Xreferat.com » Рефераты по экономике » Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

Львівський національний університет імені Івана Франка


Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств


Галина Чень

Умови формування ринкової економічної системи України актуалізували проблему ефективності управління господарюючими суб’єктами як у практичному, так і теоретичному аспектах. Визначення рівня соціально-економічної ефективності функціонування підприємств є важливим завданням їх власників, споживачів, постачальників, фінансових інститутів та інших суб’єктів ринкової економіки. У сучасних кризових умовах господарювання необхідно, щоб показники соціально-економічної ефективності управління враховували всі параметри зовнішнього середовища, серед яких - ринкова кон'юнктура, екологічна безпека, орієнтація на прогресивні технології та матеріали тощо. Різноманітні існуючі моделі ефективності господарювання не завжди дають надійні результати в практиці будівельних підприємств, тому що будівельна галузь має цілий ряд специфічних особливостей, які формують її особливу організаційно-виробничу структуру та кінцеві фінансові результати.

Проблемам підвищення ефективності управління підприємствами присвячені праці таких українських та російських вчених, як В.В. Бузирева, А.В. Бусигіна, М.В. Володькіної, Д.М. Гвішиані, В.Г. Герасимчука, А.Ю. Денисова, С.А. Жданова, В.І. Кноррінга, В.М. Колпакова, В.С. Кулібанова, В.С. та інші. Серед науковців Західної Європи, які займалися такими проблемами, треба назвати в першу чергу наукові дослідження І. Ансоффа, О. Вільямсона, П. Друкера, Р. Коуза, М. Мескона, А. Файоля, Р. Холла та інших. У їхніх працях досліджено ряд показників, які оцінюють фінансовий стан діяльності підприємств. Проте єдиної системи показників, які оцінюють соціально-економічну ефективність управління саме будівельних підприємств, до цього часу ще не сформульовано. Це потребує проведення поглиблених наукових досліджень з урахуванням змінних ринкових вимог. Більшість дослідників, удосконалюючи методики оцінки ефективності, пропонують збільшення кількості фінансових показників, які на їх погляд треба включати до системи показників вимірювання ефективності [2, с.10-33]. Серед них майже відсутні показники нефінансового характеру, які іноді можуть суттєво впливати на фінансовий стан підприємства. Підсумком вимірювання ефективності є визначення кінцевих результатів діяльності підприємства та встановлення критерію ефективності. Визнання критерієм ефективності лише таких економічних показників як прибуток та різні види рентабельності, на наш погляд, є обмеженим і з цим можна погодитись тільки при певних застереженнях. На нашу думку, на підприємстві повинна існувати система критеріїв, до якої мають входити не тільки економічні показники, але й відображатися соціальні явища. Головними критеріями цієї системи крім прибутку та рентабельності, повинні бути і соціальні заходи для працівників. Необхідно зазначити, що Україна вибрала для себе на перспективу напрям руху до економічної європейської інтеграції, а це передбачає впровадження концепції соціально відповідального бізнесу (СВБ) [3, с.269-274] та концепції потрійних результатів діяльності [4]. Соціальні показники будівельних підприємств можна поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні. До зовнішніх слід віднести ті, які впливають на розвиток та функціонування підприємств через сприйняття їх діяльності безпосередньо споживачами, контрагентами на ринку, постачальниками, державою через місцеві органи влади. Внутрішні ж соціальні показники - це ті, які забезпечують працівникам даного підприємства відповідні умов праці та рівень її оплати. Виходячи з такої системи критеріїв, показники соціально-економічної діяльності підприємства повинні включати такі групи:

А) Економічні показники: показники ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності.

Б) Якісні показники.

В) Соціальні показники: зовнішні, внутрішні. Така система показників дає можливість визначити фінансовий стан підприємства, а саме - на скільки дане підприємство є на ринку ліквідним, платоспроможним, активним і рентабельним.

До групи показників ліквідності найбільш доцільно віднести такі коефіцієнти: покриття, швидкої ліквідності, абсолютної ліквідності і чистий оборотний капітал. При здійсненні аналізу платоспроможності слід включити: коефіцієнт ("К") платоспроможності, "К" фінансування, "К" забезпеченості власними оборотними засобами, "К" маневреності власного капіталу. Аналіз ділової активності визначається "К" оборотності активів, фондовіддачею, "К" оборотності власного капіталу. Точне визначення рентабельності дають такі показники: "К" рентабельності активів, "К" рентабельності власного капіталу, "К" рентабельності діяльності і "К" рентабельності продукції. Згрупована сукупність показників не буде достатньою для найбільш точного визначення фінансового стану підприємства, якщо не врахувати показники якості та соціального стану. Рівень якості продукції та соціальний стан колективу є незначною, але вагомою часткою у діяльності будівельних підприємств. Таким чином, ефективність діяльності підприємства визначається його здатністю досягати свої загальні цілі та забезпечувати баланс ефективності соціальних зв’язків між учасниками колективу. Провівши аналіз цих показників в деяких підприємствах, можна зробити висновок щодо діяльності будівельної галузі. Для прикладу наведемо аналіз такої системи показників у підприємстві ТзОВ "БК Комфортбуд-1". Будівельна Компанія працює на ринку десятий рік. ВАТ "БК "КОМФОРТБУД" сьогодні - це мережа підприємств у Києві, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді, Харкові, об'єднана єдиною стратегією розвитку - стати лідером на ринку будівельних послуг. Із динаміки показників ліквідності проаналізованого підприємства ТзОВ "Комфортбуд-1" за 2007 рік оборотній капітал перевищує короткострокову заборгованість. Борги підприємства своєчасно сплачуються. Підприємство може розширити свою діяльність. Платоспроможність не є високою, але стабільною ("К" платоспроможності - 0,17-0,2). Спостерігається залежність від залучених коштів, проте така залежність наприкінці року зменшилась. Забезпеченість оборотними засобами є достатньою. Досить добре використовуються основні і оборотні фонди. Фондовіддача має тенденцію до зростання (0,9-3,66). Власний капітал використовується ефективно. У всіх показниках рентабельності спостерігається зростання. Отже, діяльність будівельних підприємств, а саме ТзОВ "Комвортбуд-1" була достатньою для подальшого розвитку підприємства і нарощення виробничих потужностей. Проте якщо були б враховані і детально проаналізовані соціальні показники, можна було б передбачити різкий спад у виробництві 2008-2009рр. Не було передбачено зростання відсоткових ставок кредитування і зменшення частки інвесторів в діяльності будівельних підприємств Через відсутність фінансування не будується 95% будов та 96% об’єктів, а решта - через невідповідність проекту екологічним вимогам, відсутність сировини для виробництва запроектованої до випуску продукції, не укладання контрактів тощо. На основі вищезазначеного можна зробити висновок: система показників соціально економічної ефективності діяльності будівельних підприємств обов’язково повинна включати як і економічні, так і показники якості та соціального стану.

Література


1. Математический аппарат и методы формирования оптимальных параметров управления процессом функционирования строительного предприятия / В.И. Торкатюк, Коммунальное хозяйство городов Л.Н. Шутенко и др.; Под общ. ред.В.И. Торкатюка. - Харьков: ХНАГХ, 2007. - 824 с.

2. Шутенко Л.Н., Торкатюк В.И. и др. Основные направления и методы повышения эффективности реализуемости проектов в строительной отрасли Украины // Коммунальное хозяйство городов: Науч. - техн. сб. Вып.59. Сер.: Экономические науки. - К.: Техніка, 2004. - С.10-33.

3. Яницький П.С., Фурса М.В. Фактори формування соціальної відповідальності бізнесу // Матеріали V щорічної міжнар. конф. ”Розбудова менеджмент-освіти в Україні”. - К., 2003. - С.269-274.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: