Xreferat.com » Рефераты по экономике » Основні виробничі фонди підприємства

Основні виробничі фонди підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ


КОНТРОЛЬНА РАБОТА


з дисципліни «Економіка підприємства»

Варіант 10


Виконав:

Студент 1-го курса

спеціальність «Міжнародна економіка»

специализация 8.050103

Шаль Эдуард Альбертович

Науковий керівник

Кучерук Галина Юріївна


Киев – 2010

Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства

Табл. 1. Наявність основних виробничих фондів на 1 січня поточного року, тис. грн.

Група фондів Величина основних фондів
Будівельні споруди 2317
Споруди 3739
Передавальні пристрої 190
Машини та обладнання 4153
Транспортні засоби 17171
В тому числі авто 17171
Інструмент, виробничий та господарчий інвентар 193
Інші види основних фондів 152

Рішення

1. Розподіл основних фондів за групами наведено в таблиці 2.

Як бачимо, загальна вартість основних виробничих фондів дорівнює сумі окремих груп і дорівнює 27915 тис. грн. Загальна величина окремих груп дорівнює сумі окремих елементів. Наприклад величина групи 1 дорівнює сумі величин будівлі, споруд та передавальних пристроїв., і т.д.


Табл. 2. Розподіл основних засобів за групами, тис. грн.

Група фондів Величина основних фондів

Группа 1

6246,0

Будівлі 2317,0
Споруди 3739,0
Передавальні пристрої 190,0

Група 2

21517,0

Машини та обладнання 4153,0
Транспортні засоби 17171,0
В тому числі авто 17171,0
Інструмент, виробничий та господарчий інвентар 193,0

Група 3

152,0

Інші види основних фондів 152,0

Усього

27915,0


2. Для визначення структури основних виробничих фондів підприємства розраховують питому вагу кожної їх групи у загальній вартості ОФ:


Основні виробничі фонди підприємства


де Ii — питома вага 1-ї, 2-ї та 3-ї групи основних фондів (відповідно до державного класифікатора ДК-013-97);

Bn — вартість основних виробничих фондів по підприємству в цілому;

Bni — первина вартість і-ї групи основних виробничих фондів на початок року, грн.

Наприклад, загальна величина основних виробничих фондів дорівнює 27915 тис. грн. (100%), то питома вага групи 1 дорівнює:


Основні виробничі фонди підприємства


За цією схемою розраховуємо питому вагу інших груп. У таблиці 3 визначена загальна та відносна елементна структура основних фондів .


Табл. 3. Загальна та відносна елементна структура основних виробничих фондів

Група фондів

Величина основних фондів,

тис. грн.

Питома

вага, %

Группа 1

6246,0

22,4

Будівлі 2317,0 8,3
Споруди 3739,0 13,4
Передавальні пристрої 190,0 0,7

Група 2

21517,0

77,1

Машини та обладнання 4153,0 14,9
Транспортні засоби 17171,0 61,5
В тому числі авто 17171,0 61,5
Інструмент, виробничий та господарчий інвентар 193,0 0,7

Група 3

152,0

0,5

Інші види основних фондів 152,0 0,5

Усього

27915,0

100


До активної частини основних фондів відносять переважно робочі машини й устаткування, транспортні засоби, інструмент, виробничий та господарчий інвентар, транспортні засоби.

До пасивної частини відносяться будівлі, споруди, передавальні пристрої, та інші види основних фондів. Співвідношення окремих видів основних фондів, виражене у відсотках до їхньої загальної вартості на підприємстві, визначає видову (технологічну) структуру використовуваних засобів. За інших однакових умов технологічна структура основних фондів є то прогресивнішою та ефективнішою, що більшою є в їхньому складі питома вага активної частини.

У таблиці 4 та у рис. 1 визначено розподіл основних виробничих фондів за технологічною структурою (розподіл на активну та пасивну частини).


Табл. 3. Розподіл основних виробничих фондів за технологічною структурою.

Група фондів Величина основних фондів, тис. грн. Питома вага, %
Активна частина 21517,0 77,1
Пасивна частина 6398,0 22,9
Усього 27915,0 100

Основні виробничі фонди підприємства

Рис. 1. Питома вага активної та пасивної частини виробничих основних фондів.


Висновок: за технологічною структурою підприємство має прогресивну форму, тому що в неї переважає питома вага активної частини. Швидше за це транспортне підприємство, тому, що транспортні засоби мають найбільшу вагу.


Визначення річної потреби обігових коштів підприємства.

Маємо вихідні дані (таблиця 5). Треба визначити річну потребу обігових коштів підприємства.


Табл. 5. Склад обігових коштів підприємства.

Обігові кошти підприємства
Елементи обігових коштів Середньо добова витрата і – го елемента, грн.
Обігові виробничі фонди Сфера виробництва

1. Виробничі запаси, в т. ч.:

1.1. Сировина, основні матеріали, напівфабрикати

1920,0


1.2. Допоміжні матеріали 1400,0


1.3. Паливо 1200,0


1.4. Тара 1550,0


1.5. Запасні частини для ремонту 22,0


1.6. МШП 15,8


2. Незавершене виробництво 300,0
Фонди обігу Сфера обігу 1. Витрати наступних періодів 2000,0


2. Готова продукція на складі та відвантажена продукція 17700,0


3. Гроші в касі та на рахунках 8700,0

Рішення

Річна потреба в обігових коштах підприємства визначається за формулою:


Основні виробничі фонди підприємства


де Рі – середньодобова витрата і-го елемента обігових коштів (табл. 5).

Тц — тривалість періоду, діб (приймаємо рівним 360 діб).


Наприклад, річна потреба у сировині дорівнює:


Основні виробничі фонди підприємства= 1920 х 360 = 691200,0 грн.


Річна потреба у допоміжних матеріалах дорівнює:


Основні виробничі фонди підприємства= 1400 х 360 = 504000,0 грн.


Річна потреба у паливі дорівнює:

Основні виробничі фонди підприємства= 1200 х 360 = 432000,0 грн.; і т.д.


Результати розрахунків наведено у таблиці 6.


Табл. 6. Розрахунки річної потреби в обігових коштах

Обігові кошти підприємства
Елементи обігових коштів Середньо добова витрата і – го елемента, грн. Тривалість періоду, діб Річна потреба в обігових коштах, тис. грн.
Обігові виробничі фонди Сфера виробництва

1. Сировина, основні

матеріали, напівфабрикати

1920,0 360 691,2


2. Допоміжні матеріали 1400,0 360 504,0


3. Паливо 1200,0 360 432,0


4. Тара 1550,0 360 558,0


5. Запасні частини для ремонту 22,0 360 7,9


6. МШП 15,8 360 5,7


7. Незавершене виробництво 300,0 360 108,0

8. Обігові виробничі фонди

всього (п. 1+2+3+4+5+6+7)

6408,0 360 2306,8
Фонди обігу Сфера обігу 9. Витрати наступних періодів 2000,0 360 720,0


10. Готова продукція на складі та

відвантажена продукція

17700,0 360 6372,0


11. Гроші в касі та на рахунках 8700,0 360 3132,0

12. Фонди обігу всього

(п. 9+10+11)

28400,0 360 10224,0

13. Обігові кошти всього

(п. 8+12)

34808,0 360 12530,8

Висновок: річна потреба в обігових коштах підприємства 12530,8 тис. грн.


Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції підприємства

Кошторис витрат (в гривнях) на річний обсяг готової продукції визначається за формулою:


S = SB + SHB


де SB — виробничі витрати, грн.; SHB — невиробничі витрати, грн.

Виробничі витрати:


SВ = Sпр. + Sнпр


де Sпр, Sнпр – відповідно прямі та непрямі витрати, грн.

Прямі витрати:


Sпр = SМВ + SОП + SАМ + Sрем + Sсоц + Sін


де Sмв — матеріальні витрати (умовно прийняти 50 % від річної потреби обігових коштів – (Сріч).

Sоп — витрати на оплату праці основних робітників (в роботі вважати, що робітники знаходяться на відрядній оплаті праці).

1. Матеріальні витрати (умовно прийняти 50 % від річної потреби обігових коштів – (Сріч):


SМВ = 12530,8 х 0,5 = 6265,4 грн.


2. Відрядну заробітну плату можна визначити за формулою:


SОП = Q х Hзп

де Q — плановий обсяг продукції, од; (табл. 7)

Нзп — норматив заробітної платні на одиницю продукції за відрядною розцінкою, грн/од.


Табл. 7. Обсяг продукції та відрядна розцінка одиниці продукції

Варіант Обсяг продукції, Q тис. од. Відрядна розцінка грн/одн
1 240 37,0

SОП = 240 х 37,0 = 888,0 тис. грн.


3. Амортизаційні відрахування( Sам) визначається за формулою:


Основні виробничі фонди підприємства


де BМ- вартість основних виробничих фондів по групі “машини і обладнання”, грн;

n- річна норма амортизаційних відрахувань, %.

3.1. Амортизаційні відрахування до першої групи:


SАМ1 = 6246 х 0,05 = 312,3 тис. грн.


3.2. Амортизаційні відрахування до другої групи:


SАМ2 = 21517,0 х 0,25 = 5379,3 тис. грн.


3.3. Амортизаційні відрахування до третьої групи:


SАМ3 = 152,00 х 0,15 = 22,8 тис. грн.


4. Витрати на технічне обслуговування та ремонт основних фондів Sрем обчислюється в гривнях за формулою


Sрем = Sам х kрем


де Sам — амортизаційні відрахування.

kрем — коефіцієнт, якій враховує витрати на технічне обслуговування та ремонт ( в роботі приймається 0,35 від витрат по амортизації).


Sрем = 5379,3 х 0,35 = 1882,8 грн.


5. Розрахунок витрат на соціальні заходи (Sсоц) виконують за формулою:


Sсоц = Son х kсоц


де kсоц — коефіцієнт витрат на соціальні заходи (приймають рівним 37,5% від фонду оплати праці виробничих працівників).


Sсоц = 888,0 х 0,375 = 333,0 тис. грн.


До відрахувань на соціальні заходи належать:

відрахування до Пенсійного фонду (32% від фонду оплати праці виробничих працівників);


Sпенс. = 888,0 х 0,32 = 284,2 тис. грн.


відрахування на обов’язкове соціальне страхування (2,9%);

Sпенс. = 888,0 х 0,029 = 25,8 тис. грн.


відрахування на випадок безробіття (фонд зайнятості) (2,1%);


Sбезр. = 888,0 х 0,021 = 18,6 тис. грн.


страхування від нещасних випадків (від 0,08% до 13%); в роботі прийняти 0,5%.


Sн.вип. = 888,0 х 0,005 = 4,4 тис. грн.


6. Інші виробничі витрати ( Sін)


Sін = Rі (Sмв + SОП + Sсоц + Sрем) + Sам


де Rі — коефіцієнт, який враховує розмір інших витрат (прийняти 20%);

Saм - амортизаційні відрахування інших груп основних фондів (за винятком “машин та обладнання”).


Sін = 0,2 х (6265,4 + 888,0 + 333,0 + 1882,8) + (312,3 + 22,8) = 2208,9 тис. грн.


7. Отже загальні прями витрати становлять:


Sпр = Sмв + Sоп + SАМ2 + Sрем + Sсоц + Sін

Sпр = 6265,4 + 888,0 + 5379,3 + 1882,8 + 333,0 + 2208,9 = 16957,4 тис. грн.


8. До складу непрямих витрат входять: витрати на утримання та експлуатацію будівель, споруд, устаткування, оплата праці керуючого та обслуговуючого персоналу, а також загально виробничі, загальногосподарські та інші поточні витрати. Вони визначаються за формулою:


Sнп = Sп х Кнп


де Sп — прямі витрати;

Кнп - коефіцієнт непрямих витрат (в роботі прийняти 0,6).


Sнп = 16957,4 х 0,6 = 10174,4 тис. грн.


10. Виробничі витрати:


SВ = Sпр. + Sнпр = 16957,4 + 10174,4 = 27131,8 тис. грн.


11. Невиробничі витрати: в роботі прийняти 5% від суми прямих та непрямих витрат:


SНВ = 27131,8 х 0,05 = 1356,6 тис. грн.


12. Собівартість (в гривнях) річного обсягу готової продукції визначається за формулою:


S = SB + SHB = 27131,8 + 1356,6 = 28488,4 тис. грн.


13. Собівартість одиниці продукції розраховується за формулою:


Основні виробничі фонди підприємства грн.


де S – річний кошторис витрат , грн.

Q - об’єм продукції, що виробляється за рік, од.

Результати розрахунків надані таблиці 8.


Табл.. 8. Розрахунок кошторису виробництва, тис. грн.

Елементи витрат Значення
Матеріальні витрати 6265,4
В тому числі:
Сировина, основ.матеріали, напівфабрикати 691,2
тара 558,0
запасні частини для ремонту 7,9
МШП 5,7
допоміжні матеріали 504,0
паливо 1200,0
енергія 3298,6
Витрати на оплату труда 888,0
Відрахування на соціальні заходи 333,0
В тому числі:
на соц. страхування 25,8
в Пенсійний фонд 284,2
в Державний фонд зайнятості 18,6
на медичне страхування 4,4
Амортизація основних фондів 5379,3
Витрати на ремонт 1882,8
Всього прямих витрат на виробництво 16957,4
Непрямі витрати 10174,4
Виробнича собівартість товарної продукції 27131,8
Невиробничі витрати 1356,6
Повна собівартість товарної продукції 28488,4

Висновок: Собівартість витрат на річний обсяг готової продукції складає 28488,4 тис. грн. Собівартість одиниці продукції 118,7 грн.

виробничий фонд собівартість кошторис

Розрахунок показників ефективності виробництва

1. Вартість одиниці продукції в роботі визначається за формулою:


Цод=Sод m


де Sод - собівартість одиниці продукції, грн/од;

m – коефіцієнт, який враховує нормативний прибуток (в роботі приймається 30%).


Цод=Sод m = 118,7 х 1,3 = 154,3 грн.


2. Валова виручка від реалізації готової продукції визначається залежно від вартості одиниці та обсягу продукції за формулою:


В = Цод х Q


де Цод – вартість одиниці продукції, грн/од.;

Q – річний обсяг готової продукції.


В = 154,3 х 240 000 = 37032,0 тис. грн.


3. Валовий прибуток підприємства розраховується за формулою:


ВП = В - S

де В – виручка від продажу продукції, грн.;

Sв – виробнича собівартість товарної продукції.


ВП = 37032,0 - 27131,8 = 9900,2 тис. грн.


4. Балансовий прибуток підприємства:


Пб = ВП — ПДВ


де ВП – сума валового прибутку, ПДВ – прибуток на додану вартість (20%)


Так як валовий прибуток приймається із доданим ПДВ, тобто 120%, то знайти балансовий прибуток можна помноживши валовий прибуток на 5 та розділивши на 6, або просто розділивши на 1,2.


Пб = Основні виробничі фонди підприємства тис. грн.


5. Чистий прибуток:


ЧП = Пб — П — Sнв


де Пб – балансовий прибуток,

П – податки та обов’язкові платежі (податок на прибуток 20%; обов’язкові платежі містять: відрахування на медичне страхування, пенсійний фонд, фонд соціального страхування, державний фонд зайнятості (табл. 8);

SНВ – невиробничі витрати (табл.. 8).

ЧП = 8250,2 – (8250,2 х 0,2) – 4,4 - 284,2 - 25,8 - 18,6 - 1356,6 = 4910,6 тис. грн.


6. Рентабельність продукції визначається за формулою:


Основні виробничі фонди підприємства


де Пб – балансовий прибуток за певний період, грн;

S – повна собівартість товарної продукції (кошторис),

Висновок: з наведених розрахунків ми вичислили показники діяльності підприємства:

За технологічною структурою підприємство має прогресивну форму, тому що в неї переважає питома вага активної частини.

Річна потреба в обігових коштах підприємства 12530,8 тис. грн.

Собівартість витрат на річний обсяг готової продукції складає 28488,4 тис. грн. Собівартість одиниці продукції 118,7 грн.

Балансовий прибуток 8250,2 тис. грн., чистий прибуток 4910,6 тис. грн., рентабельність продукції 29%.

Але наскільки ці показники значні для підприємства, а також для більш детального вивчення діяльності підприємства та його конкурентоспроможності треба визначити ці показники за попередні періоди або по іншим аналогічним підприємствам галузі. Також треба доповнити аналіз такими показниками, як оборотність (для цього слід знати показники останніх щонайменш за два періоди), ліквідність обігових коштів (степінь забезпечення обігових коштів короткостроковими зобов’язаннями), та іншими додатковими показниками.


Список використаної літератури


1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. Ред. Покропивного, - Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с., іл.

2. Экономика предприятия: Задачи. Ситуации. Решения: Учебн. Пособие / Покропивный С.Ф., Швиданенко Г. А., Федонин А.С. и др.; под ред Покропивного С.Ф. – К.: Знання-Прес, 2001. – 343 с.

3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. Учебн. Пособие. Минск: «Новое знание». 2002. – 704 с.

4. Соломатина А.Н. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. Учебник. М.: ИНФРА-М, 2002. – 292 с.

5. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз. 2-е видання. Київ. КНЕУ. 2003.

Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: