Xreferat.com » Рефераты по экономике » Основи проектного аналізу

Основи проектного аналізу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВАМИ


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Тема: Основи проектного аналізу


Кривий Ріг-2010

ПЛАН


1 Теоретичне завдання: “Концепція проекту в проектному аналізі”

2 Практичне завдання

2.1 Задача № 19

2.2 Задача № 34

2.3 Типова задача № 1 “Визначення інвестиційних можливостей підприємства”

2.4 Типова задача № 2 “Оцінка показників ефективності проекту”

Використані джерела


1 Теоретичне завдання: “Концепція проекту в проектному аналізі”


У керуванні проектами виокремлюють три рівня.

Перший – фактичний рівень. Тут вирішується, що саме повинно бути досягнено. Важливо дуже чітко сформулювати стратегічні цілі проект, а також з самого початку визначити вимоги та задачі проекту.

Другий – методичний рівень. На даному рівні визначають способи та шляхи досягнення мети проекту та обираються методи прийняття рішення, керування та планування.

Третім рівнем є рівень відносин. Для керівника проекту важливо звернути увагу на взаємовідносини між учасниками проекту. Своєчасно не помічені конфлікти можуть по через деякий час перерости в серйозне джерело негативного впливу на весь перебіг проекту и стати причиною його невдачі.

Як визначити, що є проектом? Можна виокремити деякі основні умови.

Не завжди відносна новизна, задачі, що реалізується, є проектом. Необхідно наявність чіткої цільової установки. Повинно бути ясно й чітко визначено, за яким кінцевим результатом реалізація проекту може бути визнана успішною. Початок та завершення проекту повинні бути чітко визначені у часі. Повинна бути визначити комплексність поставленої цілі. Проекти включають в себе різні, пов’язані між собою та взаємозалежні задачі та підзадачі різного рівня.

Ідея для проекту виникає тоді, коли відчувається загальна незадоволеність існуючим станом справ в компанії, та починають замислюватися, яким чином їх можна було б змінити. Проекти можуть генеруватися як активно, так і реактивно.

В минулому вважалось, що досвід керування проектами практично неможливо узагальнити, оскільки кожний проект є унікальним. Але поступово накопичений досвід дозволяє скласти певний алгоритм розв’язку проблем, який складається із послідовних кроків або концепцію проекту.

Алгоритм створення проекту складається з таких кроків:

Розпізнавання проблеми.

Аналіз проблеми. Для чого використовується поєднання прямих спостережень, інтерв’ю, обзорів документів і засідань. При зборі інформації не завжди доцільно привертати увагу до проблеми – доцільно говорити про симптоми та можливі дії.

Визначення альтернатив.

Прийняття рішення. Дії в даному контексті звичайно припускають або політику, або зміни плану та заходи у відношенні в ресурсів. Обравши рішення та визначивши дії, необхідно поінформувати топ-менеджмент про проблему та рекомендований підхід.

Оголошення про рішення та дії.

Безпосередні дії. Впроваджувати заходи слід одночасно, якщо робити це послідовно, деякий час буде існувати «гібрид» старого и нового.

Перевірка та контроль виконання. Результати дій та рішень повинні проявитися після їх втілення в життя.

У відповідності до рекомендацій ЮНІДО (Організації Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку) інвестиційний проект повинен містити наступні основні розділи.

1. Коротка характеристика проекту (резюме). В цьому розділі містяться висновки за основними аспектами розробленого проекту після розгляду всіх альтернативних варіантів, коли концепція проекту, її обґрунтування та форми реалізації вже визначені. Ознайомившись з цим розділом, інвестор повинен зробити висновок, чи відповідає проект спрямованості його інвестиційній діяльності та інвестиційній стратегії, чи відповідає він потенціалу його інвестиційних ресурсів, чи підходить проект за періодом реалізації та строкам повернення вкладеного капіталу, тощо.

2. Передумови та основна ідея проекту. В цьому розділі перераховуються найбільш важливі параметри проекту, які є визначальними показниками для його реалізації; розглядається регіон розміщення проекту; приводиться графік реалізації проекту та характеризується його ініціатор.

3. Аналіз ринку та концепція маркетингу. В ньому викладаються результати маркетингових досліджень, обґрунтовується концепція маркетингу та розробляється проект його бюджету.

4. Сировина та поставки. Цей розділ містить класифікацію видів сировини та матеріалів; обсяг потреби в них; наявність основної сировини в регіоні та забезпеченість; програму поставок сировини та матеріалів і пов’язані з ними витрати.

5. Місце розташування, будівельна ділянка та навколишнє середовище. В цьому розділі докладно описуються розташування проекту; характер природного навколишнього середовища; ступінь впливу на нього при реалізації проекту; соціально-економічні умови в регіоні та інвестиційний клімат; стан виробничої та комерційної інфраструктури; вибір будівельної ділянки з урахуванням розглянутих альтернатив; оцінка витрат по освоєнню будівельної ділянки.

6. Проектування та технологія. Цей розділ повинен містити виробничу програму та характеристику виробничої потужності підприємства; вибір технології та пропозиції по її придбанню або передачі; докладне планування підприємства та основні проектно-конструкторські роботи; перелік необхідних машин та устаткування і вимоги до їх технічного обслуговування; оцінку пов’язаних з цим інвестиційних витрат.

7. Організація управління. В цьому розділі приводиться організаційна схема та система управління підприємством; обґрунтовується конкретна організаційна структура управління по сферам діяльності та центрам відповідальності; розглядається докладний бюджет накладних витрат, пов’язаних з організацією управління.

8. Трудові ресурси. Цей розділ містить вимоги до категорій та функцій персоналу; оцінку можливостей його формування в рамках регіону; організацію набору та план навчання робітників і оцінку пов’язаних з цим витрат.

9. Планування реалізації проекту. В цьому розділі обґрунтовуються окремі стадії здійснення проекту; приводиться графік його реалізації: розробляється бюджет реалізації проекту.

10. Фінансовий план та оцінка ефективності інвестицій. Цей розділ містить фінансовий прогноз та основні види фінансових планів; сукупний обсяг інвестиційних витрат; методи та результати оцінки ефективності інвестицій; оцінку інвестиційних ризиків. Головна роль належить обґрунтуванню схеми його фінансування. Ця схема визначає склад інвесторів даного інвестиційного проекту, обсяг і структуру необхідних інвестиційних ресурсів, інтенсивність вхідного грошового потоку за окремими етапами майбутньої реалізації проекту та низку інших показників фінансового управління проектом.

При розробці схеми фінансування інвестиційного проекту зазвичай розглядаються п’ять основних її варіантів:

1. Повне самофінансування передбачає фінансування інвестиційного проекту виключно за рахунок власних фінансових ресурсів, які формуються з внутрішніх джерел. Цей метод фінансування використовується в основному для реалізації невеликих реальних інвестиційних проектів.

2. Акціонування як метод фінансування використовується зазвичай для реалізації крупномасштабної реальної іноваційно-інвестиційної діяльності.

3. Кредитне фінансування застосовується, як правило, для реалізації невеликих короткострокових інвестиційних проектів з високою нормою доходності інвестицій. Ця схема фінансування застосовується в окремих випадках та для реалізації середньострокових інвестиційних проектів за умови, що рівень доходності по ним істотно перевищує ставку відсотка по довгостроковому фінансовому кредиту.

4. Лізинг або селенг використовується за умов браку власних фінансових коштів або високої вартості фінансового кредиту для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних с модернізацією чи реконструкцією підприємства (особливо інвестиційних проектів з високим ступенем змінності технологій).

5. Змішане (дольове) фінансування ґрунтується на різноманітних комбінаціях вищезазначених схем і може бути використано для реалізації всіх видів інвестиційних проектів за всіма формами реального інвестування.

З урахуванням перерахованих схем фінансування окремих інвестиційних проектів визначаються пропорції в структурі джерел інвестиційних ресурсів.

Розробка інвестиційних проектів підприємства може бути здійснена за допомогою спеціальних комп’ютерних програм – СОМFAR, РROJECT ЕХРЕR, тощо.


2 Практичне завдання


2.1 Задача №19


Умова.

Доходність певного інвестиційного проекту характеризується наведеним нижче законом розподілу


Ймовірність одержання (Р) Рівень очікуваного доходу (Х)

0,2

0,5

0,3

200

800

1000


Визначити середнє очікуване значення доходу, відхилення від нього та коефіцієнт варіації. Дати економічний зміст величин.

Розв’язок.

Середнє очікуване значення доходу від реалізації інвестиційного проекту становитиме:

Основи проектного аналізу

Середньоквадратичне відхилення визначають як корінь квадратний з дисперсії (середньозваженої величини квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очікуваних).


Основи проектного аналізу

Основи проектного аналізу


Коефіцієнт варіації визначається як відношення середньоквадратичного відхилення до середньої арифметичної, він показує ступінь відхилення отриманих значень.


Основи проектного аналізу


Основи проектного аналізу

Аналізуючи одержані результати можна сказати, що від реалізації даного інвестиційного проекту очікуваний дохід становитиме в середньому 740 грошових одиниць, при цьому коливання цього показника буде в межах від 740-284=456 до 740+284=1024 грошових одиниць. За даним проектом можливі відхилення від запланованої дохідності в 740 грошових одиниць на 39%. Бажане значення коефіцієнту варіацій до 10 %, отримане ж 39%, тобто мінливість доходу вище ніж бажано. Отже даний проект є доволі ризикованим.


2.2 Задача № 34


Умови.

Визначити чисту приведену вартість та термін окупності проектів. Вартість капіталу проектів 8%. Зробити висновки про доцільність реалізації проектів.


Періоди Чисті грошові потоки, гр. од

С Д Е

0

1

2

3

4

-60000

9090

16520

22530

10928

-60000

18180

16520

15020

10928

-60000

27027

16520

7510

10928

Розв’язок

Для того, щоб отримати загальну суму чистого грошового потоку у приведеній вартості, необхідно скласти окремі розраховані його суми за різними інтервалами часу протягом усього періоду експлуатаційної фази життєвого циклу інвестиційного проекту. Цей показник розраховується за такими формулами:


Основи проектного аналізу,


де NPVi — номінальна сума чистого грошового потоку за інвестиційним проектом в окремі інтервали часу його реалізації;
r — ставка дисконту, обрана для даного інвестиційного проекту (у вигляді десяткового дробу);

п – індекс року.


Основи проектного аналізуОснови проектного аналізу

Основи проектного аналізу


Періоди Чисті грошові потоки, гр. од Чиста приведена вартість, гр. од

С Д Е С Д Е
0 -60000 -60000 -60000 -60000 -60000 -60000
1 9090 18180 27027 8417 16833 25025
2 16520 16520 16520 14163 14163 14163
3 22530 15020 7510 17885 11923 5962
4 10928 10928 10928 8032 8032 8032
-11503 -9049 -6818

Термін окупності проектів дорівнює відношенню чистої суми інвестицій до середньої суми річного припливу грошових коштів.


Основи проектного аналізу

Основи проектного аналізу

Основи проектного аналізу


Картина суттєво змінюється із застосуванням концепції вартості грошей у часі, що враховує ризик грошових потоків.


Основи проектного аналізу

Основи проектного аналізу

Основи проектного аналізу


Оскільки чиста приведена вартість є від’ємною, то всі три проекти не є доцільними. Терміни їх окупності коливається в межах від 3-х років 318 днів у проекта Д, до 4-х років 22 днів у проекта А. Але за методом дисконтування грошових потоків термін окупності збільшився. Отже з розрахунків видно, що з 3-х проектів найпривабливіший проект Е, та якщо граничний термін окупності становитиме 4 роки, то жоден з проектів не є економічно доцільним.

2.3 Типова задача № 1 “Визначення інвестиційних можливостей підприємства”


Умови.

АВ – амортизаційні відрахування, тис. грн.;

ВП – валовий прибуток, тис. грн.;

IRR – внутрішня норма рентабельності, %;

І – інвестиції, тис. грн.;

r - ринкова ставка кредитного проценту, %;

ІЦ - наявні інвестиційні цінності, тис. грн.


АВ ВП Характеристики проектів r ІЦ


1 2 3 4IRR І IRR І IRR І IRR І

1050 740 16,6 440 20,5 124 17,4 183 20,2 225 21,0 1200

Розв’язок.

Визначення граничного значення інвестиційних можливостей підприємства.

Граничним значенням інвестиційних можливостей підприємства виступає – сума річних значень амортизаційних відрахувань і валового прибутку. Ця сума розглядається як граничне значення вартості річного інвестиційного портфеля підприємства.


ІМ = ВП + АВ


ІМ = 1050 + 740 = 1790 тис. грн.

Ранжування інвестиційних проектів-претендентів.

Ранжування інвестиційних проектів при побудові кривої інвестиційних можливостей підприємства (КІМП) відбувається по критерію ІRR.

Порівнюючи сумарні інвестиції з інвестиційними можливостями, можна зробити висновок, що всі проекти можна реалізувати власними коштами.


∑І < ІМ


Залишок коштів можна покласти на депозит і отримати прибуток:

(1790 - 1147) · 21% = 135 тис. грн.

Характеристики проектів-претендентів заносимо в таблицю.


Проект І IRR Ранг Прибуток (PF) PF+I

загальна в рамках інв. можл.
1 440 16,6 4 73 513 513
2 124 20,5 1 25 149 149
3 183 17,4 3 32 215 215
4 225 20,2 2 45 270 270
972 1147 1147

Побудова кривої інвестиційних можливостей.

Інвестиційна цінність визначається як добуток ІМ і ринкової ставки кредитного проценту.


Основи проектного аналізу

Основи проектного аналізу

Рис. 1. Криві інвестиційних можливостей


Отже підприємство має фінансові можливості для втілення усіх інвестиційних проектів, а залишок коштів за умови використання їх в якості депозита принесе прибуток в 135 тис. грн.


2.4 Типова задача № 2 “Оцінка показників ефективності проекту”


Умови

Інвестиції по рокам, тис. грн.

Чистий прибуток по

рокам, тис. грн.

r, %
1 2 3 4 3 4 5 6
150 105 80 95 85 135 290 260 18

Розв’язок

1. Будуємо схему грошових потоків проекту, тис. грн.


t 1 2 3 4 5 6
I 150 105 80 95 0 0 430
Пр 0 0 85 135 290 260 770
I комулятивний 150 255 335 430 0 0 -
Пр комулятивний 0 0 85 220 510 770 -
Порівняння 150>0 255>0 335>85 430>220 0<510 0<770 -
І дисконтоване 27 18,9 14,4 17,1 0 0 77,4
Пр дисконтоване 0 0 15,3 24,3 52,2 46,8 138,6

Визначаємо тривалість недисконтованого періоду окупності.

Недисконтована тривалість періоду окупності проекту визначається поетапним сумуванням значень позитивних потоків і співставленням одержаних значень з загальним значень витрат (інвестицій).

Основи проектного аналізу

Розраховуємо середню норму прибутку проекту


Основи проектного аналізу


Основи проектного аналізу

Визначення дисконтованих значень елементів грошових потоків відбувається за допомогою норми дисконтування множенням поточного значення елемента ГП на коефіцієнт дисконтування.

Визначимо дисконтованого періоду окупності.

Визначимо дробну частину року окупності за формулою:


Основи проектного аналізу

де Т – тривалість життєвого циклу проекту;

l – позначення періоду ЖЦП, в якому зрівнялися кумулятивні значення надходжень і витрат.

Основи проектного аналізу

Крім дрібної частини визначаємо цілу частину років - вона становить кількість прибуткових років до року Т (5), тобто 2. Додавши дробну частину отримуємо дисконтований період окупності, він становить 2,72.

Визначаємо дисконтовану вартість проекту (NPV)


Основи проектного аналізу


Визначаю коефіцієнт вигід-витрат


Основи проектного аналізу


Визначення IRR.

Внутрішня норма доходності (прибутку, внутрішній коефіцієнт окупності, Internal Rate of Return - IRR) - норма прибутку, породжена інвестицією. Це така норма прибутку (бар’єрна ставка, ставка дисконтування), за якої чиста поточна вартість інвестиції дорівнює нулю, або це така ставка дисконту, за якої дисконтовані доходи від проекту дорівнюють інвестиційним витратам. Внутрішня норма доходності визначає максимально припустиму ставку дисконту, за якої можна інвестувати кошти без будь-яких втрат для власника.


Основи проектного аналізу

Приймемо rb = 20%

Основи проектного аналізу

Побудова профілю проекту


Основи проектного аналізу

Рис. 2. Профіль проекту


Використані джерела


1. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000.

2. Волков И.М., Грачьова М.В. Проектний аналіз. - М.:ЮНИТИ, 1998.

3. Проектний аналіз. - Київ: ТОВ «Видавництво Лібра», 1998.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: