Xreferat.com » Рефераты по экономике » Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

Контрольна робота з дисципліни

"Економічний аналіз"


Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі


Обсяг виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. У умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але по мірі насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає об'єм продажу, а навпаки, можливий об'єм продажу є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинно виробляти тільки ті товари і в такому об'ємі, які воно може реально реалізувати. Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якостей безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має важливе значення.

Його основні задачі:

оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва;

визначення впливу чинників на зміну величини цих показників;

виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;

розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

Об’єкти аналізу подані на рис. 1.


Рис. 1. Об’єкти аналізу обсягу виробництва продукції.

Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції служать бізнес-план підприємства, оперативні плани-графіки, звітність ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 "Звіт про фінансові результати" та інші.

Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках.

Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції отримують за допомогою вартісної оцінки. Основними показниками обсягу виробництва служать товарна і валова продукція.

Валова продукція це вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво. Виражається в порівнянних і діючих цінах.

Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарського оборот. По своєму складу на багатьох підприємствах валова продукція співпадає з товарною, якщо немає внутрішньогосподарського обороту і незавершеного виробництва.

Об'єм реалізації продукції визначається або по відвантаженню продукції покупцям, або по оплаті (виручці). Може виражатися в порівнянних, планових і діючих цінах. У умовах ринкової економіки цей показник набуває першочергове значення. Реалізація продукції є зв'язуючою ланкою між виробництвом і споживачем. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва. Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва і реалізації продукції (штуки, метри, тонни і т.д.). Їх використовують при аналізі обсягів виробництва і реалізації продукції по окремих видах і групах однорідної продукції. Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовуються для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції, наприклад, на консервних заводах використовується такий показник, як тисячі умовних банок, на ремонтних підприємствах - кількість умовних ремонтів, у взуттєвій промисловості - умовні пари взуття, обчислені на основі коефіцієнтів їх трудомісткості і т.д. Нормативні трудовитрати використовуються також для узагальненої оцінки обсягів випуску продукції в тих випадках, коли в умовах багатономенклатурного виробництва не представляється можливим використати натуральних або умовно-натуральних вимірників.

Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту (табл. 1).


Таблиця 1 Динаміка виробництва і реалізації продукції в порівнянних цінах

Рік


Обсяг виробництва продукції, млн. грн. Темпи росту, %

Обсяг реалізації, млн грн.


Темпи росту, %


базисні ланцюгові
базисні

ланцюгові


1996

90000


100


100


89500


100


100


1997

92400


102,7


102,7


92600


103,4


103,4


1998

95800


106,4


103,6


94300


105,4


101,8


1999

94100


104,5


98,2


93500


104,4


99,2


2000

100800


112


107,1


96600


107,9


103,0З таблиці видно, що за п'ять років обсяг виробництва зріс на 12 %, а об'єм реалізації - на 7,9 %. Якщо за попередні роки темпи зростання виробництва і реалізації приблизно співпадали, то за останній рік темпи зростання виробництва значно вище за темпи реалізації продукції, що свідчить про накопичення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і неоплаченої покупцями.

Середньорічний темп зростання (приросту) випуску і реалізації продукції можна розрахувати по середньогеометричній або середньоарифметичній зваженій. Обчислимо його по середньогеометричній:


Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

Тпр= 102,87 - 100 = 2,87 %,

Трп = 1,0192;

Тпр = 101,92 - 100 = 1,92 %.

У приведеному прикладі середньорічний темп приросту випуску продукції становить 2,87 %, а реалізації продукції - 1,92 %.

Оцінка виконання плану по виробництву і реалізації продукції за звітний період (місяць, квартал, рік) проводиться за даними, приведеним в табл. 2.


Таблиця 2 Аналіз виконання плану по випуску і реалізації продукції підприємством

Виріб


Обсяг виробництва продукції, млн грн.

Реалізація продукції, млн грн.план


факт


+, -


% до плану


план


факт


+, -


% до плану


А

В

С

D


28800 33600 19200 14400 25200 33264 22 176 20160 -3600 -336 +2976 +5760

-12,5

-1,0

+15,5 +40,0

28500 33600 18900 14250 24250 31 800 21 350 19200 -4250 -1800 +2450 +4950

-14,9

-5,35

+13,0

+34,7

Всього


96000


100800


+4800


+5,0


95250


96600


+1350


+1,42З таблиці видно, що за звітний рік план по випуску готової продукції перевиконаний на 5 %, а по реалізації - тільки на 1,42 %. Це свідчить про зростання залишків нереалізованої продукції.


Задача №1

За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства:

основного коефіцієнта фінансової стійкості;

коефіцієнта структури довгострокових вкладень.

Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства.

Розв’язок

Для визначення фінансової стійкості підприємства вираховують коефіцієнт фінансової стійкості (К. ф.с.), який характеризує співвідношення власних та позикових коштів.


Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)


Для нашого підприємства:


Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел. Нормативне значення цього коефіцієнта повинно бути більшим 1, що свідчить про збільшення виручки, збільшення прибутку.

Розраховують також коефіцієнти структури довгострокових вкладень на основі аналізу складових довгострокових вкладень в структурі І розділу пасиву балансу. Розрахунок зазначених коефіцієнтів показаний в таблиці 3.


Таблиця 3Розрахунок показників структури

Складові довгострокових вкладень

На поч. періоду

На кінець періоду

Кстр(п)

Кстр(к)

Статутний капітал 3217,4 33203 0,85 0,82
Додатковий вкладений капітал 135,0 139,8 0,04 0,03
Інший додатковий капітал 268,3 347,8 0,07 0,09
Резервний капітал 160,0 185,0 0,04 0,05

Всього довгострокових вкладень

3780,7

4066,3

1 1

Виходячи з результатів таблиці, можна зробити висновки про те, що левову частку довгострокових вкладень (близько 85%) займає статутний капітал, решту займають додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал та резервний капітал. Частка статутного фонду зменшилась на 0,3% протягом року, хоча відбувся приріст статутного фонду. Частка додаткового вкладеного капіталу також зменшилась – з 0,04% до 0,03%. Збільшилась частка іншого капіталу та резервного капіталу відповідно на 0,02% та 0,01%.


Задача №2

Методом ланцюгових підстановок визначити вплив на середню заробітну плату у звітному періоді порівняно з планом таких факторів:

зміни середньомісячної чисельності ПВП

зміни фонду заробітної плати.

Визначити, який процент приросту середньої заробітної плати буде забезпечений за рахунок скорочення чисельності ПВП і який-за рахунок збільшення фонду заробітної плати.

Вихідні дані (таблиця 4):


Таблиця 4

Показник План Звіт
Фонд заробітної плати, тис.грн. 460 480
Середньорічна чисельність ПВП, осіб 155 150

Розв’язок

Спочатку необхідно визначити залежність середньої заробітної плати від фонду оплати праці та середньорічної чисельності. Ця залежність буде мати вигляд:

Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг),


де СЗП – середня заробітна плата,

ФОП – фонд оплати праці,

Ч – середньорічна чисельність.

Розрахуємо середню заробітну плату за планом та звітом:


Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)


Тобто заробітна плата за звітом на 232 грн. або 7,8% (3200 грн. – 2968 грн.) більше, ніж було заплановано. Розрахуємо вплив кожного показника на середню заробітну плату. Для цього розрахуємо умовний показник – середню заробітну плату при звітному значенні одного показника та плановому значенні іншого:


Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)


Тепер розрахуємо вплив зміни фонду плати праці на середню заробітну плату:


Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)


Вплив зміни чисельності працівників буде мати такий вигляд:


Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)


Тобто за рахунок збільшення фонду оплати праці середня заробітна плата зросла на 129 грн. або 4,3%, що складає 55,6% впливу, а за рахунок зниження чисельності працівників зросла на 103 грн. або 3,5%, що склало 44,4% від загального впливу факторів на середню заробітну плату.


Задача №3


Проаналізувати обсяг виробництва продукції підприємства: визначити вплив усіх можливих факторів на обсяг випуску продукції, знайти максимально можливу кількість цих факторів. З’ясувати резерви щодо обсягу випуску продукції.

Вихідні дані (таблиця 5):


Таблиця 5.

Показник 1-й рік 2-й рік 3-й рік

План Факт План Факт План Факт
Обсяг випуску товарної продукції, тис.грн

784 874 ? ?
Кількість верстатів, шт 10 12 100 90 90 100
Відпрацьовано за рік верстато-змін 4200 4056 39200 36450 45100 45050
Середньорічний виробіток на один верстат,грн. 8400 ? ? ? 9011,1 ?
Виробіток за одну верстато-зміну,грн. 20,0 24,9 ? ? ? 29,0

Розв’язок

Розглянемо спочатку залежність обсягу випуску продукції від різних факторів. З одного боку, обсяг визначається за такою формулою:

ВП = КВ х СВВ,

де ВП – обсяг випуску продукції,

КВ – кількість верстатів,

СВВ – середньорічний виробіток на один верстат.

З другого боку, обсяг випуску продукції визначається за формулою:

ВП = ВЗР х ВВЗ,

де ВП – обсяг випуску продукції,

ВЗР – відпрацьовано за рік верстато-змін,

ВВЗ – виробіток за одну верстато-зміну.

Використовуючи ці дві формули, знайдемо недостаючі показники у таблиці 5 (таблиця 6).


Таблиця 6.

Показник 1-й рік 2-й рік 3-й рік

План Факт План Факт План Факт
Обсяг випуску товарної продукції, тис.грн

84

101

784 874

811

1306

Кількість верстатів, шт 10 12 100 90 90 100
Відпрацьовано за рік верстато-змін 4200 4056 39200 36450 45100 45050
Середньорічний виробіток на один верстат, грн. 8400

8416

7840

9711

9011,1

13065

Виробіток за одну верстато-зміну, грн.. 20 24,9

20

24

18

29

Розглянемо вплив зміни факторів на обсяг виробництва продукції за останній рік.

Для цього складемо допоміжну таблицю (таблиця 7).


Таблиця 7.

Показник 2-й рік 3-й рік абс. відх. відн.відх.
Обсяг випуску товарної продукції, тис.грн 874 1306 432 49,5
Кількість верстатів, шт 90 100 10 11,1
Відпрацьовано за рік верстато-змін 36450 45050 8600 23,6
Середньорічний виробіток на один верстат,грн. 9711 13065 3353 34,5
Виробіток за одну верстато-зміну,грн. 24 29 5 20,9

Як бачимо з таблиці, обсяг випуску продукції за останній рік збільшився на 432 тис.грн.., або на 49,5%. Дослідимо як на це вплинув кожний фактор. Для цього скористаємося методом ланцюгових підстановок.

Визначимо умовні показники:

ВПум1 = КВз х СВВ2,

ВПум1 = 100*9711=971;

Тепер визначимо вплив зміни кількості верстатів та середньорічного виробітку на один верстат:

DВПКВ = 971 – 874 = 97.

DВПСВВ = 1306 – 971 = 335.

Тобто за рахунок збільшення кількості верстатів за останній рік на 10 одиниць обсяг виробництва продукції збільшився на 97 тис.грн.., а за рахунок збільшення середньорічної виробітки на один верстат – на 335 грн.

Для визначення впливу відпрацьованих верстато-змін та виробітку за одну верстато-зміну розрахуємо умовну величину:

ВПум2 = ВЗР3 х ВВЗ2;

ВПум2 = 45050*24 = 1080;

Вплив складає:

DВПКВ = 1080 – 874 = 206,

DВПСВВ = 1306 – 1080 = 226.

Це означає, що за останній рік обсяг виробництва продукції збільшився на 432 тис. грн.., при чому за рахунок збільшення кількості відпрацьованих верстато-змін на 206 тис.грн., а за рахунок виробітку за одну верстато-зміну – на 226 тис.грн.

Аналогічно можна розрахувати вплив факторів на зміну обсягу виробництва продукції у другому році в порівнянні з першим. Крім розглянутих факторів, які впливають на обсяг виробництва, ще може бути один фактор – це виробіток одним верстатом за одну зміну, тобто максимальна факторів, які впливають на обсяг виробництва є п’ять.

Розрахуємо резерви щодо обсягу випуску продукції. Для цього порівняємо планові та фактичні показники та з’ясуємо, за рахунок чого можна було б збільшити обсяг випуску продукції.

Так, розглядаючи перший рік діяльності знаходимо, що недовиконано план по відпрацьованій за рік кількості верстато-змін на 144, тобто резерв складає:

Р1 = ВЗРпл. * ВВЗф – ВПф = 4200*24,9/1000 – 101 = 104,58 – 101 = 3,58 тис.грн.

На другому році спостерігається резерв за рахунок кількості верстатів:

Р2 = КВпл. * СВВф – ВПф = 100*9711 – 874 = 971 – 874 = 97.

На третьому є резерв за рахунок недовиконання плану по відпрацьованих за рік верстато-змінах:

Р3 = ВЗРпл. * ВВЗф – ВПф = 45100*29-1306 = 1 тис.грн..

Як бачимо з розрахунків, найбільший резерв був у другому році, а найменший – в останньому.

Додаток


Баланс

Актив Код рядка

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1 2 3 4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість


010


25,7


30,8

первісна вартість 011 45,3 60,7
знос 012 19,6 29,9
Незавершене будівництво 020 150,0 150,0

Основні засоби:

залишкова вартість


030


3007,1


3217,1

первісна вартість 031 4317,1 4625,8
знос 032 1310,0 1408,7

Довготривалі фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


040інші фінансові інвестиції 045 75,7 90,8
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 3,7
Відстрочені податкові активи 060

Інші необоротні активи 070

Разом за розділом 1

080 3262,2 3488,7

2.Оборотні активи
Запаси:

виробничі запаси


100


1780,3


1830,6

тварини на вирощуванні

та відгодівлі


110незавершене виробництво 120 266,5 382,4
готова продукція 130 167,3 244,5
товари 140
14,2
Векселі одержані 150

Дебіторська заборгованість

за товари,роботи,послуги:

чиста реалізаційна вартіст


160


190,5


209,7

первісна вартість 161 230,8 280,3
резерв сумнівних боргів 162 40,3 70,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом


170за виданими авансами 180 49,5 26,3
з нарахованих доходів 190

із внутрішніх розрахунків 200

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 11,6 12,4
Поточні фінансові інвестиції 220 80,9 90,0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті


230


300,5


368,3

в іноземній валюті 240 41,9 42,8
Інші оборотні активи 250 35,3 69,5

Разом за розділом 2

260 2924,3 3290,7

Витрати майбутніх періодів

270 6,9 10,3

Баланс

280 6193,4 6789,7
Пасив Код рядка

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

1 2 3 4

1.Власний капітал

Статутний капітал


300


3217,4


33203

Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320 135,0 139,8
Інший додатковий капітал 330 268,3 347,8
Резервний капітал 340 160,0 185,0

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)


35073,4

Неоплачений капітал 360 ( ) ()
Вилучений капітал 370 ( ) ()

Разом за розділом 1

380 3780,7 4066,3

2.Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу


400


42,0


46,7

Інші забезпечення 410 57,5 37,2
Цільове фінансування 420

Разом за розділом 2

430 99,5 83,9

3.Довгострокові зобовґязаня

Довгострокові кредити банків


440


519,6


540,2

Інші довгострокові фінансові зобовґязання 450 40,7 20,3
Відстрочені податкові зобовґязання 460 15,3 11,1
Інші довгострокові зобовґязання 470

Разом за розділом 3

480 575,6 571,6

4.Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків


500


1108,1


1175,5

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовґязаннями

510


48,9


50,3

Векселі видані 520 57,1 144,1
Кредиторська заборгованість за товари,послуги 530 290,2 349,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів


540


110,0


182,7

з бюджетом 550

з позабюджетних платежів 560

зі страхування 570 98,5 136,8
з оплати праці 580 13,2 12,4
з учасниками 590

із внутрішніх розрахунків 600

Інші поточні зобовґязання 610 11,6 7,9
Разом за розділом 4 620 1737,6 2059,5
5.Доходи майбутніх періодів 630
8,4
Баланс 640 6193,4 6789,7
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: