Xreferat.com » Рефераты по экономике » Аналіз виробничо-господарської діяльності

Аналіз виробничо-господарської діяльності

Размещено на /

Мiнiстерство освiти i науки україни

Київський національний університет технологій та дизайну

Iнститут пiслядипломної освiти


Контрольна робота

Аналіз виробничо-господарської діяльності

з дисципліни: "Економічний аналіз"

Варіант №2


Виконала:

ст. групи ЗЕП 2 - 09 Долгова В.В.

Перевірила: доц.Власюк Т.М.


ліквідність платоспроможність фінансовий видаток


Київ - 2010

1. Аналіз виробництва та реалізації продукції


Зміна обсягу реалізованої та виробленої продукції за звітний період у порівнянні з попереднім періодом.


Таблиця 1

Показники Факт за попередній період, тис. грн..

Факт за звітний

період, тис. грн..

Відхилення фактичного обсягу звітного періоду від попередньоготис. грн. %
1. Реалізована продукція (у відпускних цінах без ПДВ) 702.4 876 173.6 24.71
2. Випуск продукції (у відпускних цінах без ПДВ) 795 949.2 154.2 19.4

У звітному періоді обсяг реалізованої продукції збільшився на 173,6 тис. грн., або на 24,71%, випуск продукції збільшився на 154,2 тис. грн., або на 19,4%. Далі виявимо вплив факторів на зміну обсягу реалізації.

Вплив окремих факторів на відхилення від минулого року обсягу реалізації продукції.


Таблиця 2

Показники Факт за попередній період, тис. грн.. Факт за звітний період, тис. грн.. Вплив на обсяг реалізаціїтис. грн. %
1. Випуск продукції (у відпускних цінах без ПДВ) 795 949,2 154,2 21,95
2. Зміни залишків нереалізованої продукції на кінець року в порівнянні з початком 92,6 73,2 19,4 2,76
3. Реалізована продукція (у відпускних цінах без ПДВ) 702,4 876 173,6 24,71

У звітному році порівняно з попереднім випуск продукції збільшився на 154,2 тис. грн., що відповідно збільшило обсяг реалізації на 24,71%. Залишки нереалізованої продукції скоротилися на 19,4 тис. грн., що збільшило обсяг реалізації на 2,76%.

Виявимо за рахунок чого по підприємству ми маємо збільшення випуску продукції. Вихідні дані для аналізу представимо в таблиці 3.

Допоміжна таблиця для розрахунку впливу трудових факторів на випуск продукції.


Таблиця 3

Показники Факт за попередній період, тис. грн.. Факт за звітний період, тис. грн.. Відхилення (+-)абс. вел. %
1. ВИХІДНІ ДАНІ
1. Випуск продукції (у відпускних цінах без ПДВ) 795 949,2 154,2 21,5
2. Середньоспискова чисельність робочих, чол. 58 50 -8 -13,79
3. Загальна кількість відпрацьованих всіма ПВР за рік:
*людино-днів 13340 11250 -2090 -15,67
*людино-годин 104052 85500 -18552 -17,83
2. ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
1. Середня кількість днів роботи одного робочого (з точністю до 0.1) 230 225 -5 -2,17
2. Середня тривалість робочого дня (з точністю до 0.01) тис. грн. 7,8 7,6 -0,2 -2,56
3. ПОКАЗНИКИ ВИРОБІТКУ
1. Середній річний виробіток одного робочого, тис. грн. 137069 18984 5277,1 38,5
2. Середній денний виробіток 1-го робочого (з точністю до 0.01) тис. грн. 59,6 84,34 24,77 41,56
3. Середній годинний виробіток 1-го робочого (з точністю до 0.01) тис. грн. 7,6 11,1 3,46 45,29

Проаналізуємо вплив трудових факторів на зміну обсягу виробництва:

Наявність цілоденних втрат робочого часу:


∆Врічн(Д)=∆ППрічн(Д)*Чзв.,


де ∆ППрічн (Д) - зміна продуктивності праці за рахунок цілоденних втрат; Чзв. - чисельність звітного періоду.


∆ППрічн(Д)=(Дзв-Дмин)*ППмин(ден).


Отже:


∆Врічн(Д)=(225-20)*59,6*50=-14900 грн.


Зміна тривалості зміни:


∆Врічн(Тзм)=∆ППрічн(Тзм)*Чзв.,


де


∆ППрічн(Тзм)=( Тзм зв- Тзм мин)*ППмин(год)*Дзв.


Отже:


∆Врічн(Тзм)=(7,6-7,8)*225*7,64*50=-17190 грн.


Зміна годинного виробітку:


∆Врічн(ППгод)=∆ППрічн(ППгод)*Чзв.,


де


∆ППрічн(ППгод) = (ППгод зв - ППгод мин) * Тзм зв. * Дзв.


Отже

∆Врічн(ППгод) = (11,7-7,64) * 7,6 * 225 * 50 = 295830 грн.


Зміна чисельності робітників:


∆В(Ч) = (Чзв-Чмин) * ППрічн мин = (50-58) * 13706,9 = -109655,2 грн.


Результати розрахунків зведемо до таблиці 4.

Розрахунок впливу трудових факторів на зміну випуску продукції


Таблиця 4

Показники Факт за попередній період Факт за звітний період Назва фактора Вплив на випуск продукції, тис. грн.
1. Середньоспискова чисельність робочих, чол. 58 50 Зміна чисельності -109.66
2. Загальна кількість відпрацьованих всіма ПВР за рік:
*людино-днів 13340 11250 Зміна робочих днів -14,9
*людино-годин 104052 85500 Зміна тривалості зміни -17,19
3. Випуск продукції (у відпускних цінах без ПДВ) 7,64 11,1 Зміна годинного виробітку 295,83
Всього:
154,08

Як видно з проведеного аналізу зменшення чисельності робітників на чоловік призвело до падіння випуску продукції на 10,66 тис. грн.

Наявність цілодобових втрат робочого часу скоротило випуск на 14,9 тис. грн.

Наявність внутрішньо змінних втрат робочого часу скоротило випуск на 17,19 тис. грн.

Збільшення продуктивності праці привело до підвищення випуску на 295,83 тис. грн.

Можливі резерви збільшення випуску представимо в таблиці 5.

Резерви можливого збільшення випуску товарної продукції.


Таблиця 5

Група факторів Можливе збільшення випуску продукції, тис. грн. Посилання на сторінку та номер таблиці
По трудових факторах
1)зміна кількості робочих 109,66 Таб. №4
2)зміна кількості відпрацьованих днів в році 14,9 Таб. №4
3)зміна тривалості зміни 17,19 Таб. №4
4)зміна годинного виробітку - Таб. №4
Всього: 141,75

Можливе збільшення випуску продукції складає 141,75 тис. грн. Воно може бути отримано за рахунок ліквідації цілодобових втрат робочого часу (+14,9 тис. грн.), внутрішньо змінних втрат робочого часу (+17,19 тис. грн.) та змін кількості робочих (+109,66 тис. грн.)

Загальний резерв збільшення обсягу реалізації представимо в таблиці 6.

Зведений підрахунок резервів можливого збільшення обсягу реалізації.


Таблиця 6

Назва резервів Сума, тис. грн.
1. Збільшення випуску продукції (див. всього по табл. №5) 141,75
2. Зміна залишків нереалізованої продукції (див. табл. №2) -
Всього 141,75

Таким чином загальний резерв можливого збільшення обсягу реалізації складає 141,75 тис. грн. Він може бути отриманим за рахунок підвищення випуску продукції підприємством.


2. Аналіз прибутку підприємства та його використання


Аналіз прибутку підприємства розпочинається з аналізу формування прибутку.

Аналіз формування чистого прибутку.


Таблиця 7

Показники Факт за попередній період, тис. грн. Факт за звітний період, тис. грн. Відхилення (+,-)Абс. вел. %
1. Чистий доход 666.8 876 209.2 31.37
2. Валовий прибуток 27.6 467.6 210 81.52
3. Прибуток від операційної діяльності 443.2 172 -271.2 -61.19
4. Прибуток від звичайної діяльності (до оподаткування) 444.1 171 -273.4 -61.56
5. Прибуток від звичайної діяльності (після оподаткування) 311.1 121 -190.1 -61.1
6. Чистий прибуток 31.1 121 -190.1 -61.1

Формування прибутку від звичайної діяльності визначається у такому порядку:

1. Чистий доход (ЧД):


ЧД=ВР - ПДВ - АЗ - Інші вирахування з доходу,


де ВР - виручка (дохід) від реалізації; АЗ - акцизний збір; ПДВ - податок на додану вартість.

2. Валовий прибуток (ВП):


ВП = ЧД - С/Срп,


де С/Срп- собівартість реалізованої продукції.

3. Фінансовий результат від операційної діяльності (Под):


Под = ВП + Піод – АВ – Взб - Вод,


де Піод- прибуток від іншої операційної діяльності; АВ- адміністративні витрати; Взб- витрати на збут; Вод- витрати від іншої операційної діяльності.

4. Фінансовий результат від звичайної діяльності (Пзд):

- Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування


(Поздо оп): Поздо оп = Под + Пук + Пфо + Під – Вук – Вфо - Від,


де Пук, Вук- відповідно прибуток та витрати від участі в капіталі; Пфо, Вфо- прибуток та витрати від інших фінансових операцій; Під, Від- відповідно прибуток та витрати від іншої звичайної діяльності.

- Фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування


(Позпісля оп): Позпісля оп = Поздо оп - Ппр,


де Ппр-податок на прибуток.

5. Чистий прибуток (ЧП):


ЧП= Позпісля оп + Днс – Внс - Пнс,


де Днс- доходи від надзвичайних ситуацій; Внс- витрати від надзвичайних ситуацій; Пнс- податок на прибуток від надзвичайних ситуацій.

За даними на основі фінансових результатів прибуток підприємства розрахуємо таким чином:

1. Чистий доход (ЧД):

ЧДп. = 824,8 - 122,4 - 35,6 = 666,8 тис. грн.

ЧДзв = 1051,2 - 175,2 = 876 тис. грн.

2. Валовий прибуток (ВП):

ВПп. = 666,8 - 409,2 = 257,6 тис. грн.

ВПзв. = 876 - 408,4 = 467,6 тис. грн.

3. Фінансовий результат від операційної діяльності (Под):

Под.п. = 257,6 + 503,6 - 315,2 - 2,4 - 0,4 = 443,2 тис. грн.

Под.зв. = 467,6 - 287,6 - 8 = 172 тис. грн.

4. Фінансовий результат від звичайної діяльності (Пзд):

- Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (Поздо оп):

Поздо оп п. = 443,2 + 1,3 + 3,1 – 1 - 2,5 = 444,1 тис. грн.

Поздо опзв. = 172 + 0,9 + 2,5 - 1,2 - 3,2 = 171 тис. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування (Позпісля оп):

Поздо оп п. = 444,14 – 133 = 311,1 тис. грн.

Поздо опзв. = 171 - 50 = 121 тис. грн.

5. Чистий прибуток (ЧП):

ЧПп. = 311,1 тис. грн.

ЧПзв. = 121 тис. грн.

Як видно з проведеного аналізу у звітному періоді порівняно з попереднім у підприємства чистий доход збільшився на 209,2 тис. грн., або на 31,37%, валовий прибуток на 210 тис. грн., або на 81,52%. Прибуток від операційної діяльності зменшився на 271,2 тис. грн., або на 61,19%. Також скоротився прибуток від звичайної діяльності до та після оподаткування відповідно на 273,4 тис. грн. (-61,56%) та на 190,1 тис. грн. (-61,1%). Чистий прибуток підприємства зменшився на 190,1 тис. грн., або на 61,1%.

З метою виявлення причин, що викликали зменшення прибутку, проаналізуємо структуру прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Питома вага кожного виду прибутку в загальній сумі розраховується за формулою:


Аналіз виробничо-господарської діяльності


Аналіз структури прибутку від звичайної діяльності (до оподаткування)


Таблиця 8

Види прибутку Попередній період Звітний період Відхилення, %

Тис. грн. Структура в% Тис. грн. Структура в%
1. Прибуток від операційної діяльності 443,2 99,8 72 100,58 0,78
2. Прибуток від участі в капіталі - - - - -
3. Прибуток від інших фінансових операцій 0,3 0,07 -0,3 -0,17 -0,24
4. Прибуток від іншої діяльності 0,6 0,13 -0,7 -0,41 -0,54
5. Прибуток від звичайної діяльності (до оподаткування) 444,1 100 171 100 -

Із результатів аналізу видно, що підвищення прибутку відбулося за рахунок того, що у підприємства у звітному році значно скоротився прибуток від операційної діяльності. У звітному році порівняно з попереднім у підприємства скоротився прибуток від інших фінансових операцій та прибуток від іншої діяльності. Проаналізуємо, чим викликане скорочення питомої ваги прибутку від операційної діяльності.

Вихідні дані для аналізу представимо в таблиці 9.


Таблиця 9

Показники За попередній період, тис. грн. За звітний період в оцінці попереднього, тис. грн. За зв. період, тис. грн.
1. Собівартість реалізованої продукції (Срп) 409,2 461,72 408,4
2. Адміністративні витрати (АВ) 315,2 355,65 287,6
3. Витрати на збут (ВЗ) 2,4 2,71 8
4. нші операційні доходи (ІОД) 503,6 -- -
5. Інші операційні витрати (ІОВ) 0,4 -- -
6. Чистий доход (ЧД) 666,8 752,38 876
7. Прибуток від операційної діяльності (Под) 443,2 -- 172

Перерахунок показників звітного року в оцінці попереднього проводимо за формулою:


Аналіз виробничо-господарської діяльності


1. Визначимо відхилення прибутку:

-в абсолютному виразі:

∆П = 172 - 4,2 = - 271,2 тис. грн.

-у відносному виразі:


∆%П = Аналіз виробничо-господарської діяльності.


2. Визначимо вплив факторів на прибуток від операційної діяльності:

а) Зміни собівартості реалізованої продукції:


∆Срп = Срп зв. - Срп зв.в оцінці попер. = 408,4 - 461,72 = -53,32 тис. грн.

∆П(Срп) = 53,32 тис. грн.


б) Зміни адміністративних витрат:


∆АВ = АВ зв. - АВ зв.в оцінці попер. = 287,6-355,65 = -68,05 тис. грн.

∆П(АВ) = 8,05 тис. грн.

в) Зміни витрат на збут:


∆ВЗ = ВЗ зв. - ВЗ зв.в оцінці попер. = 8 - 2,71 = 5,29 тис. грн.


∆П(ВЗ) = -5,29 тис. грн.

г) Зміни оптових цін на продукцію:


∆ОЦ = ЧДзв. - ЧДзв.в оцінці попер. = 876 - 752,38 = 123,62 тис. грн.


∆П(ОЦ) = 123,62 тис. грн.

д) Зміни обсягу реалізації. Для того щоб визначити вплив цього фактора визначимо спочатку прибуток від основної діяльності:


Аналіз виробничо-господарської діяльності= 666,8 - 409,2 - 315,2 - 2,4 = -60 тис. грн.

Аналіз виробничо-господарської діяльності = 752,38 - 461,72 - 355,65 - 2,71 = -67,7 тис. грн.

Аналіз виробничо-господарської діяльності = 876 - 408,4 - 287,6-8 = 172 тис. грн.


Далі визначимо відсоток міни обсягу реалізації:


Аналіз виробничо-господарської діяльності, тоді

∆Побсягу рп = Аналіз виробничо-господарської діяльності*∆%=-60*0,1283 = -7,7 тис. грн.


е) Наявності асортиментних та структурних зрушень і зміни якості продукції. Для того щоб виявити вплив цих факторів спочатку необхідно визначити зміну прибутку за рахунок зміни трьох факторів: обсягу реалізації, асортименту, структури та кості продукції.

∆П3-х факторів =Аналіз виробничо-господарської діяльності-Аналіз виробничо-господарської діяльності = -67,7 - (-60) = -7,7 тис. грн.

∆Пас.зрушень = ∆П3-х факторів - ∆Побсягу рп = -7,7 - (7,7) = 0 тис. грн.


ж) Зміни інших операційних доходів:


∆ІОД = ІОДзв. - ІОДпоп. = 0 - 503,6 = -503,6 тис. грн.


∆П(ІОД) = -503,6 тис. грн.

з) Зміни інших операційних витрат:


∆ІОВ = ІОВзв. - ІОВпоп. = 0 - 0,4 = -0,4 тис. грн.


∆П(ІОВ) = 0,4 тис. грн.

Результати аналізу зведемо до таблиці 10

Розрахунок впливу основних факторів на прибуток від операційної діяльності.


Таблиця 10

Фактори, що викликають відхилення прибутку в звітному періоді від прибутку попереднього періоду Вплив на прибуток від операційної діяльності

Тис. грн. % до прибутку попереднього періоду
1. Зміна собівартості реалізованої продукції 53,32 12,03
2. Зміна адміністративних витрат 68,05 15,35
3. Зміна витрат на збут -5,29 -1,19
4. Зміна інших операційних доходів -503,6 -113,63
5. Зміна інших операційних витрат 0,4 0,09
6. Зміна оптових цін на готову продукцію 123,62 27,89
7. Зміна обсягу реалізації -7,7 -1,73
8. Зрушення в асортименті та якості продукції - -
Всього: -271,2 -61,19

Як видно з проведеного аналізу скорочення прибутку викликане підвищенням витрат на збут, що знизило прибуток на 5,29 тис. грн., або на 1,19%.

Зниження собівартості реалізованої продукції та адміністративних витрат збільшило прибуток відповідно на 53,32 тис. грн.(12,03%) та на 68,05 тис. грн. (15,35%).

Скорочення інших операційних витрат збільшило прибуток на 0,4 тис. грн., або на 0,09%.

Скорочення інших операційних доходів зменшило прибуток на 503,6 тис. грн. або на 113,63%. Збільшення оптових цін на продукцію підвищило прибуток на 123,62 тис. грн. або на 27,89%. Збільшення обсягу реалізації на 12,83% призвело до скорочення збитків від реалізації на 7,7 тис. грн. або на 1,73%.

Можливі резерви збільшення прибутку від звичайної діяльності у звітному періоді представимо в таблиці 11.

Зведення резервів можливого збільшення прибутку від звичайної діяльності у звітному періоді.


Таблиця 11

Назва резервів Сума, тис. грн.
1. Збільшення обсягу продукції (141,75*172/876) 27,83
2. Зниження собівартості реалізованої продукції -
3. Зниження адміністративних витрат -
4. Зниження витрат на збут 5,29
5. Зниження інших операційних витрат -
6. Зрушення в асортименті та якості продукції -
7. Зниження витрат від участі в капіталі -
8. Зниження витрат від інших фінансових операцій 1,2
9. Зменшення витрат від іншої діяльності 3,2
Загальний резерв збільшення прибутку від звичайної діяльності (до оподаткування) 37,52

Таким чином можливе збільшення прибутку від звичайної діяльності до оподаткування складає 37,52 тис. грн. Воно може бути отримане за рахунок збільшення обсягу реалізації з урахуванням виявлених резервів на 27,83 тис. грн., витрат на збут на 5,29 тис. грн. Також прибуток можливо збільшити за рахунок ліквідації витрат від інших фінансових операцій на 1,2 тис. грн. та витрат від іншої діяльності на 3,2 тис. грн. Проаналізуємо як виявлені резерви вплинуть на показники ліквідності та платоспроможності підприємства.


3. Попередня оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства


Для оцінки платоспроможності розрахуємо такі показники:

1. Коефіцієнт незалежності (власності).


Аналіз виробничо-господарської діяльності

Аналіз виробничо-господарської діяльності Аналіз виробничо-господарської діяльності


2. Коефіцієнт фінансової стійкості.


Аналіз виробничо-господарської діяльності

Аналіз виробничо-господарської діяльності Аналіз виробничо-господарської діяльності


3. Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів.


Аналіз виробничо-господарської діяльності

Аналіз виробничо-господарської діяльності


4. Коефіцієнт ефективності використання власних коштів.


Аналіз виробничо-господарської діяльності

Аналіз виробничо-господарської діяльності Аналіз виробничо-господарської діяльності


5. Коефіцієнт участі власних та довгострокових коштів в матеріальних запасах та витратах.


Аналіз виробничо-господарської діяльності

Аналіз виробничо-господарської діяльностіАналіз виробничо-господарської діяльності


Зведемо всі розрахунки в таблицю 12.


Таблиця 12 Показники фінансового стану підприємства

Показники Факт за звітний період З урахуванням виявлених резервів

Середній

рівень

- незалежності (власності) 0,96 0,961 >0.5
-фінансової стійкості 0,96 0,961 >0.7
-ефективності використання фінансових ресурсів 0,055 0,067 -
-ефективності використання власних коштів 0,041 0,049 -
-участі власних та довгострокових коштів в матеріальних запасах та витратах 6,69 6,91 -

Як бачимо стан у підприємства незалежний та фінансово стійкий так як показники незалежності та фінансової стійкості вищі за середній рівень. Фінансові ресурси та власні кошти використовуються не досить ефективно, з урахуванням виявлених резервів їх використання ще дещо покращується.

Запаси та витрати повністю покриваються за рахунок власних та довгострокових позикових коштів.

Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: