Xreferat.com » Рефераты по экономике » Амортизаційні відрахування та показники руху, технічного стану і ефективності використання основних фондів. Прибуток і рентабельність

Амортизаційні відрахування та показники руху, технічного стану і ефективності використання основних фондів. Прибуток і рентабельність

Размещено на /

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра Регіональної економіки


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу «Економіка підприємства»

для студентів спеціальності: «Управління персоналом і економіка праці»


Перевірив:

к.е.н., доцент Кожанова Е.Ф.

Виконала:

студентка заочного факультету

спеціальності 6.030505(109-2)

1 курсу 2 групи

Іванова Ю.М.


Харків, 2010р.


Ряд наведених у завданнях вихідних даних є загальними для всіх студентів, деякі вихідні дані є базовими, тобто корегуються відповідно до коефіцієнта – 1,30.


ЗАВДАННЯ 1. Розрахунок амортизаційних відрахувань відповідно до бухгалтерського обліку


Завдання 1.1. Розрахувати щорічні амортизаційні відрахування та акумульовані відрахування наростаючим підсумком з використанням прямолінійного методу, методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості і кумулятивного методу, якщо первісна вартість устаткування 210,0 тис. грн (базовий варіант), ліквідаційна вартість - 10,0 тис. грн. Строк корисного використання устаткування - 8 років.

Рішення

1 Прямолінійний метод

Розрахуємо щорічні амортизаційні відрахування за формулою:


А=(В_п-В_л)/Т_к ;


де В_п - первісна вартість об’єкта, тис.грн.;

В_л - ліквідаційна вартість об’єкта основних фондів, тис.грн.;

Т_к - строк корисного використання об’єкта основних фондів, років;

((273-10))/8=32 875 грн;

2 Метод зменшення залишкової вартості

Визначимо річну норму амортизації за формулою:


Н_а=(Амортизаційні відрахування та показники руху, технічного стану і ефективності використання основних фондів. Прибуток і рентабельність)∙100%;


де Н_а – річна норма амортизації;

Амортизаційні відрахування та показники руху, технічного стану і ефективності використання основних фондів. Прибуток і рентабельність∙100%=0,465;

Розрахуємо залишкову вартість за кожен рік використання:

де З_в – залишкова вартість;

1-й рік:

А_1=273*0,465; А_1=126,9 тис.грн;

2-й рік:

Зв=273-126,9; Зв=146,1 тис.грн;

А_2=146,1*0,465; А_2=67,9 тис.грн;

3-й рік:

Зв=146,1-67,9; Зв=78,2 тис.грн;

А_3=78,2*0,465; А_3=36,4 тис.грн;

4-й рік:

Зв=78,2-36,4; Зв=41,8 тис.грн;

А_4=41,8*0,465; А_4=19,4 тис.грн;

5-й рік:

Зв=41,8-19,4; Зв=22,4 тис.грн;

А_5=22,4*0,465; А_5=10,4 тис.грн;

6-й рік:

Зв=22,4-10,4; Зв=12 тис.грн;

А_6=12*0,465; А_6=5,58 тис.грн;

7-й рік:

Зв=12-5,58; Зв=6,42 тис.грн;

А_7=6,42*0,465;А_7=2,99 тис.грн;

8-й рік:

Зв=6,42-2,99; Зв=3,43 тис.грн;

А_8=3,43*0,465; А_8=1,59 тис.грн;

Перевірка:

А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+А8

126,9+67,9+36,4+19,4+10,4+5,58+2,99+1,59=271,16 тис.грн

3 Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Визначимо річну суму амортизації за формулою:


Н_а=(1∙2)/Т_к ∙100;

Н_а=(1∙2)/8∙100; Н_а=25%;


Розрахуємо залишкову вартість за кожен рік використання:

1-й рік:

А_1=273*0,25; А_1=68,25 тис.грн;

2-й рік:

Зв=273-68,25; Зв=204,75 тис.грн;

А_2=204,75*0,25; А_2=51,19 тис.грн;

3-й рік:

Зв=204,75-51,19; Зв=153,56 тис.грн;

А_3=153,56*0,25; А_3=38,39 тис.грн;

4-й рік:

Зв=153,56-38,39; Зв=115,17 тис.грн;

А_4=115,17*0,25; А_4=28,79 тис.грн;

5-й рік:

Зв=115,17-28,79; Зв=86,88 тис.грн;

А_5=86,88*0,25; А_5=21,72 тис.грн;

6-й рік:

Зв=86,88-21,72; Зв=65,16 тис.грн;

А_6=65,16*0,25; А_6=16,29 тис.грн;

7-й рік:

Зв=65,16-16,29; Зв=48,87 тис.грн;

А_7=48,87*0,25; А_7=12,22 тис.грн;

8-й рік:

Зв=48,87-12,22; Зв=36,65 тис.грн;

А_8=36,65*0,25; А_8=9,16 тис.грн;

4 Кумулятивний метод

Визначимо річну суму амортизації за допомогою кумулятивного коефіцієнту (К_К):

1-й рік:

К_К=8/(1+2+3+4+5+6+7+8);К_К=0,222;

А_1=(273-10)*0,222; А_1=58,39 тис.грн;

2-й рік:

К_К=7/(1+2+3+4+5+6+7+8);К_К=0,194;

А_2=(273-10)*0,194; А_2=51,02 тис.грн;

3-й рік:

К_К=6/(1+2+3+4+5+6+7+8);К_К=0,167;

А_3=(273-10)*0,167; А_3=43,92 тис.грн;

4-й рік:

К_К=5/(1+2+3+4+5+6+7+8);К_К=0,139;

А_4=(273-10)*0,139; А_4=36,56 тис.грн;

5-й рік:

К_К=4/(1+2+3+4+5+6+7+8);К_К=0,111;

А_5=(273-10)*0,111; А_5=29,19 тис.грн;

6-й рік:

К_К=3/(1+2+3+4+5+6+7+8);К_К=0,083;

А_6=(273-10)*0,083; А_6=21,83 тис.грн;

7-й рік:

К_К=2/(1+2+3+4+5+6+7+8);К_К=0,056;

А_7=(273-10)∙0,056; А_7=14,73 тис.грн;

8-й рік:

К_К=1/(1+2+3+4+5+6+7+8);К_К=0,028;

А_8=(273-10)*0,028; А_8=7,36 тис.грн;

Перевірка:

А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+А8

58,39+51,02+43,92+36,56+29,19+21,83+14,73+7,36=263 тис.грн.

Завдання 1.2. Розрахувати амортизаційні відрахування з використанням виробничого методу за січень, лютий і березень, якщо в січні було вироблено 100 штук виробів, у лютому верстат не використовувався, у березні було вироблено 800 штук виробів. Первісна вартість верстата - 130,0 тис. грн (базовий варіант), його ліквідаційна вартість - 10,0 тис. грн. Загальний обсяг виробництва, що підприємство планує виробити за допомогою верстата - 20000 штук виробів.

Рішення

Розрахуємо виробничу ставку амортизації за формулою:


ВС_А=(В_п-В_л)/ЗО_в ;


де ВС_А - виробнича ставка амортизації;

В_п - первісна вартість об’єкта, тис.грн.;

В_л - ліквідаційна вартість об’єкта, тис.грн.;

ЗО_в – загальний обсяг виробництва за планом, шт;

ВС_А=(169000-10000)/20000; 〖ВС〗_А=7,95грн/шт;

Амортизаційні відрахування за січень: А_1=100∙7,95; А_1=795 грн.;

Амортизаційні відрахування за лютий А_2=0;

Амортизаційні відрахування за березень А_3=800∙7,95; А_3=6360 грн.

Загальні амортизаційні відрахування за три місяці:

А=А_1+А_2+А_3;795+0+6360=7155грн.


ЗАВДАННЯ 2. Розрахунок показників руху, технічного стану і ефективності використання основних фондів


Вартість основних виробничих фондів підприємства на перше січня звітного року становила 7 500 тис. грн (базовий варіант). Протягом року здійснювалося введення основних виробничих фондів, тис. грн: у січні на суму 700; у квітні - 300; у липні - 200; у вересні -140; і виведення основних виробничих фондів, тис. грн: у лютому 90; у березні - 100; у жовтні - 300. Обсяг виробництва у звітному році склав 29 200 тис. грн. Знос основних виробничих фондів на початок року становив 3260 тис. грн, на кінець року - 3320 тис. грн. Визначити показники руху, технічного стану, ефективності використання (фондовіддачу і фондомісткість продукції) і фондоозброєності праці. Чисельність промислово-виробничого персоналу у звітному році становила 196 чол.

Рішення

Розрахуємо загальне введення основних виробничих фондів Ф_вв):

Ф_вв=700+300+200+140; Ф_вв=1340 тис.грн;

Розрахуємо загальне виведення основних виробничих фондів (Ф_вив):

Ф_вив=90+100+300; Ф_вив=490 тис.грн;

Розрахуємо вартість основних фондів на кінець періоду (Ф_кр) за формулою:


Ф_кр=Ф_пр+Ф_вв-Ф_вив;


де Ф_пр - вартість основних фондів на початок періоду, що розглядається, тис.грн;

Ф_вв- вартість введених протягом періоду, що розглядається, основних виробничих фондів, тис.грн;

Ф_вив- вартість виведених протягом періоду, що розглядається, основних виробничих фондів, тис.грн;

Ф_кр=9750+1340-490; Ф_кр=10600 тис.грн;

Рух основних фондів характеризують показники:

коефіцієнт відновлення основних фондів (К_від), який розраховується за формулою:


К_від=Ф_вв/Ф_кр ;

К_від=1340/10600;К_від=0,13;

коефіцієнт вибуття основних фондів (К_виб), який розраховується за формулою:


К_виб=Ф_вив/Ф_пр ;


К_виб=490/9750;К_виб=0,050;

коефіцієнт приросту основних фондів (К_прир), який розраховується за формулою:


К_прир=(Ф_вв-Ф_вив)/Ф_кр ;


К_прир=(1340-490)/10600; К_прир=0,080;

До показників, що характеризують технічний стан основних виробничих фондів, відносяться:

коефіцієнти зносу (К_зн) і придатності (К_прид) основних фондів, які розраховуються за формулами:


К_зн=З/Ф;

К_прид=ЗВ/Ф;


де З - сума зносу основних фондів на певну дату, тис. грн;

ЗВ - залишкова вартість основних фондів на певну дату, тис. грн;

Ф - первісна вартість основних фондів на ту ж дату, тис. грн.

К_зн=3260/9750; К_зн=0,33;

К_прид=3320/10600; К_прид=0,31;

Розрахуємо залишкову вартість основних фондів на початок та на кінець року за формулами:

амортизаційний продукція виробництво фондовіддача трудомісткість

К_ЗВпр=(Ф_пр-З_пр)/Ф_пр ;

К_ЗВкр=(Ф_кр-З_кр)/Ф_кр ;


К_ЗВпр=(9750-3260)/9750; К_ЗВпр=0,67;

К_ЗВкр=(10600-3320)/10600; К_ЗВкр=0,69;

Середньорічна вартість основних виробничих фондів Ф_сер розраховується за формулою:


Ф_сер=(Ф_пр+Ф_кр)/2;


Ф_сер=(9750+10600)/2; Ф_сер=10175 тис.грн;

Основними показниками ефективності використання основних виробничих фондів є фондовіддача і фондомісткість продукції. Фондовіддача - показник, що відображає обсяг валової, товарної продукції розраховуючи на 1 гривню середньорічної вартості основних виробничих фондів. Фондовіддача визначається за формулою:


f=V/Ф_сер ;


де f - фондовіддача основних виробничих фондів, грн/грн;

V - вартість валової (товарної) продукції, грн,;

Ф_сер - середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн.;

f=29200/10175; f=2,87грн/грн.;

Фондомісткість продукції розраховується як відношення середньорічної вартості ОПФ до річного обсягу продукції.


f_е=Ф_сер/V;


f_е=10175/29200; f_е=0,35 грн/грн;

Фондоозброєність праці (ФВ) представляє з себе відношення середньої вартості основних виробничих фондів (Ф_сер) до середньооблікової чисельності працюючих або робітників (Ч_ср):

ФВ= Ф_ср/Ч_ср ;

ФВ=10175/196;ФВ=51,91 (тис.грн)/(чел.);


ЗАВДАННЯ 3. Розрахунок виробничої потужності цеху


Завдання 3.1. Розрахувати виробничу потужність сернокислотного цеху за даними, наведеними у табл. 1. Режим роботи цеху -безперервний. У цеху сім основних видів устаткування, що визначають його пропускну здатність.


Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунку виробничої потужності цеху

Устаткування Кількість устаткування, шт.

Прогресивна продуктивність одиниці устаткування, т/годину (базовий варіант)

Нормативні простої кожного агрегату за рік, годин
1 2 3 4
Плавильні апарати 4 11,5 610
Фільтри 4 10,4 460
Форсуночні печі 4 10,9 285
Компресори 2 21,0 360
Сушильні вежі 2 22,5 540
Контактні апарати 2 22,0 460
Абсорбери 4 10,4 410

Рішення

Так, як режим роботи цеху –безперервний, то календарний фонд робочого часу визначається як кількість робочих днів в році помножена на кількість робочих годин за добу:

Т_кал=365∙24; Т_кал=8760 годин;

де Ткал - календарний фонд робочого часу, годин;

Ефективний фонд робочого часу (Теф) для безперервних виробництв визначається за формулою:


Т_еф=Т_кал-П_н;


де Пн - простої одиниці устаткування за нормою, годин;

Теф - ефективний фонд робочого часу, год;

Виробнича потужність кожної ділянки (М) визначається за формулою:

М=n∙а_прог.*Т_еф;

де n - кількість устаткування;

а прог. – прогресивна продуктивність одиниці устаткування, т/годину.

М_1=4∙14,95∙(8760-610); М_1=487370;

М_2=4∙13,52∙(8760-460); М_2=448864;

М_3=4∙14,17∙(8760-285); М_3=480363;

М_4=2∙27,3∙(8760-360); М_4=458640;

М_5=2∙29,25∙(8760-540); М_5=480870;

М_6=2∙28,6∙(8760-460); М_6=474760;

М_7=4∙13,52∙(8760-410); М_7=451568;

Виробнича потужність цеху в послідовних виробництвах визначається по «вузькому місцю», тобто по найменшій виробничій потужності окремих стадій.

Для того, щоб знайти найменшу виробничу потужності окремих стадій згрупуємо устаткування групи. Для цього знайдемо кількість необхідних груп за формулою Стерджесса:

n=1+3,322∙log7; n=4;

де n - число груп;

N- число одиниць сукупності.

Розрахуємо величину інтервалу (h) по формулі:


h=(M_max-M_min)/n;

де n - кількість груп;

h=(487370-448864)/4; h=9627;


№ групи Інтервал Середня виробнича потужність
1 448864 - 458491

у першу групу входять: М2, М4, М7

Амортизаційні відрахування та показники руху, технічного стану і ефективності використання основних фондів. Прибуток і рентабельність

2 458492 - 468119 -
3 468120 - 477747

у третю групу входять: М6

474760

4 477748 - 487375

у четверту групу входять: М1, М3, М5

Амортизаційні відрахування та показники руху, технічного стану і ефективності використання основних фондів. Прибуток і рентабельність


Завдання 3.2. Ведучим устаткуванням у виробництві панчішно-шкарпеткових виробів є в'язальні машини. Виробництво складається із трьох ділянок, у кожному з яких три відділення. Кількість в'язальних машин по кожному відділенню, прогресивна продуктивність і ефективний фонд часу роботи кожної машини наведені в табл. 2.


Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку виробничої потужності цеху

Відділення Кількість в’язальних машин, шт. Прогресивна продуктивність пар/годину (базовий варіант) Ефективний фонд часу, годин
1 2 3 4
1. Ділянка з виробництва колгот жіночих


1-е відділення 15 80 1920
2-е відділення 18 82 2015
3-е відділення 20 83 1940
2. Ділянка з виробництва чоловічих шкарпеток


1-е відділення 15 60 1860
2-е відділення 23 80 1940
3-е відділення 28 118 2000
3. Ділянка з виробництва дитячих колготок


1-е відділення 28 60 1920
2-е відділення 30 68 2010
3-е відділення 35 76 2050

На основі вихідних даних визначити виробничу потужність кожної ділянки.

Рішення

Виробнича потужність кожної одиниці ділянки (М) визначається за формулою:


М=n*а_прог.*Т_еф;


де n - кількість в’язальних машин, шт.;

а прог. – прогресивна продуктивність одиниці ділянки, пар/годину.

Теф - ефективний фонд робочого часу, год;

1. Ділянка з виробництва колгот жіночих:

М_1=15∙104∙1920; М_1=2995200;

М_2=18∙106,6∙2015; М_2=3866382;

М_3=20∙107,9∙1940; М_3=4186520;

Знайдемо загальну виробничу потужність ділянки №1:

2995200+3866382+4186520=11048102;

2. Ділянка з виробництва чоловічих шкарпеток

М_1=15∙78∙1860; М_1=2176200;

М_2=23∙104∙1940; М_2=4640480;

М_3=28∙153,4∙2000; М_3=8590400;

Знайдемо загальну виробничу потужність ділянки №2:

2176200+4640480+8590400=15407080;

3. Ділянка з виробництва дитячих колготок

М_1=28∙78∙1920; М_1=4193280;

М_2=30∙88,4∙2010; М_2=5330520;

М_3=35∙98,8∙2050; М_3=7088900;

Знайдемо загальну виробничу потужність ділянки №3:

4193280+5330520+7088900=16612700.


ЗАВДАННЯ 4. Розрахунок трудомісткості продукції


Річний обсяг виробництва гумових сумішей на заводі ГТВ - 40000 т (базовий варіант), склад працюючі цеху за категоріями і ефективний фонд часу їхньої роботи наведені в табл. 3.

Витрати праці працівників допоміжних цехів і загальнозаводських служб становлять 200 тис. чол-годин; витрати праці адміністративно-управлінського персоналу підприємства 62400 чол-годин.


Таблиця 3

Вихідні дані для розрахунку трудомісткості продукції

Склад працівників цеху Численність працюючих, чол. Ефективний фонд часу одного працюючого за рік, годин
1 2 3
Робочі, зайняті виробництвом продукції 115 1900
Робочі, що обслуговують виробництво 50 1800
Керівники, спеціалісти, службовці 16 1820

Розрахувати трудомісткість виготовлення гумових сумішей: технологічну; трудомісткість обслуговування; цехову; повну (заводську).

Рішення

Технологічна трудомісткість (t_тех) включає витрати праці робітників, зайнятих виробництвом продукції, і визначається за формулою:


t_тех=Т_ВИР/А;


де ТВИР - витрати праці робітників, зайнятих виробництвом продукції, чол.-годин;

А - кількість продукції в натуральному виразі.


Т_ВИР=n*Т_еф


де n – кількість працюючих;

Теф - ефективний фонд робочого часу, год;

Т_ВИР=115∙1900; Т_ВИР=218500 чол.-годин;

t_тех=218500/52000; t_тех=4,201;

Трудомісткість обслуговування (t_обс) представляє з себе витрати праці обслуговуючих робітників виробничого цеху на одиницю продукції:


t_обс=Т_ОБС/А;


де ТОБС - витрати праці обслуговуючи робочих цеху, чол.-годин;

Т_ОБС=50∙1800; Т_ОБС=90000 чол.-годин;

t_обс=90000/52000=1,730;

Цехова трудомісткість (t_цех) визначається витратами праці всього персоналу основного виробничого цеху на одиницю продукції:


t_цех=(Т_ВИР+Т_ОБС+Т_К)/А;


де ТК - витрати праці керівників, спеціалістів, службовців основних цехів, чол.-годин;

Т_К=16∙1820; Т_К=29120 чол.-годин;

t_цех=(218500+90000+29120)/52000; t_цех=6,493;

Повна заводська трудомісткість (t_n) представляє з себе витрати праці всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) підприємства.

t_n=(Т_ВИР+Т_ОБС+Т_К+Т_ДЦ+Т_У)/А;


де Т_ДЦ- витрати праці працівників допоміжних цехів і загальнозаводських служб, чол.-годин;

ТУ - витрати праці адміністративно-управлінського персоналу підприємства, чол.-годин.

t_n=(218500+90000+29120+200000+62400)/52000; t_n=11,539;


ЗАВДАННЯ 5. Визначення потреби в оборотних коштах


Визначити потребу в оборотних коштах по заводу ГТВ, розрахувати коефіцієнти оборотності, закріплення оборотних коштів і тривалість одного обороту. Вихідні дані для розрахунку потреби в оборотних коштах по виробничих запасах наведені в табл. 4.


Таблиця 4

Вихідні дані для визначення потреби в оборотних коштах по виробничих запасах

Сировина і матеріали

Потреба IV кварталу

(базовий варіант)

Ціна, грн Середній інтервал поставки, днів Час на розвантаження і підготовку до виробництва, днів
Каучук, т 4125 110 30 2
Технічний вуглець, т 1375 250 20 1
М'ягчитель, т 170 1400 40 3
Інші матеріали, грн 13750 - 50 4
Допоміжні матеріали, грн 27000 - 40 2

Розмір страхового запасу дорівнює 50% від норми поточного запасу у днях. Виробничий цикл - 5 днів. Коефіцієнт наростання витрат - 0,8. Залишок витрат майбутніх періодів на початок планованого року - 100 тис. грн, витрати по освоєнню нової продукції за планом на рік - 20 тис. грн. План списання витрат по освоєнню нової продукції на собівартість -50 тис. грн. Норма запасу на підготовку партії готових виробів, очікування транспортних засобів, навантаження і оформлення документів - 7 днів.

Випуск товарної продукції в четвертому кварталі в натуральному виразі - 5000 т. Витрати на 1 т виробу - 1600 грн. Оптова ціна 1 т гумовотехнічних виробів - 1800 грн. Обсяг реалізованої продукції приймається рівним обсягу товарної продукції.

Рішення

Норматив оборотних коштів, вкладених у виробничі запаси (Озі), визначається за формулою:


О_зі=Ц_і*Р_і

90*Н_ді;


де Pі - потреба четвертого кварталу в і-ом виді сировини і матеріалів, нат. од.;

Р_і/90 - середньодобові витрати і-ого матеріального ресурсу в IV 90 кварталі, нат. од.;

Ці - ціна і-ого матеріального ресурсу, грн.;

Нді - норма запасу і-ого матеріального ресурсу, днів;

Норма запасу в днях складається з поточного, страхового і підготовчого запасів. Норма поточного запасу в днях приймається рівній половині інтервалу між двома черговими поставками.

Каучук

О_з1=110∙5362,5/90∙(30/2+15∙0,5+2); О_з1=160577,083грн.;

Технічний вуглець

О_з2=250∙1787,5/90∙(20/2+10∙0,5+1); О_з2=79444,44грн.;

М'ягчитель

О_з3=1400∙221/90∙(40/2+20∙0,5+3); О_з3=113446,67грн.;

О_з4=17875/90∙(50/2+25∙0,5+4); О_з4=8242,361грн.;

О_з5=35100/90∙(40/2+20∙0,5+2); О_з4=12480грн.;

∑О_зі =374190,55

По незавершеному виробництву норматив оборотних коштів визначається за формулою:


О_нв=К_нв*З_1*Т_ц*А_1

90;


де А1 - випуск товарної продукції в четвертому кварталі в натуральному виразі;

А_1/90 - середньодобовий випуск певного виду продукції в IV кварталі в натуральних одиницях;

З1 - планові витрати на виробництво і збут одиниці певного виду товарної продукції, грн;

Тц - тривалість виробничого циклу, днів;

Кнв - коефіцієнт наростання витрат;

О_нв=0,8∙1600∙5∙5000/90; О_нв=355555,56грн.;

Норматив оборотних коштів по витратах майбутніх періодів (Омп) розраховується виходячи із залишків цих витрат на початок планового року (Оп), нових планових витрат (Б) і планових сум списання витрат на собівартість (С).


ПРО_(б.п.)=О_н+Б-С;


ПРО_(б.п.)=100000+20000-50000; ПРО_(б.п.)=70000грн.;

Норматив оборотних коштів по готовій продукції (Огп) обчислюється

за формулою:


О_гп=З_1*Н_д*А_1/90;


де Нд — норма запасу готової продукції, днів.

О_гп=1600∙7∙5000/90; О_гп=622222,22грн.;

Для визначення загального нормативу оборотних коштів потрібно знайти суму всіх нормативів:


О_всего=О_зі+О_нв+ПРО_(б.л.)+О_гп


О_всего=374190,55+355555,56+70000+622222,22=1421968,33грн.;

О_сер=1421968,33/4=355492,08 грн.;

Норма запасу готової продукції визначається часом, необхідним для накопичення і комплектації вивантажувальної партії, очікування транспортних засобів, навантаження і доставки продукції до місця відправлення, оформлення документів.

Загальний норматив оборотних коштів по підприємству визначається як сума складових нормованих оборотних коштів.

Для характеристики використання оборотних коштів застосовуються:

коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб);

коефіцієнт закріплення (Кз);

тривалість одного обороту (Тоб).

Ці показники обчислюються за формулами:


К_об=А/О_сер ;

К_з=О_сер/А;

Т_об=Д/К_об ;


де А - обсяг реалізованої продукції за період, що розглядається, грн;

Осер - середня величина оборотних коштів за той же період, грн;

Д - кількість днів у періоді, що розглядається.

А=5000∙1800=9000000грн.;

К_об=9000000/(355492,08 )=25,32;

К_3=(355492,08 )/9000000=0,039;

Т_об=90/25,32=4;


ЗАВДАННЯ 6. Розрахунок точки беззбитковості у виробництві продукції


Визначити точку беззбитковості з використанням аналітичного методу (розраховуючи на одиницю продукції та на весь обсяг виробництва) і обсяг виробництва, що забезпечить підприємству:

1)прибуток від операційної діяльності в розмірі 500,0 тис. грн;

2)чистий прибуток у розмірі 300,0 тис. грн;

якщо постійні витрати складають 845,0 тис. грн (базовий варіант), ціна одиниці виробу - 208,0 грн, змінні витрати на одиницю виробу - 125 грн.

Рішення

Точка беззбитковості (Хкр) розраховується за формулою:


Х_кр=А/(Ц-в);


де А - сума постійних витрат на весь обсяг виробництва продукції, грн;

Ц - ціна одиниці продукції, грн;

в - змінні витрати на одиницю продукції, грн.

Х_кр=1098500/(208-125);Х_кр=13234,94грн.;

Обсяг виробництва, що забезпечить підприємству заданий прибуток від операційної діяльності (Х1), визначається за формулою:


Х_1=(А+П_о)/(Ц-в);


де По - прибуток від операційної діяльності, тис. грн.

Х_1=(1098500+500000)/(208-125); Х_1=19259,04грн.;

Обсяг виробництва, що забезпечить підприємству заданий чистий прибуток (Х2), визначається за формулою:

Х_2=(А+П_ч/(1-СПП/100))/(Ц-в);


де Пч - величина чистого прибутку, тис.грн;

СПП - ставка податку на прибуток, %.

Х_2=(1098500+300000/(1-25/100))/(208-125);Х_2=(1098500+400000)/83;

Х_2=22873,49грн.


ЗАВДАННЯ 7. Розрахунок прибутку і показників рентабельності


Завдання 7.1. Розрахувати чистий доход (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності і рентабельність продукції на основі даних форми №2 «Звіт про фінансові результати», наведених в табл. 7.


Таблиця 7

Фінансові результати

Стаття Сума за звітний період, тис.грн
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д) 11640 (базовий варіант)
ПДВ 2014 (базовий варіант)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (C) 6400 (базовий варіант)
Інші операційні доходи (ІОД) 149
Адміністративні витрати (АВ) 970
Витрати на збут (ВЗ) 710
Інші операційні витрати (ІОВ) 75

Рішення

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) розраховується як різниця між доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та податком на додану вартість.

Валовий прибуток (ВП) розраховується як різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

ЧД=Д-ПДВ;


ЧД=15132-2618,2;ЧД=12513,8грн;


ВП=Д-ПДВ-С;


ВП=15132-2618,2-8320;ВП=4193,8грн;

Фінансовий результат від операційної діяльності (По) дорівнює:


П_о=ВП+ІОД-АВ-ВЗ-ІОВ;


П_о=4193,8+149-970-710-75; П_о=2587,8грн;

Рентабельність продукції (Рп) розраховується відношенням прибутку від реалізації продукції (Пр) до витрат на виробництво і збут продукції (З).


Р_п=П_р/З*100;


Прибуток від реалізації продукції (Пр) визначається за формулою:


П_р=ЧД-С-АВ-ВЗ;


П_р=12513,8-8320-970-710; П_р=2513,8грн;

Витрати на виробництво і збут продукції (3) визначається за формулою:


З=С+АВ+ВЗ;


З=8320+970+710;З=10000грн;

Р_п=2513,8/10000*100; Р_п=25,138%.


Завдання 7.2. Розрахувати рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність діяльності і рентабельність продукції, якщо чистий прибуток становить 25,2 тис. грн. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 485 тис. грн (базовий варіант). Валюта балансу на початок року - 430,0 тис. грн, на кінець - 480,0 тис. грн (базовий варіант); джерела власних коштів на початок року - 310,0 тис. грн, на кінець - 360,0 тис. грн (базовий варіант). Річна собівартість реалізованої продукції 330,0 тис. грн, адміністративні витрати, витрати на збут - 95,0 тис. грн.

Рішення

Рентабельність активів (РА) розраховується за формулою:


Р_А=П_ч/А_СЕР *100;


де Пч - чистий прибуток, тис.грн;

АСЕР – середня величина активів тис.грн.

Середня величина активів (АСЕР) розраховується за формулою:


А_СЕР=(А_ПР+А_КР)/2;


де АПР - величина активів на початок року, тис. грн;

АКР- величина активів на кінець року, тис. грн.

А_СЕР=(430+624)/2;А_СЕР=527тис.грн.;

Р_А=25200/527000*100; Р_А=4,78%;

Рентабельність власного капіталу (РВК) розраховується за формулою:


Р_ВК=П_ч/ВК_СЕР *100;


де ВКСЕР - середня величина власного капіталу, тис. грн.


ВК_СЕР=(ВК_ПР+ВК_КР)/2;


ВК_СЕР=(310+468)/2; ВК_СЕР=389тис.грн;

Р_ВК=25200/389000*100; Р_ВК=6,48%;

Рентабельність діяльності (Рд) визначається за формулою:


Р_д=П_ч/ЧД*100;


де ЧД - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

Р_д=25200/630500*100; Р_д=4%;

Рентабельність продукції розраховується по формулі:


Р_п=П_р/З*100;


Прибуток від реалізації продукції (Пр) визначається за формулою:


П_р=ЧД-С-АВ-ВЗ;


П_р=630,5-330-95; П_р=205,5тис.грн;

Витрати на виробництво і збут продукції (3) визначається за формулою:


З=С+АВ+ВЗ;


З=330+95;З=425тис.грн;

Р_п=205,5/425*100; Р_п=48,35%.

Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: