Xreferat.com » Рефераты по экономике » Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

Зміст


1. Загальна характеристика ВАТ «Володарка»

2. Дослідження операційної та фінансової діяльності ВАТ «Володарка»

3. Кадрова діяльність ВАТ «Володарка»

4. Інвестиційна діяльність ВАТ «Володарка»

5. Характеристика маркетингової діяльності ВАТ «Володарка»

6. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ «Володарка»

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел


1. Загальна характеристика ВАТ «Володарка»


Відкрите акціонерне товариство "Володарка" створено згідно з рішенням засновника (засновників) від "18"березня 1993 року.

Найменування Товариства:

повне найменування – Відкрите акціонерне товариство «Володарка».

скорочене найменування – ВАТ «Володарка».

комерційне (фірмове) найменування – ВАТ «Володарка».

Місцезнаходження Товариства: Вінницька обл., Старомiський рн. 21001 м. Вiнниця вул. Коцюбинського б. 39.

ВАТ «Володарка» є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та статуту.

Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво швейних виробів (крім пошиття на замовлення населення);

- роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;

- оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

У разі необхідності у статуті Товариства, яке активно займається зовнішньоекономічною діяльністю, положення щодо її здійснення можуть бути викладені більш детально у вигляді окремого розділу статуту.

Статутний капітал Товариства становить 4005,9 тисяч гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на акції і становить 213078 акцій.

Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. На дату заснування Товариства кількість акцій, що купувалася засновниками, та їхня частка у статутному капіталі складала половину акцій.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;

- додаткового випуску акцій.

Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;

- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним 30 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Але не менше 25 відсотків статутного капіталу.

Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються загальними зборами за пропозицією наглядової ради. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та статуту ВАТ «Володарка». На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться їх власникам у першу чергу порівняно з акціонерами - власниками простих акцій. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться у заздалегідь визначеному розмірі, незалежно від розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться за рахунок резервного фонду.

Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються протягом 3 місяців з дати прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням загальних зборів акціонерів. За прострочення виплати дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 10 відсотків річних з простроченої суми.

Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- до повної сплати всього статутного капіталу;

- при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до розміру, меншого ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду;

- в інших випадках, встановлених законом.

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів;

- наглядова рада;

- правління;

- ревізійна комісія.

Загальні збори є вищим органом Товариства.

У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це правління Товариства.

Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Товариства.

Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства.

Наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 7 членів строком на три роки.

Порядок формування наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів наглядової ради встановлюються у Положенні про наглядову раду.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами.

Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради регулюється Положенням про наглядову раду.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 членів строком на 5 років.

Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.

Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, голова ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).

Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

1) ця особа є однією із сторін такого правочину;

2) бере участь у правочині як представник або посередник;

3) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;

4) внаслідок такого правочину придбає майно;

5) є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно.

Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається наглядовою радою.

У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням загальних зборів за поданням наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.

Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб (Додаток А).


2. Дослідження операційної та фінансової діяльності ВАТ «Володарка»


ВАТ «Володарка» являється одним із найбільших виробників текстильних виробів, що розповсюджуються як у межах держави, так і за її межами.

Робота підприємства направлена на розвиток та удосконалення продукції підприємства. Розширення асортименту, запуск у виробництво нових виробів та ліній виробництва одягу.

Якість продукції ВАТ «Володарка» відповідає світовим стандартам якості, про що свідчить відповідність її міжнародним стандартам якості та попит серед іноземних покупців.

На підприємстві працює відділ контролю якості, що дозволяє підтримувати стандарти якості продукції ВАТ «Володарка». Це дає можливість підтримувати якість продукції та на досить високому рівні конкурувати на ринку виготовлення швейних виробів. Незважаючи на те, що підприємство являється одним із небагатьох підприємств, що займається пошиттям чоловічих костюмів. Воно підтримує високий рівень якості, навіть при монопольному становищі на ринку швейних виробів.

Для більш повної характеристики Відкритого акціонерного товариства «Володарка» розглянемо його основні економічні показники та їх динаміку на протязі 2007-2009 рр. (табл. 2.1).


Таблиця 2.1

Рівень та динаміка основних економічних показників ВАТ «Володарка» 2007-2009 рр.

№ п/п Показники Роки Відносне відхилення звітного року від, %


2007 р. 2008 р. 2009 р.

2007 р.


2007


2008 р.


1 2 3 4 5 6 7
1 Обсяг продукції (робіт, послуг), у порівняльних оптових цінах, тис. грн. 32502 35604,4 41504 21,7 14,21
2 Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) у порівняльних цінах, тис. грн. 31804 34942 40542 21,55 13,8
3 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн. 6,9 1,0 - - -
4 Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 25715 28363 31691 18,85 10,5
5 Середньооблікова чисельність працівників основного виду діяльності, осіб. 1559 1423 1183 -31,8 -20,3
6 Фонд оплати праці, тис. грн. 16384 17127 19841 17,42 13,67
7 Середня продуктивність праці, грн. на особу 20,84 25,02 35,08 40,68 28,74
8 Рентабельність капіталу 1,42 1,54 1,61 11,26 10,4
9 Середньорічна заробітна плата 10,5 12,01 16,77 37,38 28,4

Показники діяльності ВАТ «Володарка» наведені в таблиці 2.1 свідчать про досить високий рівень росту прибутків підприємства, що відображається на кількості робочих місць, чистому прибутку підприємства, заробітній платі, фонду оплати праці, рентабельності, продуктивності праці та інших показниках, які характеризують фінансовий стан підприємства, його економічний потенціал.

Так, у порівнянні 2007-2009 рр. обсяг продукції збільшився на 21,7%, що свідчить про збільшення обороту продукції, запровадженні системі знижок, що дозволяють користуватися послугами та товарами саме цього підприємства; урізноманітненні товарів, що знаходяться на реалізації; збільшенні експорту товарів.

Чистий дохід від реалізації на протязі 2007-2009 рр. збільшився на 21,55%. Даний показник свідчить, що ВАТ «Володарка» на протязі аналізованого періоду збільшило свій чистий дохід за рахунок збільшення обсягу реалізованої продукції, а не за рахунок безпідставного підняття цін.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування на протязі 2007-2009 рр. поступово зменшувалась і досягла 0.

На 31,8% зменшилась кількість працівників на протязі 2007-2009 рр., що свідчить про те, що на підприємстві проводиться модернізація та переоснащення виробництва. Оскільки обсяг продукції та чистий дохід на ВАТ «Володарка» зростають, а кількість працівників зменшується, що свідчить про модернізацію і технічне удосконалення виробничого процесу.

Фонд оплати праці зріс на 17,42%, що свідчить про зростання заробітних плат на ВАТ «Володарка».

Зросла середня продуктивність праці на 40,68%, що свідчить про впровадження новітніх методик удосконалення організації праці, модернізації виробництва та комп’ютеризації процесу виробництва.

Середньорічна заробітна плата зросла на 37,38%, як наслідок зростання фонду оплати праці та продуктивності праці на ВАТ «Володарка».

З кожним роком зростає рентабельність підприємства.

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити за допомогою системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище ВАТ «Володарка».

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

оцінка становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану ВАТ «Володарка» є дані:

- баланс (форма №1) [Б, Д, Ж];

- звіт про фінансові результати (форма №2) [В, Е, З].

Розрахуємо показники оцінки майнового стану ВАТ «Володарка».

Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженні. Цей показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства. ВАТ «Володарка» на кінець 2007 року мало баланс в розмірі 30906,3 тис. грн., на кінець 2008 року – 31115,5 тис. грн., а на кінець 2009 року – 31240 тис. грн., тобто за період 2007-2009 років сума господарських коштів, що їх ВАТ «Володарка» має у розпорядженні зростає, що свідчить про позитивну тенденцію в діяльності ВАТ «Володарка».

Показник коефіцієнту зносу основних засобів характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Використовується в аналізі для характеристики стану основних засобів. Знос основних засобів у 2007 році складав 53,3%, у 2008 році – 54,4%, у 2009 році – 61,4%, тобто спостерігається тенденція до зростання зносу основних засобів за аналізований період, що є позитивною тенденцією для ВАТ «Володарка». Окрім того спостерігається значна тенденція зносу основних засобів, тому ВАТ «Володарка» потребує модернізації основних засобів та їх повного оновлення.

Коефіцієнт оновлення основних засобів показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби. Для ВАТ «Володарка» коефіцієнт оновлення основних засобів в 2007 році складав 0,53%, в 2008 році – 0,54%, в 2009 році – 0,61%, що показує динаміку постійного зростання оновлення основних засобів.

Коефіцієнт вибуття основних засобів показує, яка частина основних засобів, з якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причини зносу та з інших причин. ВАТ «Володарка» коефіцієнт вибуття основних засобів у 2007 році складав 0,60%, в 2008 році – 0,56%, в 2009 році – 0,58%, що показує динаміку зменшення вибуття основних засобів за період 2007-2009 роки. Невисоку частку вибуття основних засобів у 2009 році пояснюється незначним зношенням основних засобів ВАТ «Володарка».

Дані стосовно майнового стану ВАТ «Володарка» наведено в таблиці 2.2.


Таблиця 2.2

Оцінка майнового стану ВАТ «Володарка» період 2007-2009 років

Показник Роки Відхилення (+/-)

2007 р. 2008 р. 2009 р.
2007 2008
Коефіцієнт зносу основних засобів, % 0,53 0,54 0,61 13,11 11,47
Коефіцієнт придатності, % 0,47 0,46 0,39 -20,5 -17,94
Коефіцієнт оновлення основних засобів, % 1,87 1,8 1,62 -15,4 -11,11
Коефіцієнт вибуття основних засобів 0,60 0,56 0,58 -3,44 3,44

Таким чином, можна зробити висновки, що за аналізований період спостерігається зростання суми господарських коштів, що їх ВАТ «Володарка» має у розпорядженні. Позитивною тенденцією господарської діяльності ВАТ «Володарка» є значна модернізація виробництва та ведення нового обладнання у виробничий процес.

Ліквідність балансу - це ступінь покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких у гроші відповідає строку погашення платіжних зобов’язань. Ліквідність балансу залежить від ступеня відповідності величини наявних платіжних коштів величині боргових зобов’язань.

Аналізуючи ліквідність підприємства, використовують такі показники:

- коефіцієнт абсолютної ліквідності;

- коефіцієнт швидкої (проміжної, суворої) ліквідності;

- коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш жорстким критерієм платоспроможності й ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокової заборгованості воно може погасити в поточний момент або найближчим часом. Для ВАТ «Володарка» коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) складав у 2007 році складає 0,004%, у 2008 році – 0,006%, у 2009 році – 0,022%, даний показник є вищим нормативного рівня та має тенденцію до збільшення і показує, що у разі звернення всіх кредиторів по короткостроковим зобов’язанням підприємство зможе погасити значну частину поточної заборгованості.

Коефіцієнт швидкої (проміжної, суворої) ліквідності, або коефіцієнт кислотного тесту допомагає оцінити можливість погашення підприємством короткострокових зобов’язань у разі його критичного стану [2, с. 54]. Теоретичне найнижче значення цього показника - 1, найвище - 2. Для ВАТ «Володарка» коефіцієнт швидкої ліквідності складав у 2007 році складає 0,99%, у 2008 році – 1,07%, у 2009 році – 1,62%, що має позитивну тенденцію до зростання.

Коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності) вимірює загальну ліквідність і показує, якою мірою поточні кредиторські зобов’язання забезпечуються поточними активами, тобто скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов’язань. Теоретичне значення цього показника — 1,5-2,5. Для ВАТ «Володарка» коефіцієнт покриття загальний складав у 2007 році складає 1,24%, у 2008 році – 1,34%, у 2009 році – 1,88% та мав постійну тенденцію до збільшення та вказував на позитивну тенденцію забезпечення поточних зобов’язань підприємства оборотними активами ВАТ «Володарка». Дані фінансового стану ВАТ «Володарка» показники вказані в табл. 2.3.


Таблиця 2.3

Оцінка ліквідності ВАТ «Володарка» за період 2007-2009 років

Показник Роки Відхилення (+/-)

2007 2008 2009
2007 2008
Коефіцієнт покриття загальний, % 1,24 1,34 1,88 34,04 28,72
Коефіцієнт швидкої ліквідності, % 0,99 1,07 1,62 38,88 33,95
Коефіцієнт абсолютної ліквідності, % 0,004 0,006 0,022 81,8 72,72

Таким чином, спостерігається стабільна тенденція до зниження ліквідності активів ТОВ «Бріктон», значна їх частина не відповідає встановленим нормативам, що свідчить про недостатній запас товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, що пов’язано зі специфікою галузі та діяльністю підприємства.

Платоспроможність - це можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов’язання. Коли підприємство має добрий фінансовий стан, воно стійко платоспроможне, у противному разі воно періодично або постійно неплатоспроможне.

Маневреність грошових коштів ВАТ «Володарка» у 2007 році складає 0,1%, у 2008 році – 0,2%, у 2009 році – 0,8%, даний показник є нижчим нормативного, що зумовлено специфікою діяльності ВАТ «Володарка» та структурою активів підприємства.

Частина власних оборотних коштів у покритті запасів - це вартість запасів, яка покривається власними оборотними коштами. Рекомендована нижня межа цього показника – 50%, для ВАТ «Володарка» частина власних оборотних коштів у покритті запасів складає у 2007 році – 47%, у 2008 році – 57%, у 2009 році – 137% та має тенденцію до збільшення.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує частку власності самого підприємства у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Для ВАТ «Володарка» коефіцієнт концентрації власного капіталу складає у 2007 році – 64%, у 2008 році – 64%, у 2009 році – 63%, тому даний показник має негативну тенденцію до спаду.

Коефіцієнт концентрації залученого (позикового капіталу) відповідно складає 35%, 35% та 36%.

Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим до попереднього показника. Для ВАТ «Володарка» коефіцієнт фінансової залежності складає у 2007 році – 153%, у 2008 році – 155%, у 2008 році – 156%, що показує значну фінансову залежність підприємства, оскільки його діяльність фінансується за рахунок запозичених коштів.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано. Для ВАТ «Володарка» коефіцієнт маневреності власного капіталу складає у 2007 році – 8%, у 2008 році – 13%, у 2009 році – 33%, що показує позитивну тенденцію маневреності власного капіталу підприємства.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів характеризує структуру капіталу. Для ВАТ «Володарка» коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів складає у 2007 році – 15%, у 2008 році – 13,6%, у 2009 році – 16%, що за аналізований період підприємство залучало довгострокові вкладення.

Дані стосовно фінансового стану підприємства занесемо до табл. 2.4.


Таблиця 2.4

Оцінка майнового стану ВАТ «Володарка» за період 2007-2009 років

Показник Роки Відхилення (+/-)

2007 2008 2009
2007 2008
Маневреність грошових коштів, % 0,001 0,002 0,008 87,5 75,0
Частина власних оборотних коштів у покритті запасів, % 0,47 0,57 1,37 65,7 58,4
Коефіцієнт концентрації власного капіталу, % 0,64 0,64 0,63 -1,6 -1,6
Коефіцієнт концентрації залученого (позикового капіталу), % 0,35 0,35 0,36 2,8 2,8
Коефіцієнт фінансової залежності, % 1,53 1,55 1,56 1,92 0,64
Коефіцієнт маневреності власного капіталу, % 0,08 0,13 0,33 75,7 60,6
Коефіцієнт довгострокового залучення позичкових коштів, % 0,15 0,13 0,16 6,2 18,7

Таким чином, проаналізувавши фінансову стійкість та залежність підприємства можна зробити висновки, що підприємство є фінансово стійким та майже не залежить від короткострокових позичальників.

Приймання продукції за кількість та якістю на ВАТ «Володарка» здійснюється на основі встановлених нормативів та законодавчих актів, як місцевого, так і міжнародного значення.

У разі виявлення недостачі товарів та сировини або виявлення неналежної їх якості складається акт недостачі товарів чи сировини або неналежної їх якості.

Товари та сировини на підприємстві зберігається із встановленими стандартами та повністю відповідає міжнародним стандартам зберігання товарів та сировини даного роду.

Доставка та розміщення продукції підприємства здійснюється як самим підприємством так і його торговими партнерами. Загалом продаж товарів ВАТ «Володарка» здійснюється як на фірмових магазинах підприємства, так і в торгових мережах із світовим іменем.

Загалом на підприємстві досить доцільним є розширення власної мережі підприємства, яка стимулюватиме розповсюдження продукції, її доступності серед середнього класу, якість продукції, яка відповідає стандартам підприємства.

На ВАТ «Володарка» працює система матеріальної відповідальності, що відповідає чинному трудовому законодавству. Так, при виявленні недостачі при прийманні товарів чи сировини, працівники, які мають до цього причетність несуть матеріальну відповідальність. Причетність до відсутності товарів свідчить акт недостачі.


3. Кадрова діяльність ВАТ «Володарка»


На даний час на підприємстві ВАТ “Володарка» працює 1293 працівники, в тому числі по категоріях, які приведені в наступній таблиці (табл. 3.5 і 3.6).


Таблиця 3.5

Структура персоналу Відкритого акціонерного товариства «Володарка»

Категорія Всього осіб Із загальної чисельності


Жінки Чоловіки
Чисельність штатних працівників на кінець 2007 року, з них: 1293 851 448
Чисельність працівників, що закінчили вищі заклади освіти:


1-2 рівня акредитації 182 24 133
3-4 рівня акредитації 96 5 29

Таблиця 3.6

Чисельність працівників по віку

Чисельність працівників по віку: Всього Із загальної чисельності


Жінки Чоловіки
50-54 роки 291 262 19
55-59 років 38 30 13
15-28 років 301 291 82

Відділ кадрів ВАТ «Володарка» систематично планує свою роботу, веде самостійне діловодство, має штампи встановлених зразків для оформлення трудових книжок, прийому на роботу і звільнення.

Основними задачами відділу кадрів ВАТ «Володарка» є:

- забезпечення дотримання у всіх підрозділах підприємства ринкових принципів підбору кадрів;

- забезпечення правильного сполучення досвідчених старих кадрів з молодими фахівцями, своєчасне і якісне комплектування апарату підприємства фахівцями;

- забезпечення і здійснення контролю за виконанням трудового законодавства, наказів, вказівок і рішень вищестоящих організацій з питань роботи з кадрами;

- вивчення практичної діяльності керівників і фахівців, забезпечення на цій основі правильного розміщення кадрів, створення і виховання резерву кадрів для висування на керівні й інженерно-технічні посади;

- участь у роботі з виховання кадрів у дусі відповідальності за доручену справу, строгого дотримання державної дисципліни, принциповості і непримиренності до недоліків у роботі, у дусі дотримання моральних норм нашого суспільства.

- організація роботи з підвищення ділової кваліфікації керівних і інженерно-технічних працівників, організація виробничо-економічного навчання з усіма працівниками підприємства;

Аналіз підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на ВАТ «Володарка» приведено в таблиці 3.7.


Таблиця 3.7

Аналіз підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на ВАТ «Володарка»


Всього Із загальної чисельності


Жінки Чоловіки
Навчено новим професіям (підготовка, перепідготовка, суміжні професії) 30 30 -
Підвищили кваліфікацію 82 42 13

Працівник по кадрам підприємства повинен знати:

- основи трудового законодавства;

- положення, інструкції й інші керівні матеріали, що стосуються роботи з кадрами, обліку особового складу на підприємствах, збереження документів у відділах кадрів;

- положення про порядок призначення і виплати державних посібників;

- порядок оформлення прийому, переходу і звільнення працівників;

- ведення і збереження їх трудових книжок і особистих справ, а також ведення обліку руху кадрів;

- керівні матеріали з питань підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

- порядок складання звітності по кадрам.

Працівники по кадрам ВАТ «Володарка» виконують наступні функціональні обов'язки:

- розробляють плани комплектування підприємства кадрами з врахуванням зміни складу працюючих у зв'язку з впровадженням нової техніки і технології виробничих процесів, а також запровадженням у дію нових виробничих потужностей;

- розробляють номенклатуру посад і пропозиції про призначення, переміщення і звільнення працівників, що входять у неї;

- підбирають кадри на заміщення працівників, оформляють документи і представляють їх на затвердження керівнику підприємства чи вищим органам;

- систематично вивчають ділові якості керівників і фахівців з метою підбору кадрів на заміщення посад, що входять у номенклатуру даного підприємства;

- проводять під управлінням ради директорів ВАТ «Володарка» необхідну організаторську роботу зі створення резерву кадрів для висування на керівні й інженерно-технічні посади номенклатури підприємства, об'єднання і номенклатури вищих органів управління, планують, організують і контролюють роботу з резервом на висування;

- розробляють перспективні і річні плани потреби у фахівцях, з вищою і середньою фаховою освітою. Оформляють документацію молодих фахівців і здійснюють контроль за їх використанням на роботі, сприяють створенню їм нормальних житлово-побутових умов;

- перевіряють обґрунтованість пропозицій, що представляються, про призначення, переміщення і звільнення працівників підлеглих підрозділів і дають свій висновок;

- здійснюють контроль за виконанням законодавства України, наказів і розпоряджень вищестоящих організацій з питань роботи з кадрами;

- здійснюють контроль за дотриманням порядку призначення, переміщення і звільнення працівників підлеглих підрозділів, проводять перевірки, дають вказівки і розробляють заходу щодо усунення недоліків, узагальнюють і поширюють позитивний досвід роботи з кадрами;

- разом із громадськими організаціями проводять роботу по зміцненню трудової і виробничої дисципліни на підприємстві;

- розробляють і аналізують матеріали, що характеризують кількісний і якісний склад керівних і інженерно-технічних працівників, представляють їх керівництву і вищим органам;

- організують разом з керівниками підрозділів, а також із громадськими організаціями роботу з вивчення причин плинності кадрів, вживають заходів по закріпленню на підприємстві робочих і інженерно-технічних кадрів, всіляко спираючи в цій роботі на допомогу суспільних відділів чи кадрів суспільних комісій;

- беруть участь у розробці заходів щодо організації виробничо-економічного навчання працівників;

- розробляють заходи щодо підвищення ділової кваліфікації керівних і інженерно-технічних працівників з відривом і без відриву від виробництва;

- представляють у вищестоящі організації звіти і необхідні матеріали по роботі з кадрами;

- разом з фінансовими працівниками складають кошторис витрат і фінансування заходів щодо підготовки кадрів і підвищенню кваліфікації фахівців;

- разом з керівниками підрозділів організують контроль за станом трудової дисципліни в підлеглих підрозділах і дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

- разом з начальниками цехів і відділів організують роботу з виховання кадрів;

- забезпечують своєчасне складання графіків відпусток і їхнє оформлення;

- разом з комітетом профспілки забезпечують підготовку документів на

Похожие рефераты: