Xreferat.com » Рефераты по экономике » Показники економічної діяльності підприємства

Показники економічної діяльності підприємства

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України НТУУ «КПІ»

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра математичного моделювання економічних систем


Розрахунково-графічна робота

з мікроекономіки

на тему: «Показники економічної діяльності підприємства»


Виконала:


Київ-2010


Показники економічної діяльності підприємства


1. Витрати, дохід і прибуток підприємства малого розміру.

Показники економічної діяльності підприємстваПідприємство працює в умовах досконалої конкуренції. Виробнича функція підприємства має такий вигляд:


Q= f(K,L),


де Q - максимальний обсяг продукції за даної технології і співвідношення факторів виробництва (К, L);

К - капітал (у короткостроковому періоді - постійний фактор виробництва), грн;

L - праця (змінний фактор виробництва), людино-год.

Розрахуємо для кожного значення змінного фактора та відповідного обсягу продукції всі показники витрат:

постійні витрати (FC);

змінні витрати (VС);

сукупні (валові) витрати (ТС);

середні постійні витрати (AFC);

середні змінні витрати (AVC);

середні валові витрати (АТС);

граничні витрати (МС);

- сукупний дохід (TR) та прибуток (ЕР) підприємства в даному короткостроковому періоді.

Показники витрат малого підприємства в короткостроковому періоді розраховуються за такими формулами:

постійні витрати:


Показники економічної діяльності підприємства, де Показники економічної діяльності підприємства – ціна капіталу, грн.


змінні витрати:


Показники економічної діяльності підприємства, де Показники економічної діяльності підприємства – ціна праці, грн.


Показники економічної діяльності підприємства:


TC=FC+VC


середні постійні витрати:


Показники економічної діяльності підприємства


Показники економічної діяльності підприємства:


Показники економічної діяльності підприємства


Показники економічної діяльності підприємства:


Показники економічної діяльності підприємства


Показники економічної діяльності підприємства


Показники економічної діяльності підприємства


Сукупний дохід підприємства:


Показники економічної діяльності підприємства,


де Показники економічної діяльності підприємства - ціна продукції, грн.; Q – кількість продукції (обсяг продукції).

Ціну продукції визначають за формулою:Показники економічної діяльності підприємства

де К – безрозмірний коефіцієнт; Показники економічної діяльності підприємствамінімальне значення середніх валових витрат.

Прибуток підприємства:Показники економічної діяльності підприємства

Данні згідно з варіантом:

K=11;

Показники економічної діяльності підприємства=17;

Показники економічної діяльності підприємства=16;

K=1,25 (коефіцієнт К);


Показники економічної діяльності підприємства25Показники економічної діяльності підприємства125,38= 156,72.


Таблиця1. Динаміка сукупних, середніх і граничних витрат, сукупного доходу та прибутку підприємства малого розміру в короткостроковому періоді

Q K L FC VC TC AFC AVC ATC MC TR EP
0 11 0 187 0 187 - - - - 0 -187,00
1 11 12,5 187 200 387 187 200,00 387,00 200 156,72 -230,28
2 11 19,5 187 312 499 94 156,00 249,50 112 313,44 -185,56
3 11 24,5 187 392 579 62 130,67 193,00 80 470,16 -108,84
4 11 28 187 448 635 47 112,00 158,75 56 626,88 -8,13
5 11 32,5 187 520 707 37 104,00 141,40 72 783,59 76,59
6 11 37,5 187 600 787 31 100,00 131,17 80 940,31 153,31
7 11 43,5 187 696 883 27 99,43 126,14 96 1097,03 214,03
8 11 51 187 816 1003 23 102,00 125,38 120 1253,75 250,75
9 11 60,5 187 968 1155 21 107,56 128,33 152 1410,47 255,47
10 11 75 187 1200 1387 19 120,00 138,70 232 1567,19 180,19
11 11 95 187 1520 1707 17 138,18 155,18 320 1723,91 16,91

Аналізуючи таблицю, можна побачити, що постійні витрати підприємства залишаються незмінними, оскільки ми розглядаємо короткостроковий період, у якому капітал є незмінним ресурсом. Змінні витрати зростають через збільшення кількості праці, що впливає і на постійне зростання валових витрат. Середні постійні витрати спадають, оскільки постійні витрати не змінюються, а об’єм продукції зростає. Середні змінні витрати спочатку зменшуються, і, досягши свого мінімуму, починають збільшуватись. Середні валові витрати та граничні витрати поводять себе так само. Це пояснюється дією закону спадної віддачі: починаючи з певної кількості змінного типу ресурсу (L) віддача від нього починає зменшуватись. Валовий дохід постійно зростає. Економічний прибуток спочатку є від’ємною величиною, оскільки на наш постійний капітал припадає замала кількість праці і підприємство не в змозі виробляти достатню кількість продукції для покриття своїх витрат, потім він зростає, дорівнює нулю , досягає свого максимуму, і потім через дію закону спадної віддачі починає спадати.

Проілюструємо це графічно.


Показники економічної діяльності підприємства

(рис. 1)


Показники економічної діяльності підприємства

(рис. 2)

Показники економічної діяльності підприємстваПоказники економічної діяльності підприємстваПоказники економічної діяльності підприємстваПоказники економічної діяльності підприємства

(рис. 3)

Показники економічної діяльності підприємстваПоказники економічної діяльності підприємства

(рис. 4)

На (рис.1) зображені графіки постійних (FC), змінних (VC) та валових(загальних) витрат (TC). Можна побачити, що постійні витрати залишаються сталими, змінні витрати зростають, а валові витрати зростають такими ж темпами, як і змінні витрати, повторюють їх форму, і віддалені від змінних на величину постійних витрат капіталу. Змінні витрати змінюють свою форму з опуклої на впуклу. Це пояснюється тим, що за законом спадної віддачі спочатку змінні витрати на 1 виготовленої продукції зростають повільними темпами, а починаючи з QПоказники економічної діяльності підприємства3,5, зростають все більшими темпами.

На (рис. 2) зображені графіки середніх постійних (AFC), середніх змінних (AVC), середніх валових (ATC) та граничних витат (MC). Можна помітити, що криві AVC, ATC та MC мають «U»-подібну форму. Це пояснюється дією закону спадної віддачі. Спадаючи,середні змінні та середні валові витрати перетинаються з кривою граничних витрат у точках своїх мінімумів, після чого починають зростати.

Можна помітити, що у точці, в якій граничні витрати досягають свого мінімуму, крива валових витрат змінює форму з опуклої у впуклу.

На (рис. 3) зображені криві валових витрат (TC) та валового доходу (TR). Валовий дохід зростає однаковими темпами, оскільки він залежить лише від обсягу виготовленої продукції, а ціна 1 продукту залишається постійною. Зона, де TC > TR, відповідає від’ємним значенням економічного прибутку підприємства. Точка перетину TC та TR відповідає нульовому значенню економічного прибутку на (рис. 4). При відповідному обсязі виробництва досягається мінімізація граничних витрат. При подальшому збільшенні Q буде спостерігатися зростання приросту валових витрат більшими темпами, ніж збільшення обсягу випущеної продукції, що на (рис. 3) відповідає зміні форми кривої TC з опуклої на впуклу. Тоді, коли різниця (TR - TC) буде найбільшою, економічний прибуток підприємства досягає максимального значення.


2. Витрати підприємства середнього розміру в другому короткостроковому періоді

Фірма збільшує розміри підприємства від малих до середніх. Капітал та праця збільшуються у 1,5 рази, а обсяг продукції – вдвічі.


Таблиця 2. Динаміка сукупних, середніх і граничних витрат середнього підприємства в другому короткостроковому періоді

Q K L FC VC TC AFC AVC ATC MC
0 16,5 0 280,5 0 280,5 - - - -
2 16,5 18,75 280,5 300 580,5 140 150,00 290,25 150
4 16,5 29,25 280,5 468 748,5 70 117,00 187,13 84
6 16,5 36,75 280,5 588 868,5 47 98,00 144,75 60
8 16,5 42 280,5 672 952,5 35 84,00 119,06 42
10 16,5 48,75 280,5 780 1060,5 28 78,00 106,05 54
12 16,5 56,25 280,5 900 1180,5 23 75,00 98,38 60
14 16,5 65,25 280,5 1044 1324,5 20 74,57 94,61 72
16 16,5 76,5 280,5 1224 1504,5 18 76,50 94,03 90
18 16,5 90,75 280,5 1452 1732,5 16 80,67 96,25 114
20 16,5 112,5 280,5 1800 2080,5 14 90,00 104,03 174
22 16,5 142,5 280,5 2280 2560,5 13 103,64 116,39 240

Тут також розглядається короткостроковий період, тому витрати капіталу залишаються незмінними. Змінні та валові витрати зростають. Середні змінні, середні валові та граничні витрати спадають, досягають свого мінімуму, а потім починають зростати через дію закону спадної віддачі. Середні постійні витрати спадають зі збільшенням кількості виготовленої продукції.

3. Витрати великого підприємства в третьому короткостроковому періоді

Фірма збільшує розмір підприємства з середнього до великого. Виробничі фактори зросли вдвічі, обсяг продукції – у 1,5 рази.


Таблиця 3. Динаміка сукупних, середніх і граничних витрат підприємства великого розміру в третьому короткостроковому періоді

Q K L FC VC TC AFC AVC ATC MC
0 33 0 561 0 561 - - - -
3 33 37,5 561 600 1161 187 200,00 387,00 200
6 33 58,5 561 936 1497 94 156,00 249,50 112
9 33 73,5 561 1176 1737 62 130,67 193,00 80
12 33 84 561 1344 1905 47 112,00 158,75 56
15 33 97,5 561 1560 2121 37 104,00 141,40 72
18 33 112,5 561 1800 2361 31 100,00 131,17 80
21 33 130,5 561 2088 2649 27 99,43 126,14 96
24 33 153 561 2448 3009 23 102,00 125,38 120
27 33 181,5 561 2904 3465 21 107,56 128,33 152
30 33 225 561 3600 4161 19 120,00 138,70 232
33 33 285 561 4560 5121 17 138,18 155,18 320

Знову розглядається короткостроковий період, тому витрати капіталу залишаються незмінними. Змінні та валові витрати зростають. Середні змінні, середні валові та граничні витрати спадають, досягають свого мінімуму, а потім починають зростати через дію закону спадної віддачі. Середні постійні витрати спадають зі збільшенням кількості виготовленої продукції.

Побудуємо графік, що складається із середніх валових і граничних витрат малого, середнього та великого підприємства (мал. 5). Точки їх перетину відповідають мінімальним середнім витратам при відповідних розмірах підприємства.

Проаналізуємо як змінювались середні валові витрати при розширенні підприємства. Можемо побачити, що спочатку зростання виробничих потужностей при будь-якому розмірі підприємства призводить до скорочення АТС, але зрештою залучення все більшої кількості виробничих факторів призводить до збільшення АТС.

Принципове значення при розгляданні довгострокового періоду мають точки перетину середніх валових витрат різних масштабів: Q=7,5 та Q=24 . Вони показують ті обсяги виробництва, при яких фірмі варто змінити розміри підприємства, щоб забезпечити собі нижчі витрати виробництва на одиницю продукції, оскільки ATC1>ATC2 при Q>7,2 та ATC2>ATC3 при Q>24.

Використовуючи ці данні, ми можемо побудувати обвідну середніх короткострокових витрат у довгостроковому періоді (LAC). Вона є кривою, що огинає всі можливі криві короткострокових середніх загальних витрат ATC. Крива LAC показує найменші витрати виробництва на 1 виготовленої продукції при будь-якому обсязі виробництва за умови, що фірма мала у своєму розпорядженні необхідний час для зміни усіх своїх виробничих факторів. Тому:


LAC = Показники економічної діяльності підприємства


З графіку (мал. 5) бачимо, що LAC будуть мінімальними при середньому обсязі виробництва. Обсяг продукції, що буде забезпечувати мінімізацію ATC2, а отже і LAC, буде дорівнювати значенню Q у точці перетину ATC2 та МС2, і він дорівнює 16,4 одиниць.

Отже для нашого підприємства оптимальним є середній розмір фірми, оскільки при ньому досягається мінімальний рівень середніх довгострокових витрат. Малий та великий розмір підприємства є неефективними для фірми.


Показники економічної діяльності підприємстваПоказники економічної діяльності підприємстваПоказники економічної діяльності підприємства

(рис. 5)

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: