Xreferat.com » Рефераты по экономике » Загальні вказівки щодо виконання контрольної роботи

Загальні вказівки щодо виконання контрольної роботи

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Загальні вказівки щодо виконання контрольної роботи

Контрольна робота є обов’язковою частиною навчального процсу. Вона сприяє самостійному вивченню предмету і є однією з умов перевірки знань студентів. При виконанні завдання студенти набувають навички складання таблиць, аналізу інформації, засвоєння знань, формування думок, проведення економічного аналізу ефективності виробничих ресурсів та відпрацювання рекомендацій для підвищення ефективності виробництва та господаювання за сучасних умов.

Контрольну роботу з економічного аналізу передбачається виконувати за окремими темами (по варіантах) на матеріалах конкретного підприємства, що найбільшою мірою забезпечує додержання студентом самостійності при її виконанні, яку ще підтверджує формування додатка до роботи (форми чинної звітності підприємства, що використовувалась при виконанні контрольної роботи).

Конторольну роботу рекомендується виконувати за таким планом:

вступ (розкривається мета підготовки контрольної роботи, дається характеристика об’єкта дослідження та економічної інформації, яка використовується при виконанні роботи);

параграф 1 (розглядаються теоретичні положення,. Які характеризують об’єкт дослідження та методику його аналізу);

подальші параграфи 2, 3 (присвячуються проведенню економічного дослідження з теми контрольної роботи за даними економічної інформації, яка наводиться в додатк);

висновок (даються висновки та пропозиції з питань теми щодо роботи підприємства та шляхів її поліпшення);

практичне завдання.

Тему контрольної роботи з економічного аналізу студент обирає самостійно з нижче наведеного переліку за допомогою двох останніх цифр номеру залікової книжки та приведеної нижче таблиці.

Таблиця для вибору теоретичних питань


Остання цифра залікової книжки

Передостання цифра залікової книжки


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контрольна робота повинна виконуватися в строгій відповідності з вказівками та вимогами вузу до їх оформлення. Об’єм контрольної роботи повинен складатися з 18 сторінок шкільного зошита чи 12-15 аркушів стандартного паперу, заповненого з однієї сторони (зліва - 3см, справа, зверху і знизу - 2 см).

Зразок титульної сторінки подається:


ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра економічної теорії


Контрольна робота

з курсу «Економічний аналіз»


Виконав


студент 3-го курсу

заочної форми навчання

спец. «Фінанси»

групи ЗФК-01-2

Ткачук О.Г.

шифр ... (вказується номер залікової книжки)Перевірив Поліщук В.П

Житомир - 2003

Тематика теоретичного питання

Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою.

Аналіз рентабельності підприємства.

Аналіз загальновиробничих видатків.

Аналіз затрат на матеріали у собівартості продукції підприємства.

Аналіз якості продукції підприємства.

Аналіз ліквідності підприємства.

Аналіз продуктивності праці на підприємстві.

Аналіз собівартості окремих видів продукції.

Аналіз фінансової стабільності підприємства.

аналіз стану основних засобів підприємства.

Аналіз балансового прибутку.

Аналіз створення й використання амортизаційних фондів підприємств.

Аналіз трудомісткості продукції підприємства.

Аналіз платоспроможності підприємства.

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

Загальна характеристика собівартості продукції підприємства.

Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції підприємства.

Аналіз затрат заробітної плати в собівартості продукції підприємства.

Аналіз стану незавершеного виробництва на підприємстві.

Аналіз якості продукції підприємства.

Аналіз стану розрахунків по платежам підприємств з бюджетом.

Аналіз використання матеріалів у виробництві на підприємстві.

Аналіз виробничої потужності підприємства.

Аналіз фінансової стабільності.

Аналіз стану дебіторсокої заборгованості підприємства.

Аналіз стану кредиторської заборгованості підприємства.

Аналіз дослідження номенклатури, асортименту і структури випуску продукції на підприємстві.

Аналіз оборотності оборотних засобів підприємства.

Аналіз ритмічності та комплексності виробництва на підприємстві.

Аналір розподілу прибутку (доходу) на підприємстві.


Практичне завдання


Таблиця для вибору практиччного завданняОстання цифра залікової книжки

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
№ задачі 2 7 4 3 10 9 8 1 5 6

Задача №1

Аналіз оплати праці в структурі собівартості (в грн)


№ п/п Вид оплати За планом Фактично Відхилення від плану
1 Оплата праці без оплати відпустки 110170 127950
2 Оплата по тарифам 750190 842300
3 Договірна оплата 34270 36630
4 Премія 18190 21240
5 Всі види доплат та надбавок 19270 20110
6 Доплата за надурочний час - 290
7 Оплата простою - 12
8 Кількість працюючих, чол. 1200 1210

Розрахувати плановий і фактичний фонд з/п та відхилення.

Провести факторний аналіз по видам оплат.

Визначити середній рівень з/п.


Задача №2

Аналіз впливу структурних зрушень на обсяг продукції (в грн)Обсяг продукції
Вид продукції За планом Фактично
Виріб А 920 925
Виріб Б 960 980
Виріб В 340 360
Виріб Г 710 680
Всього


Визначити планову та фактичну структуру продукції.

Визначити фактичний випуск продукцїї при плановій структурі.

Знайти відхилення та зміни обсягу виробництва від змін у структурі.

Фактиччне відхилення плану по випуску продукції з урахуванням відхилення.

Задача №3

На підприємстві основний капітал (тобто вкладення коштів з довгостроковими цілями у нерухомість, акції, облігації, нематеріальні активи й ін.) складається з таких сум (табл)


Стаття На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
Основні кошти, тис.грн. 12300 12500
Довгострокові фінансові вкладення 3200 3900
Незавершене будівництво 2100 2640
Нематеріальні активи 1950 1600

Проаналізувати склад,.. динаміку та приріст основного капіталу.

Розрахувати, на скільки відсотків збільшилася сума основного капіталу і як це вплине на фінансовий стан підприємства.


Задача №4

Визначте, чи виконаний план за сортністю продукції цехом за звітний місяць по кожному варіанту і виберіть найкращий. Вибір варіанту обгрунтувати.


Сорт Ціна, грн І варіант ІІ варіант ІІІ варіант


За планом Звіт За планом Звіт За планом Звіт
І 20 800 1020 3000 2800 6000 8250
ІІ 18 150 60 2000 800 3600 2250
ІІІ 16 50 120 - 400 2400 4500
РазомЗадача №5

Аналіз впливу структури продукції на собівартість


Вид продукції Кількіість виробів Собівартість одиниці виробу в грн.

За планом Фактично

Штук Доля в % Штук Доля в % За планом Фактично
Виріб А 50 50 45 50 10 10
Виріб Б 30 30 30 35 12 14
Виріб В 20 20 10 15 5 7

Визначити собівартість кожного виробу планову та фактичну.

Відхилення фактичної собівартості від планової.

Проаналізувати вплив фактичної собівартості та фактичної структури на загальну собівартість продукції.


Задача №6

Дайте оцінку ритму роботи цеху помолу цементу у січні. Які причини відсутності виробництва цементу у першу п’ятиденку? Розрахуйте коефецієнт ритмічності за даними таблиці.


Показник П’ятиденка Усього за місяць

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 6-та
Виготовлення цементу, тис.т:


за планом

180
фактично - 16 20 36 40 48 160

Задача №7

Маємо такі дані по підриємству:


Показники І квартал ІІ квартал
Вартість реалізованої продукції, тис.грн 32164 35421
Середні залишки оборотних засобів, тис.грн 21842 25744
Прибуток від реалізації продукції, тис.грн 4980 5060

Обчисліть за кожний період: показники швидкості обороту оборотниз засобів, їх рентабельність, коефіцієнти завантаження, вивіьнення або додаткове залучення оборотних засобів у зв’язку з зміною їх обороту.

Задача №8

Дати оцінку використання сировини та матеріалів на виробництво продукцїї в цілому, в тому числі і за окремими видами матеріалів. Визначити вплив основних факторів на суму відхилень і підрахувати суму резервів зниження собівартості за статтею «Сировина та матеріали».


Вид матеріалу і виробу За планом Фактично Відхилення

кількість ціна, грн сума, грн кількість ціна, грн сума, грн всього в тому числі за рахуноу
норм, грн. цін, грн.
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Виріб А
Сталь листова, кг 50 5,5
45 6,0Чавун, кг 100 3,8
110 4,0Бронза, кг 10 20,0
10 9,0Електроди, пачки 2 19,0
1,5 20Всього - -
- -
Задача №9

За наведеною інформацією розрахувати собівартість одиниці виробу «В», визначити вплив факторів на зміну собівартості одиниці продукції, дати якісну оцінку дії факторів


№ п/п Показник За планом Фактично Відхилення
1 Обсяг виробництва, шт. 5420 5200
2 Сума постійних витра, тис.грн 7500 7800
3 Змінні витрати на одиницю продукції,. тис.грн. 3240 3100
4 Собівартість одиниці виробу, тис.грн.


Задача №10

Розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану фактичної суми транспортних витрат:

способом ланцюгових підстановок;

способом абсолютних різниць;

способом відносних різниць.

Вихідна інформація для розрахунку факторів


Показник За планом Фактично
Транспортні витрати, тис.грн. 40 48
Обсяг перевезених вантажів, т 2000 1600
Середня дальність перевезення, км 100 120
Середній транспортний тариф, грн. за 1 т/км 0,2 0,25
Вантажообіг, тис. т/км 200 192
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: