Xreferat.com » Рефераты по экономике » Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Міністерство освіти і науки України

Приватний вищий навчальний заклад

Луцький гуманітарний університет

Кафедра економіки та менеджменту


Звіт

про проходження виробничої практики


Виконала׃ ст. гр. МЗЕД- 41

Матвіюк К. О.

Перевірив: Ожема С. В.


Луцьк 2011

ЗМІСТ


1. Показники оцінки майнового стану підприємства

2. Показники оцінки прибутковості та рентабельності підприємства

3. Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства

4. Показники оцінки фінансової стійкості та стабільності підприємства

5. Показники оцінки ділової активності руху грошових коштів підприємства

6. Характеристика персоналу ВАТ "Рожищенський сирзавод"

прибутковість рентабельність ліквідність платоспроможність

1. Показники оцінки майнового стану підприємства


Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства. До показників оцінки майнового стану підприємства належать ( табл..1.1):

1. Коефіцієнт зносу основних засобів – рівень фізичного і морального зношення основних засобів. Розраховується як відношення суми зношення основних засобів до первісної вартості основних засобів. Розраховується як відношення суми зношення основних засобів до первісної вартості основних засобів.

2007 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2009 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2. Коефіцієнт придатності основних засобів - рівень придатності основних засобів до використання. Розраховується як відношення залишкової вартості основних засобів до первісної вартості основних засобів.

2007 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2008 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2009 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


3. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у вартості майна підприємства – сума реальної вартості основних засобів на 1 грн. вартості активів підприємства. Розраховується як відношення залишкової вартості основних засобів до вартості активів підприємства.

2007 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


Таблиця 1.1 Показники оцінки майнового стану підприємства

Показник 2007 (тис. грн.) 2008 (тис.грн..) 2009 (тис. грн.) Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %

на початок року на кінець року на початок року на кінець року на початок року на кінець року 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Коефіцієнт зношення основних засобів 0,45 0,36 0,36 0,37 0,37 0,45 -0,09 0,01 0,08 20 20 21
Коефіцієнт придатності основних засобів 0,54 0,64 0,64 0,62 0,62 0,55 0,1 -0.02 -0,07 13 30 12
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у вартості майна підприємства 0,30 0,43 0,43 0,43 0,43 0,40 0,13 0 -0,03 30 0 -6,9

Отже, можна сказати, що коефіцієнт зносу основних засобів з 2007 року мав спадаючий характер, але на кінець 2009 року збільшився на 0,08 тис. грн., що може призвести до негативних наслідків. Рівень придатності основних засобів до використання у 2009 р. має негативний напрямок порівняно з кінцем 2007 і 2008 рр. Сума реальної вартості основних засобів на 1 грн. вартості активів підприємства збільшилась, що позитивно впливає на діяльність підприємства.


2. Показники оцінки прибутковості та рентабельності підприємства


Рентабельність – один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Коефіцієнти рентабельності – система показників, які характеризують здатність підприємства створювати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльності. Коефіцієнти (показники) рентабельності визначають загальну ефективність використовуваних активів і вкладеного капіталу. До показників оцінки прибутковості та рентабельності підприємства належать (табл.. 1.2):

1. Рентабельність продажу – частка прибутку від реалізації продукції на одиницю доходу підприємства. Розраховується у відсотках як відношення прибутку від реалізації продукції до доходу від реалізації продукції.

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2. Рентабельність продукції – частка прибутку від реалізації продукції на одиницю вироблених витрат продукції підприємства. Розраховується у відсотках як відношення прибутку від реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції.


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


3. Рентабельність операційної діяльності – частка прибутку від операційної діяльності на одиницю витрат підприємства. Розраховується у відсотках як прибуток від операційної діяльності поділений на суму собівартості реалізованої продукції і операційних витрат.


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


4. Рентабельність всього капіталу підприємства – частка прибутку від звичайної діяльності на одиницю капіталу підприємства. Розраховується як відношення прибутку від звичайної діяльності до середньої величини капіталу підприємства.

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


5. Основний показник прибутковості – це сума прибутку від звичайної діяльності на одиницю поточних активів підприємства. Розраховується як прибуток від звичайної діяльності до оподаткування поділений на різницю всіх активів і нематеріальних активів помножено на 100%.


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


Таблиця 1.2 Показники оцінки прибутковості та рентабельності

Показник 2007, 2008, 2009, Абсолютне відх Відносне відх, %
Рентабельність продажу 9,2 6,9 9,4 2,5 36
Рентабельність продукції 12,7 9,6 13,7 4,1 44
Рентабельність операційної діяльності 7,3 4,3 5,4 1,1 42
Рентабельність всього капіталу підпр 3,8 1,3 0,9 -0,4 30
Основний показник прибутковості 2,02 4,1 2,5 -1,6 39

Отже, дивлячись на розрахунки, частка прибутку від реалізації продукції на одиницю доходу підприємства у 2009 р. складає 2,5%. Частка прибутку від реалізації продукції на одиницю вироблених витрат продукції підприємства у 2009 складає 28,6%. Частка прибутку від операційної діяльності на одиницю витрат підприємства має спадаючий характер порівняно з 2007-2008 рр. Частка прибутку від звичайної діяльності на одиницю капіталу підприємства є від’ємною, що негативно впливає на діяльність підприємства. Сума прибутку від звичайної діяльності на одиницю поточних активів підприємства зростає з кожним роком.


3. Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства


Ліквідність підприємства - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості. До показників оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства відносяться (табл. 1.3):

1. Величина власних оборотних коштів. Характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства (тобто активів, які мають період обороту менше ніж один рік). Сума власних обігових коштів – загальна величина власного функціонуючого капіталу підприємства. Розраховується як різниця поточних активів і поточних зобов’язань.

2007 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Cвок.кін. =17450,1+0-14376,1-0=3074

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

2. Маневреність власних обігових коштів – частка грошових коштів і їх еквівалентів у власних обігових коштах підприємства. Маневреність власних оборотних коштів. Зростання цього показника в динаміці — позитивна тенденція. Обчислюється як відношення грошових коштів і їх еквівалентів до суми власних обігових коштів підприємства.

2007 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


3. Коефіцієнт покриття загальний - характеризує співвідношення поточних активів і поточних зобов'язань. Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути більшим за одиницю. Зростання його — позитивна тенденція. Орієнтовне значення показника підприємство встановлює самостійно. Розраховується як відношення поточних активів до поточних зобов’язань.


2007 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2008 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2009 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


4. Коефіцієнт швидкої ліквідності – це величина вхідних активів на одиницю короткострокової заборгованості. Він аналогічний коефіцієнту покриття, але обчислюється за вужчим колом поточних активів. Обчислюється як відношення суми грошових коштів та поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості до поточних зобов’язань.

2007 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

2008 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) – є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно. Рекомендована нижня межа цього показника — 0,2. Розраховується як відношення грошових коштів та їх еквівалентів до поточних зобов’язань.

2007 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2008 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2009 рік

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


6. Частка обігових коштів у активах підприємства - частка ліквідних активів у загальній вартості активів підприємства. Розраховується як відношення поточних активів до балансової вартості активів підприємства .

2007 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2008 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2009 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


7. Коефіцієнт загальної ліквідності - частка абсолютно ліквідних активів у загальному обсязі оборотних активів підприємства. Обчислюється як відношення грошових коштів та їх еквівалентів до поточних активів помножено на 100%.

2007 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2008 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2009 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


Таблиця 1.3 Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства

Показник 2007 2008 2009 Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %

на початок року на кінець року на початок року на кінець року на початок року на кінець року 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Сума власних обігових коштів 528,7 3074 1856 -3131 -3131 -574 2545,5 -4987 -3075 4,81 -1,6 -5,3
Маневреність власних обігових коштів 0,13 0,02 0,03 -0,003 -0,003, -0,25 -0,11 -0,033 -0,253 -5,5 -1,1 -84
Коефіцієнт покриття загальний 1,04 1,21 1,12 0,9 0,9 0,98 0,17 -0,22 0,08 0,14 -0,19 80
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0 0 0,2 0 0 41
Коефіцієнт абс ліквідності 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 -0,1 0 0,3 -0,2 0 100
Частка обігових коштів у активах підпр 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 0,59 0 0,01 0,04 0 0,01 7,2
Коефіцієнт загальної ліквідності 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 -0,2 0 0,3 -0,4 0 100

Отже, загальна величина власного функціонуючого капіталу підприємства з кожним роком зменшується. Достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року складає 60%. Величина вхідних активів на одиницю короткострокової заборгованості в середньому складає 0,2 тис. грн. Коефіцієнт абсолютної платоспроможності перевищує мінімальну позначку 0,2%. Частка ліквідних активів у загальній вартості активів підприємства становить 0,4 тис. грн. Частка абсолютно ліквідних активів у загальному обсязі оборотних активів підприємства мала тенденцію до спадання, але у 2009 році зросла на 0,3Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод" з кожним роком зменшується.


4. Показники оцінки фінансової стійкості та стабільності підприємства


Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства — забезпечення стабільності його діяльності в майбутньому. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від кредиторів та інвесторів. До показників оцінки фінансової стійкості та стабільності підприємства відносяться (табл.. 1.4):

1. Коефіцієнт автономії – це показник, який характеризує частку власних активів у загальній сумі всіх активів підприємства, використаних ним для здійснення статутної діяльності. Коефіцієнт автономії розраховується діленням суми власного капіталу на вартість майна підприємства характеризує незалежність підприємства від позикових коштів. Розраховується як діленням власного капіталу до суми власного і залученого капіталу підприємства.

2007 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2008 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2009 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу - величина залученого капіталу на одиницю власного капіталу. Розраховується як відношення залученого капіталу до власного капіталу.


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2008 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


3. Коефіцієнт фінансової залежності – величина залученого капіталу на одиницю загального капіталу підприємства. Розраховується як відношення залученого капіталу до вартості майно підприємства.

2007 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2008 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2009 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

4. Коефіцієнт фінансової стабільності - характеризує співвідношення між власними та залученими коштами. Визначається як відношення власного капіталу до залученого.

2007 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2008 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"


2009 рік


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Оцінка
    <div class=

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: