Xreferat.com » Рефераты по экономике » Організація роботи заводу

Організація роботи заводу

1. Розрахунок показників використання обладнання


Для проектованого відділення:

найменування продукції глазурь
річний обсяг виробництва за проектом ОВ = 5000 т/рік
найменування основного обладнання кульовий млин
кількість одиниць основного обладнання n = 2(1 резер)
погодинна трудомісткість основного обладнання π = 0,7 т/год

Річна виробнича потужність обладнання


ВП = π * n * Теф , т (1.1)

ВП = 0.7 * 3 * 8520 = 17892 т


де Теф – річний ефективний фонд часу роботи обладнання, год


Теф = Ткал –, год (1.2)

Теф = 8760 – 240 = 8520 год


де Ткал – календарний річний фонд часу, год

Тппр – тривалість планово – попереджального ремонту у плановому році, год


Показники використання обладнання


Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (Кінт), який відображає рівень його використання за потужністю:


Кінт = ОВріч / ВП * 100 % (1.3)

Кінт = 5000 / 17892 * 100 = 27,94 %

де ОВріч – фактично вироблений обсяг продукції за рік, т/рік

ВП – максимально можливий випуск продукції за рік, т

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання характеризує його завантаженість у часі.


Кекст = Теф / Ткал * 100 % (1.4)

Кекст = 8520 / 8760 * 100% = 97,26 %


де Теф – фактично відпрацьований час за рік, год

Ткал – розрахунковий фонд часу, год

Прийнята кількість обладнання забезпечує установлений проектом обсяг продукції виробництва з резервом потужності (%). – 72,06 %


2.Розрахунок капітальних вкладень і амортизаційних відрахувань


Капітальні вклади і амортизаційні відрахування визначаються по кожній групі основних фондів і в цілому по відділенню.

Річна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:


А = На * ОФн / 100 %, грн. (2.5)


де На – норма амортизації, %

ОФн – первісна вартість основних фондів, грн

Річна норма амортизаційних відрахувань будівлі – 2 %

Річна сума амортизаційних відрахувань для будівлі (Аб)

Будівлі:


Фб = 47145 грн

Аб = 47145 * 2 % = 942,9 грн

Балансову вартість споруди Фспор приймаємо у розмірі 20% від балансової вартості будівлі.

Середня норма амортизації для споруди – 2%

Споруди:


Фспор = 47145 * 20% = 9492 грн

Аспор = 9492 * 2% = 188,58 грн


Таблиця 2.1 – Розрахунок балансової вартості обладнання

Найменування обладнання Кількість одиниць обладнання Балансова вартість на початок року, грн Потужність електродвигунів


за одиницю всього одинична, кВт

всього,

кВт

1 2 3 4 5 6
Робочі машини і обладнання:
1. Кульовий млин 2 (1) 16323,75 48971,25 10
2. Пропелерна мішалка 1 (1) 25958 51916 2,8
3. Змішувач 1 (1) 12140,50 24281 2,8
Силове обладнання
1. Електродвигуни 7 + 4 896,0 6272 15,6 109,2
Всього

131440,25 15,6 109,2

Найменування і кількість одиниць обладнання заповнюється згідно за технологічною схемою. Норма амортизації – 15%.

Обладнання:


Фобл = 125168,25 грн

Аобл = 125168,25 * 15% = 18775,24 грн


Балансова вартість КВП приймається у розмірі 20% від балансової вартості всього обладнання. Норма амортизації – 15%.


КВП:


Фквп = 131440,25 * 20% = 26288,05 грн

Аквп = 26288,05 * 15% = 3943,21 грн


Балансова вартість передаточних пристроїв приймається у розмірі 20% від балансової вартості обладнання. Норма амортизації – 6%.

Передаточні пристрої:


Фпер = 125168,25 * 20% = 25033,65 грн

Апер = 25033,65 * 6% = 1502,02 грн


Балансова вартість цінного інструменту приймається в розмірі 1,5% від вартості обладнання. Норма амортизації – 25%

Цінний інструмент:


Фц інст = 125168,25 * 1.5% = 1877,52 грн

Ац інст = 1877,52 * 25% = 469,38 грн


Балансова вартість виробничого і господарського інвентарю приймається 3% від балансової вартості будівлі. Норма амортизації – 10%

Виробничий інвентар:


Фвир інвен = 47145 * 3% = 1414,35 грн

Авир інвен = 1414,35 * 10% = 141,44 грн


Офісне обладнання: (балансова вартість обладнання приймається у розмірі 3% від вартості обладнання; норма амортизації – 25% )


Офісне обладнання:


Фофіс = 125168,25 * 3% = 3755,05 грн

Аофіс = 3755,05 * 25% = 938,76 грн


Таблиця 2.2 – Капітальні вкладення і їх структура. Амортизаційні відрахування

Найменування основних фондів Капітальні вклади, грн Структура капітальних вкладів,% Амортизаційні відрахування, грн
Будівлі 47145 19,63 942,9
Споруди 9429 3,93 188,58
Обладнання 125168,25 52,13 18755,24
КВП 26288,05 10,95 3943,21
Передаточні пристрої 25033,65 10,43 1502,02
Цінний інструмент 1877,52 0,78 469,38
Виробничий інвентар 1414,35 0,59 141,44
Офісне обладнання 3755,05 1,56 938,76
Всього: 240110,87 100 26901,53

До активної частини ОВФ відносять:

машини і обладнання; - 52,13 %

контрольно – вимірювальні прилади; - 10,95 %

цінний інструмент; - 0,78 %

За проектом активна частина складає 63,86 %.

Проектна структура основних фондів є раціональною.


3. Розрахунок потреби сировини, матеріалів, палива, енергії на виробництво продукції


Витрати силової електроенергії на річний обсяг виробництва продукції визначається за формулою:


Есил тех = Nсум * Кn * Теф / Кдвиг * Км; кВт/год (3.6)

Есил тех = 109,2 * 0,6 * 8520/ 0,85 * 0,9 = 729712,94 кВт/ год


де Nсум – сумарна потужність електродвигунів, кВт,

Кn - коефіцієнт попиту – 0,6

Теф - ефективний річний фонд часу роботи обладнання, год

Кдвиг – ККД електродвигуна – 0,85

Км – ККД кабельної мережі – 0,9.

Витрати силової електроенергії на одиницю продукції: []


Е = Есил тех / ОВріч, кВт/год (3.7)

Е = 729712,94 / 5000 = 145,94 кВт/год


Таблиця 3.1 Розрахунок потреби сировини, матеріалів, палива, енергії на виробництво продукції

Найменування Одиниця вимірю-вання Ціна за одини- цю На одиницю продукції На річний обсяг виробництванорма витрати сума, грн Кіль- кість сума, грн
1 2 3 4 5 6 7
1. Сировина і основні матеріали

Польовий шпат т 360,00 0,2034 73,22 1017 366120
Кварц т 70,00 0,1727 12,09 863,5 60445
Бой т 300,00 0,0953 28,59 476,5 142950
Каолін т 93,00 0,0459 4,27 229,5 21343,5
Глина т 123,00 0,0672 8,27 336 41328
2. Енергоносії: кВт/год 0,40 145,94 58,38 729700 291880
Вода оборотна т 3,75 0,4319 1,62 2159,5 8098,1
Всього:


186,44
932164,6

Графа 1 і 4 заповнюється згідно з матеріальним балансом і за даними базового заводу.


Графа 5 = графа 3 * графа 4

Графа 6 = графа 4 * ОВріч

Графа 7 = графа 6 * графа 3


4. Організація праці


Розрахунок чисельності виробничого персоналу

Режим роботи відділення – безперервний

Кількість змін – 2

1 зміна – з 7.00 год до 19.00 год

2 зміна – з 19.00 год до 7.00 год

Кількість бригад – 4

Тривалість зміни – 7 год

Перерва – 30 хв

Тривалість робочого дня – 11.30 год


Таблиця 4. 1 – Графік роботи відділення

Бригада Зміна за числами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
А 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0
Б 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0
В 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1
Г 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2

Умовне позначення:

1 – зміна перша

2 – зміна друга

0 – вихідний


За вище вказаним графіком працюють основні робочі, допоміжні робітники, котрі обслуговують обладнання та майстра.

Керівники, спеціалісти, службовці, робітники по ремонту обладнання за графіком – 1-а зміна, п'ятидневка. Тривалість робочого дня 8 годин.

Річний номінальний фонд часу (Фн) встановлений на 2009 рік – 2002год.

Святкові дні на оплату – 10д.

Нічні - 92 зміни

Вечірні - 92 зміни

Нічні години - 8 * 92 = 736 год

Вечірні - 2 * 92 = 184 год

Ефективний фонд часу одного робітника: []


Феф = Фн – ПН * 8, год (4.8)

Феф = 2002 – 28 * 8 = 1778 год

Феф = 2002 – 30 * 8 = 1762 год


де ПН – планові невиходи – тарифна відпустка, дні

Фн – номінальний фонд часу встановлений га 2009р, год

Розрахунок чисельності робітників – погодинників

За нормами обслуговування:


Чр = n * С * Ксс / Но, чол (4.9)

Чр = 2 * 2 *4 / 2 = 8 чол


де n – кількість обслуговуємих одиниць обладнання;

С – кількість зміни роботи обладнання;

Ксс – коефіцієнт спискового складу, який розраховується як відношення явочної чисельності до спискової;

Но – норма обслуговування одним робочим.

За нормами змінного штату:


Чшт = Чзм * КБ, чол. (4.10)

Чшт = 4 * 4 = 16 чол


де Чзм – явочна змінна чисельність, чол.

КБ – кількість бригад;

Чшт – штатна чисельність, чол


Таблиця 4. 2 – Організація праці і заробітної плати

Професія Розряд Чисель-ність штатна, чол Погодинна тарифна ставка, грн Нічні години за рік Вечірні години за рік Святкові дні на оплату Доплата за шкідливість, % Тривалість робочого дня, год Премія, % Відпускні дні Річний ефективний фонд часу, год
Основні робочі :


Оператор млина V 16 7,451 736 184 10 10 11,30 10 30 1762
Всього :
16
Допоміж. робітники


Слюсар ΙV 4 6,262 736 184 10 10 11,30 10 28 1778
Електрик V 4 7,097 736 184 10 10 11,30
28 1778
Всього :
8
Змінний майстер __ 4 11,20 736 184 10 __ 11,30 __ 30 1762

5. Розрахунок планової калькуляції собівартості продукції


Продукція – глазур

Відділення – приготування глазурі

Калькуляційна одиниця – т

Річна програма – 5000


Таблиця 5.1 – Планова калькуляція за рік

Статті калькуляції Одиниця вимірю-вання Ціна за одиницю, грн Витрати на одиницю продукції Витрати на річну програмунорма витрат сума, грн норма витрат ціна, грн
1 2 3 4 5 6 7
1. Сировина і основні матеріали

Польовий шпат т 360,00 0,2034 73,22 1017 366120
Кварц т 70,00 0,1727 12,09 863,5 60445
Бій т 300,00 0,0953 28,59 476,5 142950
Каолін т 93,00 0,0459 4,27 229,5 21343,5
Глина т 123,00 0,0672 8,27 336 41328
2. Електроенергія кВт/год 0,40 145,94 58,38 729700 291880
Вода оборотна т 3,75 0,4319 1,62 2159,5 8098,1
3. Основна зарплатня грн

1954,72
9774197,92
4. Відрахування на зарплатню:

4.1 Соц. Страх. Грн

72,32
361645,32
4.2 Пенсійний фонд грн

648,97
3245033,71
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Фонд зайнятості грн

25,41
127064,57
5. Цехові затрати грн

488,68
2443549,48
6. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання грн

977,36
4887098,96
Цехова собівартість грн

4353,9
21770754,56
7. Загально –заводські витрати грн

1270,57
6353228,65
Виробнича собівартість грн

5624,47
28123983,21

Розрахунок статей калькуляції

Розрахунок матеріально – енергетичних витрат ст.. 1 – 5 калькуляції

Вартість матеріально – енергетичних витрат на 1 м3 (графа 5 табл. 5.1)


В = Нв * Ц, грн (5.11)


де Нв – норма витрат матеріально – енергетичних витрат натуральних одиниць згідно матеріального і енергетичного балансу

Ц – ціна за одиницю, грн

Кількість матеріально – енергетичних витрат (графа 6 табл. 5.1):[]


ВЗ = Нв * ОВріч, натур. од. (5.12)


Вартість виробничих запасів (графа 7 табл. 5.1): []


Ввз = ВЗ * Ц, грн (5.13)


Польовий шпат


В = 0,2034 * 360 = 73,22 грн

ВЗ = 0,2034 * 5000 = 1017 т

Ввз = 1017 * 360 = 366120 грн


Кварц


В = 0,1727 * 360 = 12,09 грн

ВЗ = 0,1727 * 5000 = 863,5 т

Ввз = 863,5 * 70 = 60445 грн


Бой


В = 0,0953 * 300 = 28,59 грн

ВЗ = 0,0953 * 5000 = 476,5 т

Ввз = 476,5 * 300 = 142950 грн


Каолін


В = 0,0459 * 93 = 4,27 грн

ВЗ = 0,0459 * 5000 = 229,5 т

Ввз = 229,5 * 93 = 21343,5 грн


Глина


В = 0,0672 * 123 = 8,27 грн

ВЗ = 0,0672 * 5000 = 336 т

Ввз = 336 * 123 = 41328 грн


Електроенергія


В = 145,94 * 0,4 = 59,38 грн

ВЗ = 145,94 * 5000 = 729700 кВт

Ввз = 729700 * 0,4 = 291880 грн


Вода оборотня


В = 0,4319 * 3,75 = 1,62 грн

ВЗ = 0,4319 * 5000 = 2159,5 т

Ввз = 2159,5 * 3,75 = 8098,1 грн


Розрахунок ст.. 5 – 9 калькуляції на одиницю продукції на річну програму

Ст. 5 "Основна зарплатня"


Організація роботи заводу


Ст. 6.1 "Соціальне страхування" - 3,7 %


Організація роботи заводу


Ст. 6.2 "Пенсійний фонд" - 33,2 %


1954,72 * 33,2 % = 648,97 грн 9774197,92 * 33,2 % = 3245033,71 грн


Ст. 6.3 "Фонд зайнятості" - 1,3 %


Організація роботи заводу


Ст. 7 "Цехові затрати" - 25 %


Організація роботи заводу


Ст. 8 "Витрати на експлуатацію обладнання" - 50 %


Організація роботи заводу


Ст. 9 "Загальнозаводські витрати" - 65 %


Організація роботи заводу


Ст. "Цехова собівартість" - сума ст.. 1 – 8


Організація роботи заводу


Ст. "Виробнича собівартість" - ст.. 9 + ст.. "Цехова с/б"


Організація роботи заводу


Розрахунок техніко – економічних показників

Питомі капітальні вкладення розраховуються за формулою: []


Пкап. в. = Кап. в / ОВріч, грн/т

Пкап. в. = 240110,87 / 5000 = 48,02 грн/т


Фондовіддача розраховується за формулою: []


Фвід = ОВріч / Кап. в , грн./грн.

Фвід = 5000 / 240110,87 = 0,02 грн/грн.


Продуктивність праці визначаємо за формулою:


ПП = ОВріч / Чроб , т/чол.

ПП = 5000 / 28 = 178,57 т/чол.


Середньомісячна заробітна плата розраховується за формулою: []


Зср = ФЗПріч / Чроб * 12, грн.

Зср = 610887,37 / 28 * 12 = 1818,12 грн


Таблиця 5.2 – Техніко – економічні показники

Найменування показника Одиниця вимірювання Величина показника
1. Річний обсяг виробництва готової продукції т 5000
2. Собівартість продукції грн 5624,47
3. Капітальні вкладення грн 240110,87
4. Питомі капітальні вкладення грн / т 48,02
5. Фондовіддача грн / грн 0,02
6. Продуктивність праці т / чол 178057
7. Чисельність робітників чол 28
8. Середньомісячна зарплатня грн 1818,12

Висновки


У курсовій роботі прийнята кількість обладнання заводу забезпечує заданий проектом обсяг виробництва з резервом потужності 72,06 %. Капітальні вкладення складають 240110,87 грн. За проектом активна частина основних фондів складає 63,86 %, проектна структура являється раціональною. На даній дільниці проектованого відділення працює 28 чоловік, продуктивність праці яких складає 178,57 т / чол. Середньомісячна заробітна плата працівника 1818,12 грн. Собівартість глазурі складає 5624,47 грн.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: