Xreferat.com » Рефераты по экономике » Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”


Черкаси – 2010

Таблиця 1. Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

№ п/п Показники Одиниці виміру План Факт Відхилення (+,-) Виконання плану, %
1 Добовий випуск продукції шт. 60 70 10 116,67
2 Кількість днів роботи на рік днів 262 262 0 100,00
3 Річний обсяг продукції тис. шт. 15,72 18,34 2,62 116,67
4 Ринкова ціна за одиницю продукції грн. 340 340 0 100,00
5 Обсяг товарної (реалізованої) продукції тис. грн. 5344,8 6235,6 890,8 116,67
6 Середньоспискова чисельність працівників осіб 101 100 -1 99,01
7 Виробіток одного працівника основного виробництва грн. 52918,8119 62356 9437,1881 117,83
8 Середньорічна вартість основних виробничих засобів тис. грн. 1400 1800 400 128,57
9 Фондовіддача
3,82 3,46 -0,35 90,74
10 Витрати на 1 грн. обсягу товарної продукції грн. 0,7 0,73 0,03 104,29
11 Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції тис. грн. 3741,36 4551,988 810,628 121,67
12 Прибуток (збиток) від реалізації продукції тис. грн. 1603,44 1683,612 80,172 105,00
13 Рентабельність реалізованої продукції % 42,86 36,99 -5,87 86,30

Завдання №1


Таблиця 2. Аналіз річного обсягу продукції

№ п/п Показники Одиниці виміру План Факт Відхилення (+,-) Виконання плану, %
1 Добовий випуск продукції шт. 60 70 +10 116,67
2 Кількість днів роботи на рік днів 262 262 0 100,00
3 Річний обсяг продукції тис. шт. 15,72 18,34 +2,62 116,67

Розрахувати річний обсяг продукції в натуральних величинах.


РОП = КДР *ДВП

РОПпл.= 262 дня*60шт. = 15,72 тис. шт.

РОПфакт.=262 дня*70шт. = 18,34 тис. шт.


Використовуючи прийом абсолютних різниць, визначити вплив зміни факторних показників (добовий випуск продукції та кількість днів роботи на рік) на зміну даних за результативним показником.


ΔРОПΔКДР = ΔКДР * ДВПпл = 0 днів*60шт.=0 шт.

ΔРОПΔДВП = КДРфакт * ΔДВП =262дня*10шт.=2620шт.


Пофакторна перевірка:


ΔРОП = ΔРОПΔКДР + ΔРОПΔДВП = 0 шт. +2620 шт. = 2620 шт. = 2,62 тис. шт.


Висновок:

Отже, річний обсяг продукції за звітний період зріс на 2,62 тис. шт., що у відносному виразі становить 16,67%. На його зростання вплинув тільки один фактор – добовий випуск продукції. Так, за рахунок зростання добового випуску продукції на 10 шт. річний обсяг продукції збільшився на 2620шт. Ще один фактор – кількість днів на рік лишився незмінним, тому ніяк не вплинув на величину річного обсягу продукції.


Завдання №2


Таблиця3. Аналіз обсягу товарної (реалізованої) продукції

№ п/п Показники Одиниці виміру План Факт Відхилення (+,-) Виконання плану, %
1 Добовий випуск продукції шт. 60 70 +10 116,67
2 Кількість днів роботи на рік днів 262 262 0 100,00
3 Ринкова ціна за одиницю продукції грн. 340 340 0 100,00
4 Обсяг товарної (реалізованої) продукції тис. грн. 5344,8 6235,6 +890,8 116,67

За формулою


ОТП = ДВП Ч КДР Ч РЦ


де ОTП – обсяг товарної (реалізованої) продукції; ДВП – добовий випуск продукції; КДР – кількість днів роботи на рік; РЦ – ринкова ціна за одиницю продукції) виконати розрахунки обсягу товарної продукції.


ОТПпл.=60 шт.*262дня*340 грн. = 5344,8 тис. грн.

ОТПфакт.=70 шт.*262дня*340 грн. = 6235,6 тис. грн.


Використовуючи метод ланцюгових підстановок визначити вплив зміни факторних показників (ДВП, КДР, РЦ) на зміну даних за обсягом товарної продукції.


ΔОТПΔдвп = ΔДВП * КДРпл * РЦпл = 10 шт.*262 дня*340грн.= 890800 грн.

ΔОТПΔкдр = ДВПфакт * ΔКДР * РЦпл = 70 шт.*0 днів*340грн.= 0 грн.

ΔОТПΔрц = ДВПфакт * КДРфакт* ΔРЦ = 70 шт.*340 днів*0грн.= 0 грн.


Пофакторна перевірка:


ΔОТП= ΔОТПΔдвп + ΔОТПΔкдр + ΔОТПΔрц = 890800 грн. + 0 грн. + 0грн.= 890800грн. = 890,8 тис. грн.


Таблиця4. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну обсягу товарної (реалізованої) продукції

Номер підстановки Фактори, які впливають на показник Обсяг товарної (реалізованої) продукції, тис. грн. Величина впливу фактора, тис. грн.

Добовий випуск продукції, шт. Кількість днів роботи на рік Ринкова ціна за одиницю продукції, грн.

Нульова підстановка 60 262 340 5344,8 -
Перша підстановка, вплив добового випуску продукції 70 262 340 6235,6 890,8
Друга підстановка, вплив кількості днів роботи на рік 70 262 340 6235,6 0
Третя підстановка, вплив ринкової ціни за одиницю продукції 70 262 340 6235,6 0
Разом: - - - - 890,8

Висновок:

Отже, загалом за даний період обсяг товарної (реалізованої) продукції зріс на 890,8 тис. грн., що у відносному виразі становить 16,67%. На цей показник впливають 3 фактори: добовий випуск продукції, кількість днів роботи на рік та ринкова ціна за одиницю продукції, проте кількість днів роботи на рік та ринкова ціна за одиницю продукції лишилися незмінними (262 дня та 340 грн. відповідно), тому й не мали впливу на зміну обсягу товарної (реалізованої) продукції. А от зростання добового випуску продукції на 10 шт. ( 16,67%) і спричинило зростання обсягу товарної (реалізованої) продукції на 890,8 тис. грн.


Завдання №3


Таблиця 5. Аналіз виробітку одного працівника основного виробництва

№ п/п Показники Одиниці виміру План Факт Відхилення (+,-) Виконання плану, %
1 Обсяг товарної (реалізованої) продукції тис. грн. 5344,8 6235,6 890,8 116,67
2 Середньоспискова чисельність працівників осіб 101 100 -1 99,01
3 Виробіток одного працівника основного виробництва грн. 52918,8119 62356 +9437,1881 117,83

Розрахувати виробіток одного працівника основного виробництва як відношення обсягу товарної продукції (ОTП) до середньоспискової чисельності працівників (СЧП) основного виробництва.


Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

ВОПпл.=5344,8 тис. грн. /101 особу = 52918,8119 грн.

ВОПфакт= 6236 тис. грн. / 100 осіб = 62356 грн.


Використовуючи прийом ланцюгових підстановок, виконати розрахунки впливу зміни даних за обсягом товарної продукції та середньоспискової чисельності працівників основного виробництва на зміну даних по продуктивності праці одного працівника. Виконати пофакторну перевірку.


Таблиця6. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну виробітку одного працівника основного виробництва

Номер підстановки Фактори, які впливають на показник Виробіток одного працівника основного виробництва, грн. Величина впливу фактора, тис. грн.

Обсяг товарної (реалізованої) продукції, тис. грн. Середньоспискова чисельність працівників, осіб

Нульова підстановка 5344,8 101 52918,8119 -
Перша підстановка, вплив обсягу товарної (реалізованої) продукції 6235,6 101 61738,6139 8819,8020
Друга підстановка, вплив середньоспискової чисельності працівників 6235,6 100 62356,0000 617,3861
Разом: - - - 9437,1881

Висновок:

Отже, виробіток одного працівника основного виробництва зріс на 9437,1881 грн. , що у відносному виразі становить 17,83%. Цьому сприяли такі фактори: За рахунок зростання обсягу товарної (реалізованої) продукції на 890,8тис. (16,67%) грн. виробіток одного працівника основного виробництва зріс на 8819,8020 грн. За рахунок зменшення середньоспискової чисельності працівників на 1 особу (0,99%), виробіток одного працівника основного виробництва зріс на 617,3861 грн.


Завдання №4


Таблиця7. Аналіз фондовіддачі

№ п/п Показники Одиниці виміру План Факт Відхилення (+,-) Виконання плану, %
1 Обсяг товарної (реалізованої) продукції тис. грн. 5344,8 6235,6 +890,8 116,67
2 Середньорічна вартість основних виробничих засобів тис. грн. 1400 1800 +400 128,57
3 Фондовіддача
3,82 3,46 -0,35 90,74

Розрахувати фондовіддачу як відношення обсягу товарної продукції до середньорічних залишків основних виробничих засобів:


Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

ФВпл.= 5344,8 тис. грн. /1400 тис. грн.=3,8177

ФВфакт = 6235,6 тис. грн. / 1800 тис. грн. = 3,4642


Використовуючи прийом абсолютних різниць, розрахувати вплив зміни даних за середньорічними залишками основних виробничих засобів та фондовіддачі на зміну обсягу товарної продукції.


ОТП = СЗОВЗ*ФВ


Вплив зміни середньорічної вартості основних виробничих засобів (кількісний фактор):


ΔОТПΔСЗОВЗ = ΔСЗОВЗ * ФВпл = 400 тис. грн.*3,82= 1527,09 тис. грн.


Вплив зміни фондовіддачі (якісний фактор):


ΔОТПΔФВ = СЗОВЗфакт * ΔФВ = 1800 тис. грн.*(-0,35) = -636,29 тис. грн.


Пофакторна перевірка:


ΔОТП = ΔОТПΔСЗОВЗ + ΔОТПΔФВ = 1527,09 тис. грн . - 636,29 тис. грн. = 890,8 тис. грн.


Висновок:

Отже, в розрахунку на 1 тис. грн. вартості основних виробничих фондів підприємство виробило продукції у плановому періоді на 3,82 грн. та 3,46грн. у звітному. Фондовіддача основних виробничих фондів за звітній період зменшилася на 35 коп. Обсяг товарної продукції збільшився на 1527,09 тис. грн. за рахунок збільшення середньорічної вартості основних виробничих засобів на 400 тис. грн. (28,57%) та зменшився на 636,29 тис. грн. за рахунок зниження фондовіддачі на 35коп.(9,26%). Загалом вплив обох факторів призвів до зростання обсягу товарної продукції на 890,8 тис. грн.


Завдання №5


Таблиця 8. Аналіз повної собівартості обсягу товарної продукції

№ п/п Показники Одиниці виміру План Факт Відхилення (+,-) Виконання плану, %
1 Обсяг товарної (реалізованої) продукції тис. грн. 5344,8 6235,6 +890,8 116,67
2 Витрати на 1 грн. обсягу товарної продукції грн. 0,7 0,73 +0,03 104,29
3 Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції тис. грн. 3741,36 4551,988 +810,628 121,67

Розрахувати повну собівартість реалізованої продукції (ПСВ) шляхом множення витрат на 1 грн. товарної продукції на загальний обсяг товарної продукції (ОТП):


ПСВ = Витрати на 1 грн. Ч ОТП

ПСВпл = 0,7 грн.* 5344,8 тис. грн. = 3741,36 тис. грн.

ПСВфакт = 0,73грн.* 6235,6 тис. грн. = 4551,988 тис. грн.


Використовуючи прийом абсолютних різниць, розрахувати вплив зміни даних за ОТП та витрат на 1 грн. товарної продукції на зміну даних по повній собівартості.

Вплив зміни обсягу товарної (реалізованої) продукції (кількісний фактор):


ΔПСВΔОТП = ΔОТП * В1грн.пл = 890,8 тис. грн.* 0,7 грн = 623,56 тис. грн.


Вплив зміни витрати на 1 грн. обсягу товарної продукції (якісний фактор):


ΔПСВΔВ1грн, = ОТПфакт * ΔВ1грн. = 6235,6 тис. грн.*0,03грн. = 187,068 тис. грн.


Пофакторна перевірка:


ΔПСВ = ΔПСВΔОТП + ΔПСВΔВ1грн. = 623,56 тис. грн. + 187,068тис. грн. = 810,628 тис. грн.


Висновок:

Таким чином повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції за аналізований період збільшилася на 623,56 тис. грн. за рахунок збільшення обсягу товарної продукції на 890,8 тис. грн. (16,67%) та на 187,068 тис. грн. за рахунок зростання витрат на 1 грн. обсягу товарної продукції на 3 коп.(4,29%). Вплив даних факторрів в сумі призвів до зростання повної собівартості обсягу товарної (реалізованої) продукції на 810,628 тис. грн., що у відносному виразі становить 21,67%.


Завдання №6


Таблиця 9. Аналіз прибутку (збитку) від реалізації продукції

№ п/п Показники Одиниці виміру План Факт Відхилення (+,-) Виконання плану, %
1 Обсяг товарної (реалізованої) продукції тис. грн. 5344,8 6235,6 +890,8 116,67
2 Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції тис. грн. 3741,36 4551,988 +810,628 121,67
3 Прибуток (збиток) від реалізації продукції тис. грн. 1603,44 1683,612 +80,172 105,00

Розрахувати прибуток (збиток) від реалізації обсягу товарної продукції (ОТП) як різницю між обсягом товарної продукції і повною її собівартістю:


ПР (ЗБ)= ОТП – ПСВ

ПРпл = 5344,8 тис. грн. - 3741,36 тис. грн. = 1603,44 тис. грн.

ПРфакт = 6235,6 тис. грн. - 4551,988 тис. грн. = 1683,612тис. грн.


Визначити вплив факторів: зміни даних за обсягом товарної продукції та повною собівартістю на зміну даних за прибутком (збитком). Виконати пофакторну перевірку.


Таблиця 10. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну прибутку (збитку) від реалізації продукції

Номер підстановки Фактори, які впливають на показник Прибуток (збиток) від реалізації продукції тис. грн. Величина впливу фактора, тис. грн.

Обсяг товарної (реалізованої) продукції, тис. грн. Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції, тис. грн.

Нульова підстановка 5344,8 3741,36 1603,4 -
Перша підстановка, вплив обсягу товарної (реалізованої) продукції 6235,6 3741,36 2494,24 890,8
Друга підстановка, вплив повної собівартості обсягу товарної (реалізованої) продукції 6235,6 4551,988 1683,612 -810,628
Разом: - - - 80,172

Висновок:

Отже, прибуток від реалізації продукції за звітний період збільщився на 890,8 тис. грн. за рахунок збільшення обсягу товарної продукції на 890,8 тис. грн. (16,67%) та зменшився на 810,628 тис. грн. через зростання повної собівартості обсягу товарної (реалізованої) продукції на 810,628 тис. грн. (21,67%).

Загалом вплив даних двох факторів призвів до зростання прибутку від реалізації продукції на 5% або ж 80,172 тис. грн.


Завдання №7


Таблиця 11. Аналіз рентабельності реалізованої продукції

№ п/п Показники Одиниці виміру План Факт Відхилення (+,-) Виконання плану, %
1 Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції тис. грн. 3741,36 4551,988 +810,628 121,67
2 Прибуток (збиток) від реалізації продукції тис. грн. 1603,44 1683,612 +80,172 105,00
3 Рентабельність реалізованої продукції % 42,86 36,99 -5,87 86,30

Розрахувати рентабельність реалізованої продукції, як відношення прибутку до повної собівартості обсягу товарної (реалізованої) продукції:


Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

Рпл = (1603,44 тис. грн. / 3741,36 тис. грн)*100% = 42,86%

Рфакт = (1683,612 тис. грн. / 4551,988 тис. грн.)*100% = 36,99%


Використовуючи прийом ланцюгових підстановок, виконати розрахунки впливу зміни факторних показників: прибутку від реалізації (ПР) та повної собівартості (ПСВ) на зміну даних рентабельності.

Вплив зміни прибутку від реалізації продукції (кількісний фактор):


ΔРΔПР = ΔПР/ПСВпл = 80,172 тис. грн./1603,44 тис. грн. = 0,0214 або +2,14%


Вплив зміни повної собівартості обсягу товарної (реалізованої) продукції (якісний фактор):


ΔРΔПСВ = ПРФ/ПСВФ – ПРФ/ПСВП = 1683,612 тис. грн./4551,988 тис. грн. - 1683,612 тис. грн./3741,36 тис. грн. = -0,0801 або –8,01%


Пофакторна перевірка:


ΔР = ΔРΔПР + ΔРΔПСВ = 2,14% - 8,01% = - 5,87%.


Таблиця 12. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну рентабельності реалізованої продукції

Номер підстановки Фактори, які впливають на показник Рентабельність реалізованої продукції, % Величина впливу фактора, %

Прибуток (збиток) від реалізації продукції, тис. грн. Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції, тис. грн.

Нульова підстановка 1603,44 3741,36 42,8571 -
Перша підстановка, вплив прибуток (збитку) від реалізації продукції 1683,612 3741,36 45 2,14
Друга підстановка, вплив повної собівартості обсягу товарної (реалізованої) продукції 1683,612 4551,988 36,9863 -8,01
Разом: - - - -5,87

Висновок:

В результаті збільшення прибутку від реалізації продукції на 80,172 тис. грн.. (5%) рентабельність реалізованої продукції збільшилася на 2,14%, проте через зростання повної собівартості обсягу товарної (реалізованої) продукції на 810,628 тис. грн. (21,67%) рентабельність реалізованої продукції знизилася на 8,01%. Загалом вплив даних факторів спричинив зниження рентабельності продукції на 5,87%.


Загальний висновок


Отже, в діяльності аналізованого підприємства за звітний рік спостерігалися такі тенденції:

Добовий випуск продукції збільшився на 10 шт. (16,67%);

Незмінними лишилися кількість робочих днів на рік (262 дня) та ринкова ціна за одиницю продукції (340 грн.);

Річний обсяг продукції збільшився на 2,62 тис. шт. (16,67%);

Обсяг товарної (реалізованої) продукції зріс на 890,8 тис. грн. (16,67%);

Середньоспискова чисельність осіб зменшилася на 1 особу (0,99%);

Виробіток одного працівника основного виробництва збільшився на 9437,1881 грн. (17,83%);

Середньорічна вартість основних виробничих засобів збільшилася на 400 тис. грн. (28,57%);

Фондовіддача знизилася на 35 коп. (9,26%);

Витрати на 1 грн. обсягу товарної продукції зросли на 3 коп. (4,29%);

Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції збільшилася на 810,628 тис. грн.(21,67%);

Прибуток (збиток) від реалізації продукції збільшився на 80,172 тис. грн. (5%);

Рентабельність реалізованої продукції знизилася на 5,87%.

Виходячи з даних результатів, позитивними сторонами є зростання обсягів реалізованої продукції, виробітку одного працівника основного виробництва, що свідчить про зростання обсягів виробництва а отже і збільшення суми прибутку. Є і негативні сторони – це насамперед зниження фондовіддачі, що вказує на зменшення ефективності використання основних засобів; зростання витрат на 1 грн. обсягу товарної продукції та як наслідок збільшення повної собівартості обсягу товарної продукції, що свідчить про збільшення затратності виробництва; зменшення рентабельності реалізованої продукції, що свідчить про зниження ефективності поточних затрат підприємства, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції.

Даному підприємству для поліпшення показників діяльності необхідно насамперед збільшити ефективність використання основних засобів наприклад шляхом оновлення устаткування. Також потрібно знизити витрати на 1 грн. обсягу товарної продукції. Це дасть змогу знизити повну собівартість і як результат збільшиться прибуток та зросте рентабельність підприємства.

Список використаної літератури


1. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів, ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с.

2. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / За ред. проф. А.Г Загороднього. – Львів: «Магнолія Плюс», 2006. – 428 с.

3. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: