Xreferat.com » Рефераты по экономике » Аналіз діяльності підприємства

Аналіз діяльності підприємства

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

Кафедра економіки підприємств


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Економічний аналіз”


Виконала:

студентка 3-го курсу

групи ОЕ-044

Малишко Ю.Ю.

Перевірила:

Поповенко Н.С.


Одеса 2007р.

Вихідні дані:


Додаток №1


Найменування виробу Обсяг виробництва, од.

Ціна одиниці,

тис.грн

Ріст(зниження) цін

на вироби у звітному періоді,%

Трудомісткість планова, н/год Зниження трудомісткості у звітному періоді,% Прямі мат витрати у плановому періоді,тис.грн Ріст цін у звітному періоді на мат витрати виробу,% Покупні вироби у плановому періоді,тис.грн Ріст цін у звітному періоді на покупні вироби,% Зниження матеріаломісткості у звітному періоді,%

план факт
А 330 280 11 +15 50

5

0,4

25

4,2

7

2
Б 420 750 8 +1 65
0,3
2,6
2
В 880 530 13 +15 70
2,1
4,1
2
Г 620 650 19 ------ 65
3,9
5,1
3
Ітого 2250 2210

Додаток №2


Загальні вихідні дані:


Даний період – квартал;

Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат – 1,5;

Коефіцієнт виконання норм – 1,2;

Число допоміжних робітників – 10% від чисельності основних робітників;

Число керівників і службовців – 5% від чисельності основних робітників;

Оплата за 1н/год. для основних працівників – 6,5 грн;

Годинна ставка допоміжних робітників – 5 грн;

Середній оклад керівних працівників – 1850 грн (у місяць);

Додаткова заробітна плата:

основних робітників – 30% від основної зарплати;

допоміжних – 20%;

Відрахування на соцстрах, до пенсійного фонду – 36%;

Витрати на утримання і експлуатацію обладнування – 80% від основної заробітної платні робітників;

Загальногосподарські витрати – 30% від ВУЕО і основної зарплати робітників;

Адміністративні витрати – 40% від ВУЕО і основної зарплати робітників;

Інші витрати – 7% від виробничої собівартості.

Додаток №3


Актив код рядка

на

початок

періоду

на

кінець періоду

1. Необоротні активи
- -
Нематеріальні активи:
- -
залишкова вартість 010 - -
первісна вартість 011 - -
накопичена амортизація 012 - -
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:
- -
залишкова вартість 030 1091 922
первісна вартість 031 8238 8047
знос 032 7147 7125
Довгострокові фінансові інвестиції:
- -

які облікуються за методом

участі в капіталі інших підприємств

040 - -
інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Відстрочені податкові активи 060 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом 1 080 1091 922
11. Оборотні активи


Запаси:


виробничі запаси 100 443 224
тварини на відрощуванні та відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 121 77
готова продукція 130 1207 1294
товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -

Дебіторська заборгованість за

товари, роботи, послуги:


- -
чиста реалізаційна вартість 160 152 70
первісна вартість 161 152 70
резерв сумнівних боргів 162 - -

Дебіторська заборгованість за

розрахунками:


- -
з бюджетом 170 245 92
за виданими авансами 180 15 -
із нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - 69
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та іх еквіваленти:
- -
в національній валюті 230 24 12
в іноземній валюті 240 1 17
Інші оборотні активи 250 - 109
Усьго за розділом 11 260 2208 1964
111. Витрати майбутніх періодів 270 1 3
БАЛАНС
3300 2889

Пасив

код

рядка

на

початок

періоду

на

кінець

періоду

1. Власний капітал
- -
Статутний капітал 300 651 651
Пайовий капітал 310 651 651
Додатковий вкладений капітал 320 632 575
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 17 17

Нерозподілений прибуток (непокритий

збиток)

350 234 378
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Усього за розділом 1 380 2185 2272
11. Забезпечення наступних витрат і платежів
- -
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Цільове фінансування 420 - -
Усього за розділом 11 430 - -
111. Довгострокові зобов язання
- -
Довгострокові кредити банків 440 - -

Інші довгострокові фінансові

зобов язання

450 - -
Відстрочені податкові зобов язання 460 18 -
Інші довгострокові зобов язання 470 - -
Усього за розділом 111 480 18 -
1V. Поточні зобов язання
- -
Короткострокові кредити банків 500 198 150
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов язаннями 510 - -
Векселі видатні 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 516 260
Поточні зобов язання за розрахунками:
- -
з одержаних авансів 540 82 66
з бюджетом 550 55 37
з позабюджетних платежів 560 - -
зі страхування 570 83 35
з оплати праці 580 163 69
з учасниками 590 - -
із внутрішніх розрахунків 600 - -
Інші поточні зобов язання 610 - -
Усього за розділом 1V 620 1097 617
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
БАЛАНС 640 3300 2889

Зміст


Вступ.

Аналіз діяльності підприємства.

2.1. Розрахунок та аналіз показників виробництва та реалізації продукції.

2.1.1. Обсяг виробництва у вартісному вимірюванні.

2.1.2. Обсяг виробництва у трудовому вимірюванні.

2.1.3. Аналіз структурних змін та їх впливу на обсяг виробництва.

2.2. Розрахунок чисельності трудового персоналу та аналіз його виконання.

2.2.1. Вплив змін у обсягу продукції на кількість основних робітників.

2.2.2. Вплив зміни трудомісткості.

2.2.3. Вплив структурних змін.

2.2.4. Перевірка вірності розрахунків.

2.3. Аналіз продуктивності праці.

2.4. Аналіз використання фонду оплати праці.

2.4.1. Розрахунок фонду оплати праці основних робітників.

2.4.1.1. Розрахунок основної заробітної плати.

2.4.1.2. Основна заробітна плата допоміжних робітників.

2.4.1.3. Розрахунок заробітної плати керівників та службовців.

2.4.1.4. Аналіз фонду оплати праці.

2.5. Аналіз виконання матеріальних ресурсів.

2.6. Аналіз собівартості продукції.

2.7. Аналіз фінансових результатів.

2.7.1. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

2.7.2. Аналіз рентабельності.

2.7.3. Аналіз фінансового стану.

Висновок

Список використаної літератури.


Вступ


Курсова робота по дисципліні „Економічний аналіз” є самостійною роботою студентів, мета якої є закріплення теоретичних знань та накопичення навичок практичного виконання економічних розрахунків. Виконання курсової роботи має показати у якій мірі студент володіє навичками самостійної роботи, вміє користуватися учбовою та довідковою літературою, статистичною та аналітичною інформацією, володіє методами економічного аналізу, здатен використовувати їх для виконання конкретної роботи. Вихідними даними для виконання курсової роботи є статистична та бухгалтерська звітність промислового підприємства.

Аналіз діяльності підприємства


Розрахунок та аналіз показників виробництва та реалізації продукції


Одним із основних показників діяльності підприємства є зростання випуску продукції.Тому аналіз діяльності підприємства розпочинають зі оцінювання результатів виконання плану виробництва. Об”єктивне оцінювання результатів діяльності підприємства щодо випуску продукції проводиться у натуральному вимірі. Узагальнюючим вимірником вважається вартісний показник. Точніше, ніж вартісний показник, характеризує обсяг виконання робіт показник трудомісткості. Тому, перш за все треба розрахувати планові та фактичні результати діяльності по цим показникам.


2.1.1 Обсяг виробництва у вартісному вимірюванні.

Аналіз діяльності підприємства , де (1)


Аналіз діяльності підприємства - обсяг виробництва, тис. грн.;

Аналіз діяльності підприємства - ціна і-го виробу, тис. грн.;

Аналіз діяльності підприємства - обсяг виробництва і-го виробу у натуральному вимірюванні;

n – Кількість найменувань виробів, в од;


Підставимо вихідні дані:

Аналіз діяльності підприємстваАналіз діяльності підприємства11*330+8


2.1.2 Обсяг виробництва у трудовому вимірюванні.

Обсяг виробництва у трудовому вимірюванні обчислюється за формулою:

Аналіз діяльності підприємства , де (2)


Аналіз діяльності підприємства - обсяг виробництва, у нормо годинах;

Аналіз діяльності підприємства - трудомісткість і-го найменування, у нормо годинах;

Аналіз діяльності підприємства - кількість і-х виробів і-го найменування, у натуральному вимірі;

Підставимо вихідні данні:


Аналіз діяльності підприємства50*330+65*420+70*880+65*620=16500+27300+61600+40300=145700нг

Аналіз діяльності підприємства(0,95*50)*280+(0,95*65)*750+(0,95*70)*530+(0,95*65)*650=13300+

+46312,5+35245+40137,5=134995 нг


Розрахунки зводимо у таблицю №1, яка має вигляд:


Таблиця №1

Обсяг виробництва продукції

Наймену-вання виробів

Ціна одиниці,

тис.грн

Обсяг виробництва,

н/год


за

планом

фактично

за

планом

фактично
А 11 12,65 16500 13300
Б 8 8,8 27300 46312,5
В 13 14,95 61600 35245
Г 19 19 40300 40137,5
Усього

145700 134995

На основі даних таблиці розраховуємо показники виконання виробничої програми та роблять висновки. Аналіз виконуємо у такій послідовності:

знаходимо відхилення фактичного обсягу від планового у абсолютному вираженні та відносному:


Таблиця №1.1

Найме-нування виробів

Обсяг виробництва,

тис.грн

Від

хилення

абс.

Від

хилення віднос

не,%

Обсяг виробництва,

н/год

Від

хилення

абс.

Від

хилення віднос

не,%


за

планом

фактично

за

планом

фактично

А 3630 3542 -88 97,58 16500 13300 -3200 80,61
Б 3360 6600 3240 196,43 27300 46312,5 19012,5 169,64
В 11440 7923,5 -3516,5 69,26 61600 35245 -26355 57,22
Г 11780 12350 570 104,84 40300 40137,5 -162,5 99,60
Усього 30210 30415,5 205,5 100,68 145700 134995 -10705 92,65

визничаємо темпи зростання та темпи приросту обсягів виробництва у вартісном вимірюванні за наступними формулами:


Аналіз діяльності підприємства; Аналіз діяльності підприємства; (3)


Розрахуємо, виходячи з даних:


Аналіз діяльності підприємства; Аналіз діяльності підприємства;


визничаємо темпи зростання та темпи приросту обсягів виробництва у трудовому вимірюванні за наступними формулами:


Аналіз діяльності підприємства; Аналіз діяльності підприємства (4)

Розрахуємо, виходячи з даних:


Аналіз діяльності підприємства; Аналіз діяльності підприємства;


Звідси можна зробити висновок, що фактичний обсяг виробництва продукції у вартісному вимірюванні був перевиконан на 0,68%, а у трудовому – недовиконан на 7,35%.


2.1.3 Аналіз структурних змін та їх впливу на обсяг виробництва

Аналізуючи динаміку обсягів виробництва слід визначити ті фактори, що спричинили таку тенденцію розвитку. Одним із важливих факторів є фактор зміни структури та асортименту. Факторна модель впливу структури на обсяг виробництва має вигляд:


Аналіз діяльності підприємства, де(5)


Аналіз діяльності підприємства - обсяг виробництва, тис.грн;

Аналіз діяльності підприємства - загальний випуск виробництва у натуральних одиницях;

Аналіз діяльності підприємства - питома вага і-го виробу;

Аналіз діяльності підприємства - ціна і-го виробу;

У процесі аналізу необхідно виключити вплив усіх факторів крім структури. Це досягається методом ланцюгових підстановок:


Аналіз діяльності підприємства,(6)

Аналіз діяльності підприємства=2210*0,14667*11=3565,548 тис.грн

Аналіз діяльності підприємства,(7)

Аналіз діяльності підприємства=2210*0,1267*11=3080,077 тис.грн


Розрахунки виконуємо за допомогою Таблиці №2:


Таблиця №2

Розрахунок впливу структурного фактору на зміну обсягу виробництва

Найме-нування виробів

Ціна одиниці, тис.грн

Обсяг випуску, в од. Питома вага, %

Фактичний обсяг при плановій структурі,

од.

Обсяг виробництва при плановій

структуріза

планом

фактично

за

планом

фактично

за

планом

фактично
А 11 330 280 14,667 12,670 41,068 3565,548 3080,077
Б 8 420 750 18,667 33,937 140,003 3300,326 6000,062
В 13 880 530 39,111 23,982 207,288 11236,59 6890,029
Г 19 620 650 27,556 29,412 179,114 11570,76 12350,098
Усього
2250 2210 100,0 100,0
29673,288 28320,266

Величина впливу дорівнює:


Аналіз діяльності підприємства,(8)

Аналіз діяльності підприємства=28320,266-29673,228=-1352,962 тис.грн


Вплив структурного фактору можливо також визначити за допомогою методу абсолютних різниць. Спочатку треба проаналізувати як зміниться середній рівень ціни, а потім, перемножив одержаний результат на фактичний обсяг виробництва визначити розмір впливу. Розрахунок виконується у вигляді таблиці:

Таблиця №3

Розрахунок зміни середньої ціни

Наймену-вання виробів

Ціна одиниці,

тис.грн

Структура обсягу виробництва Зміна середньої ціни, тис.грн


план факт відхилення
А 11 14,667 12,670 -1,997

11*0,01997=

-0,21967

Б 8 18,667 33,937 15,27 1,2216
В 13 39,111 23,982 -15,129 -1,96677
Г 19 27,556 29,412 1,856 0,35264
Усього
100,0 100,0
-0,6122

Величина загального впливу дорівнює:


Аналіз діяльності підприємства, (9)

Аналіз діяльності підприємства=-0,6122*2210=-1352,962 тис.грн


Аналізуя отримані результати, можна зробити висновок, що фактична структура реалізованої продукції значно відрізняється від планової, тобто

значно впала питома вага виробу А та В;

значно зросла питома вага виробу Б та Г.

Далі проводимо аналіз виконання плану за асортиментом одним із засобів: „Спосіб найменшого числа”, найменшого відсотку виконання плану щодо виробів, шляхом співвідношення кількості виробів, щодо яких план виконано повністю, і загальної кількості планових позицій.

Розрахунки зведемо у Таблицю №4


Таблиця №4

Найменування виробу

Обсяг виробництва у

планових цінах,тис.грн

% виконання плану Обсяг продукції зарахованої виконання планового асортименту, тис.грн

за планом фактично

А 3630 3080 84,85 3080
Б 3360 6000 178,57 3360
В 11440 6890 60,23 6890
Г 11780 12350 104,84 11780
Усього 30210 28320 93,74 25110

Аналіз діяльності підприємства

(10)


Аналізуя дані, можу зробити висновок, що план по виробництву продукції недовиконали на 6,26%, та недовиконали план по асортименту на 16,88%.


2.2 Розрахунок чисельності трудового персоналу та аналіз його виконання


Перш за все треба визначити кількість основних робітників за формулою:


Аналіз діяльності підприємства, де (11)


Аналіз діяльності підприємства - обсяг випуску в н/год (за планом та фактично);

Аналіз діяльності підприємства - ефективний фонд часу робітника, в год.

Аналіз діяльності підприємства - коефіцієнт виконання норм (за умови 1,2).

Спочатку визначимо ефективний фонд часу:


Аналіз діяльності підприємства=(90-28)*8=496год.


Підставимо вихідні дані у формулу:

Аналіз діяльності підприємства чол.

Аналіз діяльності підприємствачол.


Чисельність допоміжних робітників, керівників та службовців обчислюємо у відсотках від кількості основних робітників.

Чисельність допоміжних робітників:


Аналіз діяльності підприємства,(12)

Аналіз діяльності підприємства чол.

Аналіз діяльності підприємства чол.


Чисельність керівників та службовців:


Аналіз діяльності підприємства,(13)

Аналіз діяльності підприємства чол.

Аналіз діяльності підприємства чол.


Розрахунки зводимо у таблицю та аналізуємо зміни у струкрурі трудових ресурсів.


Таблиця №5

Склад та структура трудових ресурсів

Категорії персоналу за планом фактично Відхилення

Кількість

осіб

Питома вага,%

Кількість

осіб

Питома вага,% осіб %
Працівники всього у т.ч 283 100 262 100 -21 -
основні 245 86,572 227 86,641 -18 0,069
допоміжні 25 8,834 23 8,779 -2 -0,055
керівники та службовці 13 4,594 12 4,58 -1 -0,014

Виходячи з даних можна зробити висновок, що кількість фактичних робітників зменшилась в порівнянні з плановою на -21 чоловіка. На це вплинула зміна кількості основних робітників на -18 чол., допоміжних на -2 чол.,керівників та службовців на -1 чол.

На зміну кількості працівників впливає обсяг виробництва, структура випуску продукції, зміни у технічному рівні виробництва. Для визначення впливу кожного із факторів виконується відповідний аналіз.


2.2.1 Вплив змін у обсягу продукції на кількість основних робітників


Аналіз діяльності підприємства , де (14)


Аналіз діяльності підприємства - зменшення кількості основних робітників, осіб;

Аналіз діяльності підприємства - планова кількість основних робітників, осіб;

Аналіз діяльності підприємства - індекс росту обсягу виробництва у вартісному вимірюванні.

Аналіз діяльності підприємства чол.


2.2.2 Вплив зміни трудомісткості:


Аналіз діяльності підприємства , де(15)


Аналіз діяльності підприємства - величина зміни кількості основних робітників за рахунок зміни трудомісткості, осіб;

Аналіз діяльності підприємства - зміна трудомісткості по загальному обсягу продукції, н/год.

Аналіз діяльності підприємства,(16)


Визначимо цю зміну виходячи з даних:


∆t=(330(0,95*50)+420(0,95*65)+880(0,95*70)+620(0,95*65))-(330*50+420*65+

+880*70+620*65)=138415-145700=-7285н/год.

Аналіз діяльності підприємства чол.


2.2.3 Вплив структурних змін:


Аналіз діяльності підприємства , де(17)


Аналіз діяльності підприємства - величина зміни кількості робітників за рахунок структури виробленої продукції, осіб;

Аналіз діяльності підприємства - відносна трудомісткість на 1000 грн. виробленої продукції, фактична та планова, грн.

Визначимо:


Аналіз діяльності підприємствагрн.

Аналіз діяльності підприємствагрн.


Підставимо дані:

Аналіз діяльності підприємства чол.


2.2.4 Перевірка вірності розрахунків:


Аналіз діяльності підприємства , де (18)


Аналіз діяльності підприємства - загальне відхилення кількості.

Підставимо дані:


Аналіз діяльності підприємства= 2-7-13=-18 чол.


Аналізуя отримані дані можна зробити висновок, що зниження приросту основних робітників виникло за рахунок зміни обсягу випуску та збільшення чисельності робітників на 2 чол., за рахунок впливу структурних змін та зменшення чисельності на 13 чол., за рахунок впливу зміни трудомісткості та зменшення чисельності на 1 чол.


2.3 Аналіз продуктивності праці


Аналіз продуктивності праці розпочинають із розрахунку її рівня за планом та фактично (працюючих та основних робітників).


Аналіз діяльності підприємства; Аналіз діяльності підприємства , де(19)


Аналіз діяльності підприємства - продуктивність праці працюючих, основних робітників відповідно, в грн.

При виконанні аналізу продуктивності праці вивчають її рівень, відхилення від плану темпів росту та приросту, а також вплив структури працівників.

Підставимо дані, та отримаємо виробітку на одного робітника:


Аналіз діяльності підприємства тис. грн./чол.

Аналіз діяльності підприємства тис. грн./чол.


Визначимо відхилення продуктивності праці одного робітника:


Аналіз діяльності підприємства тис. грн./чол


Підставимо дані, та отримаємо виробітку на одного працюючого:


Аналіз діяльності підприємства тис. грн./чол.

Аналіз діяльності підприємства тис. грн./чол.


Визначимо відхилення продуктивності праці на одного працівника:


Аналіз діяльності підприємства тис. грн./чол.


А тепер визначимо темпи росту та приросту рівня продуктивності праці за наступними формулами:


Аналіз діяльності підприємства; Аналіз діяльності підприємства; (20)(20)

Визначаємо темп росту та приросту на одного працівника відповідно:


Аналіз діяльності підприємства

Аналіз діяльності підприємства


Звідси можна зробити висновок, що продуктивність праці збільшилась на 8,8%, що доводить вплив зниження чисельності працівників на підприємстві.

Розрахунок впливу структурного фактору виконують засобом ланцюгових підстановок, виходячи з такої моделі:


Аналіз діяльності підприємства, де(21)


Аналіз діяльності підприємства - питома вага основних робітників у загальній кількості робітників;

Аналіз діяльності підприємства - питома вага робітників у загальній кількості працюючих.

Виходячи з даних, отримуємо:


Аналіз діяльності підприємства

Аналіз діяльності підприємства

Аналіз діяльності підприємства

Аналіз діяльності підприємства

Аналіз діяльності підприємства тис.грн./чол.

Аналіз діяльності підприємства тис.грн./чол.

За рахунок збільшення продуктивності праці основних робітників, продуктивність праці працівників змінилась: 116,01-106,75=9,26 тис.грн/чол.

За рахунок збільшення питомої ваги основних робітників у загальній кількості робітників, продуктивність праці працівників змінилась: 116,09-116,01=0,08 тис.грн./чол.

За рахунок збільшення питомої ваги робітників у загальній кількості працюючих, продуктивність праці працівників змінилась: 116,099-116,09=0,009 тис.грн/чол.

Перевірка: 9,26+0,08+0,009=9,349тис.грн/чол.

Висновок: продуктивність праці змінилась на 9,349 за рахунок збільшення продуктивності праці основних робітників на 9,26, за рахунок збільшення питомої ваги основних робітників у загальній кількості робітників на 0,08, за рахунок збільшення питомої ваги робітників у загальній кількості працюючих на 0,009.

Завершальним етапом використання трудових ресурсів є обчислення впливу факторів на обсяг виробництва. Цей розрахунок виконуємо трьома методами: методом ланцюгових підстановок, інтегральним та індексним.

Визначимо вплив чисельності і продуктивності праці на обсяг методом ланцюгових підстановок:

Загальний вплив на ОВ:


Аналіз діяльності підприємства тис.грн.

Аналіз діяльності підприємстватис.грн.


а) вплив зміни чисельності:


Аналіз діяльності підприємства,(22)

Аналіз діяльності підприємстватис.грн

б) вплив продуктивності праці:


Аналіз діяльності підприємстватис.грн.


За рахунок впливу чисельності, обсяг змінився:


27968,5-30210=-2241,5т.грн


За рахунок впливу продуктивності праці, ОВ змінився:


30415,5-27968,5=2447тис.грн

Перевірка: 2447-2241,5=205,5тис.грн


Висновок: Обсяг виробництва змінився на 205,5 тис.грн за рахунок чисельності він зменшився на 2241,5тис.грн, за рахунок продуктивності він збільшився на 2447тис.грн.

Визначимо вплив чисельності і продуктивності труда на обсяг інтегральним методом:

а) влияние изменения численности:


Аналіз діяльності підприємства , де (23)


Аналіз діяльності підприємства - планова продуктивність праці на одного працюючого;

Аналіз діяльності підприємства - приріст производительности;

Аналіз діяльності підприємства - прирост численности.


Аналіз діяльності підприємстватис. грн

б) вплив продуктивності праці:


Аналіз діяльності підприємства , де (24)


Аналіз діяльності підприємства - плановая производительность труда;

Аналіз діяльності підприємства - прирост производительности

Аналіз діяльності підприємства - прирост численности.


Аналіз діяльності підприємстватис. грн

Перевірка:2547,6025-2339,9145=205,5 тис.грн


Висновок: За рахунок впливу чисельності ОВ зменшився на 2339,9145т.грн., а за рахунок впливу продуктивності праці ОВ збільшився на 2547,6025т.грн

Визначимо вплив чисельності і продуктивності труда на обсяг індексним методом:

Загальний вплив:


Аналіз діяльності підприємства,(25)


а) индекс влияния численности:


Аналіз діяльності підприємства, де (26)

Аналіз діяльності підприємства

б) индекс влияния выработки:


Аналіз діяльності підприємства (27)

Аналіз діяльності підприємства

Перевірка: Аналіз діяльності підприємства


Висновок: За рахунок впливу чисельності та продуктивності обсяг виробництва збільшився у 1,0069 рази.


2.4. Аналіз використання фонду оплати праці:


Розрахунок планового та фактичного фонду заробітної плати виконується по різним категоріям працюючих.


2.4.1 Розрахунок фонду оплати праці основних робітників:

2.4.1.1 Розрахунок основної заробітної плати:


Аналіз
    <div class=

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: