Xreferat.com » Рефераты по экономике » Ліквідація субектів підприємницької діяльності

Ліквідація субектів підприємницької діяльності

Ліквідація і банкрутство суб'єктів підприємництва 


Перш ніж починати гру, слід знати, як з неї вийти. Організовуючи підприємство, необхідно знати, як припинити його діяльність, тобто ліквідувати. Наведена нижче інформація допоможе Вам розібратися з основними моментами такої ліквідації.


Основні документи, що регулюють порядок ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності:


- Цивільний кодекс України (далі - ЦК);

- Господарський кодекс України (далі - ГК);

- Закон України "Про господарські товариства" N 1576-XII від 19.09.91 р. (далі - Закон про госптовариства);

- Закон "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" N 755-IV від 15.05.2003 р. (далі - Закон про реєстрацію);

- Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" N 2343-XII від 14.05.92 р. у редакції Закону від 30.06.99 р. N 784-XIV (далі - Закон про банкрутство).

Під ліквідацією суб'єкта підприємництва розуміється припинення його діяльності з виключенням із державного реєстру (ЦК так і застосовує поняття "припинення юридичної особи", ГК - "припинення діяльності юридичної особи"). Згідно з Законом про реєстрацію таким реєстром є Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Ліквідація тягне припинення прав та обов'язків суб'єкта підприємництва без правонаступництва (переходу прав та обов'язків іншим особам). 

Суб'єкт підприємництва вважається ліквідованим з моменту внесення відповідного запису про це до державного реєстру (ч. 2 ст. 104 ЦК, ч. 7 ст. 59 ГК, ст. 22 Закону про госптовариства, ч. 2 ст. 33 Закону про реєстрацію).


Ліквідація суб'єктів підприємництва

Примусова 

Добровільна 

Незалежно від волевиявлення юрособи на підставі рішення суду За бажанням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи внаслідок допущених при його створенні порушень, які не можна усунути, а також в інших випадках, установлених законом (п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК)
- у разі визнання юрособи в установленому порядку банкрутом, окрім випадків, передбачених законом (ч. 6 ст. 59 ГК, абз. 2 п. "в" ч. 4 ст. 19 Закону про госптовариства) 

- у зв'язку із закінченням терміну, на який утворювалася юрособа
- у зв'язку з досягненням мети діяльності юрособи
- з інших причин 


I. ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОМ ВИПАДКИ ЛІКВІДАЦІЇ 


Вимога про ліквідацію юридичної особи за рішенням суду може бути пред'явленою органом, що здійснює державну реєстрацію, а також учасником юридичної особи (ч. 2 ст. 110 ЦК).

1. Під законом, виходячи з норми ч. 2 ст. 4 ЦК, розуміються нормативно-правові акти, які приймаються Верховною Радою України у формі Законів або Кодексів, але не підзаконні нормативні акти.

2. Як законодавчі вимоги про ліквідацію можна навести, наприклад, норми:

А). ЦК, які як підстави для обов'язкової ліквідації вказують випадки, коли:

- у повному товаристві в результаті вибуття його членів залишається єдиний учасник (у разі якщо за бажанням учасника повного товариства, що залишився, протягом шести місяців останнє не було перетворено в інше господарське товариство) - ч. 1 ст. 132;

- з командитного товариства вибувають всі вкладники (у разі якщо командитне товариство не було перетворене в повне товариство) або в результаті вибуття членів залишається єдиний учасник - ч. 1 ст. 139;

- вартість чистих активів ТОВ, АТ стає менше мінімального розміру статутного капіталу (ч. 4 ст. 144, ч. 3 ст. 155);

- кількість учасників ТОВ стала більше передбаченого законом розміру і протягом 1 року ТОВ не було перетворене в АТ (ч. 1 ст. 141 ЦК);

- учасники ТОВ протягом першого року діяльності товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, а товариство не оголосило про зменшення свого статутного капіталу і не зареєструвало відповідні зміни до статуту (абз. 2 ч. 3 ст. 144).

Б). Закону про госптовариства, що передбачають такі підстави для ліквідації, як:

- Систематичне порушення законодавства (пп. "в" ч. 4 ст. 19).

Товариство раніше двічі допускало порушення законодавства і допустило його знову, незалежно від того чи притягувалося воно раніше до відповідальності за вчинені  порушення.

Як виняток допускається визнання систематичним і вторинного порушення законодавства*.

Див. абз. 4 п. 16 роз'яснення ВАСУ "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств" від 12.09.96 N 02-5/334.

- Грубе порушення законодавства (пп. "в" ч. 4 ст. 19).

Одноразове порушення законодавства, що свідчить про явне та умисне нехтування його вимогами з боку товариства (наприклад, здійснення діяльності без ліцензії, коли її вимагають відповідно до закону) та (або) призвело до значної шкоди, завданої державі, юридичним чи фізичним особам*. 

Див. абз. 5 п. 16 роз'яснення ВАСУ "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств" від 12.09.96 N 02-5/334.

В). Закон про реєстрацію (ч. 2 ст. 38) вказав, що підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, є:

- визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які не можна усунути;

- провадження юридичною особою діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом;

- невідповідність мінімального розміру статутного фонду юридичної особи вимогам закону;

- неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;

- наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.

Г) Згідно з статтею 21 Закону "Про охорону праці" у разі, коли роботодавець не отримав дозволу на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, вживає заходів до скасування державної реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних заходів з їх усунення.

3. До внесення запису про ліквідацію до державного реєстру підприємство не позбавляється статусу юридичної особи. Тому тільки прийняття господарським судом рішення про відміну державної реєстрації не є підставою для того, щоб вважати недійсними угоди, укладені таким підприємством з іншими суб'єктами господарювання до моменту виключення його з державного реєстру.


II. ДОБРОВІЛЬНА ЛІКВІДАЦІЯ


За загальним правилом рішення про ліквідацію товариства (як підприємницького, так і непідприємницького) приймається його загальними зборами (власником - якщо в товаристві 1 учасник) більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлене законом (абз. 2 ч. 2 ст. 98 ЦК).

Виключення передбачено Законом про госптовариства, згідно зі ст. 59 якого рішення про ліквідацію ТОВ приймається простою більшістю голосів (виходячи з норми ч. 3 ст. 65 Закону про госптовариства, аналогічне виключення стосується й ТДВ). 

При цьому прийняття рішення про ліквідацію ТОВ/АТ, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу належить до виключної компетенції загальних зборів ТОВ (ч. 4 ст. 145 ЦК) / загальних зборів акціонерів АТ (ч. 2 ст. 159 ЦК).

Рішення про ліквідацію товариства фіксується документально (у протоколі зборів, наказі по товариству, засновником якого є одна особа, тощо).


III. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ


Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення

ч. 1 ст. 105 ЦК 


Перелік документів, які необхідно надати для внесення в Єдиний державний реєстр запису про рішення щодо припинення юридичної особи, сформульований в ч. 1 ст. 34 Закону про реєстрацію.

Не пізніше як за 3 місяці роботодавець повинен надати профспілковим організаціям інформацію про майбутню ліквідацію підприємства

ч. 3 ст. 22 Закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" 


Процедурні питання регулюються п. 3.4 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, п. 3.13 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, п. 2.15 Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, п. 3.9 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Роботодавець зобов'язаний письмово (під розписку), не пізніше як за 2 місяці, персонально попередити працівників про майбутнє вивільнення

ст. 492 КЗпП 


Одночасно, не пізніше як за 2 місяці, направити інформацію про майбутнє вивільнення працівників до державної служби зайнятості  

ст. 492 КЗпП 

Учасники юрособи, суд або орган, що прийняв рішення про ліквідацію, призначають ліквідаційну комісію (ліквідатора)* - ч. 2 ст. 105 ЦК)

З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження з управління справами юридичної особи - ч. 3 ст. 105 ЦК, ч. 3 ст. 91 ГК 


* Виконання функцій ліквідаційної комісії може покладатися на орган управління юрособи.

ч. 2 ст. 105 ЦК, ч. 1 ст. 60 ГК

Рішення про створення ліквідаційної комісії, її склад (як правило, керівник підприємства, бухгалтер, юрисконсульт й інші фахівці), порядок прийняття рішень і повноваження (з розмежуванням повноважень членів комісії) визначаються документально у вигляді наказу / положення про ліквідаційну комісію / протоколу зборів засновників (акціонерів).

Відносини власника юрособи, що ліквідується,  і членів ліквідаційної комісії (зокрема питання щодо оплати праці останніх) вирішуються в рамках трудового або цивільно-правового договору.


Орган, що прийняв рішення про ліквідацію, встановлює порядок і строки проведення ліквідації 

ч. 2 ст. 105 ЦК, ч. 2 ст. 60 ГК 


Звернення до органів державної податкової служби для зняття з обліку в триденний термін з дати внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про те, що юридична особа знаходиться в процесі припинення

п. 8.1.1 Інструкції про порядок обліку платників податків

При цьому бухгалтерський та податковий облік на підприємстві ведеться до моменту його виключення з Державного реєстру України і зняття з податкового обліку.


Надсилання ліквідатору інформації про рахунки банкрута у 10-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про визнання платника банкрутом

п. 8.1.3 Інструкції про порядок обліку платників податків 


Згідно з п. 8.2 Інструкції про порядок обліку платників податків органом ДПС приймається рішення про проведення позапланової виїзної перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі, у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):

заяви за формою N 8-ОПП від платника податків;

відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про ліквідацію юрособи;

відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення органу державної реєстрації про закриття відокремленого підрозділу;

судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів платника податків.


Поміщення в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що ліквідується, повідомлення про припинення юридичної особи і про порядок та термін* пред'явлення кредиторами вимог до неї

ч. 4 ст. 105 ЦК 


* Не може бути менше двох місяців з моменту опублікування повідомлення про припинення юрособи ч. 4 ст. 105 ЦК, ч. 2 ст. 60 ГК

Ч. 3 ст. 91 ГК і ч. 2 ст. 20 Закону про госптовариства вимагають, щоб ліквідаційна комісія господарського товариства опублікувала вказану інформацію у триденний термін з моменту свого створення.

Закон про реєстрацію передбачає публікацію відповідної об'яви в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації (Держпідприємництва). Вимоги до змісту оголошення сформульовані в статті 22 Закону. Оголошення підлягає опублікуванню протягом 10 робочих днів з моменту внесення відповідного запису в реєстр.


Виявлення кредиторів і письмове їх повідомлення про ліквідацію

абз. 2 ч. 4 ст. 105 ЦК, ч. 3 ст. 60 ГК 


Звернення до банківської установи для закриття рахунків  


У разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок юридичної особи, що ліквідовується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо), - п. 20.4 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.


Проведення інвентаризації та оцінка майна

п. 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. N 419; пп. "ж" п. 3 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. N 69 


Стягнення дебіторської заборгованості

ч. 4 ст. 60 ГК 


З указаною метою товариство, що ліквідується, повинно також припинити свою участь в господарських товариствах і отримати у зв'язку з таким виходом вартість частки майна госптовариства, що йому належить / майно, передане в користування таким госптовариствам.


Після закінчення терміну для пред'явлення вимог кредиторами складається проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи

ч. 1 ст. 111 ЦК 


Розрахунок з кредиторами з дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу

ч. 2 ст. 111 ЦК 


Слід звернути увагу на те, що склад ліквідаційної маси (майнові активи, за рахунок яких повинне відбуватися задоволення вимог кредиторів) може бути неоднорідним залежно від виду юридичної особи, що ліквідується. Наприклад, згідно з ч. 9 ст. 80 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійні активи в разі визнання компанії з управління активами або зберігача банкрутом не можуть включатися до ліквідаційної маси компанії з управління активами або зберігача.

Також слід пам'ятати про можливу необхідність капіталізації платежів у рахунок відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим погіршенням здоров'я або смертю, виплата якої покладалася на юридичну особу. Згідно зі ст. 1205 ЦК у разі відсутності в юридичної особи, що ліквідується, коштів для капіталізації платежів, які підлягають сплаті, обов'язок щодо їх капіталізації покладається на ліквідаційну комісію на підставі рішення суду за позовом постраждалого.


Продаж майна юридичної особи у разі недостатності грошових коштів

ч. 2 ст. 111 ЦК 


Складання ліквідаційного балансу та затвердження його учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи

ч. 3 ст. 111 ЦК 

Підтвердження достовірності й повноти ліквідаційного балансу аудитором (аудиторською фірмою), за винятком товариств з річним господарським оборотом менш як 250 неоподатковуваних мінімумів

ч. 2 ст. 20 Закону про госптовариства 


Звільнення працівників (з виплатою вихідної допомоги) і протягом 10 днів подання до державної служби зайнятості списку фактично звільнених працівників, зазначаючи інвалідів

п. 5 ст. 20 Закону "Про зайнятість населення" 


Закриття поточного банківського рахунка  


Зняття з обліку в органах податкової служби 


Порядок зняття з обліку платника податків в органах державної податкової служби регламентовано п. 8.3 Інструкції про порядок обліку платників податків.


Звернення до органів обов'язкового державного страхування для зняття з обліку

ч. 1 ст. 23 Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням"


Повернення торгових патентів

ч. 3 ст. 2 Закону від 23.03.96 р. N 98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" 

Зняття з обліку РРО, КОРО, РК

п. 2.11 Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)

п. 2.13 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок 


Анулювання свідоцтва про реєстрацію як платника ПДВ

п. 9.8 ст. 9 Закону про ПДВ 


Анулювання ліцензій

ст. 21 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 


Проведення розрахунків з учасниками

ч. 4 ст. 111 ЦК, ст. 21 Закону про госптовариства 


Грошові кошти, що належать товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після виконання зобов'язань перед кредиторами розподіляються між учасниками товариства в шестимісячний термін після опублікування інформації про його ліквідацію. Майно, передане товариству учасниками в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.


Здавання печаток і штампів до органів внутрішніх справ 

п. 3.4.2 Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням і громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів


Передача документації до архівної установи

розділ 12.3 Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій 


Внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи 

ч. 5 ст. 111 ЦК 


Опублікування інформації про ліквідацію в друкованих засобах масової інформації протягом 10 днів з дня припинення діяльності суб'єкта господарювання

ч. 8 ст. 59 ГК 


Згідно з Законом про реєстрацію публікується така інформація в спеціалізованому друкованому ЗМІ Держпідприємництва. Вимоги до змісту оголошення сформульовані в статті 22 Закону.

Законом на ліквідатора може бути покладено й інші обов'язки. Так, наприклад, згідно з ч. 2 ст. 1010 ЦК у разі ліквідації юридичної особи - повіреного ліквідатор повинен повідомити довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зберегти його речі, документи та передати довірителеві.

Ліквідатор під загрозою притягнення до адміністративної відповідальності (ст. 1666 КпАП) повинен забезпечити дотримання встановленого законодавством порядку надання фінансової звітності і ведення бухобліку при ліквідації юрособи.

В процесі ліквідації органу державної реєстрації необхідно буде надати:

- нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

- документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому ЗМІ;

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

- оригінал установчих документів;

- акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затверджений рішенням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу (підписи на ліквідаційному балансі мають бути нотаріально посвідчені);

- довідку відповідного органу державної податкової служби про зняття юридичної особи з обліку як платника податків;

- довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про зняття з обліку;

- довідки відповідних органів фондів соціального страхування про зняття з обліку;

- довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

- висновок аудитора про достовірність і повноту ліквідаційного балансу (у випадках, передбачених законом);

- документ, що підтверджує отримання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи (у випадках, встановлених законом).

Особливості державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця встановлені Розділом VI Закону про реєстрацію.


Черговість задоволення вимог кредиторів

Ліквідація 

Банкрутство 

N 

ст. 112 ЦК 

ст. 21 З-ну про госптовариства 

ст. 96 З-ну про банки 

Загальний порядок
ст. 31 Закону про банкрутство 

Фізичних осіб
ст. 49 Закону про банкрутство 

Страховиків
ст. 45 Закону про банкрутство 

1

- вимоги відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю
- вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом 

- розрахунки по оплаті праці з найнятими працівниками
- зобов'язання перед бюджетом
- зобов'язання перед банками
- зобов'язання за випущеними облігаціями
- зобов'язання перед іншими кредиторами 

- зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян

- вимоги, забезпечені заставою
- вимоги щодо виплати заборгованості із зарплати за 3 місяці роботи, що передують порушенню справи чи припиненню трудових відносин у разі звільнення працівника до порушення справи, грошової компенсації за невикористану відпустку  працівникам, які мають дітей, право на яку виникло протягом 2 років, відпрацьованих до порушення справи чи припинення трудових відносин, інших коштів, належних працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі, право на які виникло протягом 3 останніх місяців до порушення справи чи припинення трудових відносин, а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі
- витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо банку
- витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в госпсуді та роботою ліквідаційної комісії 

- витрати, пов'язані із заподіянням шкоди життю та здоров'ю (шляхом капіталізації платежів)
- вимоги про стягнення аліментів 

Вимоги за договорами обов'язкового особистого страхування
2

- вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами
- вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності  

- грошові вимоги по заробітній платі, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками

- зобов'язання перед працівниками
- витрати, пов'язані із заподіянням шкоди життю та здоров'ю (шляхом капіталізації платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані в цьому Фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України)
- зобов'язання зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування
- вимоги громадян-довірителів (вкладників) 

- виплата вихідної допомоги та оплата праці найнятим за трудовим договором особам
- виплата авторської винагороди
- вимоги, що виникли із зобов'язань зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування

Вимоги за іншими договорами обов'язкового страхування
3 - вимоги про сплату податків, зборів (обов'язкових платежів) - вимоги вкладників - фізичних осіб у частині перевищення суми, передбаченої системою гарантування вкладів фізичних осіб, але не більше еквівалента 50000 грн.

- вимоги про сплату податків та обов'язкових зборів 
- вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом

Вимоги кредиторів, забезпечені заставою

Вимоги інших кредиторів-
страхувальників 

4 усі інші вимоги - вимоги вкладників - фізичних осіб у частині, що перевищує еквівалент 50000 грн. Вимоги кредиторів, не забезпечені заставою Вимоги про сплату податків і обов'язкових зборів Вимоги інших кредиторів
5 - вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що виникли у випадках, визначених законодавством Повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду Розрахунки з рештою кредиторів
6 - вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім'я яких заблоковано (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) Інші вимоги
7 - інші вимоги
* Кредиторам четвертої черги виплати здійснюються по закінченні місяця з дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу Немає чіткого розмежування черговості задоволення вимог різних кредиторів Про черговість вимог у процедурі банкрутства див. лист ВГС від 17.04.2002 N 01-8/447

Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного погашення вимог попередньої черги (ст. 96 Закону про банки, ст. 31 Закону про банкрутство).

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору цієї черги, - ч. 1 ст. 112 ЦК (див. ще п. 4 листа ВГС від 17.04.2002 N 01-8/447).

У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи (ч. 2 ст. 112 ЦК).

Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно (ч. 3 ст. 112 ЦК).

Особою, відповідальною за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації останнього, є (згідно з п. 8.5 Інструкції про порядок обліку платників податків):

- стосовно платника податків, який ліквідується, - ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію;

- стосовно фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - така фізична особа;

- стосовно кооперативів, кредитних спілок, товариств співвласників житла або інших колективних господарств - їх члени (пайовики) солідарно;

- стосовно інвестиційних фондів - інвестиційна компанія, що здійснює управління таким інвестиційним фондом.


Вважаються погашеними вимоги:

Ліквідація підприємств
ч. 4 ст. 112 ЦК, ч. 3 ст. 61 ГК 

Ліквідація банків
ст. 96 Закону про банки 

Банкрутство
ст. 31 Закону про банкрутство 

- Незадоволені у зв'язку з недостатністю майна*
- Невизнані лікв. комісією і не оскаржені кредитором до суду в місячний термін
- У задоволенні яких рішенням суду кредитору відмовлено 

- Не заявлені вчасно
- Незадоволені у зв'язку з недостатністю майна 

- Не заявлені вчасно
- Незадоволені у зв'язку з недостатністю майна
 * Невизнані ліквідаційною комісією вимоги можуть бути розглянуті в окремій процедурі 


У випадках, передбачених законом, при недостатності майна юридичної особи майнову відповідальність можуть нести його засновники (наприклад, субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями юрособи несуть повні учасники командитного товариства, учасники повного товариства і товариства з додатковою відповідальністю).

ГК (ч. 4 ст. 91) встановив особливості розподілу майна господарського товариства після його ліквідації:

- кошти, що належать господарському товариству, зокрема від продажу його майна у разі ліквідації, розподіляються між учасниками товариства в шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію;

- майно, передане товариству його засновниками або учасниками в користування, повертається у натуральній формі без винагороди;

- у разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості товариства його кошти не підлягають розподілу між учасниками товариства до вирішення цього спору або до отримання кредиторами відповідних гарантій погашення заборгованості (ч. 3 ст. 21 Закону про госптовариства).

Якщо вартість майна юридичної особи виявиться недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому Законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом (ч. 3 ст. 110 ЦК).

Банкрутство

Це визнана господарським судом неможливість боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів тільки через застосування ліквідаційної процедури.

Виходячи з норм статті 211 ГК засновники (учасники) суб'єкта підприємництва, власник майна, органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані вживати своєчасних заходів із запобігання його банкрутству.

Власники майна державного (комунального) або приватного підприємства, засновники (учасники) суб'єкта підприємництва, який виявився неплатоспроможним боржником, кредитори та інші особи можуть надати йому фінансову допомогу в розмірі, достатньому для погашення його зобов'язань перед кредиторами, включаючи зобов'язання із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), і відновлення платоспроможності цього суб'єкта (тобто провести так звану досудову санацію).

Якщо ж усі вжиті заходи не допомогли, боржник зіткнеться з процедурою банкрутства. 


I. ПОРУШЕННЯ СПРАВИ


1.1. ЗАЯВА


Заяву про порушення справи про банкрутство може подати кредитор, що має докази безспірної простроченої протягом 3 місяців кредиторської заборгованості в розмірі не менше 300 мінімальних розмірів зарплати (МРЗ).

Заява подається до господарського суду за місцезнаходженням боржника. Вимоги до письмової заяви про порушення справи про банкрутство містяться в ст. 7 Закону про банкрутство. Також

Похожие рефераты: