Xreferat.com » Рефераты по экономике » Аналіз фінансового стану ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" (мережа супермаркетів "Сільпо")

Аналіз фінансового стану ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" (мережа супермаркетів "Сільпо")

Размещено на /


Аналіз фінансового стану ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" (мережа супермаркетів "Сільпо")


Київ – 2009

1. Аналіз фінансових результатів діяльності торговельного підприємства


Динаміка основних показників ТОВ «ФОЗЗІ-ГРУП»

Показники Обсяг, тис. грн. Абсолютна зміна, тис. грн. Абсолютна зміна, тис. грн. Темп приросту, % Темп приросту, %

2006 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 648 132 953 231 2 326 722 305 099,5 1 373 490,6 47,1 144,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 434 592 630 772 1 560 724 196 179,9 929 952,4 45,1 147,4
Валовий прибуток 80 011 122 811 343 614 42 799,2 220 803,5 53,5 179,8
Інші операційні доходи 37 311 22 564 117 442 -14 746,4 94 877,7 -39,5 420,5
Витрати обігу 69 440 120 521 318 492 51 081,0 197 971,0 73,6 164,3
Інші операційні витрати 30 740 3 016 67 916 -27 723,6 64 899,8 -90,2 2 151,7
Інші фінансові доходи 34 43 124 8,5 81,5 25,0 191,8
Інші доходи 674 511 41 134 -162,7 40 623,1 -24,2 7 951,3
Фінансові витрати 16 416 14 469 45 676 -1 946,3 31 206,7 -11,9 215,7
Інші витрати 609 6 273 65 490 5 664,3 59 217,0 930,6 944,0
Чистий прибуток 141 162 1 503 20,3 1 341,4 14,4 830,1

Проведений аналіз основних показників ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» свідчить про стабільну роботу підприємства з позитивною динамікою росту. Товарооборот у 2008 році перевищив майже в 2 рази показник минулого року та становив 2326722 тис. грн.

Збільшення собівартості реалізованої продукції у 2008 році на 1560724 тис. грн. (147,4%) відбулося в основному за рахунок збільшення витрат на збут на 164,3.

Збільшення адміністративних витрат у 2008 році більш ніж в 4 рази є не досить позивною тенденцією, але такий стрімкий зріст можна зрозуміти збільшенням обсягу товарообороту, що в свою чергу сприяло збільшенню чисельності працівників, а отже і збільшенню адміністративних витрат.

Чистий прибуток у 2007 році склав 161,6 тис. грн., що становить 9,8% від прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Підприємство сплатило досить велику суму податку на прибуток від звичайної діяльності, що склав більше 90% від прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Також не зважаючи на кризу, у 2008 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 1503 тис. грн., що майже в 10 разів більше від попереднього.


Аналіз динаміки рівня показників підприємства

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік Абсолютна зміна Темпи приросту, % Темпи приросту, %
2007 рік 2008 рік 2007 рік 2008 рік
Рівень собівартості реалізованих товарів 67,1 66,2 67,1 -0,9 0,9 -1,3 1,4
Рівень комерційного доходу 12,345 12,884 14,768 0,5 1,9 4,4 14,6
Рівень витрат обігу 10,714 12,643 13,688 1,9 1,0 18,0 8,3
Рівень рентабельності товарообороту 1,631 0,240 1,080 -1,4 0,9 -85,3 375,0

Рівень собівартості реалізованих товарів має чітку тенденцію до зростання, що не можна сказати про рівень рентабельності товарообороту. Але у 2008 році обидва показники зросли однаковими темпами. Стабільність рівня собівартості можлива тільки за умов достатнього рівня рентабельності для самофінансування торговельної діяльності.

Рівень комерційного доходу у 2008 році збільшився на 1,9%. Це відбулося за рахунок того, що валовий прибуток зростав швидшими темпами (179,8%) ніж товарооборот (144,1%). А валовий прибуток залежить від співвідношення цін, обсягу продажів і собівартості проданої продукції.

Рівень витрат обігу у 2008 році збільшився на 1,0%. Збільшення цього показника характеризує збільшення долі витрат обігу в роздрібній ціні товару, тобто витрати. Це значить, що підприємству необхідно використовувати більше грошей для реалізації товарів.

Рентабельність товарообороту у 2008 р. склала 1,080%. Це значить, що після відрахування з отриманого доходу всіх витрат залишається 0,0108 копійок прибутку від кожної гривні реалізації. Збвльшення рівня рентабельності товарообороту відбувається за рахунок того, що рівень витрат обігу росте меншими темпами, ніж рівень комерційного доходу. Це свідчить про відносне зменшення витрат на виробництво продукції.

Отримання прибутку є основною метою будь-якої підприємницької діяльності. Від розміру отриманого прибутку залежать формування власного капіталу, виконання зобов'язань перед бюджетом, фінансування інвестицій, а також платоспроможність підприємства.


Матриця слабкі-сильні сторони ТОВ «Сіті Ком»

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Тенденція до зростання чистого прибутку (особливо у 2008 році під час кризи ЧП зріс майже в 10 разів) 1. Значне зростання витрат обігу, особливо адміністративних.
2. Тенденція до зростання товарообороту 2. Зростання інших операційних витрат.
3. Зростання рівня комерційного доходу 3. Збільшення рівня собівартості в динаміці.
4. Зростання прибутку від операційної діяльності
5. Зростання інших операційних доходів

2. Аналіз фінансового стану торговельного підприємства


Динаміка структури активів підприємства, %

Показники Питома вага Абсолютна зміна, тис. грн.
31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008


1. Необоротні активи

18,42

37,44

48,95

19,02

11,51

1.1. Нематеріальні активи 0,01 0,00 0,26

0,00

0,25

1.2. Незавершене будівництво 2,08 2,81 0,90

0,73

-1,91

1.3. Основні засоби 16,33 13,94 9,59

-2,39

-4,35

1.4. Довгострокові фінансові інвестиції 0,00 4,03 6,76

4,03

2,73

1.5. Довгострокава дебіторська заборгованість 0,00 16,65 31,43

16,65

14,78

1.6. Відстрочені податкові активи 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1.7. Інші необоротні активи 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

2. Оборотні активи

80,85

62,50

50,55

-18,35

-11,95

2.1. ЗАПАСИ, всього 19,50 34,95 33,97

15,45

-0,99

Виробничі запаси 0,36 1,40 1,71

1,04

0,31

Незавершене виробництво 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Готова продукція 19,14 0,00 0,00

-19,14

0,00

Товари 0,00 33,55 32,26

33,55

-1,30

2.2. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, всього 53,02 14,18 9,71

-38,84

-4,47

Векселі одержані 0,00 0,10 1,68

0,10

1,58

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 13,15 9,09 2,97

-4,05

-6,12

Дебіторська заборгованість за розрахунками 14,57 4,49 2,27

-10,08

-2,22

Інша поточна дебіторська заборгованість 25,31 0,50 2,79

-24,81

2,29

2.3. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

2.4. ГРОШОВІ КОШТИ 5,83 10,30 5,39

4,47

-4,91

2.5. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ 2,49 3,07 1,49

0,57

-1,58

3. Витрати майбутніх періодів

0,74

0,06

0,50

-0,67

0,44

ВСЬОГО АКТИВІВ

100,00

100,00

100,00

х

х


Найбільшу часту в активах ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» займають оборотні активи, що властиво для торговельних підприємств.

На кінець 2007 року загальна сума активів підприємства склала 355832 тис. грн., що на 44% більше за минулий рік. Частка необоротних активів збільшилась на 19,02% і складає 37,44% (133217 тис. грн.) від загальних активів з яких 13,94% – займає вартість основних засобів та 16,65% займає довгострокова дебіторська заборгованість, яка і вплинула на збільшення частки необоротних активів. Відповідно оборотна частина активів на кінець 2007 року складає 62,5%, Серед яких найбільшу частку становлять запаси – 34,95%, з яких товари становлять 33,55%, що характерно для торговельного підприємства. Також у цьому році відбулося значне зменшення частки дебіторської заборгованості за рахунок зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості, що свідчить про значну частку заборгованості перед підприємством Таку структуру активів можна вважати задовільною.

На кінець 2008 року загальна сума активів підприємства склала 757039 тис. грн., що майже в два рази перевищує минулий рік. Частка необоротних активів збільшилась на 11,51% і складає 48,95% (370542 тис. грн.) від загальних активів з яких 9,59% – займає вартість основних засобів та 31,43% займає довгострокова дебіторська заборгованість, яка і вплинула на збільшення частки необоротних активів. Відповідно оборотна частина активів на кінець 2008 року складає 50,55%, Серед яких найбільшу частку становлять запаси – 33,97%, з яких товари становлять 32,26%, що характерно для торговельного підприємства. Також у цьому році відбулося значне зменшення частки дебіторської заборгованості за рахунок зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості, що свідчить про значну частку заборгованості перед підприємством.

Наявність значної дебіторської заборгованості варто розглядати як фактор, що негативно впливає на фінансовий стан підприємства, а ріст її питомої ваги в підсумку балансу свідчить про його погіршення. Якщо дебіторська заборгованість, платежі за якою очікують протягом 12 місяців після звітної дати, то ці свідчить про негативну тенденцію. У цьому випадку збільшується відволікання коштів (у формі дебіторської заборгованості) з обороту підприємства. Росте непряме кредитування коштами даного підприємства інших підприємств, виникають збитки від знецінювання дебіторської заборгованості. У цьому випадку необхідно проаналізувати структуру цього виду заборгованості та вжити заходів її своєчасного стягнення.


Динаміка структури капіталу підприємства

Показники Питома вага, % Абс. Зміна

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008

1. Власний капітал

4,08

3,69

1,63

-0,38

-2,06

1.1. Статутний капітал 0,01 0,01 0,01

0,00

0,00

1.2. Пайовий капітал 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1.3. Додатковий вкладений капітал 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1.4. Інший додатковий капітал 0,06 0,88 0,11

0,81

-0,77

1.5. Резервний капітал 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1.6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4,01 2,81 1,52

-1,20

-1,29

1.7. Неоплачений капітал 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1.8. Вилучений капітал 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

2. Позиковий капітал

95,92

96,31

98,37

0,38

2,06

2.1. Забезпечення наступних виплат та платежів

0,21

0,46

0,50

0,25

0,04

Цільове фінансування 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

2.2. Довгострокові зобов’язання

52,52

43,33

49,77

-9,19

6,43

Довгострокові кредити банків 32,16 26,53 43,60

-5,63

17,07

2.3. Поточні зобов’язання

43,19

52,51

48,10

9,32

-4,41

Короткострокові кредити банків 0,08 1,13 5,48

1,05

4,35

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Векселі видані 4,37 19,31 0,00

14,94

-19,31

Кредиторська заборгованість за товари 37,46 26,47 29,42

-10,99

2,95

Поточні зобов’язання за розрахунками 1,27 4,24 2,65

2,96

-1,58

Інші поточні зобов’язання 0,01 1,37 10,55

1,36

9,18

2.4. Доходи майбутніх періодів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, всього

100,00

100,00

100,00

х х

Власний капітал характеризує загальну вартість засобів підприємства, які належать йому на правах власності та використовуються ним для формування відповідної частини його активів. Обсяг власного капіталу у 2008 році збільшився на 6% ы становив 12351 тис. грн. Це відбулось через скорочення іншого додаткового капіталу в сумі на 2291 тис. грн. У структурі пасивів підприємства власний капітал у 2008 році становив лише 1,63%, що є дуже низьким показником для забезпечення фінансової автономії підприємства. Чим нижчим є значення цього показника, тим підприємство є менш фінансове стійким, стабільним і незалежним від зовнішніх кредиторів.

Нерозподілений прибуток(збиток) зростає в 2007 на 1,64% а в 2008 році скорочується на 15,02%, що є позитивною ситуацією так він відноситься до витрат підприємства і його зменшення призводить до збільшення власного капіталу, що в свою чергу впливає на показники фінансової стійкості підприємства.

Позиковий капітал характеризує залучення для фінансування розвитку підприємства на основі повернення коштів або інших майнових цінностей. Усі форми позикового капіталу, які використовує підприємство, є фінансовими зобов’язаннями і підлягають погашенню в передбачені терміни. Позиковий капітал даного підприємства складає більшу частину пасиву, приблизно 95,92% у 2006 році поступово збільшуючись до 96,31% в 2007 році та 98,37% в 2008 відповідно. Це відбулось за рахунок зменшення власного капіталу, зокрема іншого додаткового капіталу, який погіршив ситуацію підприємства порівняно з 2006 роком. Найбільшу частку в позиковому капіталі у 2008 році займають поточні зобов’язання 48,10%, з яких частка кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги становить 29,42%. Збільшення частки позикового капіталу в загальному обсязі капіталу може свідчити про посилення фінансової нестійкості підприємства і підвищенні ступеня його фінансових ризиків. Перевага довгострокових джерел у структурі позикових засобів є позитивним фактом, що характеризує поліпшення структури балансу і зменшення ризику утрати фінансової стійкості.

Одним з основних напрямів поліпшення використання капіталу підприємства є, перш за все, забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел: чистого прибутку і амортизаційних відрахувань. Збільшення чистого прибутку можливе за рахунок підвищення ефективності використання власного капіталу – збільшення оборотності та підвищення рентабельності власного капіталу. Збільшення обсягів фінансування за рахунок амортизаційних відрахувань можливе шляхом застосування прискореної амортизації основних засобів. Залучення капіталу за рахунок зовнішніх джерел (випуск акцій для залучення власного капіталу чи випуск облігацій або залучення довгострокового банківського кредиту) повинен проводитися з урахуванням вартості залученого капіталу.


Аналіз показників оборотності та рентабельності сукупних активів підприємства

Показники 2006 2007 2008

Абсолютна зміна

Темп приросту, %

2007 2008 2007 2008
Товароборот, тис. грн. 648 132 953 231 2 326 722 305 099 1 373 491 47,07 144,09
Сукупні активи сер., тис. грн. 198 496 299 667 544 418 101 171 244 751 50,97 81,67
Прибуток від реалізації, тис. грн. 10 571 2 290 25 122 -8 282 22 832 -78,34 997,17
Фінансовий результат від звич діял. до оподатк., тис. грн. 825 1 649 4 740 824 3 091 99,88 187,45
Період обороту активів, дні 110,25 113,17 84,23 2,92 -28,94 2,65 -25,57
Коефіцієнт оборотності активів, разів 3,27 3,18 4,27 -0,08 1,09 -2,58 34,35
Рентабельність активів, % 0,4156 0,5503 0,8707 0,13 0,32 32,40 58,22
Рентабельність товарообороту, % 1,63 0,24 1,08 -1,39 0,84 -85,27 349,50

На досліджуваному підприємстві період обороту активів немає чіткої тенденції до скорочення чи до зростання: так у 2007 році період обороту збільшився на 3 дні, а у 2008 – зменшився на 26 днів, що є позитивною тенденцією, та показує на збільшення ефективності використання активів.

Рентабельність активів не дивлячись ні на що зростала на протязі всього досліджуваного періоду і склала 0,87% в 2008 р., що в свою чергу свідчить, що ефективність використання майна в цілому підвищується і підприємство використовує ресурси активів, хоч і не в повній мірі. Тенденція до зростання існує, що свідчить про активізацію підприємством використання своїх власних ресурсів більш раціонально для досягнення свої цілей.

У 2008 році рентабельність товарообороту зростає швидшими темпами аніж рентабельність активів, що є позитивною тенденцією.


Динаміка обсягу та складу оборотних активів підприємства

Показники Обсяг, тис. грн. Абсолютна зміна, тис. грн. Темп росту, % Темп приросту, %

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

1. Запаси, всього

47 881

124 374

257 132

76 493,00

132 758,00

259,76

206,74

159,76

106,74

Виробничі запаси 883 4 980 12 943 4 097,00 7 963,00 563,99 259,90 463,99 159,90
Незавершене виробництво 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Готова продукція 46 998 0 0 -46 998,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00
Товари 0 119 394 244 189 119 393,50 124 795,50 0,00 204,52 0,00 104,52

2. Дебіторська заборгованість

130 193

50 460

73 511

-79 732,50

23 051,00

38,76

145,68

-61,24

45,68

Векселі одержані 0 349 12 719 348,50 12 370,50 0,00 3 649,64 0,00 3 549,64
За товари, роботи, послуги 32 281 32 361 22 497 80,00 -9 864,00 100,25 69,52 0,25 -30,48
За розрахунками 35 778 15 982 17 165 -19 796,00 1 183,50 44,67 107,41 -55,33 7,41
Інша поточна дебіторська заборгованість 62 134 1 769 21 130 -60 365,00 19 361,00 2,85 1 194,46 -97,15 1 094,46

3. Поточні фінансові інвестиції

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Грошові кошти та їх еквіваленти

14 312

36 637

40 796

22 325,00

4 159,00

255,99

111,35

155,99

11,35

5. Інші оборотні активи

6 126

10 918

11 248

4 792,50

330,00

178,24

103,02

78,24

3,02

Всього

198 511

222 389

382 687

23 878,00

160 298,00

112,03

172,08

12,03

72,08


Динаміка структури оборотних активів підприємства

Показники Питома вага, % Абсолютна зміна

2006 2007 2008 2007 2008

1. Запаси, всього

24,12

55,93

67,19

31,81 11,26
Виробничі запаси 0,44 2,24 3,38 1,79 1,14
Незавершене виробництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Готова продукція 23,68 0,00 0,00 -23,68 0,00
Товари 0,00 53,69 63,81 53,69 10,12

2. Дебіторська заборгованість

65,58

22,69

19,21

-42,89

-3,48

Векселі одержані 0,00 0,16 3,32 0,16 3,17
За товари, роботи, послуги 16,26 14,55 5,88 -1,71 -8,67
За розрахунками 18,02 7,19 4,49 -10,84 -2,70
Інша поточна дебіторська заборгованість 31,30 0,80 5,52 -30,50 4,73

3. Поточні фінансові інвестиції

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

4. Грошові кошти та їх еквіваленти

7,21

16,47

10,66

9,26 -5,81

5. Інші оборотні активи

3,09

4,91

2,94

1,82 -1,97

Всього

100 100 100 х х

На підприємстві спостерігається постійне зростання обсягу оборотних активів, що є позитивним фактором, особливо для торговельного підприємства. Загальний обсяг оборотних активів у 2008 році склав 382687 тис. грн., що на 72% більше у порівнянні з минулим роком.

Згідно з розрахунками найбільшу частку в оборотних активах ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» у 2006 році займала дебіторська заборгованість, що є негативним фактором для підприємства. У цьому випадку збільшується відволікання коштів (у формі дебіторської заборгованості) з обороту підприємства. Росте непряме кредитування коштами даного підприємства інших підприємств, виникають збитки від знецінювання дебіторської заборгованості. Але вже у 2007 та 2008 роках повністю змінилась структура оборотних активів підприємства. Так у 2008 році найбільшу частку в оборотних активах ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД займають запаси – 257132 тис. грн. (67,19%), з яких 63,81% становлять товари, а 3,38% – виробничі запаси. Але як видно, у 2006 році основним прибутком підприємства були продаж власної готової продукції, а також надання послуг по здачi майна в оренду.

Частка дебіторської заборгованості у 2008 році склала 19,21%, найбільше з якої є дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 5,88%.

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить також і від стану грошових коштів, які є наймобільнішою частиною оборотних засобів. Частка грошових коштів в активах за 2007 рік зросла на 9,26%, що є досить позитивним фактором, але в 2008 році зменшилась на 5,81%. Сума грошових коштів повинна бути такою, щоб її вистачило для покриття всіх першочергових платежів. Збільшення коштів на рахунках у банку свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства.


Динаміка обсягів джерел формування оборотних активів підприємства

Показники Обсяг, тис. грн. Абс. зміна, тис. грн. Темп приросту, %

2006 2007 2008 2007 2008 2007 2008
1. Власний оборотний капітал (ВОК) -35206,20 -120078,30 -358191,00 -84872,10 -238112,70 241,07 198,30
2. Оборотні активи, що формуються за рахунок позикових коштів (ПОК): 106044,50 186857,70 364170,00 80813,20 177312,30 76,21 94,89
2.1. За рахунок короткострокових кредитів (КорКр) 200,80 4021,20 41495,00 3820,40 37473,80 1902,59 931,91
2.2. За рахунок кредиторської заборгованості (КрЗаб) 105843,70 182836,50 322675,00 76992,80 139838,50 72,74 76,48

3. Всього джерел фінансування оборотних активів (ОА)

70838,30 66779,40 5979,00 -4058,90 -60800,40 -5,73 -91,05

Динаміка структури джерел формування оборотних активів підприємства, %

Показники Питома вага, % Абс. приріст


2006 2007 2008 2007 2008

1. Власний оборотний капітал -49,70 -179,81 -5990,82 -130,11 -5811,00

2. Оборотні активи, що формуються за рахунок позикових коштів 149,70 279,81 6090,82 130,11 5811,00

2.1. За рахунок короткострокових кредитів 0,28 6,02 694,01 5,74 687,99

2.2. За рахунок кредиторської заборгованості 149,42 273,79 5396,81 124,38 5123,01

3. Всього джерел фінансування оборотних активів

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00


Найбільшу частку у джерелах формування оборотних активів ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» по всіх роках займають оборотні активи, що формуються за рахунок позикових коштів. Так у 2008 році частка оборотних активів, що формуються за рахунок позикових коштів склала 6090,82%. Це було зумовлено тим, що частка власного оборотного капіталу мала від’ємне значення і складала -5990,82%. Тому у 2008 році джерелами формування оборотних активів були лише активи, що формуються за рахунок позикових коштів. Можна зробити висновок, що на підприємстві застосовується агресивний підхід до фінансування оборотних активів, так як за рахунок позикового капіталу фінансується практично весь обсяг оборотних активів, що збільшує фінансову залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування.


Динаміка прибутковості оборотних активів ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» та оцінка впливу факторів на їх зміну (за моделлю Дюпон-каскад)

Показники

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Абсолютна зміна

Темп приросту, %

2007 рік

2008 рік

2007 рік

2008 рік

1. Середня сума оборотних активів, тис. грн. 163071 210450 302538 47379 92088 129,05 143,76
2. Обсяг реалізації, тис. грн. 648132 953231 2326722 305099 1373491 147,07 244,09
3. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн. 825 1649 4740 824 3091 199,88 287,45
4. Прибутковість реалізації продукції, % 0,13 0,17 0,20 0,05 0,03 135,90 117,76
5. Коефіцієнт оборотності оборотних активів, разів 3,97 4,53 7,69 0,55 3,16 113,96 169,79
6. Прибутковість активів, % 0,51 0,78 1,57

0,28

0,78

154,88 199,95
7. Зміна прибутковості оборотних активів за рахунок:


Прибутковості реалізації х х х

0,18

0,14Коефіцієнту оборотності х х х

0,10

0,64
1. ∆ПрА∆Пр.р = ∆Пр.р2007 *КОА2006= 0,05*9,37=0,28

2. ∆ПрА∆КО = ∆КО2007 * Пр.р2007 = -0,55*0,17= 0,10

3. ∆ПрА∆Пр.р = ∆Пр.р2008*КОА2007 = 0,03*4,53=0,14

4. ∆ПрА∆КО = ∆КО2008 * Пр.р2008 = 3,16*0,20=0,64

Згідно з розрахунками, прибутковість оборотних активів підприємства ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» у 2007 році зросла на 0,28% у порівнянні з 2006 роком. Такі зміни відбулися за рахунок впливу двох факторів:

1) за рахунок збільшення прибутковості реалізації продукції. Прибутковість оборотних активів зросла на 0,18%. Таке збільшення було пов’язано зі збільшенням прибутку швидшими темпами ніж збільшення обсягів реалізації на 199,88%.

2) за рахунок другого фактора – коефіцієнта оборотності активів, який збільшився у 2007 році на 0,55 рази, що призвело до збільшення прибутковості оборотних активів на 0,10%. Збільшення швидкості обертання активів було пов’язано з тим, що загальний обсяг активів зріс лише на 129,05%, а обсяг реалізації продукції зріс аж на 147,07%.

У 2008 році прибутковість оборотних активів зросла на 0,78%. Зі збільшенням прибутковості реалізації на 0.03%, прибутковість оборотних активів зросла на 0,14%. Зі збільшенням коефіцієнту оборотності на 3.16% прибутковість оборотних активів зросла на 0,64%.

Для забезпечення збільшення рентабельності оборотних активів підприємства у майбутньому необхідно реорганізувати використання оборотних активів та збільшувати швидкість обертання активів.

Платоспроможність підприємств характеризує здатність безперервно здійснювати платежі першочергової необхідності для забезпечення безперебійної діяльності. Аналізуючи платоспроможність підприємства спочатку треба визначити ліквідні активи, швидколіквідні активи та суму готових засобів платежу. Саме суми цих показників і визначають наскільки платоспроможним може бути підприємство за нагальної ситуації.

Аналізуючи три періоди можна засвідчити, що величини цих показників збільшувались з позитивною динамікою. За структурою найбільший коефіцієнт забезпеченості в оборотних активах у 2008 році це ліквідні активи (0,51), а найменший готових засобів платежу – 0,05.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначає оцінку можливостей розрахунку за короткостроковими зобов'язаннями найближчим часом та оцінку ефективності використання вільних грошових коштів. Оптимальне значення цього показника становить 0,2–1,0. На досліджуваному підприємстві цей коефіцієнт у 2006 році становив 0,13, а в 2007 році збільшився до 0,2 за рахунок збільшення суми готових засобів платежу, що свідчить про ефективне використання вільних коштів. Зменшення цього показника в 2008 до 0,11 відбулось за рахунок зменшення суми вільних коштів.

Загальний коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності) представляє собою загальну оцінку ліквідності підприємства, його можливостей покриття короткострокових зобов'язань за рахунок усіх обігових коштів протягом року. Оптимальне значення становить 1,0–3,0. Згідно розрахунків даний коефіцієнт у 2006 році становить 1,89 і означає, що на підприємстві достатньо оборотних активів для покриття поточної заборгованості. Зменшення цього показника у 2007 році до 1,19 свідчить про погіршення забезпеченості ліквідними оборотними активами для погашення заборгованості. Зменшення цього показника в 2008 році до 1,06 відбулось за рахунок зростання позикового капіталу.

Проміжний коефіцієнт покриття представляє оцінку ступеня покриття короткострокових зобов'язань лише за рахунок грошових коштів та дебіторської заборгованості. Оптимальне значення становить 0,7. На досліджуваному підприємстві цей показник знаходився в рамках норми лише у 2006 році і становив 1,36, що означає, що підприємство має достатньо товарних запасів, які б захищали обігові кошти від інфляції. В 2008 році цей показник скоротився ще до 0,47, що було зумовлено скороченням запасів підприємства.

Коефіцієнт участі матеріальних запасів в покритті короткострокових зобов’язань представляє собою оцінку захищеності обігових коштів від інфляційного знецінення. Даний показник на підприємстві має тенденцію до зростання в 2008 до 0,71, що свідчить про досить високу ефективність захищеності обігових коштів.

Коефіцієнт маневрування дає змогу оцінити можливості швидкого реагування на зміни в кон’юнктурі ринку та диверсифікації діяльності. Даний коефіцієнт на досліджуваному підприємстві має від’ємне значення, що з кожним роком зростає. Так у 2008 році він склав -29%. Це спричинено тим що обсяг власного оборотного капіталу має від’ємне значення, що свідчить про незабезпеченість підприємства власними коштами і те, що підприємство не зможе відреагувати на зміни в кон’юнктурі ринку та нездатне до структурних трансформацій за рахунок довгострокових кредитів.

Коефіцієнт співвідношення власних оборотних коштів та загального обсягу оборотних коштів визначає оцінку структури обігових коштів за джерелами формування – за рахунок власного капіталу чи заборгованості. Оптимальне значення – 0,3–0,4. По всіх роках цей показник має від’ємне значення, що збільшується з кожним роком і у 2008 році становив -0,94, це обумовлює зниження вартості обігових коштів і характеризує більшу фінансову залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування.


Динаміка показників оборотності активів ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД»

Показники 2006 рік 2007 рік 2008 рік Абсолютна зміна Темп приросту, %
2007 рік 2008 рік 2007 рік 2008 рік

1. Період обороту, днів
1.1. Всіх оборотних активів 90,58 79,48 46,81 -11,10 -32,67 -12,25 -41,10
1.2. Виробничих запасів 0,66 1,67 2,07 1,02 0,39 154,71 23,55
1.4. Готової продукції 27,86 13,41 0,00 -14,45 -13,41 -51,87 -100,00
1.5. Товарів 0,00 34,07 41,93 34,07 7,86
23,07
1.6. Дебіторської заборгованості 94,42 58,51 15,67 -35,91 -42,84 -38,03 -73,22
1.7. Кредиторської заборгованості 68,36 82,38 58,30 14,02 -24,08 20,51 -29,23

3. Тривалість операційного циклу, днів

122,94 107,66 59,67 -15,28 -48,00 -12,43 -44,58

4. Тривалість фінансового циклу, днів

54,58 25,28 1,37 -29,30 -23,92 -53,68 -94,60

Важливим для оцінки господарської діяльності підприємства є визначення тривалості операційного і фінансового циклу. В цілому немає нормативних значень для тривалості цих циклів, але чим коротший цей період, тим краще працює підприємство.

У 2006 році тривалість операційного циклу склала 122,94 дні, а тривалість фінансового циклу – 54,58 дні. У 2007 році тривалість операційного циклу зменшилася на 15,28 дні (12,435%), що було зумовлено зменшення періоду обороту готової продукції на 14,45 днів (51,87%) та дебіторської заборгованості на 35,91 днів (38,03%). Тривалість фінансового циклу зменшилась на 29,3 дня (53,68%). Це було зумовлено збільшенням періоду обороту кредиторської заборгованості на 14,02 дні (20,51%).

У 2008 році тривалість операційного циклу зменшилася на 48 дні (44,58%), що було зумовлено зменшення періоду обороту готової продукції на 13,41 днів та дебіторської заборгованості на 42,84 днів (73,22%). Це зумовило зменшення тривалості фінансового циклу на 23,92 дня (94,6%).

фінансовий результат капітал оборотність

Динаміка структури власного капіталу підприємства

№ пор. Показники Питома вага, % Абсолютна зміна


2006 2007 2008 2007 2008
1.

Власний капітал, всього

100

100

100

Х

Х

1.1. Статутний капітал 0,16 0,13 0,14 -0,04 0,01
1.2. Пайовий капітал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Додатковий вкладений капітал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Інший додатковий капітал 1,51 23,72 6,69 22,22 -17,04
1.5. Резервний капітал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 98,33 76,15 93,17 -22,18 17,02
1.7. Неоплачений капітал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Вилучений капітал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обсяг власного капіталу ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» у 2007 році збільшився на 3127,8 тис. грн. (31,24%), це відбулося в основному за рахунок збільшення іншого додаткового капіталу на 2966 тис. грн.

У 2008 році обсяг власного капіталу скоротився на 787,9 тис. грн. (6%), що відбулося за рахунок скорочення іншого додаткового капіталу на 2291 тис. грн та зростом нерозподіленого прибутку на 1502,6 тис. грн.

Найбільшу частку у власному капіталі ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» у 2006 році займає нерозподілений прибуток, що складає 98,33%. У 2007 році найбільшу частку у власному капіталі складають інший додатковий капітал 23,72% та нерозподілений прибуток 76,15%. У 2008 році частка нерозподіленого прибутку знов зросла і становить 93,17%.

У 2005 році відбулося аналогічне зменшення часток статутного капіталу на 4,01% та іншого додаткового капіталу на 11,32% за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку на 15,35%.

Частка статутного капіталу в обсязі власного капіталу дуже мізерна та коливається в розмірі 0,13–0,16%. Збільшити частку статутного капіталу можливо шляхом додаткових внесків учасників, належних учасникам дивідендів, нерозподіленого прибутку.

У 2007 році обсяг позикового капіталу ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» збільшився на 107169 тис. грн., що становить 45,5%. Це відбулося в основному за рахунок збільшення поточних зобов’язань на 80813 тис. грн. (76,2%), з яких найбільше зросли короткострокові кредитів банків на 3820 тис. грн., та виданих векселів на 57977 тис. грн. У 220 році обсяг позикового капітул зріс на 401994 тис. грн. (117%), це відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу довгострокових зобов’язань на 222563 тис. грн. (144%), та збільшенню поточних зобов’язань на 177312 тис. грн. (94%), з яких найбільше зросла поточна заборгованість за товари, роботи та послуги на 128544 тис. грн. (136%).


Динаміка структури позикового капіталу підприємства

Показники Питома вага, % Абсолютна зміна

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008

Позиковий капітал, всього

100,00

100,00

100,00

х х

1. Забезпечення наступних витрат та платежів

0,22

0,48

0,50

0,26

0,03

2. Довгострокові зобов’язання, всього

54,75

45,00

50,59

-9,76

5,60

Довгострокові кредити банків 33,53 27,55 44,32 -5,98 16,77

3. Поточні зобов’язання, всього

45,02

54,53

48,90

9,50

-5,62

Короткострокові кредити банків 0,09 1,17 5,57 1,09 4,40
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Векселі видані 4,56 20,05 0,00 15,49 -20,05
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 39,05 27,49 29,91 -11,57 2,42
Поточні зобов’язання за розрахунками: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
З одержаних авансів 0,35 1,09 1,09 0,74 0,00
З бюджетом 0,12 0,44 0,31 0,32 -0,13
З позабюджетних платежів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Зі страхування 0,21 0,85 0,36 0,64 -0,49
З оплати праці 0,64 2,02 0,93 1,37 -1,09
З учасниками 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Із внутрішніх розрахунків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші поточні зобов’язання 0,01 1,42 10,72 1,41 9,31

4. Доходи майбутніх періодів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Найбільшу частку в позиковому капіталі у 2007 році ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» складають поточні зобов’язання – 54,53%, а саме кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 27,49%, а також довгострокові зобов’язання складають – 45% та забезпечення наступних витрат та платежів – 0,48%.

У 2008 році частка поточних зобов’язань зменшилась на 5,62% за рахунок зменшення обсягу виданих векселів 20,05%. І тому довгострокові зобов’язання займають основну частку позикових коштів підприємства, яка збільшилася на 5,06%, а забезпечення наступних витрат та платежів у 2008 році зросло лише на 0,03%.


Аналіз показників фінансової стійкості

Показники

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Коефіцієнт фінансової автономії 0,041 0,037 0,016
Коефіцієнт заборгованості 0,959 0,963 0,984
Коефіцієнт покриття боргу 1,043 1,038 1,017

Фінансова стійкість підприємства характеризує стабільність фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових засобів. Фінансова стійкість відбиває рівень ризику діяльності компанії і її залежності від позикового капіталу.

Коефіцієнт фінансової автономії характеризує частку коштів вкладених власниками в загальну вартість майна підприємства. Оптимально щоб цей коефіцієнт становив 0,5 і більше. Так як, згідно з розрахунків, даний коефіцієнт у 2006 р. становить лише 0,041 можна зауважити, що підприємство працювало лише за позикові кошти і мало великий ризик банкрутства. Погіршення цього показника в 2007 році відбулося за рахунок зменшення розміру власного капіталу. Значне зменшення в 2008 році відбулось через збільшення позикових коштів в цьому році. Тобто це означає, що на підприємстві переважають позикові кошти і існує можливість не виконання своїх зовнішніх зобов'язань при несприятливих умовах діяльності.

Коефіцієнт заборгованості характеризує частку залучених засобів в загальній сумі активів підприємства, тобто допомагає оцінити фінансову стійкість організації, зробити висновок щодо її здатності залучати додатковий капітал. Згідно розрахунків, даний коефіцієнт становить 0,959 в 2006 році, що означає, що активи підприємства майже повністю покривались за рахунок боргів. Цей показник є досить високим для нормальної діяльності підприємства. І його збільшення у наступні роки може сильно занепокоїти кредиторів.

Можливості підприємства розраховуватися з боргами характеризуються коефіцієнтом покриття боргу (нормативне значення 1–1,5). На даному підприємстві коефіцієнт покриття боргу становить 1,043 в 2006 році, що свідчило про те, що підприємство своєчасно погашає борги. Коефіцієнт 1,038 в 2007 році можна вважати в рамках норми, але з ризиком неповернення чи прострочки боргових зобов’язань. Тенденція до скорочення цього показники є негативним явищем і свідчить про майбутню неможливість підприємства вчасно розрахуватися з боргами.

Отже можна зробити висновок, що за весь досліджуваний період підприємство працю по більшій мірі за позикові кошти, не маючи прикритого тилу. Така тенденція може негативно відзначитись на діяльності підприємства в майбутньому за різких змін в діяльності підприємства. Хоча судячи з коефіцієнта покриття боргу, який має оптимальні значення за всі роки, підприємство досить успішно та вчасно розраховується за борговими зобов’язаннями, чим заробляє собі позитивну репутацію у кредиторів.

Оцінка типу поточної фінансової стійкості підприємства

№ пор. Показники Фактично на:


31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008
1. Запаси + витрати майб. періодів, тис. грн. 49 688,00 124 600,40 260 942,00
2. Власний оборотний капітал, тис. грн. 94 274 35 758 22 327
3. «Нормальні» джерела фінансування, тис. грн. 198 002,00 206 415,80 294 670,00
3.1 Власний оборотний капітал 94 274 35 758 22 327
3.2 Короткострокові банківські кредити та позики для покриття запасів 200,80 4 021,20 41 495,00
3.3 Розрахунки з кредиторами за товари, роботи, послуги 103 527,00 166 637,10 230 848,00
4. Прострочена дебіторська заборгованість, тис. грн. 0 0 0

5.

Тип поточної фінансової стійкості

абсолютна

нормальна

нормальна


У 2006 ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» має абсолютну фінансову стійкість, коли власні оборотні кошти

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: