Xreferat.com » Рефераты по экономико-математическому моделированию » Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

визначається як різниця між виручкою від реалізації та витратами на цю еалізацію. Якщо підприємство реалізувало цінності дорожче, ніж ціна їх при-бання, воно одержує прибуток, а якщо дешевше — збиток. Такі прибутки заве-ено називати мобілізацією внутрішніх ресурсів (МВР).

При фінансуванні будівництва господарським засобом до МВР належать пла­нові нагромадження та економія від зниження собівартості будівельно-монтаж­них робіт, амортизація засобів праці, що використовуються в будівництві.

Сальдо за позареалізаційними операціями — це різниця між доходами та витра­тами від цих операцій (прибуток або збиток). Доходи від цих операцій включають:

 • доходи, одержані від здачі майна в оренду;

 • доходи, одержані від здійснення підприємством корпоративних прав (ди­віденди на придбані акції акціонерних товариств, відсотки на внески до статутних фондів спільних підприємств тощо);

 • надходження відсотків від вкладання коштів в облігації, банківські депо­зити тощо;

 • присуджені або призначені боржнику штрафи, пеня, неустойки, інші види санкцій за порушення умов господарських договорів, а також доходи від відшкодування збитків;

 • доходи від дооцінки виробничих запасів та готової продукції;

 • прибуток минулих років, що формувався у поточному році;

 • позитивні курсові різниці за валютними рахунками, а також операціями в іноземній валюті;

 • кошти, одержані безкоштовно у вигляді спонсорської допомоги;

 • інші доходи від операцій, що безпосередньо не пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції [38].

Збитки від позареалізаційних операцій включають:

 • витрати за анульованим виробничим замовленням;

 • витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів;

 • втрати від уцінки виробничих запасів та готової продукції;

 • штрафи, пеня, неустойки, які належать до сплати;

 • збитки від списання дебіторської заборгованості;

 • збитки за операціями минулих років, які виявлені у поточному році;

 • невідшкодовані збитки від стихійного лиха або інших непередбачених си­туацій (пожеж, аварій, крадіжок тощо);

 • негативні курсові різниці від операцій з іноземною валютою [38].


Таблиця 2.2

Головні джерела фінансових ресурсів та їх цільове використання

Джерела Використання фінансових ресурсів

інвестиціїй споживання резервів
Прибуток (чистий)

+

+

+

+

+


Мобілізація внутрішніх ресурсів +
+
Амортизаційні відрахування +
+
Пайові внески (статутний чи акціонерний капітал) +
+
Страхові внески до Пенсійного фонду

+

+

+

Кошти від розміщення власних цінних паперів та реалізації цінних паперів інших емітентів

+

+

+

+Кредиторська заборгованість

+

+

+

Кредити та позички

+

+

+

Спонсорство

+

+

+

Державні субсидії +

Рис. 2.1. Схема формування та розподілу прибутку підприємства (компанії)


2.4. Визначення ефекту фінансового леверіджу


Визначити ефект фінансового леверіджу для чотирьох варіантів ін­вестування проекту (табл. 2.3).

Як видно з таблиці, при внутрішній нормі ефективності у 25% при збільшен­ні залучених коштів зростає ефект фінансового леверіджу. При бар'єрній ставці у 20% ефект фінансового леверіджу відсутній. При внутрішній нормі ефективнос­ті, меншій за 20%, відношення чистого прибутку до власного капіталу буде мен­шим, ніж вартість позичкових коштів, тобто за такої внутрішньої норми ефек­тивності компанії буде вистачати прибутку тільки для сплати відсотків за кредит, але згодом потрібно буде відшкодувати всю позичку. Тому за графіком відшкодувань боргу компанія вираховує та обґрунтовує таку внутрішню норму ефектив­ності, яка б дала змогу своєчасно розраховуватися з кредитною установою.

Таблиця 2.3


Показники Варіанти інвестування проекту

1 2 3 4
Обсяг інвестицій, тис.грн. 1000 1000 1000 1000
Ресурси фінансування, тис.грн.
— власний капітал 1000 750 500 250
— позичкові кошти 250 500 750
Відсоткові ставки, %
— основна 14 14 14 14
— вільна від ризику 10 10 10 10
— бар’єрна 20 20 20 20
— внутрішня норма ефективності 25 25 25 25
— депозитна 12 12 12 12
— податку на прибуток 30 ЗО 30 30
Очікуваний прибуток, тис.грн.
— мінімально припустимий 200 200 200 200
— потрібний 250 250 250 250
Вартість боргу, тис.грн. 35 70 105
Сума податку, тис.грн.
— при мінімальному прибутку 60 60 60 60
— при потрібному 75 75 75 75
Чистий прибуток, тис.грн.
— мінімально припустимий 140 105 70 35
— потрібний 175 140 105 75
Відношення чистого прибутку до власного капіталу, % 17,5 19 21 28

Пошуки найвигіднішої структури джерел інвестування, що провадяться за допомогою розрахунків фінансового леверіджу, виконуються на стадії обґрунтування доцільності проектів.

Але, як відомо, життєвий цикл інвестицій не закінчується проектуванням та введенням у дію об'єкта.

На стадії експлуатації періодично потрібно залучати інвестиційні ресурси для оновлення виробничих фондів та розвитку виробництва.

На початку розширення підприємство потребує значного збільшення обігово­го капіталу. Подальша інтенсифікація виробництва потребує впровадження нових основних фондів, особливо їх активної частини: машин, механізмів та устаткуван­ня. Природно, що цей процес неможливий без зростання основного капіталу.

Особливо значна потреба в інвестиціях виникає на стадії життєвого циклу підприємства, яка передує спаду виробництва та банкрутству. Як правило, збільшення основного капіталу в цей період потрібне не для розширення випуску продукції, попит на яку згасає, а для перепрофілювання виробництва.

Для обґрунтування доцільності залучення нового обігового капіталу використо­вують операційний леверідж. Операційний леверідж — частка постійних фінансових витрат у складі собівартості виробництва. Як відомо, чим вища питома вага цієї частки, тим більший вплив на прибуток має навіть найменша зміна обсягів продажу.

При збільшенні обсягів продажу підприємства з високим операційним леве-ріджем більше виграють у прибутках, ніж підприємства капіталоємних галузей, де значне місце в собівартості займає амортизація.

Щодо окремо взятого періоду виробництва (інвестиційного проекту) опера­ційний леверідж зумовлює залежність обсягу продажу та прибутків від зміни струк­тури основного та обігового капіталу.

Зростання обсягів виробництва, продажу та прибутків можна досягти лише шляхом збільшення витрат на виробництво додаткових інвестицій.

Планування операційного леверіджу — це визначення структури приросту капіталу та її впливу на зростання прибутку.

Звичайно при зношених, відпрацьованих основних фондах, а також знеціне­них активах в результаті інфляції підприємства мають низький операційний ле­верідж, що негативно впливає на ефективність виробництва.

Розглянемо гіпотетичні приклади обґрунтування розширення виробництва підприємств різних галузей за допомогою операційного леверіджу за умов ста­більної економіки.

На підприємствах інвестиційної сфери, у промисловості будівельних матері­алів, будівництві співвідношення постійних та змінних витрат становить при­близно 40:60. В енергетиці, вугільній промисловості, металургії, важкому маши­нобудуванні частка постійних витрат наближається до 60%, а в легкій, харчовій, навпаки, вона становить близько 20%.

Постійні витрати в собівартості значною мірою пов'язані з використан­ням основного капіталу — при збільшенні інвестицій в основний капітал зростає частка витрат на амортизацію, особливо при використанні прискорених норм її відшкодування.

При інвестуванні обігового капіталу окремі елементи змінних витрат у собі­вартості, особливо при незначному зростанні виробництва, також мають фіксова­ний вигляд (заробітна плата менеджерів та обслуговуючого персоналу, утримання та поточний ремонт офісів, інші накладні витрати). Ці витрати залежно від галузі виробництва та виду продукції коливаються в межах 5—15% собівартості.

Левова частка змінних витрат зростає пропорційно до збільшення обсягів продажу.

У таблицях 2.4 — 2.8 наведено приклади розрахунку ефекту операційного леверіджу для трьох варіантів інвестиційного проекту розширення виробництва компанії, які мають різну галузеву належність.

У табл. 2.4 наведені розрахунки впливу зростання обсягів виробництва та розмір прибутку для підприємств з невисоким операційним леверіджем.

У табл. 2.5 наводиться аналіз впливу зростання обсягів виробництва на розмір прибутку на підприємствах з середнім операційним леверіджем (40%).

У табл. 2.6 наведені розрахунки для підприємства, яке має високий опе­раційний леверідж (60%).

Таблиця 2.4


Показники

Вихідні ані

Варіанти
1 2 3

1. Основний капітал, тис.грн.

1500 1500 150 1500
2. Обсяг виробництва, од. 20 22 2 26
3. Обсяг продажу, тис. грн. 2000 2200 240 260
4. Змінні витрати на одиницю продукції (сировина тощо 80%), м. к. 64 64 64 6
5. Змінні витрати у складі загальної собівартості, м. к. 1280 1408 1536 1664
6. Постійні (фіксовані) витрати у складі загальної собівартості ((1280 : 80-20) = 320), тис. грн. 320 320 320 320
7. Собівартість, тис. грн. 1600 1728 1856 1984
8. Балансовий прибуток, тис. грн. 400 472 544 616

Продовження таблиці 2.4

9. Рівень рентабельності, % 25 27 29 31
10. Чистий прибуток (податок 20%), тис. грн. 280 330 381 431
11. Строк окупності, років 5,4 4,6 3,9 3,5

Таблиця 2.5


Показники

Вихідні дані

Варіанти
1 2 3
І. Основний капітал, тис. грн 1500 1500 1500 1500
2. Обсяг виробництва, од. 20 22 24 26
3. Обсяг продажу, тис. грн 2000 2200 2400 2600
4. Витрати на одиницю, тис. грн 80 77 75 73
у т. ч. — фіксовані 40% 32 29 27 25
— змінні 60% 48 48 48 48
5. Собівартість, тис. грн 1600 1696 1792 1888
у т. ч. — фіксована частка 640 640 640 640
— змінна частка 960 1056 1152 1248
6. Балансовий прибуток, тис. грн 400 504 608 712
7. Чистий прибуток, тис. грн 280 353 426 498
8. Рівень рентабельності, % 25 30 34 38
9. Строк окупності інвестицій, роки 5,4 4,3 3,5 3,0

Дані аналізу (табл. 2.6) свідчать про те, що підприємства з вищим операційним леверіджем при розширенні виробництва одержують більше прибутку і, як наслідок, швидше окуповують свої інвестиції.

Таблиця 2.6


Показники

Вихідні дані

Варіанти1 2 3
1. Основний капітал, тис. грн 1500 1500 1500 1500

2. Обсяг виробництва, од. 20 22 24 26
3. Обсяг продажу, тис. грн 2000 2200 2400 2600 !
4. Витрати на одиницю, тис. грн 80 76 72 69
у т. ч. — фіксовані 60% 48 44 40 37
— змінні 40% 32 32 32 32 :
5. Собівартість, тис. грн 1600 1664 1728 1793
у т. ч. — фіксована частка 960 960 960 960
— змінна частка 640 704 768 832
6. Балансовий прибуток, тис. грн 400 536 672 808
7. Чистий прибуток, тис. грн 280 376 470 566
8. Рівень рентабельності, % 25 32 39 45
9. Строк окупності інвестицій, роки 5,4 4,0 3,0 2,7

Таблиця 2.7


Показники, % Леверідж

20 40 60
Зростання виробництва 10 20 30 0 20 30 10 20 30
Собівартість 8 16 24 6 12 18 4 8 12
Прибуток 18 36 4 26 52 78 34 68 100
Рентабельність 8 16 24 20 48 52 28 56 80

Розглянемо на прикладі підприємства з невисоким операційним леверіджем можливості його розширення через залучення інвестицій в основний капітал (табл. 2.8).

Припустимо, що основний капітал збільшується за варіантами відповідно на 10, 20, 30% при щорічній нормі амортизації 10%.

У першому році віддачу дають тільки 150 тис. грн, збільшуючи при цьому обсяг виробництва на одну одиницю.

Як бачимо, залучення додаткових інвестицій доцільне лише при адекватному збільшенні обсягів виробництва і продажу. Збільшення операційного леверіджу покращує показники підприємства в разі зростання капіталовіддачі, що ми маємо в першому варіанті. На практиці, як відомо, інвестиції не дають початкової віддачі. Іноді роками доводиться чекати зростання прибутків, особливо для капіталомістких підприємств, тим паче з довгостроковими термінами виробництва продукції. Результати аналізу свідчать про ефект операційного леверіджу в короткострокових інвестиційних проектах: оптовій торгівлі, переробній промисловості тощо.

Підприємства, які внаслідок галузевої належності вимушені чекати прибут­ків від інвестицій кілька років (зокрема таким є аналізоване підприємство), мають розробляти свою інвестиційну стратегію послідовного фінансування (траншами) і домагатися щорічного збільшення позитивних грошових потоків. Така програма дає можливість інвесторам капіталомістких галузей також зменшити розміри оподаткування інвестицій.

Таблиця 2.8


Показники

Вихідні дані

Варіанти
1 2 3
1. Основний капітал, тис. грн 1500 1500 1500 1500
Нові інвестиції, тис.грн 150 300 450
Додаткові амортизаційні відрахування, тис.грн
15 30 45
Обсяг виробництва, одиниць 20 21 21 21
Обсяг продажу, тис.грн 2000 2100 2100 2100
Витрати на одиницю, тис.грн 80 80,0 80,7 81,4
у т. ч. — фіксовані 20 % 16 16,0 16,7 17,4
— змінні 80 % 64 64 64 64
Собівартість, тис.грн 1600 1679 1694 1709
у т. ч. — фіксована частка 320 335 350 365
— змінна частка 1280 1344 1344 1344
Балансовий прибуток, тис.грн 400 421 406 391
Чистий прибуток, тис.грн 280 295 284 274

:

Рівень рентабельності, % 25 25,1 24,0 22,9
Строк окупності інвестицій, роки 5,4 5.6 6,3 74
Операційний леверідж, % 20 20,0 20,7 21,4

2.5. Використання леверіджу при оцінці інвестиційної діяльності підприємства


Фінансовий леверідж для капіталу акціонерного товариства показує, в якому співвідношенні знаходяться звичайні акції і боргові зобов'язання: облігації і по­зички. Наприклад, якщо 10 чоловік вирішують створити якесь виробництво про­дукції і кожний акціонер купить 10% акцій, то фінансовий ризик буде рівномір но поділений серед десятьох інвесторів. Але якщо п'ять інвесторів придбають звичайні акції, що складуть 50% капіталу, а інші п'ять придбають боргові зобо­в'язання, то весь ризик концентрується на власниках звичайних акцій, а фінан­совий леверідж складе 50%.

Умова. Ціна одиниці продукції становить 2 грн, постійні витрати для першого варіанта плану — 20 тис. грн, для другого — 60 тис. грн, змінні витрати на одиницю продукції відповідно 1,5 і 1,0 грн, тоді:

одиниць

одиниць

Таким чином, для першого варіанта плану точка беззбитковості буде досяг­нута при випуску продукції в 40 000 одиниць, а при другому — 60 000 одиниць.

Підприємство ВАТ «АНК» може освоїти обсяг виробництва у 200 000 одиниць вартістю 400 000 грн, але маркетингові дослідження свідчать, що періодичний попит задо­вольняється при обсязі продажу в 100 000 одиниць (200 000 грн).

Задовольнити визначений попит можна двома запропонованими варіантами (табл. 2.9).

Таблиця 2.9

Варіанти Кількість одиниць продажу Обсяг прода­жу, грн Собівартість, грн Операційний дохід, грн Рентабельність капіталу, %
Точка беззбит­ковості 40 000 одиниць

100000

40000

200 000 (100 000 • 2)

170 000

(100 00*-1,5 +

+ 20 000)

30 000 (200 000 -- 170 000) 18 (30 000: 170 000-100)

Точка беззбит­ковості 60 000 одиниць

100 000

60 000

200 000 (100 000 • 2)


160 000

(100 000*1 +

+ 60 000)

40 000 (200 000 -- 160 000) 25 (40 000: 160 000-100)

Як видно з таблиці, другий план має вищий рівень рентабельності капіталу, але він значно ризикованіший і може призвести до значних збитків, тобто інвес­тиції в постійний капітал підвищують операційний леверідж, але й значно збіль­шують інвестиційний ризик.

Визначимо міри операційного, фінансового та загального леверіджу для на­шого прикладу:


Як бачимо, у другому варіанті розвитку виробництва МОЛ значно вищий.

Для визначення міри фінансового леверіджу припустимо, що для здійснення другого варіанта плану ми залучаємо позичку в розмірі 20%, 40%, 60% власного капіталу з вартістю боргу 14%. Податок на прибуток становить 30%.


Відповідно міра загального леверіджу становитиме:

МЗЛП (20%) = 2,5*1,74 = 4,28

МЗЛП (40%) = 2,5*2,1 = 5,75

МЗЛП (60%) = 2,5*2,75 = 6,87

Таким чином, при зростанні обсягу продажу на 2% операційний дохід збіль­шується на 3,34% (1,67 • 2) у першому варіанті плану і на 5% (2,5 • 2) - у другому варіанті. При цьому позичка у 20%, 40% і 60% власного капіталу дає ефект фі­нансового леверіджу (приріст рентабельності власного капіталу) відповідно на 8 5% (1,7-5); 10,5 (2,1-5) і 13,75% (2,75-5). Приблизно таку саму залежність характеризує міра загального леверіджу, тобто зміна обсягу продажу на 2% і залу­чення капіталу у розмірі 20%, 40% і 60% власного капіталу призведе до приросту рентабельності його (приросту доходу на одну акцію) відповідно на 8,55% (4,28 • 2), 10,5 (5,25-2); 13,74(6,87-2).


РОЗДІЛ 3

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ


3.1. Теоретичні аспекти інформаційних систем


Інформаційні процеси управління, зокрема процесом будівництва, відбуваються за допомогою інформаційних систем. Розглянемо цей аспект детальніше.

Призначення інформаційних систем (ІС) в економіці – це автоматизація розрахунків, під якою розуміють людино-машинне розв'язування економічних задач. Для цього розробляються і впроваджуються такі види забезпечення: правове, інформаційне, програмне, математичне, методичне, організаційне, технічне, лінгвістичне та ергономічне.

Сучасний етап розробки ІС в економіці країни характеризується створенням ІС нового покоління, до яких належать експертні системи, системи підтримки прийняття рішень, інформаційно-пошукові системи, системи із штучним інтелектом. Основою створення таких систем є децентралізація структури ІАСУ та організація розподільної обробки інформації. Технічною передумовою створення таких систем є значне поширення ПЕОМ. Організаційною передумовою виникнення таких систем стали процеси децентралізації управління, що відбуваються в країні. Структурно вони реалізуються у вигляді мереж обчислювальних машин або мереж АРМ.

ІС можуть значно різнитися за типами об'єктів управління, характером та обсягом розв'язуваних задач та іншими ознаками.

Державні ІС призначені для вирішення найважливіших народногосподарських проблем країни. На базі обчислювальних, комплексів та економіко-математичних методів складають перспективні та поточні плани розвитку країни, розробляють державний бюджет та контролюють його виконання тощо. Центральне місце в мережі державних ІС займає автоматизована система державної статистики (АСДС), яка є основним джерелом статистичної інформації і необхідна для функціонування державних та регіональних ІС.

АСДС взаємодіє з автоматизованою системою планових розрахунків (АСПР) Міністерства економіки України, автоматизованою системою фінансових розрахунків (АСФР) Міністерства фінансів, автоматизована система

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: