где ППродуктивнiсть праці — планова сума прибутку на одиницю г'-'ї продукції;

Продуктивнiсть праціР — додатково реалізована продукція (тис. грн).

Якщо прибуток розраховано на 1 грн продукції, то сума резер­ву його зростання в результаті збільшення обсягу реалізації ви­значатиметься за формулою:


Р30=Продуктивнiсть праці(рз), (3.2)


где Продуктивнiсть праці— фактичний прибуток від реалізації продукції;

Рф — фактичний обсяг реалізації;

Продуктивнiсть праціР(рз) — резерв збільшення реалізації продукції.

Визначити резерви зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації.

Резерви збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації всіх видів продукції стано­витимуть 16,95 тис. грн.

Іншим важливим напрямком пошуку резервів збільшення прибутку є зниження витрат на виробництво та реалізацію про­дукції.

Для пошуку й підрахунку резервів зростання прибутку за ра­хунок зниження собівартості аналізують звітні дані щодо витрат на виробництво за калькуляціями, користуючись методом порів­няння фактичного рівня витрат з прогресивними науково обґрун­тованими нормами і нормативами за видами витрат (сировини і матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів), нормативами вико­ристання виробничих потужностей, обладнання, нормами непря­мих матеріальних витрат, капітальних вкладень тощо.

Кількісна величина резервів визначається порівнянням досяг­нутого рівня з нормативною величиною:


Продуктивнiсть праці (3.3)


где Продуктивнiсть праці — резерв зниження собівартості продукції за рахунок

i-го виду ресурсів;

Продуктивнiсть праці — фактична величина використаного i-го виду ресурсу;

Продуктивнiсть праці— нормативна величина використаного і-го виду ресурсу. Тоді загальна величина виявлених резервів зниження собівартості продукції визначатиметься за такою формулою:

Продуктивнiсть праці (3.4)


Резерви зниження собівартості продукції будуть водночас і резервами збільшення прибутку, а отже, розрахунки резерву зростання прибутку проводять за формулою:


Продуктивнiсть праці, (3.5)


гдеПродуктивнiсть праці— резерв зростання прибутку;

Продуктивнiсть праці— можливе зниження витрат на 1грн продукції;

Продуктивнiсть праці— реалізована продукція за звітом;

Продуктивнiсть праці— можливе зростання обсягу реалізації.


Список використованої літератури


1 . Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 1993. - 288 с.

2. Герасименко Т. Бухгалтерська звiтнiсть: до мiжнародної системи облiку.// Дiло - 1995. - №86 - с. (додаток “Дос’є пiдприемця” )

3. Житна I.П., Нескреба А.М. Економiчний аналiз господарської дiяльностi пiдприємств.-К.:Вищi шк.,1992.

4. Є.К. Бабець, М.І. Горлов, С.О. Жуков, В.П. Стасюк. Теорія економічного аналізу. Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 384 с.

5. Яцкiв Т.I. Теория економiчного аналiзу.- Львiв:Свiт, 1993.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: