Xreferat.com » Рефераты по экономике » Організація, планування і керування хімічним підприємством

Організація, планування і керування хімічним підприємством

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський державний хіміко-технологічний університет

Кафедра економіки промисловості та організації виробництва


Курсова робота

"Організація, планування і керування хімічним підприємством"


Дніпропетровськ

2009 р.

Зміст


Вступ

Виробнича програма цеху з випуску товарної продукції

Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху

Визначення потреби в капітальних вкладеннях

Розрахунок чисельності і фонду заробітної платні промислово-виробничого персоналу

Розрахунок собівартості продукції

Визначення ефективності проектованих заходів

6.1 Розрахунок узагальнюючих показників ефективності роботи гальванічної ділянки

6.2 Розрахунок техніко-економічних показників ефективності роботи гальванічної ділянки

7. Список літератури


Вступ


У сучасному виробництві все більшу роль грають електрохімічні й процеси нанесення покриттів, що надають виробам захисні, захисно-декоративні й функціональні властивості, що забезпечують їх надійну й довговічну роботу в різних експлуатаційних умовах. Розповсюджені покриття, одержувані хімічними або електрохімічними методами. Цими методами, можна наносити неметалічні, металеві (мідні, цинкові, нікелеві, хромові, свинцеві, олов'яні, срібні й ін.) і композиційні покриття.

Основою електрохімічного методу нанесення покриттів є осадження металів на поверхні деталі під дією електричного струму. При цьому деталі проходять низку попередніх операцій, ціллю яких є підготовка поверхні для нанесення покриття. Для підготовчих операцій застосовуються розчини, що містять кислоти, луги, солі металів, поверхнево-активні речовини (ПАР). В результаті проведення підготовки поверхні з неї видаляються оксиди та солі металів, продукти корозії металу, масла та жирові забруднення, пил, попередньо нанесений метал.

Гальванічні покриття наносяться у стаціонарних ваннах або у спеціальних пристроях, що обертаються – так звані барабани. Деталь, що покривають монтують на завантажувальні пристрої (підвіски), перед цим ізолювавши ділянки деталей, які не покриваються. Після закріплення на підвісці деталі транспортуються по лінії та почергово опускаються в операційні ванни, згідно з розробленим технологічним процесом.

Існує три основних типи гальванічних ліній, які відрізняються ступенем автоматизації та, відповідно, продуктивністю. Автоматичні лінії з жорстким циклом – мають найвищу продуктивність, але розраховані для виконання лише заданих операцій у заданій послідовності, внесення змін в роботу такої лінії потребує майже повної її переробки. Механізовані (ручні) лінії – мають найнижчу продуктивність, проте технологічний процес можна змінювати будь як в рамках даного устаткування і зупиняти будь який час. Автоматичні лінії з жорстким циклом займають проміжне положення по продуктивності між механізованими і автоматичні лініями з жорстким циклом.


1. Виробнича програма цеху з випуску товарної продукції


Проектна добова продуктивність покриття цинком.

Відповідно до одиниці площі і ціни за одиницю площі покриття ведемо розрахунок виробничої програми, яку зводимо в табл.. 1.1.


Таблиця 1.1 – Виробнича програма цеху покриття цинком

Найменування продукції Натуральна одиниця виміру Річний випуск продукції в натуральних одиницях Оптова ціна за одиницю продукції, грн Вартість річного об’єму товарного продукту, грн./рік
Гальванічне покриття цинком м2 15000

Організація, планування і керування хімічним підприємством

5137050

Умовна ціна розраховуємо за формулою:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


де

Сб – собівартість виробництва даного продукту в базовому цеху, грн./ м2;

Rб – рентабельність кінцевої продукції на базовому підприємстві, %;


Організація, планування і керування хімічним підприємством


2. Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху


Визначаємо потужність установки періодичної дії:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


де Організація, планування і керування хімічним підприємством=3,72 м2/год – паспортна продуктивність установки за одиницю часу у на- туральних одиницях;

Теф– ефективний фонд часу роботи установки роботи установки протягом року;

n=1 шт.. – кількість одиниць необхідного устаткування.

Режим роботи цеха безупинний, без зупинок у святкові дні, у три зміни по 8 годин. З урахуванням прийнятого режиму роботи розрахуємо річний ефективний фонд часу роботи основного технологічного устаткування:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


де

Ткал=365 •24=8760 годин – календарний фонд часу;

Тв=104 днів – сумарна кількість вихідних днів за рік;

Тсв=8 днів – сумарна кількість святкових днів за рік;

tзм=8 годин –тривалість однієї зміни;

nзм=3 – кількість змін за добу;

ТППР=480 год - сумарна тривалість планово- попереджувальних ремонтів протягом року;

ТТЗ=380 год – сумарна тривалість технічно неминучих зупинок.


Організація, планування і керування хімічним підприємством годин.

Номінальний фонд часу розраховуємо за формулою:


Тн=(Тк-Тв Тсв)·tзм·nзм


Тоді:


Тн=(365-104-8)·8·1=2024 год.


Виходячи з виробничої програми в натуральному вираженні розрахуємо коефіцієнт використання виробничої потужності цеху:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


де Пр=15150 м2/рік – плановий обсяг випуску продукції (річний) ;

Мцеху= 24000 м2/рік- встановлена раніше річна потужність цеху.


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Перевіримо ступінь завантаження і використання основного технологічного устаткування:

за потужністю


Організація, планування і керування хімічним підприємством ,


Де


Рпр=4,15 м2/добу,

Рпасп=6,36 м2/добу

– паспортна добова продуктивність одиниці даного устаткування.


Організація, планування і керування хімічним підприємством ;


за часом


Організація, планування і керування хімічним підприємством ;


де Теф=8760 годин – остаточно встановлений фонд часу ефективної роботи,

Ткал=8760 годин – календарний фонд часу.


Організація, планування і керування хімічним підприємством


3. Визначення потреби в капітальних вкладеннях


Потреби в капітальних вкладеннях визначає вартість основних фондів, необхідних для виробництва продукції, передбачуваної виробничою програмою цеху. Повний склад основних виробничих фондів за групами приводимо у таблиці .

Розраховуємо вартість і суму амортизаційних відрахувань.


Таблиця 3.1. розрахунок капітальних вкладень і амортизаційних відрахувань.

Найменування Балансова вартість, грн Норма амортизації,%

Амортизаційні

відрахунки, грн

Будинки 7016159,17 8 561293
Споруди 14613608,4 8 1169089
Передаточні пристрої 379867 8 30389,4
Силове обладнання 763202,5 24 183168,6
Робоче обладнання 778257,95 24 186782
Прибори КВПіА 306487,93 60 183893
Обчислювальна техніка 235609,3 60 141366
Інструменти 139461,78 40 55785
Виробничий інвентар 138328,63 40 55331,5
Господарський інветар 93526,75 40 37411
Усього по цеху 24464509,41
2604508,5

Річна сума амортизаційних відрахувань за діючими нормами амортизації диференційовано по кожному об′єкту основних фондів, виходячи з терміну їх служби та умов експлуатації.


4. Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати промислово- виробничого персоналу


Для цеху проектуються наступні групи промислово-виробничого персоналу: робітники, керівники, фахівці, службовці. Чисельність персоналу цеху визначається виходячи з особливостей обслуговування техніки, організації праці і виробництва, обраної структури керування.

Розрахунок наявної чисельності основних виробничих робітників у зміну за конкретними робочими місцями у даній роботі здійснюється методом прямого розміщення за робочими місцями, згідно з розміщенням робочих на базовому підприємстві.

Чисельність персоналу цеху визначається особливостями обслуговування техніки, організації праці та виробництва, структури керування.

Чисельність за нормами обслуговування основного технологічного устаткування знаходимо за формулою:


Чзм=К/Ншт ,


де Н0=2 од. /люд – чисельність одночасно працюючих робітників, необхідних для періодичної роботи устаткування;

К=4 – кількість одиниць однотипного обладнання


Чзм=4/2=2 людина.


Визначаємо наявну чисельність робітників у добу (людей) за наступною формулою:


Чдоб=Чзм•n,

де n=3 – число робочих змін протягом доби.


Чдоб=2•3=6 людини.


Штатна чисельність містить заданий штат робітників, кількість яких необхідна для обслуговування безупинно працюючих робочих місць.


Чшт=Чдоб+ Чд ,


де Чд=2 – чисельність робітників, необхідних для підміни під час відпочинку основних бригад.


Чшт=6+2=8.


Облікова чисельність (люд.) розраховується за формулою:


Чобл=Чшт•К0 ,


де К0 - коефіцієнт облікового складу, тобто переходу від штатної чисельності до облікової.

при роботі в 3 зміни тривалістю 8 год. Організація, планування і керування хімічним підприємством


Чобл=8•1,151=10 людей.


Зробив аналогічні розрахунки чисельності робітників інших професій, зведемо результати у таблицю 4.1.


Таблиця 4.1Розрахунок чисельності робочих цеху.

Назва груп

і професій

робітників

Тариф-ний

розряд

Наявна

кількість

людей

Підміна людей

Коефіцієнт

облікового

складу.

Штатна

чисельність,

людей

Облікова

чисель-

ність,

людейУ

зміну

За

добу

Робітники виробництва:


Робітник-гальванік 5 3 3 0 1,151 3 3
Майстер
2 2 0 1,151 2 2
Технолог
1 1 0 1,151 1 1
Разом
5 5

6 6
Робітники по ремонту обладнання:


Слюсар 5 1 3 0 1,151 3 3
Газоелектрозварювальник 5 1 3 0 1,151 3 3
Електрик 5 1 3 0 1,151 3 3
Разом
3 9 0
9 9
Допоміжні робітники (загально цехові):


Бухгалтер
2 2 0 1,151 2 2
Головний бухгалтер
1 1 0 1,151 1 1
Фінансовий директор
1 1
1,151 1 1
прибиральниця
1 1 0 1,151 1 1
Разом
5 5

5 5

Керівники, фахівці та службовці за штатним розкладом гальванічної дільниці не передбачені, так як дільниця підпорядковується керівництву цеха.

Розрахунок річного фонду заробітної платні (грн./рік) здійснюється за професійними групами працівників: виходячи з середньомісячної величини заробітної платні:


ЗПрік=ЗПср. м.·ч·Т


де ЗПрік – середньомісячна заробітна платня конкретної професійно-кваліфікаційної групи працівників (за даними підприємства), грн./міс.;

ч – облікова чисельність працівників даної професійно-кваліфікаційної групи, чол.;

Т – тривалість періоду, за який працівникам даної професійно-кваліфікаційної групи нараховується заробітна платня, міс.

Заробітна платня гальваніка складає:


ЗПрік=1630·3·12=5868 грн./рік


Результати розрахунків заносимо в табл. 4.2.


Таблиця 4.2.

п/п

Група робітників і

найменування професії

Середньомісячна заробітна платня, грн./міс.

Облікова чисельність,

чол

Відпрацьовано місяців за рік, міс. Річний фонд заробітної платні, грн./рік
1 Робітники
Виробничі робітники
Робітник-гальванік 1630 3 12 58680

Майстер 1850 1 12 22200

Технолог 2230 1 12 26760

Разом 5710

107640
2 Робітники з ремонту і обслуговування устаткування
Слюсар 1546 1 12 18552

Газоелектрозварювальник 1620 1 12 19440

Електрик 1356 1 12 16272

Разом 4522

54264
3 Допоміжні робітники
1. прибиральниця 850 1 12 10200

Разом 850

10200

Усього по цеху 11082

172104

Розрахунок основного фонду заробітної платні робиться на базі штатної чисельності працівників кожної професії, їх розряду, а також номінального фонду часу та тарифних ставок за розрахунком системи оплати парці. Форми оплати праці, розмір доплат та премії прийняті по аналогії із базовим варіантом.

Розрахунок заробітної платні виповнимо на прикладі робітника-гальваніка.


Теф=240·8=1920 год

Чоб=3 люд., tст=6,4 грн/год.


Тарифна заробітна платня складає:


Зтар=Чоб·Теф· tст=3·2024·5,4=32788,8 грн.


Премія із фонду заробітної платні:


ПФЗП=32788,8 ·0,24=7869,312 грн.


Доплата за роботу у вечірні час (6,67%):


Двеч=32788,8 ·0,0667=2187,013 грн


Доплата за роботу у святкові дні (2,19%):


Дсв=32788,8 ·0,0219=718,07472 грн


Доплата за роботу у нічний час (13,3%):


Дноч=32788,8 ·0,133=4360,91 грн


Основний фонд заробітної платні дорівнює:

Зосн=Зтар+ ПФЗП+ Двеч+ Дсв+ Дноч

Зосн=32788,8+7869,312+2187,013+718,074+4360,91=47924,11 грн


Додаткова заробітна платня складає 10 % фонду основної заробітної платні, тобто:


Здоп=47924,11·0,1=4792,41 грн


Загально річний фонд заробітної платні розраховуємо як суму основного фонду заробітної платні та додаткової платні:


ФЗП= Зосн+ Здоп=47924,11+4792,41= 52716,521 грн


5. Розрахунок собівартості виробництва продукції


Для розрахунку величини і складу витрат на виробництво продукції визначається його собівартість. У залежності від технологічних особливостей виробництва і методу обліку, який застосовується на базовому підприємстві потрібно для цехів, що випускають кінцеву продукцію, скласти собівартість одиниці продукції – 1 м2 гальванічного покриття цинком.

Виходячи з даних отриманих з аналізу аналогічних виробництв складаємо калькуляцію собівартості кінцевої продукції:


Таблиця 5.1 Калькуляція собівартості продукції.

п/п

Найменування

статей витрат

Одиниця виміру Ціна за одиницю ресурсів Витрати
На одиницю

продукції

На річний випуск
В натур-му

вираженні

Сума, грн

В натур-му

вираженні

Сума, грн
1 Сировина та основні матеріали кг
0,3 24,3 5025 407025
2 Допоміжні матеріали

0,1 0,65 1675 10887,5
3 Паливо та енергія на технологічні потреби

а) Електроенергія кВт·год 0,38 74,2 15,5 1E+06 259625
б) Пара м3 1,15 0,12 0,138 2010 2311,5
в) Вода м3 0,42 1,9 1,302 31825 21808,5
г) Стисле повітря м3 0,8 0,6 0,48 10050 8040

Усього за ст.


42,37
709697,5
4 Затрати на утримання та експлуатацію обладнання(а також на амортизацію обладнання і транспортних засобів) грн.

3,5
58625
5

Зношування пристосувань цільового призначення.

Інші спеціальні витрати.

грн.

11,85
198487,5
6 Заробітна платня основних виробничих робітників грн.

9,84
164820
7 Витрати на підготовку та освоєння виробництва грн.

2,8
46900

Усього основних витрат грн.

70,36
1178530
8 Цехові затрати грн.

102,32
1713860

Цехова собівартість грн.

172,68
2892390
9 Загальнозаводські витрати грн.

12,3
206025
10 Інші виробничі затрати (НІР) грн.

8,64
144720

Виробнича собівартість грн.

193,62
3243135
11 Позавиробничі витрати грн.

1,75
29312,5

Повна собівартість грн

195,37
3272448

Визначення крапки беззбитковості:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Де Ипост -умовно-постійні витрати у собівартості продукції, грн./рік;

Цод – оптова ціна підприємства, грн./ м2;

Иодзм – умовно-змінні витрати у собівартості одиниці продукції, грн./ м2

Значення Ипост та Иодзм розраховуємо з калькуляції. До складу умовно-змінні витрати у собівартості одиниці продукції включаємо витрати на електроенергію, воду, сировину та основні матеріали, допоміжні матеріали. До складу умовно-постійних витрат включаємо всі інші витрати з таблиці 2.5. Оптова ціна підприємства складає 213,28 грн. за 1 м2 гальванічного покриття.


Ипост=2311,5+8040+58625+198487,5+164820+46900+1713860+206025+

+144720+29312,5=2573101,5 грн/рік

Иодзм=24,3+0,65+15,5+1,302=41,752 грн./ м2

Організація, планування і керування хімічним підприємством


Прибуток на проектований обсяг виробництва складає:


П=(Цод-С)·Q


Де С – повна собівартість одиниці продукції, грн./ м2;

Q – планований обсяг виробництва, м2;


П=(213.28-195.37)·15000=268650 грн.


Норма прибутку на капітал:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


де

Кповн – сума повних капітальних затрат, грн.;


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Визначення точки беззбитковості графічним методом:


Організація, планування і керування хімічним підприємством

Рисунок №1.

6. Визначення ефективності проектованих заходів


6.1 Розрахунок узагальнюючих показників ефективності роботи гальванічної ділянки


Ефективність нової дільниці у порівнянні з існуючою встановлюємо на основі розрахунку наступних показників:

Досягнутий показник ефективності виробництва


Організація, планування і керування хімічним підприємством


де

К – величина капітальних вкладень у виробничі фонди, грн.;

П – прибуток від реалізації нової продукції, грн.;


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Строк окупності капітальних вкладень:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


де

К – капітальні вкладення, грн.;

П – прибуток, грн.;


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Річний економічний ефект:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


де

Сб і Спр. – собівартість одиниці продукції, відповідно базової і проектованої дільниць, грн./м2;

Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності

Кб. пит. і Кпр. пит. – питомі капітальні вкладення, відповідно базової і проектованої дільниць, грн./м2;

Питомі капітальні вкладення визначаємо за формулою:


Організація, планування і керування хімічним підприємством

Організація, планування і керування хімічним підприємством

Організація, планування і керування хімічним підприємством

Організація, планування і керування хімічним підприємством


6.2 Розрахунок техніко-економічних показників ефективності роботи гальванічної ділянки


Для оцінки ефективності проекту використовуються: витрати на 1 гривню товарної продукції, рентабельність продукції, прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, фондовіддача, продуктивність праці, середній заробіток та інше.

Витрати на 1 гривню товарної продукції (грн./грн.)визначимо за формулою:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Де ТП – обсяг товарної продукції гальванічної ділянки у вартісному вираженні, тис. грн.;

Сзаг. – загальні витрати гальванічної ділянки на виробництво всього річного випуску продукції, грн.;


Організація, планування і керування хімічним підприємством


а) Рентабельність продукції визначаємо в розрахунку на одну натуральну одиницю:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Де Ц – ціна одиниці продукції, грн./м2;

С – повна собівартість одиниці продукції, грн./м2;


Організація, планування і керування хімічним підприємством


б) Розрахуємо рентабельність виробництва:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Де ОПФ – середньорічні основні виробничі фонди, грн.;

ОС – оборотні кошти (середньорічні), грн.;

ПБ – балансовий прибуток, грн.;

Організація, планування і керування хімічним підприємством


Фондовіддачу розраховуємо за обсягом товарної продукції:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Де Ф – вартість основних виробничих фондів гальванічної ділянки, грн.;


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Продуктивність праці визначаємо в розрахунку на одного робітника:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Де


Організація, планування і керування хімічним підприємством


У розрахунку на одного працівника промислово-виробничого персоналу цеху:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Де ЧПВП і Чроб. – відповідно кількість усього промислово-виробничого персоналу цеху і чисельність робочих, чол.;


Організація, планування і керування хімічним підприємством


5) Розрахуємо середньомісячний заробіток:

у розрахунку на одного облікового працівника промислово-виробничого персоналу цеху:


Організація, планування і керування хімічним підприємством

Організація, планування і керування хімічним підприємством


І в розрахунку на один обліковий робочий цех:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Де ФЗПН і ФЗПР – відповідно річний фонд заробітної платні всього персоналу цеху і річний фонд заробітної платні робочих цеху, грн.;

12 – число місяців у році;


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Розрахуємо суму госпрозрахункового прибутку:


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Де Пзаг – загальний прибуток підприємства від реалізації товарної продукції, грн.;

Р – податок на прибуток підприємства, приймемо його рівним 80%;


Організація, планування і керування хімічним підприємством


Дзаг – сума доходу, оподаткованого податком, грн.;


Організація, планування і керування хімічним підприємством

Організація, планування і керування хімічним підприємством


Таблиця 6.1. Зведена таблиця техніко-економічних показників

№п/п Показники Од. виміру СумаБазове виробництво Проектоване виробництво
1 Випуск продукції:- у натур. вираженні м2 9500 15000

- у вартісному вираженні грн. 3724000 5137050
2 Капітальні вкладення грн. 22473450 24464509,41
3 Чисельність ПВП чол. 20 20
4 Продуктивність праці грн./чол 347784

Організація, планування і керування хімічним підприємством

5 Собівартість продукції грн. 5009260 3272448
6 Валовий доход грн. 3654770 5141100
7 Прибуток грн. 216540 268650
8 Прибуток, отриманий за рахунок впровадження заходу грн.
3844614
9 Чистий прибуток грн. 52445 53156,32
10 Рентабельність продукції- продукції % 15% 75,29%

- виробництва % 2,05% 5,4%
11 Строк окупності років 25,3 9,106

Список літератури


Экономика:Учебник.3-е изд., перераб. и доп./Под ред. д-ра эконом. наук проф. А.С. Булатова.-М.: Юристь, 1999-896с.

Экономика предприятия. Учебник/Под ред. О.И. Волкова. М.: ИНФРА-М.:1999.-416 с.

Экономика химической промышленности: Учебник для вузов/В.Л.Клименко, П.П. Табурчак, С.И. Иванова и др.; Под. ред. В.Л. Клименко. Л.:Химия,1990-288с.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: