Xreferat.com » Рефераты по экономике » Основи планування у підприємстві

Основи планування у підприємстві

Размещено на /

Розроблення виробничої програми у натуральному виразі

Розроблення виробничої програми у натуральному виразі здійснюється згідно з табл. 1.1.


Таблиця 1.1 – План продажу продукції та виробнича програма (в натуральному виразі)

Найменування продукції (код) План продажу, шт. Термін зберігання, дн. Запаси готової продукції, шт. Виробнича програма, шт.на початок року на кінець року
1 2 3 4 5 6
Д1 49 10 3500 1342 46842
Д2 76 15 4000 3123 75123
Д3 75 5 2500 1027 73527

Код виробу (стовп. 1) – згідно з варіантом завдання із табл. А. 1.

План продажу продукції (стовп. 2) згідно табл. А.1 за варіантом. Термін зберігання запасів для деталі Д 1 – 10 днів, для Д 2 – 15 днів, для Д 3 – 5 днів.

Фактичні запаси готової продукції на початок року (стовп. 4) – становлять:

Д 1 – 3500 шт.; Д 2 – 4000 шт.; Д 3 – 2500 шт.

Запаси на кінець року (стовп. 5) розраховуються за формулою


Зк = Ппр ∙ Тз / Кдн,


де Тз – термін зберігання, дн. (стовп. 3);

Ппр – план продажу, шт. (табл. 1.1, стовп. 2);

Кдн – кількість днів у поточному календарному році.

Зд1 = 49000*10/ 365 = 1342 шт.

Зд2 = 76000*15/ 365 = 3123 шт.

Зд3 = 76000*5/ 365 = 1027 шт.

Виробнича програма (табл. 1.1, стовп. 6) розраховується згідно з формулою (див. табл. 1.1, стовп. 2 – стовп. 4 + стовп. 5)

ВП = Ппр – Зп + Зк


ВП д1 = 49000–3500+1342=46842 шт.

ВП д2 = 76000–4000+3123=75123 шт.

ВП д3 = 75000–2500+1027=73527 шт.


2. Розрахунок плану виробництва продукції у квартальному розрізі


Розроблення плану виробництва проводиться у квартальному розрізі:

перший квартал – 20%;

другий – 30%;

третій – 30%;

четвертий – 20%, від річного обсягу виробництва. Результати розрахунку наведені в табл. 2.1.


Таблиця 2.1 – Виробнича програма за кварталами в натуральному виразі

Найменування виробів (код) Обсяг виробництва за рік, шт. У тому числі за кварталами


І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6
Д1 46842 9368 14053 14053 9368
Д2 75123 15024 22537 22537 15025
Д3 73527 14705 22058 22058 14706

Код виробу (стовп. 1) – згідно з варіантом з табл. А. 1.

Обсяг виробництва (виробнича програма) береться в табл. 1.1 (стовп. 6).

Виробнича програма за кварталами розраховується згідно із заданими відсотками.

Д1I = 46842 * 0,2 = 9368 шт. Д1III = 46842 * 0,3 = 14053 шт.

Д1II = 46842 * 0,3 = 14053 шт. Д1IV = 35842 * 0,2 = 9368 шт.

Д2I = 75123 * 0,2 = 15024 шт. Д2III = 75123 * 0,3 = 22537 шт.

Д2II = 75123 * 0,3 = 22537 шт. Д2IV = 75123 * 0,2 = 15025 шт.

Д3I = 73527 * 0,2 = 14705 шт. Д3III = 73527 * 0,3 = 22058 шт.

Д3II = 73527 * 0,3 = 22058 шт. Д3IV = 73527 * 0,2 = 14706 шт.


3. Розрахунок потреби в основних матеріалах


Розрахунок потреби в основних матеріалах здійснюється згідно з табл. 3.1, використовуючи дані щодо технологічного процесу (див. табл. А2) та виробничої програми (див. табл. А3).

Код виробу (стовп. 1) – згідно з варіантом з табл. А 1, найменування матеріалу табл. А1 (стовп. 2).

Програма випуску (стовп. 3) з таблиці 1.1 (стовп. 6). Норма витрат (стовп. 4) за варіантами з табл. А2, стовп 16. Потреба в матеріалах (стовп. 5) розраховується шляхом множення програми випуску (стовп. 3) на норму витрат (стовп. 4) та поділити на 1000.

Ціну матеріалу (стовп. 6) наведено в додатках (табл. А 2, стовп. 15).

Вартість матеріалу необхідно розрахувати множенням потреби в матеріалах (стовп. 5) на ціну матеріалу (стовп. 6).

Норма відходів розраховується за даними табл. А2, відніманням маси заготовки від маси деталі (стовп. 16 – стовп. 17). Величина відходів дорівнює множенню програми випуску (стовп. 3) на норму відходів (стовп. 8). Ціну відходів (стовп. 10) беремо як 10% від ціни матеріалу. Вартість відходів (стовп. 11) дорівнює множенню кількості відходів (стовп. 9) на ціну відходів (стовп. 10) та поділити на 1000.

Вартість матеріалів, за винятком відходів (стовп. 12), знаходимо відніманням від вартості матеріалів вартості відходів (стовп. 7 – стовп. 11). Вартість матеріалів, за винятком відходів на 1 виріб (стовп. 13), знаходимо діленням вартості матеріалів, за винятком відходів на кількість виробів (стовп. 12 / стовп. 3).

Таблиця 3.1 – Розрахунок потреби в основних матеріалах

Найменування виробів (код) Найменування матеріалу Програма випуску, грн Норма витрат, кг/шт. Потреба в матеріалах, т Ціна матеріалу, грн/т Вартість матеріалу, грн Норма відходів, кг/шт. Відходи, т Ціна відходів, грн/т Вартість відходів, грн Вартість матеріалів, за винятком відходів, грн Вартість матеріалів, за винятком відходів на 1 виріб, грн
Д1 Чавун 46842 7,6 355,999 820 291919,18 1,7 79631,4 82 6529,78 285389,4 6,09
Д2 Сталь вуглецева 75123 13,5 1014,161 980 993877,78 2,4 180295,2 98 17668,93 976208,85 12,99
Д3 Сталь легована 73527 2,5 183,818 790 145216,22 0,7 51468,9 79 4066,04 141150,18 1,92
Разом:
195492 23,6 1553,978 2590 1431013,1 4,8 311395,5 259 28264,75 1402748,4 21

Потреби в материалах (стовп. 5)

Д1 = 46842 * 7,6 / 1000 = 355,999 т.

Д2 = 75123 * 13,5 / 1000 = 1014,161 т.

Д3 = 73527 * 2,5 / 1000 = 183,818 т.

Вартість матеріалу (стовп. 7)

Д1 = 355,999 * 820 = 291919,18 грн.

Д2 = 1014,161 * 980 = 993877,78 грн.

Д3 = 183,818 * 790 = 145216,22 грн.

Норма відходу (стовп. 8)

Д1 =7,6 – 5,9 = 1,7 кг.

Д2 = 13,5 – 11,1=2,4 кг.

Д3 = 2,5–1,8=0,7 кг.

Величина відходів (стовп. 9)

Д1 = 46842*1,7=79631,4 т

Д2 = 75123*2,4 = 180295,2 т

Д3 = 73527*0,7=51468,9 т

Ціна відходів (стовп. 10)

Д1 =820*0,1=82 грн/т

Д2 =980*0,1=98 грн/т

Д3 =790*0,1=79 грн/т

Вартість відходів (стовп. 11)

Д1 =79631,4*82/1000=6529,78 грн.

Д2 =180295,2*98/1000=17668,93 грн.

Д3 =51468,9*79/1000=4066,04 грн.

Вартість матеріалу, за винятком відходів (стовп. 12)

Д1 =291919,18–6529,78=285389,4 грн.

Д2 =993877,78–17668,93=976208,85 грн.

Д3 =145216,22–4066,04=141150,18 грн.

Вартість матеріалу, за винятком відходів на 1 виріб (стовп. 13)

Д1 =285389,4/46842=6,09 грн.

Д2 =976208,85/75123=12,99 грн.

Д3 =141150,18/73527=1,92 грн.


4. Розрахунок трудомісткості виробничої програми та нормованої заробітної плати


Трудомісткість виробничої програми розраховується згідно з табл. 4.1.


Таблиця 4.1 – Трудомісткість виробничої програми по підприємству на 2010 рік

(код)

Найменування виробів

Виробнича програма, шт. Норма часу на одиницю, нормо-год. Трудомісткість виробничої програми, нормо-год.
Д1 Токарна

46842

5,6

44890,25


Револьверна
12,8

Протяжна
13,7

Фрезерувальна
9,2

Шліфувальна
16,2
Д2 Токарна

75123

15,1

71366,85


Свердлувальна
20,9

Протяжна
21,0
Д3 Токарна перша

73527

8,3

56248,19


Токарна друга
5,9

Фрезерувальна
12,1

Свердлувальна
9,3

Шліфувальна
10,3
Разом 172505,29

Найменування виробів (код) береться з додатка (табл. А.1), виробнича програма – з табл. 1.1 (стовп. 6).

Норма часу на одиницю продукції (стовп. 3) визначається як сума норм часу виконання всіх операцій по обробці деталі з табл. А.2 за варіантами та ділиться на 60.

Д1 = 5,6+12,8+13,7+9,2+16,2=57,5

57,5/60=0,96 нормо-год.

Д2= 15,1+20,9+21,0=57

57/60=0,95 нормо-год.

Д3= 8,3+5,9+12,1+9,3+10,3= 45,9

45,9/60=0,77 нормо-год.

Трудомісткість виробничої програми (стовп. 4) розраховується множенням виробничої програми (стовп. 2) на норму часу на одиницю продукції (стовп. 3).

Д1= 0,96*46842=44890,25

Д2= 0,95*75123=71366,85

Д3= 0,77*73527=56248019


5. Розрахунок балансу робочого часу


Розрахунок балансу робочого часу проводимо згідно з табл. 5.1.

Кількість робочих днів розраховується згідно з календарем на поточний рік. Неявки на роботу визначається як сума всіх неявок за даними табл. 5.1, (рядок 2). Кількість явок на роботу розраховується відніманням від кількості робочих днів загальної суми неявок, тобто рядок 1 – рядок 2. Дійсний фонд робочого часу визначаємо шляхом множення кількості явок на роботу (рядок 3) на середню тривалість робочої зміни (рядок 4).

собівартість виробничий програма плановий

Таблиця 5.1 – Розрахунок балансу робочого часу одного робітника

Найменування показника Величина показника
1 Кількість робочих днів, дн. 255
2 Неявки на роботу, всього дн. 35,2

У тому числі:

основні та додаткові відпустки

через хворобу

навчання

виконання громадських та державних обов’язків


23,1

4

1,1

7

3 Кількість явок на роботу (п. 1 – п. 2), дн. 219,8
4 Середня тривалість робочої зміни, год. 7,5
5 Дійсний фонд робочого часу (п. 3 ∙ п. 4), год. 1648,5

Неявки на роботу: 23,1+4+1,1+7=35,2 дн.

Кількість явок на роботу: 255–35,2=219,8 дн.

Дійсний фонд робочого часу: 219,8*7,5=1648,5 год.


6. Розрахунок чисельності основних та допоміжних робітників


Чисельність основних робітників визначається за формулою


Чосн = Твп / (Фд Квн),

де Твп - трудомісткість виробничої програми, тис. н-год., береться з табл. (стовп. 4);

Фд – дійсний фонд робочого часу, див. табл. 5.1 (рядок 5);

Квн – коефіцієнт виконання норм часу, який береться у межах від 1,1 до 1,2.

Чосн = 172505,29/(1648,5*1,1)=95 чол.

6.2 Чисельність допоміжних робітників визначається як 50% від чисельності основних робітників. Чисельність основних робітників береться згідно з п. 6.1.

Чдоп. = 95*0,5=48 чол


7. Розрахунок планового фонду нормованої заробітної плати основних робітників


Розрахунок планового фонду нормованої заробітної плати основних робітників проводимо згідно з табл. 7.1.

Найменування деталі (стовп. 1), найменування операцій (стовп. 2), норма часу на операцію (стовп. 3) береться згідно з варіантом з табл. А.2. Виробничу програму (стовп. 7) береться з табл. 1.1 (стовп. 6). Розряд роботи (стовп. 4) та година тарифна ставка (стовп. 5) береться з табл. А.3. Відрядна розцінка на деталь розраховується множенням норми часу на операцію (стовп. 3) та годинної тарифної ставки згідно з розрядом роботи (стовп. 5) та поділиться на 60.

Шестерня Токарна 5,6*3,33/60=0,31 грн.

Циліндрична: Револьверна 12,8*3,33/60=0,71 грн.

Протяжна 13,7*3,37/60=0,77 грн.

Фрезерувальна 9,2*3,37/60=0,52 грн.

Шліфувальна 16,2*4,44/60=1,20 грн.

Шків: Токарна 15,1*3,33/60=0,84 грн.

Свердлувальна 20,9*3,37/60=1,17 грн.

Протяжна 21,0*4,44/60=1,55 грн.

Вал: Токарна перша 8,3*3,33/60=0,46 грн.

Токарна друга 5,9*3,33/60=0,33 грн.

Фрезерувальна 12,1*3,37/60=0,68 грн.

Свердлувальна 9,3*3,37/60=0,52 грн.

Шліфувальна 10,3*4,44/60=0,76 грн.

Нормовану заробітну плату розраховуємо множенням відрядної розцінки на деталь (стовп. 6) та на її виробничу програму (стовп. 7).

Шестерня Токарна 0,31*46842=14521,02 грн.

Циліндрична: Револьверна 0,71*46842=33257,82 грн.

Протяжна 0,77*46842=36068,34 грн.

Фрезерувальна 0,52*46842=24357,84 грн.

Шліфувальна 1,20*46842=56210,4 грн.

Шків: Токарна 0,84*75123=63103,32 грн.

Свердлувальна 1,17*75123=87893,91 грн.

Протяжна 1,55*75123=116440,65 грн.

Вал: Токарна перша 0,46*73527=33822,42 грн.

Токарна друга 0,33*73527=24263,91 грн.

Фрезерувальна 0,68*73527=49998,36 грн.

Свердлувальна 0,52*73527=38234,04 грн.

Шліфувальна 0,76*73527=55880,52 грн.


Таблиця 7.1 – Розрахунок планового фонду нормованої заробітної плати основних робітників

Найменування деталі Найменування операції Норма часу на операцію, хв. Розряд роботи Годинна тарифна ставка, грн/год Відрядна розцінка на деталь, грн Виробнича програма, тис. шт. Нормована заробітна плата, грн

Шестерня

циліндрична

Токарна 5,6 4 3,33 0,31

46842

14521,02

Револьверна 12,8 4 3,33 0,71
33257,82

Протяжна 13,7 5 3,37 0,77
36068,34

Фрезерувальна 9,2 5 3,37 0,52
24357,84

Шліфувальна 16,2 6 4,44 1,20
56210,4
Разом:
57,5

3,51
164415,42

Шків

Токарна 15,1 4 3,33 0,84

75123

63103,32

Свердлувальна 20,9 5 3,37 1,17
87893,91

Протяжна 21,0 6 4,44 1,55
116440,65
Разом:
57

3,56
267437,88

Вал

Токарна перша 8,3 4 3,33 0,46

73527

33822,42

Токарна друга 5,9 4 3,33 0,33
24263,91

Фрезерувальна 12,1 5 3,37 0,68
49998,36

Свердлувальна 9,3 5 3,37 0,52
38234,04

Шліфувальна 10,3 6 4,44 0,76
55880,52
Разом:
45,9

2,75
202199,25
Всього 634052,55

8. Розрахунок фонду заробітної плати основних робітників


Розрахунок фонду заробітної плати (ФЗП) основних робітників проводимо згідно з табл. 8.1.

Нормована заробітна плата (рядок 1) береться згідно з табл. 7.1 (стовп. 8). Премія (рядок 2) визначається як 30% від нормованої заробітної плати. Доплати до годинного фонду заробітної плати становлять 15% від нормованої заробітної плати. Годинний ФЗП (рядок 5) розраховується як сума нормованої заробітної плати із премією (рядок 3) та доплат до годинного ФЗП (рядок 4). Доплати до денного ФЗП становлять 0,5% від годинного ФЗП. Денний ФЗП розраховується як сума годинного ФЗП (рядок 5) та доплат до денного ФЗП (рядок 6). Доплати до річного ФЗП (рядок 8) становлять 3% від денного ФЗП. Річний ФЗП (рядок 9) розраховується як сума денного ФЗП (рядок 7) та доплат до річного ФЗП (рядок 8).

Середньомісячна заробітна плата (рядок 10) розраховується шляхом ділення річного ФЗП (рядок 9) на чисельність основних робітників (див. пункт 6, стор. 8) поділити на 12 місяців.

Таблиця 8.1 – Розрахунок фонду заробітної плати основних робітників

Найменування елементів фонду оплати праці Сума, грн
1 Нормована заробітна плата (по тарифу) 634052,55
2 Премія (30%) 190215,77
3 Нормована заробітна плата з премією 824268,31
4Доплати до годинного ФЗП (15%) 95107,882
5 Годинний ФЗП 919376,19
6 Доплати до денного ФЗП (0,5%) 4596,8809
7 Денний ФЗП 923973,07
8 Доплати до річного ФЗП (3,0%) 27719,192
9 Річний ФЗП 951692,26
10 Середньомісячна заробітна плата 834,82

2 рядок 634052,55*30%=190215,76 грн.

3 рядок 634052,55+190215,76=824268,31 грн.

4 рядок 634052,55*15%=95107,882 грн.

5 рядок 824268,31+95107,882=919376,19 грн.

6 рядок 919376,19*0,5%=4596,8809 грн.

7 рядок 919376,19+4596,8809=923973,07 грн.

8 рядок 923973,07*3%=27719,192 грн.

9 рядок 923973,07+27719,192=951692,26 грн.

10 рядок 951692,26/95/12=834,82 грн.


9. Розрахунок планового фонду заробітної плати допоміжних робітників


Плановий фонд заробітної плати допоміжних робітників розраховуємо згідно з табл. 9.1.


Таблиця 9.1 – Розрахунок планового фонду заробітної плати допоміжних робітників

Найменування елементів фонду оплати праці Показник
1 Чисельність допоміжних робітників, чол. 48
2 Дійсний фонд часу одного робітника, год. 1648,5
3 Середній розряд допоміжного робітника 5
4 Годинна тарифна ставка, грн/год. 3,37
5 Нормований фонд заробітної плати робітників-погодинників, грн 266661,36
6 Доплати до годинного ФЗП (15%) 39999,204
7 Годинний ФЗП 306660,564
8 Доплати до денного ФЗП (0,5%) 1533,3
9 Денний ФЗП 308193,87
10 Доплати до річного ФЗП (3,0%) 9245,82
11 Річний ФЗП 317439,69
12 Середньомісячна заробітна плата 551,11

Чисельність допоміжних робітників (сток. 1) береться згідно з п. 6.2, стор. 10. Дійсний фонд часу одного робітника (сторк. 2) береться з табл. 5.1. (рядок 5). Годинна тарифна ставка (рядок 4) береться з табл. А.3 згідно із розрядом роботи. Нормований фонд заробітної плати (рядок 5) розраховується множенням чисельності допоміжних робітників (рядок 1), дійсного фонду часу одного робітника (рядок 2) на годинну тарифну ставку (рядок 4).

Доплати до годинного фонду заробітної плати (рядок 6) становлять 15% від нормованого фонду заробітної плати робітників – погодинників (рядок 5). Годинний ФЗП (рядок 7) розраховується як сума нормованого фонду заробітної плати робітників-погодинників (рядок 5) та доплат до годинного ФЗП (рядок 6). Доплати до денного ФЗП становлять 0,5% від годинного ФЗП. Денний ФЗП (рядок 9) розраховується як сума годинного ФЗП (рядок 7) та доплат до денного ФЗП (рядок 8). Доплати до річного ФЗП (рядок 10) становлять 3% від денного ФЗП. Річний ФЗП (рядок 11) розраховується як сума денного ФЗП (рядок 9) та доплат до річного ФЗП (рядок 10).

Середньомісячна заробітна плата (рядок 12) розраховується шляхом ділення річного ФЗП (рядок 11) на чисельність допоміжних робітників (див. пункт 9.1, стор. 11) та на 12 місяців.

5 рядок 48*1648,5*3,37=266661,36 грн.

6 рядок 266661,36*15%=39999,204 грн.

7 рядок 266661,36+39999,204=306660,564 грн.

8 рядок 306660,564*0,5%=1533,3 грн.

9 рядок 306660,564+1533,3=308193,864 грн.

10 рядок 308193,864*3%=9245,82 грн.

11 рядок 308193,864+9245,82=317439,69 грн.

12 рядок 317439,69/48/12=551,11 грн.


10. Розрахунок чисельності та фонду заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців


Чисельність керівників, спеціалістів та службовців (стовп. 2) розраховуються у відсотках від чисельності основних та допоміжних робітників. Відсоток визначається згідно з табл. А.4. Результат розрахунку наведений в табл. 10.1.

Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців розраховуємо згідно з табл. 10.1.


Таблиця 10.1 – Штатний розпис і ФЗП керівників, спеціалістів та службовців

Найменування групи Чисельність, чол. Середній оклад, грн Фонд ЗП, грн
Керівники (4%) 6 1200 7200
Спеціалісти (12%) 17 950 16150
Службовці (3%) 4 450 1800
Разом: 27 2600 25150

Фонд заробітної плати (стовп. 4) визначаються шляхом множення чисельності керівників, спеціалістів та службовців (стовп. 2) на середній оклад (стовп. 3).

2 стовп. (95+48)*4%=6 чол.

(95+48)*12%=17 чол.

(95+48)*3%=4 чол.

4 стовп. 6*1200=7200 грн.

17*950=16150 грн.

4*450=1800 грн.


11. Розрахунок планової собівартості товарної продукції


Планові витрати на виробництво товарної продукції розраховуються згідно з табл. 11.1.


Таблиця 11.1 – Зведений розрахунок витрат на виробництво товарної продукції

Найменування статей витрат Разом план на рік, грн.
1 Основні матеріали 1376198.3
2 Основна заробітна плата виробничих робітників 824268,31
3 Додаткова заробітна плата виробничих робітників 127423,95
4 Відрахування на соціальні заходи (37%) 352126,13
5 Знос спеціального інструменту та оснастки (30%) 190215,76
6 Витрати на ремонт та експлуатацію обладнання (220%) 1394915,6
7 Загальновиробничі витрати (90%) 570647,29
8 Разом виробнича собівартість товарної продукції 4826795,1

Вартість основних матеріалів (рядок 1) беремо з табл. 3.1 як суму всіх матеріалів (стовп. 12). Основна заробітна плата виробничих робітників (рядок 2) береться з табл. 8.1 (рядок 3). Додаткова заробітна плата виробничих робітників (рядок 3) визначається як сума доплат до годинного, денного та річного фондів заробітної плати, див. табл. 8.1 (рядок 4, рядок 6, рядок 8). 4 рядок (824268,31+127423,95)*37%=352126,13 грн.

5 рядок 634052,55*30%=190215,76 грн.

6 рядок 634052,55*220%=1394915,6 грн.

7 рядок 634052,55*90%=570647,29 грн.

8 рядок сума всіх рядків

12. Розрахунок планових калькуляції собівартості виробів


Розрахунок планових калькуляцій собівартості виробів проводимо згідно з табл. 12.1.


Таблиця 12.1 – Калькуляція собівартості виробів

Статті калькуляції Сума по виробах, грн

Д1 Д2 Д3
1 Основні матеріали 6,09 12,99 1,44
2 Основна ЗП основних робітників 4,56 4,63 3,58
2.1 У тому числі нормована 3,51 3,56 2,75
3 Додаткова ЗП 0,68 0,69 0,54
4 Відрахування на соціальні заходи (37%) 1,94 1,97 1,52
5 Знос спеціального інструменту (30%) 1,05 1,07 0,83
6 Витрати на ремонт та експлуатацію устаткування (220%) 7,72 7,83 6,05
7 Загальновиробничі витрати (90%) 3,16 3,20 2,48
8 Виробнича собівартість (разом) 28,71 35,94 19,19
9 Загальногосподарчі витрати (130%) 4,56 4,63 3,58
10 Комерційні (позавиробничі) витрати (5% від виробничої собівартості) 1,44 1,80 0,96
11 Повна собівартість (разом) 34,71 42,37 23,73

Основні матеріали (рядок 1) були розраховані в табл. 3.1 (стовп. 13). Основна заробітна плата основних робітників визначається як сума нормованої заробітної плати на деталь та премій (згідно з відрядно-преміальною системою оплати праці).

2 рядок Д1 3,51*30%+3,51=4,56

Д2 3,56*30%+3,56=4,63

Д3 2,75*30%+2,75=3,58

Нормована заробітна плата на деталь визначається згідно з табл. 7.1.

Додаткова заробітна плата (рядок 3) розраховується як відсоток від основної заробітної плати. Розмір відсотку визначаємо за формулою


ДЗП% = (Дгод.ФЗП + Дден.ФЗП + ДрічнФЗП) 100/ ФЗПпр,

де % ДЗП – розмір відсотка додаткової заробітної плати;

Дгод.ФЗП – доплати до годинного ФЗП, (див. табл. 8.1, рядок 4);

Дден.ФЗП – доплати до денного ФЗП, (див. табл. 8.1, рядок 6);

ДрічнФЗП – доплати до річного ФЗП, (див. табл. 8.1, рядок 8);

ФЗПпр – фонд заробітної плати з премією, (див. табл. 8.1, рядок 3).

ДЗП% = 95107.882+4596.8809+27719,192*100/824268,31=15%

Відрахування на соціальні заходи (рядок 4) береться як 37% від суми основної та додаткової заробітної плати (рядок 2 та рядок 3). Знос спеціального інструменту (рядок 5), витрати на ремонт та експлуатацію устаткування (рядок 6), загально виробничі витрати (рядок 7) розраховуються згідно відсотками від нормованої заробітної плати (рядок 2.1), які наведені в табл. 11.1. Виробнича собівартість (рядок 8) це сума вартості основних матеріалів (рядок 1), основної ЗП (рядок 2), додаткової ЗП (рядок 3), відрахувань на соціальні заходи (рядок 4), зносу спеціального інструменту (рядок 5), витрат на ремонт та експлуатацію устаткування (рядок 6) та загально виробничих витрат (рядок 7).

Загальногосподарчі витрати (рядок 9) розраховуються як 130% від нормованої заробітної плати (рядок 2.1). Комерційні витрати (рядок 10) це 5% від виробничої собівартості (рядок 8). Повна собівартість (рядок 11) розраховується як сума виробничої собівартості (рядок 8), загально господарчих витрат (рядок 9) та комерційних витрат (рядок 10).

3 рядок Д1 4,56*15%=0,68

Д2 4,63*15%=0,69

Д3 3,58*15%=0,54

4 рядок Д1 (4,56+0,68)*37%=1,94

Д2 (4,63+0,69)*37%=1,97

Д3 (3,58+0,54)*37%=1,52

5 рядок Д1 3,51*30%=1,05

Д2 3,56*30%=1,07

Д3 2,75*30%=0,83

8 рядок 1 р.+2 р.+3 р.+4 р.+5 р.+6 р.+7 р.

9 рядок Д1 3,51*130%=4,56

Д2 3,56*130%=4,63

Д3 2,75*130%=3,58

10 рядок Д1 28,71*5%=1,44

Д2 35,94*5%=1,80

Д3 19,19*5%=0,96

11 рядок Д1 8 р.+9 р.+10 р.


13. Розрахунок планової ціни виробів


Розрахунок планового прибутку

Плановий прибуток на один виріб визначається за формулою


Пі = Сповн.і Рв / 100,


де Сповн.і – повна собівартість i-го виробу, грн (див. п. 12, табл. 11.1);

Рв – рентабельність виробів, становить 25% від повної собівартості.

Під1 =34,71*25%=8,68

Під2 =42,37*25%=10,59

Під3 =23,73*25%=5,93

Розрахунок планово-розрахункової ціни виробів

Планово-розрахункова ціна виробу визначається за методом «собівартість + прибуток» за формулою


Ці = С полн.і + Пі,


де Ц i – ціна i-го виробу, грн.

Ці д1 =34,71+8,68=43,39

Ці д2 =42,37+10,59=52,96

Ці д3 =23,73+5,93=29,66

Результати розрахунків наводяться у табл. 13.1.


Таблиця 13.1 – Розрахунок планової ціни виробів

Показник Ціна виробу, грн

Д1 Д2 Д3
1 Повна собівартість (див. табл. 12.1) 34,71 42,37 23,73
2 Плановий прибуток 8,68 10,59 5,93
3 Планово-розрахункова ціна 43,39 52,96 29,66
4 Планово-розрахункова ціна з ПДВ (20%) 52,07 63,55 35,59

14. Розрахунок планових фінансових результатів діяльності


Розрахунок планових фінансових результатів підприємства у 2010 році проводиться згідно з табл. 14.1.


Таблиця 14.1 – Планові фінансові результати діяльності підприємства

Стаття Грн.
1 Доход від реалізації продукції 10050480
2 Податок на додану вартість (16,66%) 1674409,9
3 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 8376070,1
4 Виробнича собівартість реалізованої продукції 5577480
5 Валовий прибуток 2798590,1
6 Адміністративні витрати 824268,31
7 Витрати на збут 278874
8 Операційний прибуток 1695447,8
9 Податок на прибуток (25%) 423861,95
10 Чистий прибуток 1271585,9
11 Рентабельність виробництва, % 19,03

Доход від реалізації продукції визначається як сума добутку плану продажу виробів (згідно з варіантом табл.. Б.1) на планово-розрахункову ціну з ПДВ (табл. 13.1, рядок 4). Податок на додану вартість визначається як 16,66% від доходу від реалізації продукції (табл.. 14.1, рядок 1). Чистий доход визначається як різниця між доходом від реалізації продукції та податком на додану вартість. Виробнича собівартість реалізованої продукції визначається як сума добутку плану продажу виробів на виробничу собівартість відповідного виробу (табл. 12.1, рядок 8). Валовий прибуток визначається як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (рядок 3) та виробничою собівартістю реалізованої продукції (рядок 4). Адміністративні витрати дорівнюють загальногосподарським витратам, які визначаються як 130% від річного фонду нормованої заробітної плати основних робітників (див. табл.. 8.1, рядок 1). Витрати на збут дорівнюють 5% від виробничої собівартості реалізованої продукції (табл.. 14.1, рядок 4). Операційний прибуток визначається як різниця між валовим прибутком та адміністративними витратами та витратами на збут (табл.. 14.1, рядок 5 – рядок 6 – рядок 7). Податок на прибуток визначається як 25% від операційного прибутку (рядок 8). Чистий прибуток – це різниця між операційним прибутком та податком на прибуток (табл..14.1, рядок 8 – рядок 9). Рентабельність виробництва визначається як відношення чистого прибутку (рядок 10) до повної собівартості реалізованої продукції (рядок 4 + рядок 6 + рядок 7), помноженою на 100%.

1 р. (49000*52,07)+(76000*63,55)+(75000*35,59)=10050480 грн.

2 р. 10050480*16,66%=1674409,9 грн.

3 р.10050480–1674409,9=8376070,1 грн.

4 р. (49000*28,71)+(76000*35,94)+(75000*19,19)=5577480 грн.

5 р. 8376070,1–5577480=2798590,1 грн.

6 р. 634052,55*130%=824268,31 грн.

7 р. 5577480*5%=278874 грн.

8 р. 2798590,1–824268,31–278874=1695447,9 грн.

9 р. 1695447,9*25%=423861,95 грн.

10 р. 1695447,9–423861,95=1271585,9 грн.

11 р. 1271585,9/ (5577480+824268,31+278874)*100%=19,0,3


15.Розрахунок основних техніко-економічних показників господарської діяльності підприємства


Розрахунок основних планових показників діяльності підприємства проводимо згідно з табл. 15.1.


Таблиця 15.1 – Планові показники господарської діяльності підприємства на 2010рік

Показник Значення показника
1 Обсяг товарної продукції (без ПДВ), тис. грн 8191799,28
2 Трудомісткість виробничої програми, тис. нормо-год. 172950,96
3 Чисельність робітників всього, у т. ч., чол. 143
3.1 Основних 95
3.2 Допоміжних 48
3.3 Керівників, спеціалістів, службовців 27
4 Продуктивність праці основних робітників, грн /чол. 86229,47
5 Фонд заробітної плати, всього, у т.ч., тис. грн 1294281,93
5.1 Основних робітників 95
6 Середньомісячна заробітна плата персоналу, грн 754,24
7 Середньомісячна заробітна плата основних робітників, грн 834,82
8 Матеріальні витрати, грн 1367198,3
9 Собівартість товарної продукції, грн 6553643,04

Обсяг товарної продукції без ПДВ (рядок 1) розраховується як сума множень планово-розрахункової ціни на виріб (табл. 13.1, рядок 3) та виробничої програми відповідно (табл. 1.1, стовп. 6). Трудомісткість виробничої програми (рядок 2) береться з табл. 4.1 (стовп. 4). Чисельність робітників (рядок 3) розраховується як сума керівників, спеціалістів, службовців, основних та допоміжних робітників (див. п. 10, стор. 13). Продуктивність праці основних робітників (рядок 4) розраховується шляхом ділення обсягу товарної продукції (табл. 1.1, стовп. 6) на чисельність основних робітників (табл. 14.1, рядок 3.1). Фонд заробітної плати (рядок 5) розраховується як сума фонду заробітної плати основних робітників (табл. 8.1, рядок 9), фонду заробітної плати допоміжних робітників (табл. 9.1, рядок 11) та фонду заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців (табл. 10.1, стовп. 4). Середньомісячна заробітна плата персоналу (рядок 6) розраховується як сума ФЗП основних, допоміжних робітників та керівників, спеціалістів і службовців (див. табл. 8.1, табл. 9.1, табл. 10.1) поділеною на їх чисельність та на 12 місяців. Матеріальні витрати (рядок 8) береться з табл. 11.1 (рядок 1). Собівартість товарної продукції (рядок 9) визначається як сума добутку виробничої програми за виробами на їх повну собівартість.

1 р. (46842*43,39)+(75123*52,96)+(73527*29,66)=8191799,28 тис. грн.

4 р. 8191799,28/95=86229,47 грн./чол.

5 р. 951692,26+317439,67+25150=1294281,93 тис. чол.

6 р. 1294281,93/143/12=754,24 грн.

9 р. (46842*34,71)+(75123*42,37)+(73527*23,73)=6553643,04 грн.


Висновки


1. План виробництва в натуральному виразі становить: для виробу Д1 46842 шт., для виробу Д2 75123 шт., для виробу Д3 73527 шт.

2. Виробнича програма по виробу Д1 в I кв. становила 9368 шт., в II та III кв. становить 14053 шт., а IV кв. 9368 шт.

3. Потреба в основних матеріалів становить 1553,978 т.

4. Норма часу виробу Д1 0,96 нормо-год., трудомісткість виробничої програми 44890,25 нормо-год.; виріб Д2 0,95 нормо-год., трудомісткість виробничої програми 71366,85 нормо-год.; виріб Д3 0,77 нормо-год., трудомісткість виробничої програми 56248,19 нормо-год.

5. Дійсний фонд робочого часу становить 1648,5 год.

6. Планова чисельність основних робітників становить 95 чол., допоміжних – 48 чол.

7. Нормовану заробітну плату основних робітників 634052,55 грн.

8. Середньомісячна заробітна плата основних робітників становить 834,82 грн.

9. Середньомісячна заробітна плата допоміжних робітників становить 551,11 грн.

10. Чисельність керівників, спеціалістів та службовців становить 27 чол., Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців становить 25150 грн.

11. Виробнича собівартості товарної продукції становить 4826795,1 грн.

12. Повна собівартість становить 100,81 грн.

13. Планово-розрахункова ціна виробу Д1 становить 43,39 грн., виробу Д2 52,96 грн., виробу Д3 29,66 грн.

14. Валовий прибуток 2798590,1 грн., Чистий прибуток 1271585,9 грн. Рентабельність виробництва, 19,03%

15. Собівартість товарної продукції становить 6553643,04 грн.

Список рекомендованої літератури


Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2003. – 432 с.

Економіка підприємства: Підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / Под ред. Бухало. – К.: Вища школа, 1989. – 471 с.

Економіка підприємства: В 2 т. Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного – К.: Хвиля Прес, 1995. Т.1 – 392 с., Т.2 – 280 с.

Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: