Xreferat.com » Рефераты по экономике » Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Задача


1. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві


1.1 Зміст господарської ситуації


Відомі наступні дані про діяльність торгівельного підприємства в 2005 році. Здійснюється торгівля трьома видами товарів: К, Л і М. Купівельна вартість товарів складала: по товарах виду К – 333 гривні за штуку, по товарах виду Л – 53 гривні за квадратний метр, по товарах виду М – 1033 гривень за штуку. Протягом року вказані товари реалізувались торгівельним підприємством за стабільними цінами при такому рівні торгівельної націнки: товари виду К – 33%, товари виду Л − 43%, товари виду М – 13%. В 2005 році торгівельне підприємство реалізувало покупцям 533 штук товарів виду К, 633 квадратних метрів товару виду Л і 433 штук товарів виду М.

Облікова чисельність персоналу торгівельного підприємства складала: з 1 січня 2005 року по 25 вересня 2004 року – 5 осіб а з наступної дати до кінця 2004 року – 6 осіб. Рівень витрат обігу складає 5,33%. Торгівельні площі складають 153 м2. Вартість основних фондів торгівельного призначення станом на початок року 33300 грн., станом на кінець року 323300 грн. Залишки оборотних засобів торгівельного підприємства в 2005 році складали станом: на початок року 13300 грн., на початок другого кварталу 13330 грн., на початок третього кварталу 14233 грн., на кінець року 12333 грн. Питома вага товарних запасів у вартості оборотних засобів складає 40%.

Підприємство займалося лише торгівельною діяльністю і ставка податку на прибуток 25%.

1.2 Завдання


Основними завданнями комплексу економічних розрахунків на торгівельному підприємстві є визначення:

Товарообороту в купівельних цінах;

Реалізаційної вартості товарів кожного виду;

Товарообороту в реалізаційних цінах;

Валового доходу;

Рівня валового доходу;

Витрат обігу;

Показників продуктивності праці виходячи з товарообороту і виходячи з валового доходу;

Показників ефективності використання основних фондів торгівельного призначення, які можливо визначити по наведених вихідних даних;

Показників ефективності використання оборотних активів, які можливо визначити по наведених вихідних даних;

Показників товарооборотності;

Прибутку від реалізації товарів, чистого прибутку;

Середнього по торгівельному підприємству рівня торгівельної націнки;

Показників рентабельності діяльності торгівельного підприємства.


1.3.Визначеннятоварообороту в купівельних цінах


Товарооборот в купівельних цінах ТОк – це сума вартості усіх товарів в купівельних цінах:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (1.1)

де Цкj – купівельна вартість певного товару;

np – кількість проданого товару.


1.4. Визначення реалізаційної вартості товарів кожного виду


Реалізаційна вартість товару Црі визначається за формулою:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (1.2)

де РТН – рівень торгівельної націнки певного товару.


1.5. Визначення товарообороту в реалізаційних цінах


Товарооборот в реалізаційних цінах ТОр – це сума вартості усіх товарів в реалізаційних цінах:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві (1.3)


1.6. Визначення валового доходу


Валовий дохід торгівельного підприємства ВДТП – це різниця між товарооборотом в реалізаційних цінах і товарооборотом в купівельних цінах:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві. (1.4)

Результати розрахунків товарообороту і валового доходу наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Товарооборот і валовий дохід торгівельного підприємства у звітному році.


№ пп Види товарів Од. вим. Обсяг про-дажу Купі-вельна вартість, грн./од. Торгова націнка Реалізацій-на вартість грн./од. Товарообіг, грн Валовий дохід, грн

% грн./од
в купів. цінах в реаліз. цінах
1

К

шт. 533 333 33 109,89 442,89 177489,00 236060,37 58571,37
2

Л

м2 633 53 43 22,79 75,79 33549,00 47975,07 14426,07
3

М

шт. 433 1033 13 134,29 1167,29 447289,00 505436,57 58147,57Всього

658327,00

789472,01

131145,01


1.7. Визначення рівня валового доходу


Рівень валового доходу РВД – це відношення валового доходу торгівельного підприємства до товарообороту в реалізаційних цінах:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві (1.5)

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві.


1.8 Визначення витрат обігу


Рівень витрат обігу визначається за формулою:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (1.6)

де ВО – витрати обігу;

РВО – рівень витрат обігу.

Звідси витрати обігу визначаються:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві (1.7)

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві


1.9 Визначення показників продуктивності праці виходячи з товарообороту і виходячи з валового доходу


Продуктивність праці ППТО, виходячи із товарообороту, визначається за формулою:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (1.8)

а виходячи із валового доходу:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (1.9)

де ЧСО – середньооблікова чисельність персоналу за рік.

Визначення середньооблікової чисельності персоналу за рік.

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (1.10)

де Чсо мі – середньооблікової чисельності персоналу в кожному місяці.

Облікова чисельність персоналу торгівельного підприємства складала:

з 1.01.04 по 25.09.04 – 5 осіб, а з 26.09.04 до 31.12.05 року – 6 осіб. Середньооблікова чисельність персоналу за вересень становить:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Тоді середньооблікова чисельность персоналу за рік становить:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Отже продуктивність праці виходячи із товарообороту становить:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві,

а продуктивність праці виходячи валового доходу становить:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

1.10 Визначення показників ефективності використання основних фондів торгівельного призначення, які можливо визначити по наведених вихідних даних


Основним показником ефективності використання основних фондів торгівельного призначення є фондовіддача Фв, яка визначається:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (1.11)

де ОФсер – середня вартість основних фондів, яка визначається за формулою:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (1.12)

де ОФпоч. – вартість основних фондів на початок року;

ОФкін. – вартість основних фондів на кінець року.

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Отже,

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві


1.11 Визначення показників ефективності використання оборотних активів, які можливо визначити по наведених вихідних даних


Основними показниками, що характеризують ефективність використання оборотних активів є:

Коефіцієнт оборотності оборотних активів визначається:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (1.13)

де ОАсер. – середня за рік вартість оборотних активів підприємства в грн. вона визначається за формулою:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (1.14)

де ОАпоч. – вартість оборотних активів станом на початок року в грн;

ОАкін. – вартість оборотних активів станом на кінець року в грн;

ОА2кв. ОА2кв. ОА2кв. – вартість оборотних активів станом на початки відповідно другого, третього і четвертого кварталів в грн. і дорівнює:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві.

Тоді коефіцієнт оборотності оборотних активів дорівнює:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує скільки оборотів здійснили оборотні активи за відповідний період та яку виручку від реалізації товарів одержало торгівельне підприємство в гривнях у розрахунку на одну гривню вартості його оборотних активів.

Тривалість одного обороту оборотних активів, визначається:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (1.15)

де Д – кількість днів в періоді, що розглядається (рік – 360 днів).

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Коефіцієнт завантаження (залучення) оборотних активів, визначається:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (2.16)

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Коефіцієнт завантаження оборотних активів характеризує: оборотні активи якої вартості в гривнях використовується для реалізації товарів на суму одна гривня.

Кожне підприємство прагне:

а) збільшувати коефіцієнт оборотності оборотних активів і рентабельність оборотних коштів;

б) зменшувати тривалість одного обороту оборотних активів і коефіцієнт залучення оборотних коштів.


1.12 Визначення показників товарооборотністі


До показників товарооборотністі відносяться:

а) товарооборотність в кількості оборотів, що характеризує скільки оборотів здійснюють кошти, які вкладені в товарні запаси, за відповідний період, та на яку суму продає товарів торгівельне підприємство в гривнях у розрахунку на одну гривню вартості його товарних запасів, що визначається за формулою:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (1.16)

де ТЗсер. – середньорічна величина товарних запасів в гривнях, що визначається: Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (1.17)

де ПВтз – питома вага товарних запасів у вартості оборотних запасів;

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Отже, товарооборотність в кількості оборотів становить:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

б) товарооборотність в днях обороту ТДО, що характеризує на скільки днів торгівлі вистачить підприємству середнього товарного запасу та скільки днів триває один обіг коштів, які вкладені в товарні запаси, та визначається за формулою:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві. (1.18)

Отже,

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Кожне торгівельне підприємство прагне збільшувати показник товарооборотності в кількості оборотів і оптимізувати показник товарооборотності в днях обороту.


1.13 Визначення прибутку від реалізації товарів, чистого прибутку


Прибуток від реалізації товарів визначається вирахуванням із валового доходу торгівельного підприємства ВДТП витрат обігу ВО :

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві (1.19)

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Чистий прибуток визначається вирахуванням із прибутку від реалізації товарів (Преал.) податку на прибуток:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві, (1.20)

де ПНП – податок на прибуток, який визначається:

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві,

де СПНП – ставка податку на прибуток (25%)

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: