Xreferat.com » Рефераты по экономике » Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

регулярно: втрати від стихійного лиха, техногенних катастроф і аварій; відшкодування збитків від надзвичайних подій.

Призначення звіту про фінансові результати полягає передусім у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Послідовність розрахунку цього показника містить визначення таких його складових.

Чистий доход (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначають вирахуванням з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, інших вирахувань з доходу.

Валовий прибуток (збиток) розраховують як різницю між чистим доходом(виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначають як суму валового прибутку (збитку), інших операційних доходів за мінусом адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування розраховують як суму прибутку (збитку) від операційної діяльності доходу від участі в капіталі, інших фінансових доходів, інших доходів за мінусом фінансових витрат, втрат від участі в капіталі, інших ви трат.

Прибуток від звичайної діяльності – це різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і податком на прибуток. Збиток від звичайної діяльності співпадає із збитком від звичайної діяльності до оподаткування.

Чистий прибуток (збиток) визначають як суму прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного доходу за мінусом надзвичайних витрат і податків з надзвичайного прибутку.

Аналіз формування, структури і динаміки фінансових результатів діяльності підприємства здійснюється за даними таблиці 9.

Провівши детальний аналіз фінансової діяльності підприємства, можна зробити наступні висновки. В період з 2007 по 2009 роки ми бачимо разом із зростанням витрат також зростає чистий прибуток. А проаналізувавши тенденцію, можна сказати, що фінансові результати фірми будуть надалі покращуватись


Таблиця 9 – Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Показники 2007 р. 2008 р. 2009 р. Зміни у % до

сума, тис. грн. Питома вага, % сума, тис. грн. Питома вага, % сума, тис. грн. Питома вага, % 2007 р. 2008 р.
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3575,3 6482,3 11252 81,307862 73,580365
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3211 7465,6 14160,4 132,50078 89,675311
У % до доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 89,8 115,2 125,8
Операційні витрати 10044,4 100 –2382 100 –10527,3 100 –123,71471 341,95214
У тому числі а) собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2419,7 24,1 –4101,3 172,2 –6794,2 64,5 –269,49622 65,659669
б) адміністративні витрати 576,6 5,7 –256,8 10,8 –718,3 6,8 –144,53694 179,71184
в) витрати на збут 47,5 0,5 –11,5 0,5 –75,9 0,7 –124,21053 560
г) інші операційні витрати 7000,6 69,7 1987,6 –83,4 –2938,9 27,9 –71,608148 –247,86174
Валовий прибуток (збиток) 891,3 1002,3 1549,4 12,453719 54,584456
У % до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 27,8
13,4 10,9
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 0 509,7 0 0
Фінансові та інвестиційні доходи 209,9 187,9 59,9 –10,481182 –68,121341
Фінансові та інвестиційні витрати –149,7 –102,9 –59,4 –31,262525 –42,274052

Похожие рефераты: