Xreferat.com » Рефераты по экономике » Інноваційна діяльність

Інноваційна діяльність

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Економіка та організація інноваційної діяльності”


Вихідні дані:

приріст виробництва, тис.од./р. 25(n+1)=25*(5+1)=150

собівартість продукції грн./од. 14,0

ціна реалізації грн./од. 16,2

строк впровадження проекту, р. 7

первинна вартість нових фондів, тис.грн. 1175,0

ліквідаційна вартість фондів, тис.грн. 35,0

життєвий цикл проекту, р. 5

1. Розрахунок витрат проекту


Розмір капітальних вкладень визнається на основі вартості виробничих фондів, що впроваджуються, шляхом збільшення їх вартості на суму транспортно-заготівельних витрат.

Транспортно-заготівельні витрати становлять 3% від вартості обладнання і дорівнюють:

ТЗП=1175,0*0,03=35,25 тис.грн.

Визначимо початкову вартість виробничих фондів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат.

Капітальні вкладення складатимуть:

Фп=1175,0+35,25=1210,25 тис.грн.

Суму амортизаційних відрахувань обчислюємо за формулою (1):

Інноваційна діяльність (1),

Де Фп – початкова вартість виробничих фондів, що впроваджується, з урахуванням транспортно-заготівельних витрат;

Фл – ліквідаційна вартість виробничих фондів, тис.грн.

Тсл – роки життєвого циклу проекту, р.

Щорічні експлуатаційні витрати складаються з приросту витрат підприємства по експлуатації і утриманню нового обладнання. Ці додаткові експлуатаційні витрати не містять в собі амортизаційні відрахування на повне відновлення.

Для першого року розрахунок експлуатаційних витрат не проводиться.

Експлуатаційні витрати (Ре) по показових повних періодах часу із другого по зак4лючний роки життєвого циклу проекту визначаються за формулою (2):

Рв=С* ∆Q-Ра (2);

де С – собівартість виробництва одиниці продукції, грн..;

∆Q – приріст обсягу випуску продукції, тис. од./р.;

Ра – сума річних амортизаційних відрахувань по новому обладнанню.

Ре = 14,0*150-235,05=1864,95 тис. грн.

Починаючи з третього року відбувається зменшення собівартості продукції на 2% кожен рік, що зумовлює зменшення і експлуатаційних витрат. Вважаємо собівартість для третього і подальших років 13,72; 13,45; 13,18 грн. відповідно.

3-й рік: Ре = 13,72*150-235,05=1822,95 тис. грн.

4-й рік: Ре = 13,45*150-235,05=1782,45 тис. грн.

5-й рік: Ре = 13,18*150-235,05=1741,95 тис. грн.

2. Розрахунок вигод проекту


Вигоди другого року життєвого циклу проекту визначаються на основі приросту обсягу випуску продукції та її вартості (3).

В= ∆Q*Ц (3),

де Ц – ціна реалізації одиниці продукції, грн../од.

В=150*16,2=2430,0 тис. грн.

Отримані значення номінальних вигод і витрат зведемо у таблицю 1.


Таблиця 1.

Номінальні вигоди і витрати по роках життєвого циклу

рік Капітальні вкладення, тис.грн. Експлуатаційні витрати, тис.грн. Вигоди проекту, тис.грн.
1 1210,25 - -
2 - 1864,95 2430,00
3 - 1822,95 2430,00
4 - 1782,45 2430,00
5 - 1741,95 2430,00
всього 1210,25 7212,30 9720,0

3. Фінансування проекту


Вважаємо, що для здійснення інноваційного проекту підприємство частково покриває потребу в інвестиціях банківським кредитом.

Підприємство взяло кредит на 3 роки в розмірі 15% від необхідних капіталовкладень на суму 1210,25*0,15=181,53 тис.грн.

Кредит буде погашатися рівними частинами з виплатою відсотків за кредит в розмірі 20% річних від середньої величини заборгованості.

Сумарний відтік коштів, пов’язаний з обслуговуванням кредиту за рік розраховується як сума повернення основного боргу по кредиту і виплати процентів за кредит.

Всі розрахунки по обслуговуванню довгострокового кредиту підприємства наведено в таблиці 2.


Таблиця 2

Розрахунок грошових потоків по кредиту

показники 1 рік 2 рік 3 рік
1. Повернення основного боргу, тис.грн. 60,51 60,51 60,51
2. Розмір заборгованості на початок року, тис.грн. 181,53 121,02 60,51
3. Розмір заборгованості на кінець року, тис.грн. 121,02 60,51 -
4. Середньорічна заборгованість, тис.грн. 151,27 90,76 30,25
5. Виплата процентів по кредиту, тис. грн.. 30,25 18,15 12,10
6. Відтік коштів по кредиту за рік, тис.грн. 90,76 78,66 72,61

Значення номінальних грошових вигод і витрат по роках життєвого циклу проекту (наведені в таблиці 3) дозволяють розрахувати показники ефективності проекту.

Чисті вигоди кожного року визначаються різницею припливу грошових коштів (вигод проекту) і відтоку коштів (капітальних вкладень, експлуатаційних витрат і обслуговування довгострокового кредиту).


Таблиця 3

Грошові потоки проекту по роках життєвого циклу

Грошові потоки 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік всього
Відсоток коштів 1301,01 1943,61 1895,56 1782,45 1741,95 8664,58
1) капітальні вкладення, тис.грн. 1210,25 - - - - 1210,25
2) повернення кредиту, тис.грн. 60,51 60,51 60,51 - - 181,53
3) проценти за кредит, тис.грн. 30,25 18,15 12,10 - - 60,50
4) експлуатаційні витрати, тис.грн. - 1864,95 1822,95 1782,45 1741,95 7212,30
Приплив коштів (вигоди), тис.грн. - 2430,0 2430,0 2430,0 2430,0 9720,0
Чисті грошові потоки проекту -1301,01 486,39 534,44 647,55 688,05 1055,42

4. Комплексна оцінка ефективності інноваційного проекту


Основними показниками загальної економічної ефективності інновацій є:

інтегральний ефект (чиста теперішня вартість);

індекс рентабельності інновацій;

норма рентабельності;

період окупності.

Чиста приведена вартість проекту (NPV) дозволяє одержати найбільш узагальнену характеристику результатів інвестування та являє собою дисконтова ну вартість вигод проекту, зменшену на дисконтова ну вартість витрат по всьому життєвому циклу.

Проведемо дисконтування номінальних потоків вигод і витрат при дисконтова ній ставці 15% ( r ) та розрахуємо читсу приведену вартість проекту за формулою (4):

Інноваційна діяльність (4),

де Ві – вигоди проекту, тис.грн.;

Сі – витрати проекту, тис.грн.;

t – відповідний період життєвого циклу проекту;

n – кількість років;

r – ставка дисконту.

Розрахуємо коефіцієнт дисконтування по рокам (5):

Інноваційна діяльність (5),

Інноваційна діяльність Інноваційна діяльність

Інноваційна діяльність

Інноваційна діяльність

Інноваційна діяльність

Тоді чиста приведена вартість проекту становитиме:

NPV= (-1301,01)*0,87+486,39*0,756+534,44*0,658+647,55*0,572+

+688,05*0,497=299,85 тис.грн.

Враховуючи, що NPV›0, то інноваційний проект приймається до реалізації.

Розрахуємо індекс доходності, який показує ефективність кожної грошової одиниці незалежно від суми загальних інвестицій і розміру (масштабу) проекту і обчислюється за формулою (6):

Інноваційна діяльність ІД=1,05

Так як ІД›1, інноваційний проект – ефективний.

Під внутрішньою ставкою доходності (рентабельності) (IRR) зуміють таку торгову ставку дисконту, при якій NPV=0, тобто при цій ставці проект буде беззбитковим та дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні.

Висновок: чиста приведена вартість NPV = 299,85 › 0 тис.грн., тобто має позитивне значення і значення індексу прибутковості ІД = 1,05 › 1, то в даному випадку проект є доцільним.

Отже, проект з наявними показниками є доцільним для впровадження.

Розрахуємо внутрішню ставку доходності (IRR)- порогову ставку дисконту, при якій NPV=0 тобто за яких умов проект ще прибутковий

Проведемо дисконтування номінальних потоків вигод і витрат при дисконтова ній ставці 20% ( r ) та розрахуємо чисту приведену вартість проекту за формулою (4):

Інноваційна діяльність

Інноваційна діяльність

Інноваційна діяльність

Інноваційна діяльність

Інноваційна діяльність


Таблиця 4

рік Чисті вигоди, тис.грн. 20%


Коефіцієнт дисконтування Чисті дисконтні вигоди
1 -1301,01 0,83 -1079,83
2 486,39 0,694 337,55
3 534,44 0,482 257,60
4 647,55 0,232 150,23
5 688,05 0,054 37,15

Тоді чиста приведена вартість проекту становитиме:

NPV= (-1301,01)*0,83+486,39*0,694+534,44*0,482+647,55*0,232+

+688,05*0,054=-297,3 тис.грн.


Враховуючи, що NPV‹0, то інноваційний проект не приймається до реалізації.

Розрахуємо індекс доходності, який показує ефективність кожної грошової одиниці незалежно від суми загальних інвестицій і розміру (масштабу) проекту і обчислюється за формулою (6):

Інноваційна діяльність ІД=0,92

Так як ІД‹1, інноваційний проект не ефективний.

Отже при 15% дисконтуванні інноваційний проект являється ефективним і приймається до реалізації, а при 20% дисконтуванні проект не приймається до реалізації так як є неефективним.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: