Xreferat.com » Рефераты по экономико-математическому моделированию » Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кафедра економіко-математичних моделювання


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З ЕКОНОМЕТРІЇ № 2


Виконав:

студент ІІ курсу

спец. 6504, гр. № 5

Нікіфоров Клим

Перевірила:

Кузубова В.В.


Київ — 2009


ВАРІАНТ 11


Визначимо середні значення та стандартні відхилення
Місяць Прибуток Інвестиції ОВФ ФРЧ
1 48 200 25 3
2 49 205 25 3,5
3 50 210 23 4
4 46 180 27 2,5
5 43 160 29 2
6 53 215 23 4,5
7 55 220 20 5
8 56 222 20 5
9 54 220 21 4,5
10 55 221 19 5,5
11 57 225 18 5,5
12 58 228 16 6
13 46 178 26 2,8
14 47 181 24 2,8
15 50 208 22 4,2
16 54 222 19 5,8
17 56 230 17 6
18 59 230 15 6,2
19 58 229 15 6,1
20 61 235 13 6,3
21 60 231 13 6,3
22 63 240 11 6,5
23 62 238 12 6,4
24 66 245 8 7
Середнє 54,41667 215,5417 19,20833 4,891667
Станд.відх. 6,035523 21,84526 5,548044 1,480575

Виконаємо нормалізацію змінних за допомогою формул:

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


Функція нормалізації дозволяє перетворити інформацію в однакові одиниці виміру (стандартні відхилення)


В результаті нормалізації отримаємо:


Y* X1* X2* X3*
-1,06315 -0,71144 1,043911 -1,27766
-0,89746 -0,48256 1,043911 -0,93995
-0,73178 -0,25368 0,683424 -0,60224
-1,39452 -1,62697 1,404399 -1,61536
-1,89158 -2,5425 1,764886 -1,95307
-0,23472 -0,0248 0,683424 -0,26454
0,09665 0,204087 0,142693 0,07317
0,262336 0,29564 0,142693 0,07317
-0,06904 0,204087 0,322937 -0,26454
0,09665 0,249863 -0,03755 0,410876
0,428021 0,43297 -0,21779 0,410876
0,593707 0,570299 -0,57828 0,748583
-1,39452 -1,71853 1,224155 -1,41274
-1,22884 -1,5812 0,863668 -1,41274
-0,73178 -0,34523 0,50318 -0,46716
-0,06904 0,29564 -0,03755 0,613501
0,262336 0,661852 -0,39804 0,748583
0,759393 0,661852 -0,75853 0,883666
0,593707 0,616076 -0,75853 0,816125
1,090764 0,890735 -1,11901 0,951207
0,925079 0,707629 -1,11901 0,951207
1,422136 1,119617 -1,4795 1,08629
1,25645 1,028064 -1,29926 1,018749
1,919193 1,3485 -2,02023 1,423997

Розрахунок кореляційних матриць rxx та rxy


Знаходимо кореляційні матриці за формулами:

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


Транспонуємо матрицю Х*:


Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки=


-0,71144 -0,48256 -0,25368 -1,62697 -2,5425 -0,0248 0,204087 0,29564 0,204087 0,249863 0,43297 0,570299 -1,71853 -1,5812 -0,34523 0,29564 0,661852 0,661852 0,616076 0,890735 0,707629 1,119617 1,028064 1,3485
1,043911 1,043911 0,683424 1,404399 1,764886 0,683424 0,142693 0,142693 0,322937 -0,03755 -0,21779 -0,57828 1,224155 0,863668 0,50318 -0,03755 -0,39804 -0,75853 -0,75853 -1,11901 -1,11901 -1,4795 -1,29926 -2,02023
-1,27766 -0,93995 -0,60224 -1,61536 -1,95307 -0,26454 0,07317 0,07317 -0,26454 0,410876 0,410876 0,748583 -1,41274 -1,41274 -0,46716 0,613501 0,748583 0,883666 0,816125 0,951207 0,951207 1,08629 1,018749 1,423997

Отримаємо:

1 -0,90857 0,960757
-0,90857 1 -0,95464
0,960757 -0,95464 1

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


0,947927
-0,98042
0,964746

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


Кожен елемент матриці rxx характеризує тісноту зв’язку однієї пояснювальної змінної з іншою. Парні коефіцієнти кореляції характеризують тісноту між двома змінними. Вони можуть змінюватись в межах від 1 до -1.


Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


Тобто, вони є парними коефіцієнтами кореляції між пояснювальними змінними. Користуючись цими коефіцієнтами можна зробити висновок, що між змінними х1, х2, х3 існує зв’язок.


Визначення детермінанту матриці r

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки 0,006749


Детермінант матриці rxx є точковою мірою мультиколінеарності, в нашому випадку наближається до нуля, а отже мультиколінеарність існує.


Розрахунок критерію Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки105,7992

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки= 7,815


Розраховане значення Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки порівнюємо з табличним при вибраному рівні значущості Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки і ступені свободи Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки. Оскільки Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки, то мультиколінеарність існує.


Розрахунок оберненої матриці Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

13,13842 -1,27429 -13,8393
-1,27429 11,40152 12,10859
-13,8393 12,10859 25,8555

C=Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки=


Визначення F-критерію

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


F1= 127,4534

F2= 109,2159

F3= 260,9828

F0,05=19,44


Оскільки значення критерію Фішера перевищують критичне значення, то пояснювальні змінні мультиколінеарні з рештою змінних.


Визначення частинних коефіцієнтів кореляції

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки0,104115

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки0,750872

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки-0,70524


Частинні коефіцієнти кореляції характеризують рівень тісноти зв'язку між двома змінними, за умови, що решта змінних на цей зв'язок не впливає.


Розрахунок t-критерію

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки0,4797228

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки5,21

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки-4,558447

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки2,11


Оскільки t13 більше за tтабл, то це означає що між змінними x1 та х3 існує мультиколінеарність.


Способи звільнення від мультиколінеарності методом перетворення інформації
Відхилення від свого середнього

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

Місяць Прибуток Інвестиції ОВФ ФРЧ

Y X1 X2 X3
1 -6,41667 145,5833 -29,4167 -51,4167
2 -5,41667 150,5833 -29,4167 -50,9167
3 -4,41667 155,5833 -31,4167 -50,4167
4 -8,41667 125,5833 -27,4167 -51,9167
5 -11,4167 105,5833 -25,4167 -52,4167
6 -1,41667 160,5833 -31,4167 -49,9167
7 0,583333 165,5833 -34,4167 -49,4167
8 1,583333 167,5833 -34,4167 -49,4167
9 -0,41667 165,5833 -33,4167 -49,9167
10 0,583333 166,5833 -35,4167 -48,9167
11 2,583333 170,5833 -36,4167 -48,9167
12 3,583333 173,5833 -38,4167 -48,4167
13 -8,41667 123,5833 -28,4167 -51,6167
14 -7,41667 126,5833 -30,4167 -51,6167
15 -4,41667 153,5833 -32,4167 -50,2167
16 -0,41667 167,5833 -35,4167 -48,6167
17 1,583333 175,5833 -37,4167 -48,4167
18 4,583333 175,5833 -39,4167 -48,2167
19 3,583333 174,5833 -39,4167 -48,3167
20 6,583333 180,5833 -41,4167 -48,1167
21 5,583333 176,5833 -41,4167 -48,1167
22 8,583333 185,5833 -43,4167 -47,9167
23 7,583333 183,5833 -42,4167 -48,0167
24 11,58333 190,5833 -46,4167 -47,4167
Середнє 2,37E-15 161,125 -35,2083 -49,525
Станд.відх. 6,035523 21,84526 5,548044 1,480575

1 -0,90857 0,960757
-0,90857 1 -0,95464
0,960757 -0,95464 1

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки 0,006749


Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки105,7992

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки= 7,815

Оскільки Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки, то мультиколінеарність існує.


Абсолютний приріст

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


Місяць Прибуток Інвестиції ОВФ ФРЧ

Y X1 X2 X3
12 1 5 0 0,5
3 1 5 -2 0,5
4 -4 -30 4 -1,5
5 -3 -20 2 -0,5
6 10 55 -6 2,5
7 2 5 -3 0,5
8 1 2 0 0
9 -2 -2 1 -0,5
10 1 1 -2 1
11 2 4 -1 0
12 1 3 -2 0,5
13 -12 -50 10 -3,2
14 1 3 -2 0
15 3 27 -2 1,4
16 4 14 -3 1,6
17 2 8 -2 0,2
18 3 0 -2 0,2
19 -1 -1 0 -0,1
20 3 6 -2 0,2
21 -1 -4 0 0
22 3 9 -2 0,2
23 -1 -2 1 -0,1
24 4 7 -4 0,6
Середнє 0,782609 1,956522 -0,73913 0,173913
Станд.відх. 3,976711 19,10611 3,13655 1,078811

1 -0,89028 0,937177
-0,89028 1 -0,92345
0,937177 -0,92345 1

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки 0,006749

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки85,87077

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки= 7,815


Оскільки Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки, то мультиколінеарність існує.


Спосіб темпів зміни показників

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

Місяць Прибуток Інвестиції ОВФ ФРЧ

Y X1 X2 X3
12 1,020833 1,025 1 1,166667
3 1,020408 1,02439 0,92 1,142857
4 0,92 0,857143 1,173913 0,625
5 0,934783 0,888889 1,074074 0,8
6 1,232558 1,34375 0,793103 2,25
7 1,037736 1,023256 0,869565 1,111111
8 1,018182 1,009091 1 1
9 0,964286 0,990991 1,05 0,9
10 1,018519 1,004545 0,904762 1,222222
11 1,036364 1,0181 0,947368 1
12 1,017544 1,013333 0,888889 1,090909
13 0,793103 0,780702 1,625 0,466667
14 1,021739 1,016854 0,923077 1
15 1,06383 1,149171 0,916667 1,5
16 1,08 1,067308 0,863636 1,380952
17 1,037037 1,036036 0,894737 1,034483
18 1,053571 1 0,882353 1,033333
19 0,983051 0,995652 1 0,983871
20 1,051724 1,026201 0,866667 1,032787
21 0,983607 0,982979 1 1
22 1,05 1,038961 0,846154 1,031746
23 0,984127 0,991667 1,090909 0,984615
24 1,064516 1,029412 0,666667 1,09375
Середнє 1,016849 1,013627 0,96511 1,080477
Станд.відх. 0,077519 0,102025 0,179452 0,33136

1 -0,70849 0,964155
-0,70849 1 -0,62121
0,964155 -0,62121 1

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки 0,031236

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки73,36757

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки= 7,815


Оскільки Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки, то мультиколінеарність існує.


Спосіб темпів приросту показників

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


Місяць Прибуток Інвестиції ОВФ ФРЧ

Y X1 X2 X3
12 1,020833 1,025 1 1,166667
3 1,020408 1,02439 0,92 1,142857
4 0,92 0,857143 1,173913 0,625
5 0,934783 0,888889 1,074074 0,8
6 1,232558 1,34375 0,793103 2,25
7 1,037736 1,023256 0,869565 1,111111
8 1,018182 1,009091 1 1
9 0,964286 0,990991 1,05 0,9
10 1,018519 1,004545 0,904762 1,222222
11 1,036364 1,0181 0,947368 1
12 1,017544 1,013333 0,888889 1,090909
13 0,793103 0,780702 1,625 0,466667
14 1,021739 1,016854 0,923077 1
15 1,06383 1,149171 0,916667 1,5
16 1,08 1,067308 0,863636 1,380952
17 1,037037 1,036036 0,894737 1,034483
18 1,053571 1 0,882353 1,033333
19 0,983051 0,995652 1 0,983871
20 1,051724 1,026201 0,866667 1,032787
21 0,983607 0,982979 1 1
22 1,05 1,038961 0,846154 1,031746
23 0,984127 0,991667 1,090909 0,984615
24 1,064516 1,029412 0,666667 1,09375
Середнє 1,016849 1,013627 0,96511 1,080477
Станд.відх. 0,077519 0,102025 0,179452 0,33136

1 -0,70849 0,964155
-0,70849 1 -0,62121
0,964155 -0,62121 1

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки 0,031236

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки73,36757

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки= 7,815


Оскільки Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки, то мультиколінеарність існує.


Логарифмування вихідної інформації
Місяць Прибуток Інвестиції ОВФ ФРЧ

Y X1 X2 X3
1 3,871201 5,298317 3,218876 1,098612
2 3,89182 5,32301 3,218876 1,252763
3 3,912023 5,347108 3,135494 1,386294
4 3,828641 5,192957 3,295837 0,916291
5 3,7612 5,075174 3,367296 0,693147
6 3,970292 5,370638 3,135494 1,504077
7 4,007333 5,393628 2,995732 1,609438
8 4,025352 5,402677 2,995732 1,609438
9 3,988984 5,393628 3,044522 1,504077
10 4,007333 5,398163 2,944439 1,704748
11 4,043051 5,4161 2,890372 1,704748
12 4,060443 5,429346 2,772589 1,791759
13 3,828641 5,181784 3,258097 1,029619
14 3,850148 5,198497 3,178054 1,029619
15 3,912023 5,337538 3,091042 1,435085
16 3,988984 5,402677 2,944439 1,757858
17 4,025352 5,438079 2,833213 1,791759
18 4,077537 5,438079 2,70805 1,824549
19 4,060443 5,433722 2,70805 1,808289
20 4,110874 5,459586 2,564949 1,84055
21 4,094345 5,442418 2,564949 1,84055
22 4,143135 5,480639 2,397895 1,871802
23 4,127134 5,472271 2,484907 1,856298
24 4,189655 5,501258 2,079442 1,94591
Середнє 3,990664 5,367804 2,909514 1,533637
Станд.відх. 0,112558 0,107973 0,322294 0,354314

0,106663 -0,10581 0,107762
0,107973 -0,08877 0,105211
-0,26498 0,322294 -0,27325

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки


Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки 1,37E-05

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки236,9638

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки= 7,815


Оскільки Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки, то мультиколінеарність існує.


Побудова моделі на основі нормалізованих змінних і перехід до моделі в абсолютному виразі

Економетрична модель на основі нормалізованих данних записується так:


Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

a^1= 0,097302
a^2= -0,76639
a^3= -0,18812

Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

a^0= 49,08539

Таким чином модель має вигляд:


Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки=49,08539+0,097X1–0,766X2–0,188X3

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: