Xreferat.com » Рефераты по экономике » Фінансові результати діяльності підприємства

Фінансові результати діяльності підприємства

Лабораторна робота


Мета роботи: визначення фінансових результатів діяльності підприємства та оцінка рентабельності діяльності підприємства

Завдання :

проаналізувати формування прибутку від різних видів діяльності;

проаналізувати систему показників рентабельності та визначити дохідність підприємства від різних видів діяльності.

Для виконання даної роботи, основним інформаційним забезпеченням є форма №2 “Звіт про фінансові результати”. Основним результатом діяльності підприємства є прибуток. Його формування можна дослідити за допомогою звітності підприємства. Дані на кінець звітного періоду заносяться до табл. 1 та отримані дані порівнюються за абсолютним та відносним відхиленням.

За отриманими результатами, необхідно надати розгорнутий висновок щодо формування фінансових результатів (від реалізації продукції, операційної діяльності та звичайної діяльності), впливу на них витрат від різних видів діяльності та формування чистого прибутку. Проаналізувати динаміку зміни прибутку та витрат та визначити позитивні (негативні) тенденції розвитку підприємства.

Наступним етапом аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є оцінка прибутковості (рентабельності) підприємства. За допомогою алгоритму розрахунку показників рентабельності від різних видів діяльності, отримані результати занесемо до табл. 2.

За отриманими результатами, необхідно зробити розгорнутий висновок по кожній групі коефіцієнтів та по підприємству в цілому.


За/п Показники Розрахунок Тенденція Зміст
1 2 3 4 5
Витратні показники
1 Рентабельність продукції Ф.2(р.050/р.040)*100%

Фінансові результати діяльності підприємства

Показує скільки отримано валового прибутку припадає на 1грн витрат
2 Рентабельність операційної діяльності Ф.2(р.100/(р.040+р.070+р.080+р.090)*100%

Фінансові результати діяльності підприємства

Показує скільки отримано прибутку від операційної діяльності з 1грн операційних витрат
3 Рентабельність звичайної діяльності

Ф.2(р.170/(р.040+р.070+р.080+р.090+р.140+

+р.150+р.160)*100%

Фінансові результати діяльності підприємства

Показує скільки отримано прибутку від звичайної діяльності з 1 грн звичайних витрат
4 Коефіцієнт покриття виробничих витрат

Ф.2(р.035/р.040)*

100%

Фінансові результати діяльності підприємства

Показує на яку величину 1грн чистого доходу покриває виробничі витрати
5 Коефіцієнт окупності виробничих витрат

Ф.2(р.040/р.035)*

100%

Фінансові результати діяльності підприємства

Показує величину виробничих витрат, щоб отримати грн. чистого доходу
Доходні показники
6 Валова рентабельність продажу продукції

Ф.2(р.050/р.035)*

100%

Фінансові результати діяльності підприємства

Розмір валового прибутку з 1грн доходу від продажу продукції
7 Чиста рентабельність продажу продукції

Ф.2(р.220/р.035)*

100%

Фінансові результати діяльності підприємства

Розмір чистого прибутку з 1грн чистого доходу від реалізації продукції
8 Рентабельність доходу від операційної діяльності

Ф.2(р.100/(р.035+

+р.060))*100%

Фінансові результати діяльності підприємства

Розмір прибутку з 1грн доходу від операційної діяльності
Ресурсні показники
9 Рентабельність підприємства Ф.2р.220/(ф.1р.280(гр.3+гр..4)*0,5)*100%

Фінансові результати діяльності підприємства

Величина чистого прибутку, на 1грн активів
10 Рентабельність необоротних активів Ф.2р.170/(ф.1р.080(гр.3+гр..4)*0,5)*100%

Фінансові результати діяльності підприємства

Величина прибутку, на 1грн необоротних активів
11 Рентабельність власного капіталу Ф.2р.170/(ф.1р.380(гр.3+гр..4)*0,5)*100%

Фінансові результати діяльності підприємства

Величина прибутку, на 1грн власного капіталу
12 Рентабельність залученого капіталу Ф.2р.170/((ф.1р.480(гр.3+гр..4)*0,5)+р.620(гр.3+гр..4)*0,5))*100%

Фінансові результати діяльності підприємства

Величина прибутку, на 1грн залученого капіталу


Хід роботи:


Таблиця 1 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, тис.грн

Показник Роки Відхилення

1 рік 2 рік 3 рік 2 року до 1 3 року до 2
+/- % +/- %
Чистий доход від реалізації продукції 4091597 7407417 10419476 3315820 81,04 3012059 40,66
Собівартість реалізованої продукції 2723917 -4707479 -5954315 -1983562 72,82 -1246836 26,49
Валовий прибуток (збиток) 1367680 2699938 4465161 1332258 97,41 1765223 65,38
Інші операційні доходи 1077710 389166 1133073 -688544 -63,89 743907 191,15
Адміністративні витрати -32755 -49643 -44669 -16888 51,56 4974 -37,9
Витрати на збут -134969 -127966 -207430 7003 -5,19 -79464 62,1
Інші операційні витрати -1109381 -385156 -799553 724225 -65,28 -414397 107,59
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 1168285 2526339 4546582 1358054 116,24 2020243 79,97
Доход від участі в капіталі - - - - - - -
Інші фінансові доходи 22838 31914 2970 9076 39,74 -28944 -90,69
Інші доходи 585982 241478 223641 -344504 -58,79 -17837 -7,39
Фінансові витрати -54689 -107569 -44569 -52880 96,7 63000 -58,57
Витрати від участі в капіталі - - - - - - -
Інші витрати -639433 -239276 -376414 400157 -62,58 -137138 57,31
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 1082983 2452886 4352210 1369903 126,49 1899324 77,43
Податок на прибуток від звичайної діяльності 4091597 7407417 10419476 3315820 81,04 3012059 40,66
Прибуток від звичайної діяльності -2723917 -4707479 -5954315 -1983562 72,82 -1246836 26,49
Надзвичайні доходи (витрати) 1367680 2699938 4465161 1332258 97,41 1765223 65,38
Податки з надзвичайного прибутку 1077710 389166 1133073 -688544 -63,89 743907 191,15
Чистий прибуток (збиток) 788361 1838090 3504367 1049729 133,15 1666277 90,65

Висновок по табл.1:

Аналіз даних табл.1 свідчить, що у 2007 році порівняно з 2006 чистий дохід збільшився на 81,04 % при зростанні валового прибутку на 97,41%,тобто темп приросту витрат на виробництво реалізованої продукції менший за темп приросту доходу підприємства, зменшились витрати на збут на 5,19%.У складі фінансових результатів від інших видів діяльності також відбулися як позитивні так і негативні зміни (збільшення інших фінансових доходів,зменшення інших доходів, збільшення фінансових витрат тощо).

ЧП зростав швидше ніж валовий прибуток і прибуток від звичайної діяльності(133,15%, 97,41%, 116,24%). Це свідчить про використання підприємством механізму пільгового оподаткування.

Аналіз даних табл.3.1 свідчить, що сума фінансових результатів за всіма видами діяльності у 2008 році порівняно з 2007 збільшилася. Чистий дохід збільшився на 40,66 % при зростанні валового прибутку на 65,38%,тобто темп приросту витрат на виробництво реалізованої продукції менший за темп приросту доходу підприємства. Негативні зміни: збільшення витрат на збут на 62,1%.У складі фінансових результатів від інших видів діяльності також відбулися як позитивні так і негативні зміни (зменшення інших фінансових доходів,інших доходів, зменшення фінансових та інших витрат тощо).

ЧП зростав швидше ніж валовий прибуток і прибуток від звичайної діяльності(90,65%, 65,38%, 77,43%). Це свідчить про використання підприємством механізму пільгового оподаткування.


Таблиця 2 Аналіз показників рентабельності підприємства

№ з/п Показники Період Відхилення


2006 рік 2007 рік 2008 рік 2007 до 2006 р 2008 до 2007 р
1 2 3 4 5 6 7
Витратні показники
1 Рентабельність продукції 50,21 57,35 74,99 +7,14 +17,64
2 Рентабельність операційної діяльності 29,19 47,94 64,89 +18,75 +16,95
3 Рентабельність звичайної діяльності 23,06 43,66 58,60 +20,60 +14,94
4 Коефіцієнт покриття виробничих витрат 150,21 157,35 174,99 +7,14 +17,64
5 Коефіцієнт окупності виробничих витрат 66,57 63,55 57,14 -3,02 -6,41
Доходні показники
6 Валова рентабельність продажу продукції 33,42 36,44 42,85 +3,02 +6,41
7 Чиста рентабельність продажу продукції 19,26 24,81 33,63 +5,55 +8,82
8 Рентабельність доходу від операційної діяльності 22,6 32,40 39,35 +9,80 +6,95
Ресурсні показники
9 Рентабельність підприємства 22,32 39,34 47,63 +17,02 +8,29
10 Рентабельність необоротних активів 63,56 129,74 197,85 +66,18 +68,11
11 Рентабельність власного капіталу 55,32 99,34 92,76 +44,02 -6,58
12 Рентабельність залученого капіталу 69,49 112,36 164,52 +42,87 +52,16

Висновок по табл. 2:

Рентабельність – це відносний показник прибутку, який відображає відношення отриманого ефекту (доходу, прибутку) з наявними або використаними ресурсами.

Виходячи з даних табл. 2, можна зробити висновок, що за аналізований період (з 2006-2008рр.) рентабельність по витратним, доходним і ресурсним показникам збільшилася, що є позитивною тенденцію для існування і подальшого розвитку підприємства.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: